Seznam 
Zápis
PDF 323kWORD 244k
Úterý, 28. dubna 2015 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Předložení dokumentů
 4.Směrnice o jakosti paliv a směrnice o energii z obnovitelných zdrojů ***II (rozprava)
 5.Omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek ***II (rozprava)
 6.Emise oxidu uhličitého z námořní dopravy *** II (rozprava)
 7.Hlasování
  7.1.Mezinárodní úmluva o normách pro pracovníky na rybářských plavidlech *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.2.Návrh opravného rozpočtu č. 2/2015: změna VFR na období 2014–2020 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.3.Zavedení palubního systému eCall ***II (hlasování)
  7.4.Směrnice o jakosti paliv a směrnice o energii z obnovitelných zdrojů ***II (hlasování)
  7.5.Omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek ***II (hlasování)
  7.6.Emise oxidu uhličitého z námořní dopravy ***II (hlasování)
  7.7.Evropská statistika ***II (hlasování)
  7.8.Víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a rybolov využívající tyto populace ***I (hlasování)
  7.9.Povinnost vykládky úlovků ***I (hlasování)
  7.10.Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Ruskem s ohledem na přistoupení Chorvatska k EU *** (hlasování)
  7.11.Provádění boloňského procesu (hlasování)
  7.12.Evropský film v digitální éře (hlasování)
  7.13.Nová strategie EU v oblasti lesnictví (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 11.Rozhodnutí přijaté ve věci Evropského programu pro bezpečnost (rozprava)
 12.Úřad evropského veřejného žalobce (rozprava)
 13.Opravy (článek 231 jednacího řádu)
 14.Nedávná zjištění týkající se masových špionážních činností prováděných Národní bezpečnostní agenturou USA, na kterých se podílela německá zpravodajská služba BND a které byly namířeny proti občanům, politikům a společnostem EU (rozprava)
 15.Fondy peněžního trhu ***I (rozprava)
 16.Udělení absolutoria za rok 2013 (rozprava)
 17.Předběžné financování operačních programů podporovaných z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí ***I (rozprava)
 18.Složení Parlamentu
 19.Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2016 – oddíl I – Parlament (rozprava)
 20.Odpovídající ochrana informátorů a novinářů v rámci boje proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem (rozprava)
 21.Pořad jednání příštího denního zasedání
 22.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

ÚTERÝ 28. DUBNA 2015

PŘEDSEDNICTVÍ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:35.


2. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 135 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Případ Nadije Savčenkové (2015/2663(RSP))

- Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Andrey Kovatchev, Jerzy Buzek, László Tőkés, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, David McAllister, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Artis Pabriks, Andrej Plenković, József Nagy, Pál Csáky, Gabrielius Landsbergis, Ramona Nicole Mănescu, Franck Proust, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Michał Boni, Ivan Štefanec, Tadeusz Zwiefka, Pavel Svoboda, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Monica Macovei, Ivana Maletić a Lara Comi za skupinu PPE o případu Nadije Savčenkové (B8-0406/2015);

- Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Helga Trüpel, Indrek Tarand, Bart Staes, Bronis Ropė a Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE o případu Nadije Savčenkové (B8-0407/2015);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Beata Gosiewska, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská a Beatrix von Storch za skupinu ECR o případu Nadije Savčenkové (B8-0409/2015);

- Petras Auštrevičius, Fredrick Federley, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Louis Michel, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ilhan Kyuchyuk, Marietje Schaake, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Antanas Guoga, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Dita Charanzová, Urmas Paet, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Martina Dlabajová a Kaja Kallas za skupinu ALDE o případu Nadije Savčenkové (B8-0411/2015);

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pervenche Berès, Ana Gomes, Tonino Picula, Kati Piri, Pier Antonio Panzeri, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Sorin Moisă, José Blanco López, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Julie Ward, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Jeppe Kofod, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Marlene Mizzi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, István Ujhelyi, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Javi López, Eider Gardiazabal Rubial, Miapetra Kumpula-Natri a Afzal Khan za skupinu S&D o případu Nadije Savčenkové (B8-0413/2015);

- Valentinas Mazuronis za skupinu EFDD o případu Nadije Savčenkové (B8-0417/2015).

II.   Situace v uprchlickém táboře Jarmúk v Sýrii (2015/2664(RSP))

- Martina Anderson, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Younous Omarjee, Ángela Vallina, Eleonora Forenza, Rina Ronja Kari, Malin Björk, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Anne-Marie Mineur, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Matt Carthy a Kostadinka Kuneva za skupinu GUE/NGL o stuaci v uprchlickém táboře Jarmúk v Sýrii (B8-0373/2015);

- Alyn Smith, Karima Delli, Margrete Auken, Bart Staes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Igor Šoltes a Klaus Buchner za skupinu Verts/ALE o stuaci v uprchlickém táboře Jarmúk v Sýrii (B8-0408/2015);

- Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Arnaud Danjean, László Tőkés, Claude Rolin, Tunne Kelam, Francesc Gambús, Andrzej Grzyb, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, David McAllister, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Esther de Lange, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Andrej Plenković, József Nagy, Pál Csáky, Joachim Zeller, Franck Proust, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Trinidad Jiménez García-Herrera, Monica Macovei, Lara Comi, Ivana Maletić a Elisabetta Gardini za skupinu PPE o stuaci v uprchlickém táboře Jarmúk v Sýrii (B8-0410/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas a Valentinas Mazuronis za skupinu EFDD o stuaci v uprchlickém táboře Jarmúk v Sýrii (B8-0412/2015);

- Javier Nart, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Hilde Vautmans, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivo Vajgl, Antanas Guoga, Johannes Cornelis van Baalen, Yana Toom, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Alexander Graf Lambsdorff a Frédérique Ries za skupinu ALDE o stuaci v uprchlickém táboře Jarmúk v Sýrii (B8-0414/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić a Jana Žitňanská za skupinu ECR o stuaci v uprchlickém táboře Jarmúk v Sýrii (B8-0415/2015);

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Enrique Guerrero Salom, Ana Gomes, Vincent Peillon, Elena Valenciano, Alessia Maria Mosca, Jonás Fernández, Sorin Moisă, José Blanco López, Liisa Jaakonsaari, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Nikos Androulakis, Miriam Dalli, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Enrico Gasbarra, Julie Ward, Nicola Caputo, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Simona Bonafè, Edouard Martin, Jeppe Kofod, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Kati Piri, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Marlene Mizzi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, István Ujhelyi, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Momchil Nekov, Maria Grapini, Javi López, Eider Gardiazabal Rubial, Miapetra Kumpula-Natri a Afzal Khan za skupinu S&D o stuaci v uprchlickém táboře Jarmúk v Sýrii (B8-0416/2015).

III.   Uvěznění aktivistů bojujících za lidská a pracovní práva v Alžírsku (2015/2665(RSP))

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marisa Matias a Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL o uvěznění aktivistů bojujících za lidská a pracovní práva v Alžírsku (B8-0418/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Valentinas Mazuronis za skupinu EFDD o uvěznění aktivistů bojujících za lidská a pracovní práva v Alžírsku (B8-0419/2015);

- Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Heidi Hautala a Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE o uvěznění aktivistů bojujících za lidská a pracovní práva v Alžírsku (B8-0420/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki a Jana Žitňanská za skupinu ECR o uvěznění aktivistů bojujících za lidská a pracovní práva v Alžírsku (B8-0421/2015);

- Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jacek Saryusz-Wolski, László Tőkés, Claude Rolin, Tunne Kelam, Francesc Gambús, Andrzej Grzyb, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, David McAllister, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Eduard Kukan, Andrej Plenković, József Nagy, Pál Csáky, Ramona Nicole Mănescu, Joachim Zeller, Franck Proust, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Monica Macovei, Lara Comi, Elisabetta Gardini a Ivana Maletić za skupinu PPE o uvěznění aktivistů bojujících za lidská a pracovní práva v Alžírsku (B8-0422/2015);

- Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Louis Michel, Urmas Paet, José Inácio Faria, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Antanas Guoga, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells a Jozo Radoš za skupinu ALDE o uvěznění aktivistů bojujících za lidská a pracovní práva v Alžírsku (B8-0423/2015);

- Ana Gomes, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, José Blanco López, Liisa Jaakonsaari, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Jutta Steinruck, Julie Ward, Sorin Moisă, Tibor Szanyi, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Jeppe Kofod, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, István Ujhelyi, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Momchil Nekov, Maria Grapini, Javi López, Eider Gardiazabal Rubial, Miapetra Kumpula-Natri, Afzal Khan a Gilles Pargneaux za skupinu S&D o uvěznění aktivistů bojujících za lidská a pracovní práva v Alžírsku (B8-0424/2015).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 162 jednacího řádu.


3. Předložení dokumentů

Výbor BUDG předložil tuto zprávu:

- Zpráva o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2016 (2015/2012(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Gérard Deprez (A8-0144/2015)


4. Směrnice o jakosti paliv a směrnice o energii z obnovitelných zdrojů ***II (rozprava)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů [10710/2/2014 - C8-0004/2015 - 2012/0288(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Nils Torvalds (A8-0025/2015)

Nils Torvalds uvedl doporučení pro druhé čtení.

Vystoupil Miguel Arias Cañete (člen Komise).

Vystoupili: Christofer Fjellner za skupinu PPE, Seb Dance za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Emmanouil Glezos, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Tibor Szanyi a Christofer Fjellner, Piernicola Pedicini za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Nicolas Bay – nezařazený poslanec, Peter Liese, Sergio Gaetano Cofferati, Evžen Tošenovský, Jan Huitema, Lynn Boylan, Martin Häusling, Valentinas Mazuronis, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Zoltán Balczó, Giovanni La Via, Jo Leinen, Dawid Bohdan Jackiewicz, Neoklis Sylikiotis, Roger Helmer, Bronis Ropė, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Petr Mach, Werner Langen, Karin Kadenbach, Pilar Ayuso, Pavel Poc, Andrzej Grzyb, Carlos Zorrinho, Ivo Belet, Damiano Zoffoli, Norbert Lins, Miapetra Kumpula-Natri, Elisabeth Köstinger a Seán Kelly.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Franc Bogovič, Maria Grapini, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos a Claude Turmes.

Vystoupili: Miguel Arias Cañete a Nils Torvalds.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.4 zápisu ze dne 28.4.2015.


5. Omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek ***II (rozprava)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/62/ES, pokud jde o omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek [05094/1/2015 - C8-0064/2015 - 2013/0371(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Margrete Auken (A8-0130/2015)

Margrete Auken uvedla doporučení pro druhé čtení.

Vystoupil Karmenu Vella (člen Komise).

Vystoupili: György Hölvényi za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Simona Bonafè za skupinu S&D, Julie Girling za skupinu ECR, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, a Eleonora Forenza za skupinu GUE/NGL.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ulrike LUNACEK
místopředsedkyně

Vystoupili: Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE, Eleonora Evi za skupinu EFDD, Olaf Stuger – nezařazený poslanec, Peter Liese, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Iratxe García Pérez, Marcus Pretzell, Catherine Bearder, která rovněž odpověděla na dvě otázky, které zvednutím modré karty položily Julie Girling a Michèle Rivasi, Luke Ming Flanagan, Valentinas Mazuronis, Franz Obermayr, Pilar Ayuso, Karin Kadenbach, James Nicholson, Frédérique Ries, Petr Mach, Jean-François Jalkh, Dubravka Šuica, která rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, Biljana Borzan, Arne Gericke, Zoltán Balczó, Francesc Gambús, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bronis Ropė, Jo Leinen, David Campbell Bannerman, John Stuart Agnew, David Campbell Bannerman, aby odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Margrete Auken, Lampros Fountoulis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Nikos Androulakis a Renata Briano.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Giovanni La Via, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Ivan Jakovčić a Igor Šoltes.

Vystoupili: Karmenu Vella a Margrete Auken.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.5 zápisu ze dne 28.4.2015.


6. Emise oxidu uhličitého z námořní dopravy *** II (rozprava)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy a o změně směrnice 2009/16/ES [17086/1/2014 - C8-0072/2015 - 2013/0224(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: José Inácio Faria (A8-0122/2015)

José Inácio Faria uvedl doporučení pro druhé čtení.

Vystoupil Miguel Arias Cañete (člen Komise).

Vystoupili: Christofer Fjellner za skupinu PPE, Matthias Groote za skupinu S&D, Julie Girling za skupinu ECR, Nils Torvalds za skupinu ALDE, Josu Juaristi Abaunz za skupinu GUE/NGL, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Daniela Aiuto za skupinu EFDD, Mireille D'Ornano – nezařazená poslankyně, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Giovanni La Via, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, Merja Kyllönen, Dubravka Šuica, Miriam Dalli, Dawid Bohdan Jackiewicz a Kaja Kallas.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, Ivan Jakovčić, João Ferreira a Nicola Caputo.

Vystoupili: Miguel Arias Cañete a José Inácio Faria.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.6 zápisu ze dne 28.4.2015.


PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAȘCU
místopředseda

7. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


7.1. Mezinárodní úmluva o normách pro pracovníky na rybářských plavidlech *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu nařízení Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby se v zájmu Evropské unie staly smluvní stranou mezinárodní úmluvy Mezinárodní námořní organizace o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby pracovníků na rybářských plavidlech [15528/2014 - C8-0295/2014 - 2013/0285(NLE)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Sofia Ribeiro (A8-0064/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0097)

Parlaent schválil návrh rozhodnutí Rady.


7.2. Návrh opravného rozpočtu č. 2/2015: změna VFR na období 2014–2020 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2015 Evropské unie na rozpočtový rok 2015, oddíl III – Komise [07660/2015 - C8-0098/2015 - 2015/2013(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0138/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0098)


7.3. Zavedení palubního systému eCall ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích na schválení typu pro zavedení palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 a o změně směrnice 2007/46/ES [05130/3/2015 - C8-0063/2015 - 2013/0165(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Olga Sehnalová (A8-0053/2015)

(požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P8_TA(2015)0099)


7.4. Směrnice o jakosti paliv a směrnice o energii z obnovitelných zdrojů ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů [10710/2/2014 - C8-0004/2015 - 2012/0288(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Nils Torvalds (A8-0025/2015)

(požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

POSTOJ RADY

prohlášen za schválený v pozměněném znění (P8_TA(2015)0100)


7.5. Omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/62/ES, pokud jde o omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek [05094/1/2015 - C8-0064/2015 - 2013/0371(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Margrete Auken (A8-0130/2015)

(požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P8_TA(2015)0101)

Vystoupení

Nirj Deva s oznámením, že se v souladu s přílohou I čl. 3 odst. 3 jednacího řádu nezúčastní hlasování z důvodu střetu zájmů.


7.6. Emise oxidu uhličitého z námořní dopravy ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy a o změně směrnice 2009/16/ES [17086/1/2014 - C8-0072/2015 - 2013/0224(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: José Inácio Faria (A8-0122/2015)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P8_TA(2015)0102)


7.7. Evropská statistika ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 223/2009 o evropské statistice [2012/0084(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Hugues Bayet (A8-0137/2015)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P8_TA(2015)0103)


7.8. Víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a rybolov využívající tyto populace ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a rybolov využívající tyto populace, mění nařízení Rady (ES) č. 2187/2005 a ruší nařízení Rady (ES) č. 1098/2007 [COM(2014)0614 - C8-0174/2014- 2014/0285(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2015)0104)

Jarosław Wałęsa (zpravodaj) navrhl, aby bylo hlasování o návrhu legislativního usnesení odloženo v souladu s čl. 61 odst. 2 jednacího řádu.

Parlament návrh schválil. Věc se tudíž považuje za vrácenou příslušnému výboru k opětovnému projednání.

Vystoupení

Georg Mayer k vedení hlasování.


7.9. Povinnost vykládky úlovků ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 850/98, (ES) č. 2187/2005, (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 2347/2002 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nařízení (ES) č. 1434/98, pokud jde o povinnost vykládky úlovků [COM(2013)0889 - C7-0465/2013 - 2013/0436(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Alain Cadec (A8-0060/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2015)0105)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0105)


7.10. Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Ruskem s ohledem na přistoupení Chorvatska k EU *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a jejích členských států Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Ruskou federací na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii [11878/2014 – C8-0006/2015 - 2014/0052(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Gabrielius Landsbergis (A8-0129/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0106)

Parlament schválil uzavření dohody.


7.11. Provádění boloňského procesu (hlasování)

Zpráva o krocích v návaznosti na provádění boloňského procesu [2015/2039(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Krystyna Łybacka (A8-0121/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou GUE/NGL)

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0107)


7.12. Evropský film v digitální éře (hlasování)

Zpráva o evropském filmu v digitální éře [2014/2148(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodaj: Bogdan Brunon Wenta (A8-0123/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0108)


7.13. Nová strategie EU v oblasti lesnictví (hlasování)

Zpráva o nové strategii EU v oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví [2014/2223(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodajka: Elisabeth Köstinger (A8-0126/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0109)


8. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

doporučení pro druhé čtení Olga Sehnalová - A8-0053/2015
Jiří Pospíšil, Angelika Mlinar, Tonino Picula, Momchil Nekov, Notis Marias, Stanislav Polčák, Marian Harkin, Peter Jahr, Seán Kelly a Dieter-Lebrecht Koch

doporučení pro druhé čtení Nils Torvalds - A8-0025/2015
Jiří Pospíšil, Jean-François Jalkh, Stanislav Polčák, Marian Harkin, Peter Jahr, Marijana Petir a Seán Kelly

doporučení pro druhé čtení Margrete Auken - A8-0130/2015
Jiří Pospíšil, Franc Bogovič, Momchil Nekov, Marian Harkin, Marijana Petir, Seán Kelly, Ivana Maletić a Michaela Šojdrová

doporučení pro druhé čtení José Inácio Faria - A8-0122/2015
Marian Harkin a Seán Kelly

zpráva Jarosław Wałęsa - A8-0128/2015
Marian Harkin a Marijana Petir

zpráva Alain Cadec - A8-0060/2014
Franc Bogovič

zpráva Krystyna Łybacka - A8-0121/2015
Michaela Šojdrová, Zoltán Balczó, Notis Marias, Ivana Maletić, Anna Záborská, Milan Zver a Eleonora Forenza

zpráva Bogdan Brunon Wenta - A8-0123/2015
Michaela Šojdrová, Notis Marias, Momchil Nekov a Ivana Maletić

zpráva Elisabeth Köstinger - A8-0126/2015
Franc Bogovič, Jiří Pospíšil, Tonino Picula, Notis Marias, Momchil Nekov, Marijana Petir a Ivana Maletić.


9. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

°
° ° °

Jiří Pospíšil oznámil, že se z technických důvodů nemohl zúčastnit hlasování o doporučení pro druhé čtení Olgy Sehnalové (A8-0053/2015).

°
° ° °

Nirj Deva v souladu s přílohou I čl. 3 odst. 3 jednacího řádu oznámil, že se nezúčastnil hlasování o doporučení pro druhé čtení Margrete Aukenové (A8-0130/2015) z důvodu střetu zájmů.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 14:00, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda

10. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


11. Rozhodnutí přijaté ve věci Evropského programu pro bezpečnost (rozprava)

Prohlášení Komise: Rozhodnutí přijaté ve věci Evropského programu pro bezpečnost (2015/2625(RSP))

Frans Timmermans (první místopředseda Komise) a Dimitris Avramopoulos (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Monika Hohlmeier za skupinu PPE, Birgit Sippel za skupinu S&D, Timothy Kirkhope za skupinu ECR, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, David Borrelli za skupinu EFDD, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Anna Elżbieta Fotyga, Rolandas Paksas, Marine Le Pen, Tomáš Zdechovský, Knut Fleckenstein, Georg Mayer, Michał Boni, Jörg Leichtfried, Mario Borghezio, Heinz K. Becker, Caterina Chinnici, Axel Voss, Ana Gomes, Georgios Kyrtsos, Kati Piri, Anna Maria Corazza Bildt a Barbara Matera.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Alessandra Mussolini, Michela Giuffrida, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ivan Jakovčić, William (The Earl of) Dartmouth, Gianluca Buonanno, Doru-Claudian Frunzulică, Afzal Khan a Monika Flašíková Beňová.

Vystoupil Dimitris Avramopoulos.

Rozprava skončila.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně


12. Úřad evropského veřejného žalobce (rozprava)

Průběžná zpráva o návrhu nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce [COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Monica Macovei (A8-0055/2015)

Monica Macovei uvedla zprávu.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: Victor Negrescu (navrhovatel výboru JURI), Ingeborg Gräßle za skupinu PPE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Beatrix von Storch, Sylvia-Yvonne Kaufmann za skupinu S&D, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Jurek, Timothy Kirkhope za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, Louis Michel za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Kazimierz Michał Ujazdowski, Rina Ronja Kari za skupinu GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Beatrix von Storch, Laura Ferrara za skupinu EFDD, Florian Philippot – nezařazený poslanec, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Victor Negrescu, Milan Zver, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Péter Niedermüller, Helga Stevens, William (The Earl of) Dartmouth, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Ingeborg Gräßle, Vicky Maeijer, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Evelyn Regner a Marek Jurek.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Axel Voss, Lucy Anderson, Janusz Wojciechowski, Izaskun Bilbao Barandica a Benedek Jávor.

Vystoupily: Věra Jourová a Monica Macovei.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.64 zápisu ze dne 29.4.2015.


13. Opravy (článek 231 jednacího řádu)

Opravy P7_TA-PROV(2014)0345(COR01), P7_TA-PROV(2014)0123(COR01), P7_TA-PROV(2014)0160(COR01) a P7_TA-PROV(2014)0416(COR01) byly oznámeny na včerejším plenárním zasedání (bod 8 zápisu ze dne 27.4.2015).

Opravy jsou prohlášeny za schválené, neboť žádná politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců nepožádali podle čl. 231 odst. 4 jednacího řádu, aby se o nich hlasovalo.


14. Nedávná zjištění týkající se masových špionážních činností prováděných Národní bezpečnostní agenturou USA, na kterých se podílela německá zpravodajská služba BND a které byly namířeny proti občanům, politikům a společnostem EU (rozprava)

Prohlášení Komise: Nedávná zjištění týkající se masových špionážních činností prováděných Národní bezpečnostní agenturou USA, na kterých se podílela německá zpravodajská služba BND a které byly namířeny proti občanům, politikům a společnostem EU (2015/2676(RSP))

Věra Jourová (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Axel Voss za skupinu PPE, Birgit Sippel za skupinu S&D, Zdzisław Krasnodębski za skupinu ECR, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht za skupinu Verts/ALE, Gilles Lebreton – nezařazený poslanec, Milan Zver, Claude Moraes a Josef Weidenholzer.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Ivan Jakovčić.

Vystoupila Věra Jourová.

Rozprava skončila.


15. Fondy peněžního trhu ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o fondech peněžního trhu [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Neena Gill (A8-0041/2015)

Neena Gill uvedla zprávu.

Vystoupil Jonathan Hill (člen Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Adina-Ioana VĂLEAN
místopředsedkyně

Vystoupili: Brian Hayes za skupinu PPE, Roberto Gualtieri za skupinu S&D, Kay Swinburne za skupinu ECR, Petr Ježek za skupinu ALDE, Fabio De Masi za skupinu GUE/NGL, Eva Joly za skupinu Verts/ALE, Steven Woolfe za skupinu EFDD, Barbara Kappel – nezařazená poslankyně, Burkhard Balz, Jakob von Weizsäcker, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Steven Woolfe, Bernd Lucke, Gerolf Annemans, Theodor Dumitru Stolojan, Markus Ferber, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Krišjānis Kariņš, Frank Engel a Pervenche Berès.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias, Paul Rübig, Ivan Jakovčić a Gianluca Buonanno.

Vystoupili: Jonathan Hill a Neena Gill.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.61 zápisu ze dne 29.4.2015.


16. Udělení absolutoria za rok 2013 (rozprava)

Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise a výkonné agentury

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl III – Komise a výkonné agentury [COM(2014)0510 - C8-0140/2014- 2014/2075(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Ingeborg Gräßle (A8-0101/2015)

Zvláštní zprávy Účetního dvora v souvislosti s udělením absolutoria Komisi za rok 2013

Zpráva o zvláštních zprávách Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rok 2013 [COM(2013)0570 - C8-0224/2014- 2014/2140(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Ingeborg Gräßle (A8-0067/2015)

Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – 8., 9. a 10. ERF

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu osmého, devátého a desátého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0487 - C8-0146/2014- 2014/2077(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Martina Dlabajová (A8-0102/2015)

Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl I – Evropský parlament [COM(2014)0510 - C8-0147/2014- 2014/2078(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Gilles Pargneaux (A8-0082/2015)

Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl II – Evropská rada a Rada [COM(2014)0510 - C8-0148/2014- 2014/2079(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0116/2015)

Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost [COM(2014)0510 - C8-0155/2014- 2014/2086(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0109/2015)

Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl IV – Soudní dvůr [COM(2014)0510 - C8-0149/2014- 2014/2080(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0111/2015)

Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl V – Účetní dvůr [COM(2014)0510 - C8-0150/2014- 2014/2081(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0113/2015)

Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Hospodářský a sociální výbor

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor [COM(2014)0510 - C8-0151/2014- 2014/2082(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0114/2015)

Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl VII – Výbor regionů [COM(2014)0510 - C8-0152/2014- 2014/2083(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0105/2015)

Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv [COM(2014)0510 - C8-0153/2014- 2014/2084(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0115/2015)

Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl IX – evropský inspektor ochrany údajů [COM(2014)0510 - C8-0154/2014- 2014/2085(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0118/2015)

Udělení absolutoria za rok 2013: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur Evropské unie

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2013: výkonnost, finanční řízení a kontrola [COM(2013)0570 - C8-0225/2014- 2014/2139(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0070/2015)

Udělení absolutoria za rok 2013: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0199/2014- 2014/2123(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0117/2015)

Udělení absolutoria za rok 2013: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0200/2014- 2014/2124(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0081/2015)

Udělení absolutoria za rok 2013: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0177/2014- 2014/2101(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0084/2015)

Udělení absolutoria za rok 2013: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0156/2014- 2014/2087(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0079/2015)

Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská policejní akademie (CEPOL)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské policejní akademie na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0188/2014- 2014/2112(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0086/2015)

Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0182/2014- 2014/2106(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0074/2015)

Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0202/2014- 2014/2126(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0085/2015)

Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0196/2014- 2014/2120(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0072/2015)

Udělení absolutoria za rok 2013: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0185/2014- 2014/2109(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0069/2015)

Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0192/2014- 2014/2116(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0073/2015)

Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0175/2014- 2014/2099(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0083/2015)

Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0191/2014- 2014/2115(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0100/2015)

Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0184/2014- 2014/2108(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0097/2015)

Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0195/2014- 2014/2119(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0098/2015)

Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0197/2014- 2014/2121(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0096/2015)

Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský inovační a technologický institut (EIT)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0201/2014- 2014/2125(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0077/2015)

Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0178/2014- 2014/2102(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0075/2015)

Udělení absolutoria za rok 2013: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0159/2014- 2014/2090(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0068/2015)

Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0181/2014- 2014/2105(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0088/2015)

Udělení absolutoria za rok 2013: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0186/2014- 2014/2110(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0089/2015)

Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro železnice (ERA)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0187/2014- 2014/2111(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0078/2015)

Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0198/2014- 2014/2122(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0087/2015)

Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0180/2014- 2014/2104(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0090/2015)

Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0204/2014- 2014/2128(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0099/2015)

Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0176/2014- 2014/2100(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0076/2015)

Udělení absolutoria za rok 2013: Zásobovací agentura Euratomu

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0193/2014- 2014/2117(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0119/2015)

Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0157/2014- 2014/2088(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0092/2015)

Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Eurojustu na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0179/2014- 2014/2103(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0091/2015)

Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský policejní úřad (Europol)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského policejního úřadu na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0194/2014- 2014/2118(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0080/2015)

Udělení absolutoria za rok 2013: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0158/2014- 2014/2089(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0093/2015)

Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0189/2014- 2014/2113(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0094/2015)

Udělení absolutoria za rok 2013: Agentura pro evropský GNSS (GNSS)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0190/2014- 2014/2114(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0095/2015)

Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik ARTEMIS

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0208/2014- 2014/2132(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0103/2015)

Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik Clean Sky

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0207/2014- 2014/2131(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2015)

Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik ENIAC

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ENIAC na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0211/2014- 2014/2135(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0104/2015)

Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik pro palivové články a vodík

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0210/2014- 2014/2134(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0112/2015)

Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik pro provádění iniciativy pro inovativní léčiva

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0209/2014- 2014/2133(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0106/2015)

Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0205/2014- 2014/2129(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Anders Primdahl Vistisen (A8-0108/2015)

Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik SESAR

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0206/2014- 2014/2130(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Anders Primdahl Vistisen (A8-0110/2015)

Ingeborg Gräßle, Martina Dlabajová a Gilles Pargneaux uvedli zprávy.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAȘCU
místopředseda

Ryszard Czarnecki a Anders Primdahl Vistisen uvedli zprávy.

Vystoupili: Jānis Reirs (úřadující předseda Rady), Kristalina Georgieva (místopředsedkyně Komise) a Vítor Manuel da Silva Caldeira (předseda Účetního dvora).

Vystoupili: Anneli Jäätteenmäki (navrhovatelka výboru AFET), Norbert Neuser (navrhovatel výboru DEVE), Reimer Böge (navrhovatel výboru INTA), Markus Ferber (navrhovatel výboru ECON), Marian Harkin (navrhovatelka výboru EMPL), Giovanni La Via (navrhovatel výboru ENVI), Georgi Pirinski (navrhovatel výboru TRAN), Iskra Mihaylova (navrhovatelka výboru REGI), Peter Jahr (navrhovatel výboru AGRI), Alain Cadec (navrhovatel výboru PECH), Fernando Maura Barandiarán (navrhovatel výboru CULT), Sylvie Guillaume (navrhovatelka výboru LIBE), Iratxe García Pérez (navrhovatelka výboru FEMM), Markus Pieper za skupinu PPE, Inés Ayala Sender za skupinu S&D, Bernd Kölmel za skupinu ECR, Michael Theurer za skupinu ALDE, Rina Ronja Kari za skupinu GUE/NGL, Bart Staes za skupinu Verts/ALE, Marco Valli za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Victor Negrescu, Louis Aliot – nezařazený poslanec, Claudia Schmidt, Bogusław Liberadzki, Richard Ashworth, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Nedzhmi Ali, Igor Šoltes, William (The Earl of) Dartmouth, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Ivan Jakovčić a Timothy Kirkhope, Tomáš Zdechovský, Derek Vaughan, Richard Sulík, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Marian-Jean Marinescu, Karin Kadenbach, Joachim Zeller a Andrey Novakov.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias, Ivan Jakovčić, Michèle Rivasi a Karin Kadenbach.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: Vítor Manuel da Silva Caldeira, Kristalina Georgieva, Jānis Reirs, Ingeborg Gräßle, Martina Dlabajová a Gilles Pargneaux.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.9 zápisu ze dne 29.4.2015, bod 10.10 zápisu ze dne 29.4.2015, bod 10.11 zápisu ze dne 29.4.2015, bod 10.12 zápisu ze dne 29.4.2015, bod 10.13 zápisu ze dne 29.4.2015, bod 10.14 zápisu ze dne 29.4.2015, bod 10.15 zápisu ze dne 29.4.2015, bod 10.16 zápisu ze dne 29.4.2015, bod 10.17 zápisu ze dne 29.4.2015, bod 10.18 zápisu ze dne 29.4.2015, bod 10.19 zápisu ze dne 29.4.2015, bod 10.20 zápisu ze dne 29.4.2015, bod 10.21 zápisu ze dne 29.4.2015, bod 10.22 zápisu ze dne 29.4.2015, bod 10.23 zápisu ze dne 29.4.2015, bod 10.24 zápisu ze dne 29.4.2015, bod 10.25 zápisu ze dne 29.4.2015, bod 10.26 zápisu ze dne 29.4.2015, bod 10.27 zápisu ze dne 29.4.2015, bod 10.28 zápisu ze dne 29.4.2015, bod 10.29 zápisu ze dne 29.4.2015, bod 10.30 zápisu ze dne 29.4.2015, bod 10.31 zápisu ze dne 29.4.2015, bod 10.32 zápisu ze dne 29.4.2015, bod 10.33 zápisu ze dne 29.4.2015, bod 10.34 zápisu ze dne 29.4.2015, bod 10.35 zápisu ze dne 29.4.2015, bod 10.36 zápisu ze dne 29.4.2015, bod 10.37 zápisu ze dne 29.4.2015, bod 10.38 zápisu ze dne 29.4.2015, bod 10.39 zápisu ze dne 29.4.2015, bod 10.40 zápisu ze dne 29.4.2015, bod 10.41 zápisu ze dne 29.4.2015, bod 10.42 zápisu ze dne 29.4.2015, bod 10.43 zápisu ze dne 29.4.2015, bod 10.44 zápisu ze dne 29.4.2015, bod 10.45 zápisu ze dne 29.4.2015, bod 10.46 zápisu ze dne 29.4.2015, bod 10.47 zápisu ze dne 29.4.2015, bod 10.48 zápisu ze dne 29.4.2015, bod 10.49 zápisu ze dne 29.4.2015, bod 10.50 zápisu ze dne 29.4.2015, bod 10.51 zápisu ze dne 29.4.2015, bod 10.52 zápisu ze dne 29.4.2015, bod 10.53 zápisu ze dne 29.4.2015, bod 10.54 zápisu ze dne 29.4.2015, bod 10.55 zápisu ze dne 29.4.2015, bod 10.56 zápisu ze dne 29.4.2015, bod 10.57 zápisu ze dne 29.4.2015, bod 10.58 zápisu ze dne 29.4.2015, bod 10.59 a bod 10.60 zápisu ze dne 29.4.2015.


17. Předběžné financování operačních programů podporovaných z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o navýšení počáteční předběžné platby vyplácené na operační programy podporované z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí [COM(2015)0046 - C8-0036/2015- 2015/0026(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0134/2015)

Elisabeth Morin-Chartier uvedla zprávu.

Vystoupila Marianne Thyssen (členka Komise).

Vystoupili: Sylvie Guillaume (navrhovatelka výboru CULT), Lara Comi za skupinu PPE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marco Valli, Brando Benifei za skupinu S&D, Jana Žitňanská za skupinu ECR, Martina Dlabajová za skupinu ALDE, Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL, Terry Reintke za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, Laura Agea za skupinu EFDD, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Brando Benifei, Michał Marusik – nezařazený poslanec, Tom Vandenkendelaere, Jutta Steinruck, Anthea McIntyre, Inês Cristina Zuber, Lampros Fountoulis, Michaela Šojdrová, Marita Ulvskog, Anne Sander, Vilija Blinkevičiūtė a Javi López.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Deirdre Clune, Victor Negrescu, Notis Marias, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Andrey Novakov, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Marco Valli, Danuta Jazłowiecka a Ivan Jakovčić.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alexander Graf LAMBSDORFF
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Andrey Novakov.

Vystoupily: Marianne Thyssen a Elisabeth Morin-Chartier.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.1 zápisu ze dne 29.4.2015.


18. Složení Parlamentu

Olli Rehn a Sampo Terho oznámili, že bylo zvoleni poslanci finského parlamentu.

Vzhledem k tomu, že podle čl. 7 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách je tato funkce neslučitelná s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu, Parlament na základě čl. 4 odst. 4 jednacího řádu oznámil uvolnění jejich mandátů s platností od 27. dubna 2015.


19. Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2016 – oddíl I – Parlament (rozprava)

Zpráva o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2016 [2015/2012(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Gérard Deprez (A8-0144/2015)

Gérard Deprez uvedl zprávu.

Vystoupili: Paul Rübig za skupinu PPE, Vladimír Maňka za skupinu S&D, Anders Primdahl Vistisen za skupinu ECR, Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL, Indrek Tarand za skupinu Verts/ALE, Marco Valli za skupinu EFDD, Bernd Kölmel a Sander Loones.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Victor Negrescu, Notis Marias a Ivan Jakovčić.

Vystoupil Gérard Deprez.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.63 zápisu ze dne 29.4.2015.


20. Odpovídající ochrana informátorů a novinářů v rámci boje proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem (rozprava)

Prohlášení Komise: Odpovídající ochrana informátorů a novinářů v rámci boje proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem (2015/2677(RSP))

Věra Jourová (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Romana Tomc za skupinu PPE, Peter Simon za skupinu S&D, Marian Harkin za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Victor Negrescu, Fabio De Masi za skupinu GUE/NGL, Eva Joly za skupinu Verts/ALE, Marco Zanni za skupinu EFDD, Bernard Monot – nezařazený poslanec, Emil Radev, Ana Gomes, Marisa Matias a Seán Kelly.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias a Miguel Viegas.

Vystoupila Věra Jourová.

Rozprava skončila.


21. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 552.730/OJME).


22. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 23:00.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Bendtsen, Crowley, Gabriel, Guteland, Händel, Morvai, Parker, Taylor, Vozemberg-Vrionidi, Westphal

Právní upozornění - Ochrana soukromí