Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 28 kwietnia 2015 r. - Strasburg

19. Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2016 – sekcja 1 – Parlament (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2016 [2015/2012(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Gérard Deprez (A8-0144/2015)

Gérard Deprez przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Paul Rübig w imieniu grupy PPE, Vladimír Maňka w imieniu grupy S&D, Anders Primdahl Vistisen w imieniu grupy ECR, Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL, Indrek Tarand w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Valli w imieniu grupy EFDD, Bernd Kölmel i Sander Loones.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Victor Negrescu, Notis Marias i Ivan Jakovčić.

Głos zabrał Gérard Deprez.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.63 protokołu z dnia 29.4.2015.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności