Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 28 april 2015 - Strasbourg

19. Beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2016 - Avsnitt I - Parlamentet (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om beräkningen av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2016 [2015/2012(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Gérard Deprez (A8-0144/2015)

Gérard Deprez redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Paul Rübig för PPE-gruppen, Vladimír Maňka för S&D-gruppen, Anders Primdahl Vistisen för ECR-gruppen, Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, Indrek Tarand för Verts/ALE-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, Bernd Kölmel och Sander Loones.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Victor Negrescu, Notis Marias och Ivan Jakovčić.

Talare: Gérard Deprez.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.63 i protokollet av den 29.4.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy