Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 319kWORD 211k
Tiistai 28. huhtikuuta 2015 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Vastaanotetut asiakirjat
 4.Polttoaineiden laatua koskeva direktiivi ja uusiutuvia energialähteitä koskeva direktiivi ***II (keskustelu)
 5.Kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen vähentäminen ***II (keskustelu)
 6.Meriliikenteen hiilidioksidipäästöt *** II (keskustelu)
 7.Äänestykset
  
7.1.Kalastusaluksen laivaväkeä koskeva kansainvälinen yleissopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
7.2.Esitys lisätalousarvioksi nro 2/2015: Vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen tarkistaminen (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
7.3.Ajoneuvoon asennettavan eCall-järjestelmän käyttöönotto ***II (äänestys)
  
7.4.Polttoaineiden laatua koskeva direktiivi ja uusiutuvia energialähteitä koskeva direktiivi ***II (äänestys)
  
7.5.Kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen vähentäminen ***II (äänestys)
  
7.6.Meriliikenteen hiilidioksidipäästöt ***II (äänestys)
  
7.7.Euroopan tilastot ***II (äänestys)
  
7.8.Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma ***I (äänestys)
  
7.9.Purkamisvelvoite ***I (äänestys)
  
7.10.EY:n ja Venäjän kesken tehtyyn kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävä pöytäkirja Kroatian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi *** (äänestys)
  
7.11.Bolognan prosessin täytäntöönpano (äänestys)
  
7.12.Eurooppalainen elokuva digitaaliajalla (äänestys)
  
7.13.Uusi EU:n metsästrategia (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Euroopan turvallisuusohjelmasta tehty päätös (keskustelu)
 12.Euroopan syyttäjänvirasto (keskustelu)
 13.Oikaisut (työjärjestyksen 231 artikla)
 14.NSA:n laajamittaista ja järjestäytynyttä EU:n kansalaisten, poliitikkojen ja yritysten vakoilua ja Saksan tiedustelupalvelun osallisuutta siihen koskevat viimeaikaiset paljastukset (keskustelu)
 15.Rahamarkkinarahastot ***I (keskustelu)
 16.Vastuuvapaus 2013 (keskustelu)
 17.Nuorisotyöllisyysaloitteesta tuettavien toimenpideohjelmien ennakkomaksu ***I (keskustelu)
 18.Parlamentin kokoonpano
 19.Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2016 - Pääluokka I - Euroopan parlamentti (keskustelu)
 20.Väärinkäytösten paljastajien ja journalistien riittävä suojelu veropetosten ja veronkierron torjumiseksi (keskustelu)
 21.Seuraavan istunnon esityslista
 22.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 8.35.


2. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 135 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Nadija Savtšenkon tapaus (2015/2663(RSP))

- Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Andrey Kovatchev, Jerzy Buzek, László Tőkés, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, David McAllister, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Artis Pabriks, Andrej Plenković, József Nagy, Pál Csáky, Gabrielius Landsbergis, Ramona Nicole Mănescu, Franck Proust, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Michał Boni, Ivan Štefanec, Tadeusz Zwiefka, Pavel Svoboda, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Monica Macovei, Ivana Maletić ja Lara Comi PPE-ryhmän puolesta Nadija Savtšenkon tapauksesta (B8-0406/2015)

- Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Helga Trüpel, Indrek Tarand, Bart Staes, Bronis Ropė ja Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta Nadija Savtšenkon tapauksesta (B8-0407/2015)

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Beata Gosiewska, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská ja Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta Nadija Savtšenkon tapauksesta (B8-0409/2015)

- Petras Auštrevičius, Fredrick Federley, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Louis Michel, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ilhan Kyuchyuk, Marietje Schaake, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Antanas Guoga, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Dita Charanzová, Urmas Paet, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Martina Dlabajová ja Kaja Kallas ALDE-ryhmän puolesta Nadija Savtšenkon tapauksesta (B8-0411/2015)

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pervenche Berès, Ana Gomes, Tonino Picula, Kati Piri, Pier Antonio Panzeri, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Sorin Moisă, José Blanco López, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Julie Ward, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Jeppe Kofod, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Marlene Mizzi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, István Ujhelyi, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Javi López, Eider Gardiazabal Rubial, Miapetra Kumpula-Natri ja Afzal Khan S&D-ryhmän puolesta Nadija Savtšenkon tapauksesta (B8-0413/2015)

- Valentinas Mazuronis EFDD-ryhmän puolesta Nadija Savtšenkon tapauksesta (B8-0417/2015).

II.   Syyriassa sijaitsevan Jarmukin pakolaisleirin tilanne (2015/2664(RSP))

- Martina Anderson, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Younous Omarjee, Ángela Vallina, Eleonora Forenza, Rina Ronja Kari, Malin Björk, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Anne-Marie Mineur, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Matt Carthy ja Kostadinka Kuneva GUE/NGL-ryhmän puolesta Syyriassa sijaitsevan Jarmukin pakolaisleirin tilanteesta (B8-0373/2015)

- Alyn Smith, Karima Delli, Margrete Auken, Bart Staes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Igor Šoltes ja Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta Syyriassa sijaitsevan Jarmukin pakolaisleirin tilanteesta (B8-0408/2015)

- Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Arnaud Danjean, László Tőkés, Claude Rolin, Tunne Kelam, Francesc Gambús, Andrzej Grzyb, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, David McAllister, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Esther de Lange, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Andrej Plenković, József Nagy, Pál Csáky, Joachim Zeller, Franck Proust, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Trinidad Jiménez García-Herrera, Monica Macovei, Lara Comi, Ivana Maletić ja Elisabetta Gardini PPE-ryhmän puolesta Syyriassa sijaitsevan Jarmukin pakolaisleirin tilanteesta (B8-0410/2015)

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas ja Valentinas Mazuronis EFDD-ryhmän puolesta Syyriassa sijaitsevan Jarmukin pakolaisleirin tilanteesta (B8-0412/2015)

- Javier Nart, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Hilde Vautmans, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivo Vajgl, Antanas Guoga, Johannes Cornelis van Baalen, Yana Toom, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Alexander Graf Lambsdorff ja Frédérique Ries ALDE-ryhmän puolesta Syyriassa sijaitsevan Jarmukin pakolaisleirin tilanteesta (B8-0414/2015)

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić ja Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta Syyriassa sijaitsevan Jarmukin pakolaisleirin tilanteesta (B8-0415/2015)

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Enrique Guerrero Salom, Ana Gomes, Vincent Peillon, Elena Valenciano, Alessia Maria Mosca, Jonás Fernández, Sorin Moisă, José Blanco López, Liisa Jaakonsaari, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Nikos Androulakis, Miriam Dalli, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Enrico Gasbarra, Julie Ward, Nicola Caputo, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Simona Bonafè, Edouard Martin, Jeppe Kofod, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Kati Piri, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Marlene Mizzi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, István Ujhelyi, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Momchil Nekov, Maria Grapini, Javi López, Eider Gardiazabal Rubial, Miapetra Kumpula-Natri ja Afzal Khan S&D-ryhmän puolesta Syyriassa sijaitsevan Jarmukin pakolaisleirin tilanteesta (B8-0416/2015).

III.   Ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia puolustavien aktivistien vangitseminen Algeriassa (2015/2665(RSP))

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marisa Matias ja Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia puolustavien aktivistien vangitsemisesta Algeriassa (B8-0418/2015)

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Valentinas Mazuronis EFDD-ryhmän puolesta ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia puolustavien aktivistien vangitsemisesta Algeriassa (B8-0419/2015)

- Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Heidi Hautala ja Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia puolustavien aktivistien vangitsemisesta Algeriassa (B8-0420/2015)

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki ja Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia puolustavien aktivistien vangitsemisesta Algeriassa (B8-0421/2015)

- Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jacek Saryusz-Wolski, László Tőkés, Claude Rolin, Tunne Kelam, Francesc Gambús, Andrzej Grzyb, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, David McAllister, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Eduard Kukan, Andrej Plenković, József Nagy, Pál Csáky, Ramona Nicole Mănescu, Joachim Zeller, Franck Proust, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Monica Macovei, Lara Comi, Elisabetta Gardini ja Ivana Maletić PPE-ryhmän puolesta ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia puolustavien aktivistien vangitsemisesta Algeriassa (B8-0422/2015)

- Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Louis Michel, Urmas Paet, José Inácio Faria, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Antanas Guoga, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells ja Jozo Radoš ALDE-ryhmän puolesta ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia puolustavien aktivistien vangitsemisesta Algeriassa (B8-0423/2015)

- Ana Gomes, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, José Blanco López, Liisa Jaakonsaari, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Jutta Steinruck, Julie Ward, Sorin Moisă, Tibor Szanyi, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Jeppe Kofod, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, István Ujhelyi, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Momchil Nekov, Maria Grapini, Javi López, Eider Gardiazabal Rubial, Miapetra Kumpula-Natri, Afzal Khan ja Gilles Pargneaux S&D-ryhmän puolesta ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia puolustavien aktivistien vangitsemisesta Algeriassa (B8-0424/2015).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 162 artiklan mukaisesti.


3. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraava mietintö on vastaanotettu BUDG-valiokunnalta:

- Mietintö Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2016 (2015/2012(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Gérard Deprez (A8-0144/2015)


4. Polttoaineiden laatua koskeva direktiivi ja uusiutuvia energialähteitä koskeva direktiivi ***II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta annetun direktiivin 98/70/EY ja uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun direktiivin 2009/28/EY muuttamisesta [10710/2/2014 - C8-0004/2015 - 2012/0288(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Nils Torvalds (A8-0025/2015)

Nils Torvalds esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Christofer Fjellner PPE-ryhmän puolesta, Seb Dance S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Emmanouil Glezos, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi ja Christofer Fjellner, Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, sitoutumaton Nicolas Bay, Peter Liese, Sergio Gaetano Cofferati, Evžen Tošenovský, Jan Huitema, Lynn Boylan, Martin Häusling, Valentinas Mazuronis, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Zoltán Balczó, Giovanni La Via, Jo Leinen, Dawid Bohdan Jackiewicz, Neoklis Sylikiotis, Roger Helmer, Bronis Ropė, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Petr Mach, Werner Langen, Karin Kadenbach, Pilar Ayuso, Pavel Poc, Andrzej Grzyb, Carlos Zorrinho, Ivo Belet, Damiano Zoffoli, Norbert Lins, Miapetra Kumpula-Natri, Elisabeth Köstinger ja Seán Kelly.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Franc Bogovič, Maria Grapini, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos ja Claude Turmes.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete ja Nils Torvalds.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 28.4.2015, kohta 7.4.


5. Kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen vähentäminen ***II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiivin 94/62/EY muuttamisesta kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen vähentämiseksi [05094/1/2015 - C8-0064/2015 - 2013/0371(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Margrete Auken (A8-0130/2015)

Margrete Auken esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: György Hölvényi PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Simona Bonafè S&D-ryhmän puolesta, Julie Girling ECR-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta ja Eleonora Forenza GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ulrike LUNACEK

Puheenvuorot: Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Olaf Stuger, Peter Liese, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Iratxe García Pérez, Marcus Pretzell, Catherine Bearder, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Julie Girling ja Michèle Rivasi, Luke Ming Flanagan, Valentinas Mazuronis, Franz Obermayr, Pilar Ayuso, Karin Kadenbach, James Nicholson, Frédérique Ries, Petr Mach, Jean-François Jalkh, Dubravka Šuica, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Biljana Borzan, Arne Gericke, Zoltán Balczó, Francesc Gambús, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bronis Ropė, Jo Leinen, David Campbell Bannerman, John Stuart Agnew, Margrete Auken, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon David Campbell Bannerman vastasi, Lampros Fountoulis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Nikos Androulakis ja Renata Briano.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Giovanni La Via, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Ivan Jakovčić ja Igor Šoltes.

Puheenvuorot: Karmenu Vella ja Margrete Auken.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 28.4.2015, kohta 7.5.


6. Meriliikenteen hiilidioksidipäästöt *** II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta, raportoinnista ja todentamisesta sekä direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta [17086/1/2014 - C8-0072/2015 - 2013/0224(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: José Inácio Faria (A8-0122/2015)

José Inácio Faria esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Christofer Fjellner PPE-ryhmän puolesta, Matthias Groote S&D-ryhmän puolesta, Julie Girling ECR-ryhmän puolesta, Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta, Josu Juaristi Abaunz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Daniela Aiuto EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Mireille D'Ornano, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Giovanni La Via, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, Merja Kyllönen, Dubravka Šuica, Miriam Dalli, Dawid Bohdan Jackiewicz ja Kaja Kallas.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, Ivan Jakovčić, João Ferreira ja Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete ja José Inácio Faria.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 28.4.2015, kohta 7.6.


Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

7. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


7.1. Kalastusaluksen laivaväkeä koskeva kansainvälinen yleissopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta liittymään osapuoliksi Euroopan unionin edun mukaisesti kalastusaluksen laivaväen koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan Kansainvälisen merenkulkujärjestön yleissopimukseen [15528/2014 - C8-0295/2014 - 2013/0285(NLE)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Sofia Ribeiro (A8-0064/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0097)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä esitykselle neuvoston päätökseksi.


7.2. Esitys lisätalousarvioksi nro 2/2015: Vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen tarkistaminen (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 2/2015 varainhoitovuodeksi 2015, pääluokka III - Komissio [07660/2015 - C8-0098/2015 - 2015/2013(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0138/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0098)


7.3. Ajoneuvoon asennettavan eCall-järjestelmän käyttöönotto ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi hätänumeroon 112 perustuvan ajoneuvoon asennettavan eCall-järjestelmän käyttöönottoa koskevista tyyppihyväksyntävaatimuksista ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta [05130/3/2015 - C8-0063/2015 - 2013/0165(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Olga Sehnalová (A8-0053/2015)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P8_TA(2015)0099)


7.4. Polttoaineiden laatua koskeva direktiivi ja uusiutuvia energialähteitä koskeva direktiivi ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta annetun direktiivin 98/70/EY ja uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun direktiivin 2009/28/EY muuttamisesta [10710/2/2014 - C8-0004/2015 - 2012/0288(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Nils Torvalds (A8-0025/2015)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi tarkistettuna (P8_TA(2015)0100)


7.5. Kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen vähentäminen ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiivin 94/62/EY muuttamisesta kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen vähentämiseksi [05094/1/2015 - C8-0064/2015 - 2013/0371(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Margrete Auken (A8-0130/2015)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P8_TA(2015)0101)

Puheenvuorot:

Nirj Deva ilmoittaakseen työjärjestyksen liitteessä I olevan 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ettei hän osallistu äänestykseen taloudellisen eturistiriidan vuoksi.


7.6. Meriliikenteen hiilidioksidipäästöt ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta, raportoinnista ja todentamisesta sekä direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta [17086/1/2014 - C8-0072/2015 - 2013/0224(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: José Inácio Faria (A8-0122/2015)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P8_TA(2015)0102)


7.7. Euroopan tilastot ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 223/2009 muuttamisesta [2012/0084(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Hugues Bayet (A8-0137/2015)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P8_TA(2015)0103)


7.8. Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2187/2005 muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1098/2007 kumoamisesta [COM(2014)0614 - C8-0174/2014- 2014/0285(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2015)0104)

Jarosław Wałęsa (esittelijä) ehdotti luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi toimitettavan äänestyksen lykkäämistä työjärjestyksen 61 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen. Asia katsotaan palautetuksi asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten.

Puheenvuorot:

Georg Mayer äänestyksen toimittamisesta.


7.9. Purkamisvelvoite ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetusten (EY) N:o 850/98, (EY) N:o 2187/2005, (EY) N:o 1967/2006, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 254/2002, (EY) N:o 2347/2002 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1434/98 kumoamisesta purkamisvelvoitteen huomioon ottamiseksi [COM(2013)0889 - C7-0465/2013 - 2013/0436(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Alain Cadec (A8-0060/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2015)0105)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0105)


7.10. EY:n ja Venäjän kesken tehtyyn kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävä pöytäkirja Kroatian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Venäjän federaation kesken tehtyyn kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän, Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta [11878/2014 – C8-0006/2015 - 2014/0052(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Gabrielius Landsbergis (A8-0129/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0106)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


7.11. Bolognan prosessin täytäntöönpano (äänestys)

Mietintö Bolognan prosessin täytäntöönpanon seurannasta [2015/2039(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Krystyna Łybacka (A8-0121/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (GUE/NGL-ryhmän käsiteltäväksi jättämä)

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0107)


7.12. Eurooppalainen elokuva digitaaliajalla (äänestys)

Mietintö eurooppalaisesta elokuvasta digitaaliajalla [2014/2148(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Bogdan Brunon Wenta (A8-0123/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0108)


7.13. Uusi EU:n metsästrategia (äänestys)

Mietintö uudesta EU:n metsästrategiasta: metsien ja metsäalan puolesta [2014/2223(INI)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Elisabeth Köstinger (A8-0126/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0109)


8. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Suositus toiseen käsittelyyn Olga Sehnalová - A8-0053/2015
Jiří Pospíšil, Angelika Mlinar, Tonino Picula, Momchil Nekov, Notis Marias, Stanislav Polčák, Marian Harkin, Peter Jahr, Seán Kelly ja Dieter-Lebrecht Koch

Suositus toiseen käsittelyyn Nils Torvalds - A8-0025/2015
Jiří Pospíšil, Jean-François Jalkh, Stanislav Polčák, Marian Harkin, Peter Jahr, Marijana Petir ja Seán Kelly

Suositus toiseen käsittelyyn Margrete Auken - A8-0130/2015
Jiří Pospíšil, Franc Bogovič, Momchil Nekov, Marian Harkin, Marijana Petir, Seán Kelly, Ivana Maletić ja Michaela Šojdrová

Suositus toiseen käsittelyyn José Inácio Faria - A8-0122/2015
Marian Harkin ja Seán Kelly

Mietintö Jarosław Wałęsa - A8-0128/2015
Marian Harkin ja Marijana Petir

Mietintö Alain Cadec - A8-0060/2014
Franc Bogovič

Mietintö Krystyna Łybacka - A8-0121/2015
Michaela Šojdrová, Zoltán Balczó, Notis Marias, Ivana Maletić, Anna Záborská, Milan Zver ja Eleonora Forenza

Mietintö Bogdan Brunon Wenta - A8-0123/2015
Michaela Šojdrová, Notis Marias, Momchil Nekov ja Ivana Maletić

Mietintö Elisabeth Köstinger - A8-0126/2015
Franc Bogovič, Jiří Pospíšil, Tonino Picula, Notis Marias, Momchil Nekov, Marijana Petir ja Ivana Maletić.


9. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa "Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

°
° ° °

Jiří Pospíšil ilmoitti, ettei hän kyennyt teknisistä syistä osallistumaan äänestykseen Olga Sehnalován suosituksesta toiseen käsittelyyn (A8-0053/2015).

°
° ° °

Nirj Deva ilmoitti työjärjestyksen liitteessä I olevan 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ettei hän kyennyt osallistumaan äänestykseen Margrete Aukenin suosituksesta toiseen käsittelyyn (A8-0130/2015) taloudellisen eturistiriidan vuoksi.


(Istunto keskeytettiin klo 14.00 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Antonio TAJANI

10. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


11. Euroopan turvallisuusohjelmasta tehty päätös (keskustelu)

Komission julkilausuma: Euroopan turvallisuusohjelmasta tehty päätös (2015/2625(RSP))

Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) ja Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) antoivat julkilausuman.

Puheenvuorot: Monika Hohlmeier PPE-ryhmän puolesta, Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, David Borrelli EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Anna Elżbieta Fotyga, Rolandas Paksas, Marine Le Pen, Tomáš Zdechovský, Knut Fleckenstein, Georg Mayer, Michał Boni, Jörg Leichtfried, Mario Borghezio, Heinz K. Becker, Caterina Chinnici, Axel Voss, Ana Gomes, Georgios Kyrtsos, Kati Piri, Anna Maria Corazza Bildt ja Barbara Matera.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Alessandra Mussolini, Michela Giuffrida, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ivan Jakovčić, William (The Earl of) Dartmouth, Gianluca Buonanno, Doru-Claudian Frunzulică, Afzal Khan ja Monika Flašíková Beňová.

Dimitris Avramopoulos käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS


12. Euroopan syyttäjänvirasto (keskustelu)

Väliaikainen mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan syyttäjänviraston perustamisesta [COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Monica Macovei (A8-0055/2015)

Monica Macovei esitteli mietinnön.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Victor Negrescu (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ingeborg Gräßle PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Beatrix von Storch, Sylvia-Yvonne Kaufmann S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marek Jurek, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Louis Michel ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Kazimierz Michał Ujazdowski, Rina Ronja Kari GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Beatrix von Storch, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Florian Philippot, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Victor Negrescu, Milan Zver, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Péter Niedermüller, Helga Stevens, William (The Earl of) Dartmouth, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ingeborg Gräßle, Vicky Maeijer, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Evelyn Regner ja Marek Jurek.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Axel Voss, Lucy Anderson, Janusz Wojciechowski, Izaskun Bilbao Barandica ja Benedek Jávor.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Monica Macovei.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.64.


13. Oikaisut (työjärjestyksen 231 artikla)

Oikaisuista P7_TA-PROV(2014)0345(COR01), P7_TA-PROV(2014)0123(COR01), P7_TA-PROV(2014)0160(COR01) ja P7_TA-PROV(2014)0416(COR01) ilmoitettiin eilisessä täysistunnossa (istunnon pöytäkirja 27.4.2015, kohta 8).

Koska poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä ei ole pyytänyt, että asiasta äänestetään työjärjestyksen 231 artiklan 4 kohdan mukaisesti, nämä oikaisut katsotaan hyväksytyiksi.


14. NSA:n laajamittaista ja järjestäytynyttä EU:n kansalaisten, poliitikkojen ja yritysten vakoilua ja Saksan tiedustelupalvelun osallisuutta siihen koskevat viimeaikaiset paljastukset (keskustelu)

Komission julkilausuma: NSA:n laajamittaista ja järjestäytynyttä EU:n kansalaisten, poliitikkojen ja yritysten vakoilua ja Saksan tiedustelupalvelun osallisuutta siihen koskevat viimeaikaiset paljastukset (2015/2676(RSP))

Věra Jourová (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Axel Voss PPE-ryhmän puolesta, Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta, Zdzisław Krasnodębski ECR-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Gilles Lebreton, Milan Zver, Claude Moraes ja Josef Weidenholzer.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ivan Jakovčić.

Věra Jourová käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


15. Rahamarkkinarahastot ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahamarkkinarahastoista [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Neena Gill (A8-0041/2015)

Neena Gill esitteli mietinnön.

Jonathan Hill (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Adina-Ioana VĂLEAN

Puheenvuorot: Brian Hayes PPE-ryhmän puolesta, Roberto Gualtieri S&D-ryhmän puolesta, Kay Swinburne ECR-ryhmän puolesta, Petr Ježek ALDE-ryhmän puolesta, Fabio De Masi GUE/NGL-ryhmän puolesta, Eva Joly Verts/ALE-ryhmän puolesta, Steven Woolfe EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Barbara Kappel, Burkhard Balz, Jakob von Weizsäcker, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Steven Woolfe, Bernd Lucke, Gerolf Annemans, Theodor Dumitru Stolojan, Markus Ferber, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Krišjānis Kariņš, Frank Engel ja Pervenche Berès.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias, Paul Rübig, Ivan Jakovčić ja Gianluca Buonanno.

Puheenvuorot: Jonathan Hill ja Neena Gill.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.61.


16. Vastuuvapaus 2013 (keskustelu)

Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan komissio ja toimeenpanovirastot

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot [COM(2014)0510 - C8-0140/2014- 2014/2075(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ingeborg Gräßle (A8-0101/2015)

Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2013 vastuuvapausmenettelyssä

Mietintö tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksista komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2013 vastuuvapausmenettelyssä [COM(2013)0570 - C8-0224/2014- 2014/2140(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ingeborg Gräßle (A8-0067/2015)

Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Kahdeksas, yhdeksäs ja kymmenes Euroopan kehitysrahasto

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä kahdeksannen, yhdeksännen ja kymmenennen Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0487 - C8-0146/2014- 2014/2077(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Martina Dlabajová (A8-0102/2015)

Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan parlamentti

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka I – Euroopan parlamentti [COM(2014)0510 - C8-0147/2014- 2014/2078(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Gilles Pargneaux (A8-0082/2015)

Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto [COM(2014)0510 - C8-0148/2014- 2014/2079(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0116/2015)

Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan ulkosuhdehallinto

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto [COM(2014)0510 - C8-0155/2014- 2014/2086(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0109/2015)

Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Tuomioistuin

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka IV – Tuomioistuin [COM(2014)0510 - C8-0149/2014- 2014/2080(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0111/2015)

Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Tilintarkastustuomioistuin

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin [COM(2014)0510 - C8-0150/2014- 2014/2081(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0113/2015)

Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Talous- ja sosiaalikomitea

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea [COM(2014)0510 - C8-0151/2014- 2014/2082(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0114/2015)

Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Alueiden komitea

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka VII – Alueiden komitea [COM(2014)0510 - C8-0152/2014- 2014/2083(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0105/2015)

Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan oikeusasiamies

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies [COM(2014)0510 - C8-0153/2014- 2014/2084(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0115/2015)

Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan tietosuojavaltuutettu

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu [COM(2014)0510 - C8-0154/2014- 2014/2085(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0118/2015)

Vastuuvapaus 2013: toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja EU:n erillisvirastojen valvonta

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin erillisvirastojen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013: toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta [COM(2013)0570 - C8-0225/2014- 2014/2139(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0070/2015)

Vastuuvapaus 2013: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0199/2014- 2014/2123(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0117/2015)

Vastuuvapaus 2013: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen virasto

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0200/2014- 2014/2124(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0081/2015)

Vastuuvapaus 2013: Euroopan unionin elinten käännöskeskus

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0177/2014- 2014/2101(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0084/2015)

Vastuuvapaus 2013: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0156/2014- 2014/2087(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0079/2015)

Vastuuvapaus 2013: Euroopan poliisiakatemia

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiakatemian talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0188/2014- 2014/2112(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0086/2015)

Vastuuvapaus 2013: Euroopan lentoturvallisuusvirasto

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lentoturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0182/2014- 2014/2106(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0074/2015)

Vastuuvapaus 2013: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0202/2014- 2014/2126(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0085/2015)

Vastuuvapaus 2013: Euroopan pankkiviranomainen

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0196/2014- 2014/2120(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0072/2015)

Vastuuvapaus 2013: Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0185/2014- 2014/2109(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0069/2015)

Vastuuvapaus 2013: Euroopan kemikaalivirasto

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0192/2014- 2014/2116(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0073/2015)

Vastuuvapaus 2013: Euroopan ympäristökeskus

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0175/2014- 2014/2099(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0083/2015)

Vastuuvapaus 2013: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0191/2014- 2014/2115(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0100/2015)

Vastuuvapaus 2013: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0184/2014- 2014/2108(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0097/2015)

Vastuuvapaus 2013: Euroopan tasa-arvoinstituutti

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0195/2014- 2014/2119(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0098/2015)

Vastuuvapaus 2013: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0197/2014- 2014/2121(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0096/2015)

Vastuuvapaus 2013: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0201/2014- 2014/2125(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0077/2015)

Vastuuvapaus 2013: Euroopan lääkevirasto

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lääkeviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0178/2014- 2014/2102(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0075/2015)

Vastuuvapaus 2013: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0159/2014- 2014/2090(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0068/2015)

Vastuuvapaus 2013: Euroopan meriturvallisuusvirasto

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0181/2014- 2014/2105(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0088/2015)

Vastuuvapaus 2013: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0186/2014- 2014/2110(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0089/2015)

Vastuuvapaus 2013: Euroopan rautatievirasto

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan rautatieviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0187/2014- 2014/2111(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0078/2015)

Vastuuvapaus 2013: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0198/2014- 2014/2122(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0087/2015)

Vastuuvapaus 2013: Euroopan koulutussäätiö

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0180/2014- 2014/2104(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0090/2015)

Vastuuvapaus 2013: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0204/2014- 2014/2128(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0099/2015)

Vastuuvapaus 2013: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0176/2014- 2014/2100(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0076/2015)

Vastuuvapaus 2013: Euratomin hankintakeskus

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0193/2014- 2014/2117(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0119/2015)

Vastuuvapaus 2013: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0157/2014- 2014/2088(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0092/2015)

Vastuuvapaus 2013: Euroopan oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust-yksikön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0179/2014- 2014/2103(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0091/2015)

Vastuuvapaus 2013: Euroopan poliisivirasto (Europol)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0194/2014- 2014/2118(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0080/2015)

Vastuuvapaus 2013: Euroopan unionin perusoikeusvirasto

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin perusoikeusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0158/2014- 2014/2089(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0093/2015)

Vastuuvapaus 2013: Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Frontex)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0189/2014- 2014/2113(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0094/2015)

Vastuuvapaus 2013: Euroopan GSA-virasto

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan GNSS-viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0190/2014- 2014/2114(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0095/2015)

Vastuuvapaus 2013: ARTEMIS-yhteisyritys

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ARTEMIS-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0208/2014- 2014/2132(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0103/2015)

Vastuuvapaus 2013: Clean Sky -yhteisyritys

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0207/2014- 2014/2131(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2015)

Vastuuvapaus 2013: ENIAC-yhteisyritys

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ENIAC-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0211/2014- 2014/2135(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0104/2015)

Vastuuvapaus 2013: Polttokenno- ja vety-yhteisyritys

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0210/2014- 2014/2134(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0112/2015)

Vastuuvapaus 2013: Innovatiivisia lääkkeitä koskevaa yhteistä teknologia-aloitetta toteuttava yhteisyritys

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä innovatiivisia lääkkeitä koskevaa yhteistä teknologia-aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0209/2014- 2014/2133(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ryszard Czarnecki (A8-0106/2015)

Vastuuvapaus 2013: ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava eurooppalainen yhteisyritys

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0205/2014- 2014/2129(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Anders Primdahl Vistisen (A8-0108/2015)

Vastuuvapaus 2013: SESAR-yhteisyritys

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013 [COM(2014)0510 - C8-0206/2014- 2014/2130(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Anders Primdahl Vistisen (A8-0110/2015)

Ingeborg Gräßle, Martina Dlabajová ja Gilles Pargneaux esittelivät mietinnöt.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Ryszard Czarnecki ja Anders Primdahl Vistisen esittelivät mietinnöt.

Puheenvuorot: Jānis Reirs (neuvoston puheenjohtaja), Kristalina Georgieva (komission varapuheenjohtaja) ja Vítor Manuel da Silva Caldeira (tilintarkastustuomioistuimen presidentti).

Puheenvuorot: Anneli Jäätteenmäki (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Norbert Neuser (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Reimer Böge (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Markus Ferber (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Marian Harkin (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Giovanni La Via (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Georgi Pirinski (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Iskra Mihaylova (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Peter Jahr (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Alain Cadec (PECH-valiokunnan lausunnon valmistelija), Fernando Maura Barandiarán (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Sylvie Guillaume (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Iratxe García Pérez (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Markus Pieper PPE-ryhmän puolesta, Inés Ayala Sender S&D-ryhmän puolesta, Bernd Kölmel ECR-ryhmän puolesta, Michael Theurer ALDE-ryhmän puolesta, Rina Ronja Kari GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Victor NegrescuVictor Negrescu, sitoutumaton Louis Aliot, Claudia Schmidt, Bogusław Liberadzki, Richard Ashworth joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla William (The Earl of) Dartmouth, Nedzhmi Ali, Igor Šoltes, William (The Earl of) Dartmouth, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić ja Timothy Kirkhope, Tomáš Zdechovský, Derek Vaughan, Richard Sulík, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Marian-Jean Marinescu, Karin Kadenbach, Joachim Zeller ja Andrey Novakov.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias, Ivan Jakovčić, Michèle Rivasi ja Karin Kadenbach.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Vítor Manuel da Silva Caldeira, Kristalina Georgieva, Jānis Reirs, Ingeborg Gräßle, Martina Dlabajová ja Gilles Pargneaux.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.9, istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.10, istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.11, istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.12, istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.13, istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.14, istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.15, istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.16, istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.17, istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.18, istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.19, istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.20, istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.21, istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.22, istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.23, istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.24, istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.25, istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.26, istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.27, istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.28, istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.29, istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.30, istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.31, istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.32, istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.33, istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.34, istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.35, istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.36, istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.37, istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.38, istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.39, istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.40, istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.41, istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.42, istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.43, istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.44, istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.45, istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.46, istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.47, istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.48, istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.49, istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.50, istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.51, istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.52, istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.53, istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.54, istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.55, istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.56, istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.57, istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.58, kohta 10.59 ja istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.60.


17. Nuorisotyöllisyysaloitteesta tuettavien toimenpideohjelmien ennakkomaksu ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1304/2013 muuttamisesta siltä osin kuin se koskee nuorisotyöllisyysaloitteesta tuettaviin toimenpideohjelmiin maksettavan ensimmäisen ennakkomaksun korottamista [COM(2015)0046 - C8-0036/2015- 2015/0026(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0134/2015)

Elisabeth Morin-Chartier esitteli mietinnön.

Marianne Thyssen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Sylvie Guillaume (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Lara Comi PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marco Valli, Brando Benifei S&D-ryhmän puolesta, Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta, Martina Dlabajová ALDE-ryhmän puolesta, Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta, Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Brando Benifei, sitoutumaton Michał Marusik, Tom Vandenkendelaere, Jutta Steinruck, Anthea McIntyre, Inês Cristina Zuber, Lampros Fountoulis, Michaela Šojdrová, Marita Ulvskog, Anne Sander, Vilija Blinkevičiūtė ja Javi López.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Deirdre Clune, Victor Negrescu, Notis Marias, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Andrey Novakov, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Marco Valli, Danuta Jazłowiecka ja Ivan Jakovčić.

Puhetta johti
varapuhemies Alexander Graf LAMBSDORFF

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Andrey Novakov.

Puheenvuorot: Marianne Thyssen ja Elisabeth Morin-Chartier.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.1.


18. Parlamentin kokoonpano

Olli Rehn ja Sampo Terho ovat ilmoittaneet, että heidät on valittu Suomen eduskunnan jäseniksi.

Jäsenten valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä, välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämä tehtävä on yhteensopimaton Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa, minkä johdosta parlamentti totesi työjärjestyksen 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti edustajantoimien vapautuneen 27. huhtikuuta 2015.


19. Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2016 - Pääluokka I - Euroopan parlamentti (keskustelu)

Mietintö Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2016 [2015/2012(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Gérard Deprez (A8-0144/2015)

Gérard Deprez esitteli mietinnön.

Puheenvuorot: Paul Rübig PPE-ryhmän puolesta, Vladimír Maňka S&D-ryhmän puolesta, Anders Primdahl Vistisen ECR-ryhmän puolesta, Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta, Indrek Tarand Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta, Bernd Kölmel ja Sander Loones.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Victor Negrescu, Notis Marias ja Ivan Jakovčić.

Gérard Deprez käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.63.


20. Väärinkäytösten paljastajien ja journalistien riittävä suojelu veropetosten ja veronkierron torjumiseksi (keskustelu)

Komission julkilausuma: Väärinkäytösten paljastajien ja journalistien riittävä suojelu veropetosten ja veronkierron torjumiseksi (2015/2677(RSP))

Věra Jourová (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Romana Tomc PPE-ryhmän puolesta, Peter Simon S&D-ryhmän puolesta, Marian Harkin ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Victor Negrescu, Fabio De Masi GUE/NGL-ryhmän puolesta, Eva Joly Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Zanni EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Bernard Monot, Emil Radev, Ana Gomes, Marisa Matias ja Seán Kelly.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias ja Miguel Viegas.

Věra Jourová käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


21. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 552.730/OJME).


22. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.00.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Bendtsen, Crowley, Gabriel, Guteland, Händel, Morvai, Parker, Taylor, Vozemberg-Vrionidi, Westphal

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö