Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 28. apríla 2015 - Štrasburg

19. Odhady príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2016 – Oddiel I – Parlament (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2016 [2015/2012(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Gérard Deprez (A8-0144/2015)

Gérard Deprez uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Paul Rübig v mene skupiny PPE, Vladimír Maňka v mene skupiny S&D, Anders Primdahl Vistisen v mene skupiny ECR, Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL, Indrek Tarand v mene skupiny Verts/ALE, Marco Valli v mene skupiny EFDD, Bernd Kölmel a Sander Loones.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Victor Negrescu, Notis Marias a Ivan Jakovčić.

V rozprave vystúpil Gérard Deprez.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.63 zápisnice zo dňa 29.4.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia