Rodyklė 
Protokolas
PDF 324kWORD 249k
Antradienis, 2015 m. balandžio 28 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Gauti dokumentai
 4.Degalų kokybės direktyva ir Atsinaujinančių išteklių energijos direktyva ***II (diskusijos)
 5.Lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių naudojimo mažinimas ***II (diskusijos)
 6.Jūrų transporto išmetamas anglies dioksido kiekis *** II (diskusijos)
 7.Balsuoti skirtas laikas
  
7.1.Tarptautinė konvencija dėl žvejybos laivų personalo normatyvų *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
7.2.Taisomojo biudžeto Nr. 2/2015 projektas: daugiametės finansinės programos dalinis keitimas 2014–2020 m. laikotarpiui (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
7.3.Pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ montavimas transporto priemonėse ***II (balsavimas)
  
7.4.Degalų kokybės direktyva ir Atsinaujinančių išteklių energijos direktyva ***II (balsavimas)
  
7.5.Lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių naudojimo mažinimas ***II (balsavimas)
  
7.6.Jūrų transporto išmetamas anglies dioksido kiekis ***II (balsavimas)
  
7.7.Europos statistika ***II (balsavimas)
  
7.8.Daugiametis Baltijos jūros menkių, silkių ir šprotų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos planas ***I (balsavimas)
  
7.9.Įpareigojimas iškrauti visą laimikį ***I (balsavimas)
  
7.10.EB ir Rusijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos įstojimą į ES *** (balsavimas)
  
7.11.Tolesni veiksmai, susiję su Bolonijos procesu (balsavimas)
  
7.12.Europos kinas skaitmeniniame amžiuje (balsavimas)
  
7.13.Nauja ES miškų strategija (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 11.Dėl Europos saugumo darbotvarkės priimtas sprendimas (diskusijos)
 12.Europos prokuratūra (diskusijos)
 13.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)
 14.Neseniai atskleisti faktai apie JAV nacionalinės saugumo institucijos (NSI) vykdomą masinį organizuotą šnipinėjimą ir Vokietijos žvalgybos tarnybos (vok. Bundesnachrichtendienst) veiksmus, nukreiptus prieš ES piliečius, politikus ir bendroves (diskusijos)
 15.Pinigų rinkos fondai ***I (diskusijos)
 16.Décharge 2013 (diskusijos)
 17.Pradinis išankstinis finansavimas, skiriamas pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą remiamoms veiksmų programoms ***I (diskusijos)
 18.Parlamento sudėtis
 19.2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmata. I skirsnis – Parlamentas (diskusijos)
 20.Tinkama informatorių ir žurnalistų apsauga kovojant su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių vengimu (diskusijos)
 21.Kito posėdžio darbotvarkė
 22.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 08.35 val.


2. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Nadios Savčenko byla (2015/2663(RSP))

- Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Andrey Kovatchev, Jerzy Buzek, László Tőkés, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, David McAllister, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Artis Pabriks, Andrej Plenković, József Nagy, Pál Csáky, Gabrielius Landsbergis, Ramona Nicole Mănescu, Franck Proust, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Michał Boni, Ivan Štefanec, Tadeusz Zwiefka, Pavel Svoboda, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Monica Macovei, Ivana Maletić ir Lara Comi PPE frakcijos vardu dėl Nadios Savčenko bylos (B8-0406/2015);

- Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Helga Trüpel, Indrek Tarand, Bart Staes, Bronis Ropė ir Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu dėl Nadios Savčenko bylos (B8-0407/2015);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Beata Gosiewska, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská ir Beatrix von Storch ECR frakcijos vardu dėl Nadios Savčenko bylos (B8-0409/2015);

- Petras Auštrevičius, Fredrick Federley, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Louis Michel, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ilhan Kyuchyuk, Marietje Schaake, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Antanas Guoga, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Dita Charanzová, Urmas Paet, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Martina Dlabajová ir Kaja Kallas ALDE frakcijos vardu dėl Nadios Savčenko bylos (B8-0411/2015);

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pervenche Berès, Ana Gomes, Tonino Picula, Kati Piri, Pier Antonio Panzeri, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Sorin Moisă, José Blanco López, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Julie Ward, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Jeppe Kofod, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Marlene Mizzi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, István Ujhelyi, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Javi López, Eider Gardiazabal Rubial, Miapetra Kumpula-Natri ir Afzal Khan S&D frakcijos vardu dėl Nadios Savčenko bylos (B8-0413/2015);

- Valentinas Mazuronis EFDD frakcijos vardu dėl Nadios Savčenko bylos (B8-0417/2015).

II.   Padėtis Jarmuko pabėgėlių stovykloje Sirijoje (2015/2664(RSP))

- Martina Anderson, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Younous Omarjee, Ángela Vallina, Eleonora Forenza, Rina Ronja Kari, Malin Björk, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Anne-Marie Mineur, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Matt Carthy ir Kostadinka Kuneva GUE/NGL frakcijos vardu dėl padėties Jarmuko pabėgėlių stovykloje Sirijoje (B8-0373/2015);

- Alyn Smith, Karima Delli, Margrete Auken, Bart Staes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Igor Šoltes ir Klaus Buchner Verts/ALE frakcijos vardu dėl padėties Jarmuko pabėgėlių stovykloje Sirijoje (B8-0408/2015);

- Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Arnaud Danjean, László Tőkés, Claude Rolin, Tunne Kelam, Francesc Gambús, Andrzej Grzyb, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, David McAllister, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Esther de Lange, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Andrej Plenković, József Nagy, Pál Csáky, Joachim Zeller, Franck Proust, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Trinidad Jiménez García-Herrera, Monica Macovei, Lara Comi, Ivana Maletić ir Elisabetta Gardini PPE frakcijos vardu dėl padėties Jarmuko pabėgėlių stovykloje Sirijoje (B8-0410/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas ir Valentinas Mazuronis EFDD frakcijos vardu dėl padėties Jarmuko pabėgėlių stovykloje Sirijoje (B8-0412/2015);

- Javier Nart, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Hilde Vautmans, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivo Vajgl, Antanas Guoga, Johannes Cornelis van Baalen, Yana Toom, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Alexander Graf Lambsdorff ir Frédérique Ries ALDE frakcijos vardu dėl padėties Jarmuko pabėgėlių stovykloje Sirijoje (B8-0414/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić ir Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu dėl padėties Jarmuko pabėgėlių stovykloje Sirijoje (B8-0415/2015);

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Enrique Guerrero Salom, Ana Gomes, Vincent Peillon, Elena Valenciano, Alessia Maria Mosca, Jonás Fernández, Sorin Moisă, José Blanco López, Liisa Jaakonsaari, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Nikos Androulakis, Miriam Dalli, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Enrico Gasbarra, Julie Ward, Nicola Caputo, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Simona Bonafè, Edouard Martin, Jeppe Kofod, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Kati Piri, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Marlene Mizzi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, István Ujhelyi, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Momchil Nekov, Maria Grapini, Javi López, Eider Gardiazabal Rubial, Miapetra Kumpula-Natri ir Afzal Khan S&D frakcijos vardu dėl padėties Jarmuko pabėgėlių stovykloje Sirijoje (B8-0416/2015).

III.   Žmogaus ir darbuotojų teisių aktyvistų įkalinimas Alžyre (2015/2665(RSP))

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marisa Matias ir Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu dėl žmogaus ir darbuotojų teisių aktyvistų įkalinimo Alžyre (B8-0418/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ir Valentinas Mazuronis EFDD frakcijos vardu dėl žmogaus ir darbuotojų teisių aktyvistų įkalinimo Alžyre (B8-0419/2015);

- Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Heidi Hautala ir Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu dėl žmogaus ir darbuotojų teisių aktyvistų įkalinimo Alžyre (B8-0420/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki ir Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu dėl žmogaus ir darbuotojų teisių aktyvistų įkalinimo Alžyre (B8-0421/2015);

- Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jacek Saryusz-Wolski, László Tőkés, Claude Rolin, Tunne Kelam, Francesc Gambús, Andrzej Grzyb, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, David McAllister, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Eduard Kukan, Andrej Plenković, József Nagy, Pál Csáky, Ramona Nicole Mănescu, Joachim Zeller, Franck Proust, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Monica Macovei, Lara Comi, Elisabetta Gardini ir Ivana Maletić PPE frakcijos vardu dėl žmogaus ir darbuotojų teisių aktyvistų įkalinimo Alžyre (B8-0422/2015);

- Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Louis Michel, Urmas Paet, José Inácio Faria, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Antanas Guoga, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells ir Jozo Radoš ALDE frakcijos vardu dėl žmogaus ir darbuotojų teisių aktyvistų įkalinimo Alžyre (B8-0423/2015);

- Ana Gomes, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, José Blanco López, Liisa Jaakonsaari, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Jutta Steinruck, Julie Ward, Sorin Moisă, Tibor Szanyi, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Jeppe Kofod, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, István Ujhelyi, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Momchil Nekov, Maria Grapini, Javi López, Eider Gardiazabal Rubial, Miapetra Kumpula-Natri, Afzal Khan ir Gilles Pargneaux S&D frakcijos vardu dėl žmogaus ir darbuotojų teisių aktyvistų įkalinimo Alžyre (B8-0424/2015).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnį.


3. Gauti dokumentai

Gautas šis BUDG komiteto pranešimas:

- Pranešimas dėl Europos Parlamento 2016 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos (2015/2012(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Gérard Deprez (A8-0144/2015)


4. Degalų kokybės direktyva ir Atsinaujinančių išteklių energijos direktyva ***II (diskusijos)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą kuria iš dalies keičiama Direktyva 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės ir Direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją [10710/2/2014 - C8-0004/2015 - 2012/0288(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Nils Torvalds (A8-0025/2015)

Nils Torvalds pristatė rekomendaciją antrajam svarstymui.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete (Komisijos narys).

Kalbėjo: Christofer Fjellner PPE frakcijos vardu, Seb Dance S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Emmanouil Glezos), Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu, Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Tibor Szanyi ir Christofer Fjellner), Piernicola Pedicini EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Nicolas Bay , nepriklausomas Parlamento narys, Peter Liese, Sergio Gaetano Cofferati, Evžen Tošenovský, Jan Huitema, Lynn Boylan, Martin Häusling, Valentinas Mazuronis (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Zoltán Balczó, Giovanni La Via, Jo Leinen, Dawid Bohdan Jackiewicz, Neoklis Sylikiotis, Roger Helmer, Bronis Ropė, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Petr Mach, Werner Langen, Karin Kadenbach, Pilar Ayuso, Pavel Poc, Andrzej Grzyb, Carlos Zorrinho, Ivo Belet, Damiano Zoffoli, Norbert Lins, Miapetra Kumpula-Natri, Elisabeth Köstinger ir Seán Kelly.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Franc Bogovič, Maria Grapini, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos ir Claude Turmes.

Kalbėjo: Miguel Arias Cañete ir Nils Torvalds.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 7.4 punktas.


5. Lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių naudojimo mažinimas ***II (diskusijos)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria dėl lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimo mažinimo iš dalies keičiama Direktyva 94/62/EB [05094/1/2015 - C8-0064/2015 - 2013/0371(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Margrete Auken (A8-0130/2015)

Margrete Auken pristatė rekomendaciją antrajam svarstymui.

Kalbėjo Karmenu Vella (Komisijos narys).

Kalbėjo: György Hölvényi PPE frakcijos vardu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică, Simona Bonafè S&D frakcijos vardu, Julie Girling ECR frakcijos vardu, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu, ir Eleonora Forenza GUE/NGL frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ulrike LUNACEK
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu, Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu, Olaf Stuger , nepriklausomas Parlamento narys, Peter Liese (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Iratxe García Pérez, Marcus Pretzell, Catherine Bearder (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Julie Girling ir Michèle Rivasi), Luke Ming Flanagan, Valentinas Mazuronis, Franz Obermayr, Pilar Ayuso, Karin Kadenbach, James Nicholson, Frédérique Ries, Petr Mach, Jean-François Jalkh, Dubravka Šuica, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić, Biljana Borzan, Arne Gericke, Zoltán Balczó, Francesc Gambús (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bronis Ropė), Jo Leinen, David Campbell Bannerman, John Stuart Agnew, Margrete Auken (pateikė mėlynosios kortelės klausimą David Campbell Bannerman, pastarasis į jį atsakė), Lampros Fountoulis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Nikos Androulakis ir Renata Briano.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Giovanni La Via, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Ivan Jakovčić ir Igor Šoltes.

Kalbėjo: Karmenu Vella ir Margrete Auken.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 7.5 punktas.


6. Jūrų transporto išmetamas anglies dioksido kiekis *** II (diskusijos)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl jūrų transporto išmetamo anglies dioksido kiekio stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2009/16/EB [17086/1/2014 - C8-0072/2015 - 2013/0224(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: José Inácio Faria (A8-0122/2015)

José Inácio Faria pristatė rekomendaciją antrajam svarstymui.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete (Komisijos narys).

Kalbėjo: Christofer Fjellner PPE frakcijos vardu, Matthias Groote S&D frakcijos vardu, Julie Girling ECR frakcijos vardu, Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu, Josu Juaristi Abaunz GUE/NGL frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Daniela Aiuto EFDD frakcijos vardu, Mireille D'Ornano , nepriklausoma Parlamento narė (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Giovanni La Via, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, Merja Kyllönen, Dubravka Šuica, Miriam Dalli, Dawid Bohdan Jackiewicz ir Kaja Kallas.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, Ivan Jakovčić, João Ferreira ir Nicola Caputo.

Kalbėjo: Miguel Arias Cañete ir José Inácio Faria.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 7.6 punktas.


PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

7. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


7.1. Tarptautinė konvencija dėl žvejybos laivų personalo normatyvų *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo, kuriuo valstybės narės įgaliojamos tapti, vadovaujantis Europos Sąjungos interesais, Tarptautinės jūrų organizacijos tarptautinės konvencijos dėl žvejybos laivų personalo rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų Šalimis, projekto [15528/2014 - C8-0295/2014 - 2013/0285(NLE)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Sofia Ribeiro (A8-0064/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0097)

Parlamentas pritarė Tarybos sprendimo projektui..


7.2. Taisomojo biudžeto Nr. 2/2015 projektas: daugiametės finansinės programos dalinis keitimas 2014–2020 m. laikotarpiui (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 2/2015 projekto, III skirsnis – Komisija [07660/2015 - C8-0098/2015 - 2015/2013(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0138/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0098)


7.3. Pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ montavimas transporto priemonėse ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl tipo patvirtinimo reikalavimų transporto priemonėse montuojamos numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos įdiegimo atžvilgiu, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2007/46/EB [05130/3/2015 - C8-0063/2015 - 2013/0165(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Olga Sehnalová (A8-0053/2015)

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta (P8_TA(2015)0099)


7.4. Degalų kokybės direktyva ir Atsinaujinančių išteklių energijos direktyva ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą kuria iš dalies keičiama Direktyva 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės ir Direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją [10710/2/2014 - C8-0004/2015 - 2012/0288(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Nils Torvalds (A8-0025/2015)

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta su pakeitimais (P8_TA(2015)0100)


7.5. Lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių naudojimo mažinimas ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria dėl lengvųjų plastikinių pirkinių maišelių sunaudojimo mažinimo iš dalies keičiama Direktyva 94/62/EB [05094/1/2015 - C8-0064/2015 - 2013/0371(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Margrete Auken (A8-0130/2015)

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta (P8_TA(2015)0101)

Kalbėjo:

Nirj Deva, jis pagal Darbo tvarkos taisyklių I priedo 3 straipsnio 3 dalį pranešė, kad dėl finansinių interesų konflikto jis nedalyvaus balsavime.


7.6. Jūrų transporto išmetamas anglies dioksido kiekis ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl jūrų transporto išmetamo anglies dioksido kiekio stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2009/16/EB [17086/1/2014 - C8-0072/2015 - 2013/0224(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: José Inácio Faria (A8-0122/2015)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta (P8_TA(2015)0102)


7.7. Europos statistika ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos [2012/0084(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Hugues Bayet (A8-0137/2015)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta (P8_TA(2015)0103)


7.8. Daugiametis Baltijos jūros menkių, silkių ir šprotų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos planas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas daugiametis Baltijos jūros menkių, silkių ir šprotų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos planas ir iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2187/2005 bei panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1098/2007 [COM(2014)0614 - C8-0174/2014- 2014/0285(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2015)0104)

Jarosław Wałęsa (pranešėjas) pasiūlė atidėti balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos projekto pagal Darbo tvarkos taisyklių 61 straipsnio 2 dalį.

Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui. Klausimas grąžinamas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui.

Kalbėjo:

Georg Mayer dėl balsavimo eigos.


7.9. Įpareigojimas iškrauti visą laimikį ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl įpareigojimo iškrauti visą laimikį iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 850/98, (EB) Nr. 2187/2005, (EB) Nr. 1967/2006, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 254/2002, (EB) Nr. 2347/2002 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1434/98 [COM(2013)0889 - C7-0465/2013 - 2013/0436(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Alain Cadec (A8-0060/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2015)0105)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2015)0105)


7.10. EB ir Rusijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos įstojimą į ES *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Rusijos Federacijos partnerystę, protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu projekto [11878/2014 – C8-0006/2015 - 2014/0052(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Gabrielius Landsbergis (A8-0129/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2015)0106)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


7.11. Tolesni veiksmai, susiję su Bolonijos procesu (balsavimas)

Pranešimas dėl tolesnių veiksmų, susijusių su Bolonijos proceso įgyvendinimu [2015/2039(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėja: Krystyna Łybacka (A8-0121/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė GUE/NGL frakcija)

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0107)


7.12. Europos kinas skaitmeniniame amžiuje (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos kino skaitmeniniame amžiuje [2014/2148(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėjas: Bogdan Brunon Wenta (A8-0123/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0108)


7.13. Nauja ES miškų strategija (balsavimas)

Pranešimas „Nauja ES miškų strategija – miškams ir su mišku susijusiam sektoriui“ [2014/2223(INI)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėja: Elisabeth Köstinger (A8-0126/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0109)


8. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Rekomendacija antrajam svarstymui Olga Sehnalová - A8-0053/2015
Jiří Pospíšil, Angelika Mlinar, Tonino Picula, Momchil Nekov, Notis Marias, Stanislav Polčák, Marian Harkin, Peter Jahr, Seán Kelly ir Dieter-Lebrecht Koch

Rekomendacija antrajam svarstymui Nils Torvalds - A8-0025/2015
Jiří Pospíšil, Jean-François Jalkh, Stanislav Polčák, Marian Harkin, Peter Jahr, Marijana Petir ir Seán Kelly

Rekomendacija antrajam svarstymui Margrete Auken - A8-0130/2015
Jiří Pospíšil, Franc Bogovič, Momchil Nekov, Marian Harkin, Marijana Petir, Seán Kelly, Ivana Maletić ir Michaela Šojdrová

Rekomendacija antrajam svarstymui José Inácio Faria - A8-0122/2015
Marian Harkin ir Seán Kelly

Pranešimas: Jarosław Wałęsa - A8-0128/2015
Marian Harkin ir Marijana Petir

Pranešimas: Alain Cadec - A8-0060/2014
Franc Bogovič

Pranešimas: Krystyna Łybacka - A8-0121/2015
Michaela Šojdrová, Zoltán Balczó, Notis Marias, Ivana Maletić, Anna Záborská, Milan Zver ir Eleonora Forenza

Pranešimas: Bogdan Brunon Wenta - A8-0123/2015
Michaela Šojdrová, Notis Marias, Momchil Nekov ir Ivana Maletić

Pranešimas: Elisabeth Köstinger - A8-0126/2015
Franc Bogovič, Jiří Pospíšil, Tonino Picula, Notis Marias, Momchil Nekov, Marijana Petir ir Ivana Maletić.


9. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

°
° ° °

Jiří Pospíšil Pranešė, kad dėl techninių prieasčių jis negalėjo dalyvauti balsavime dėl Olga Sehnalová pranešimo antrajam svarstymui (A8-0053/2015).

°
° ° °

Pagal Darbo tvarkos taisyklių I priedo 3 straipsnio 3 dalį Nirj Deva pranešė, kad dėl finansinių interesų konflikto jis nedalyvavo balsavimo dėl Margrete Auken pranešimo antrajam svarstymui (A8-0130/2015).


(Posėdis sustabdytas 14.00 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininko pavaduotojas

10. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


11. Dėl Europos saugumo darbotvarkės priimtas sprendimas (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Dėl Europos saugumo darbotvarkės priimtas sprendimas (2015/2625(RSP))

Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) ir Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys) padarė deklaraciją.

Kalbėjo: Monika Hohlmeier PPE frakcijos vardu, Birgit Sippel S&D frakcijos vardu, Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, David Borrelli EFDD frakcijos vardu, Eleftherios Synadinos , nepriklausomas Parlamento narys, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Anna Elżbieta Fotyga, Rolandas Paksas, Marine Le Pen, Tomáš Zdechovský, Knut Fleckenstein, Georg Mayer, Michał Boni, Jörg Leichtfried, Mario Borghezio, Heinz K. Becker, Caterina Chinnici, Axel Voss, Ana Gomes, Georgios Kyrtsos, Kati Piri, Anna Maria Corazza Bildt ir Barbara Matera.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Alessandra Mussolini, Michela Giuffrida, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ivan Jakovčić, William (The Earl of) Dartmouth, Gianluca Buonanno, Doru-Claudian Frunzulică, Afzal Khan ir Monika Flašíková Beňová.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos.

Diskusijos baigtos.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja


12. Europos prokuratūra (diskusijos)

Preliminarus pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos prokuratūros įsteigimo [COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Monica Macovei (A8-0055/2015)

Monica Macovei pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo: Victor Negrescu (JURI komiteto nuomonės referentas), Ingeborg Gräßle PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Beatrix von Storch), Sylvia-Yvonne Kaufmann S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marek Jurek), Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić, Louis Michel ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Kazimierz Michał Ujazdowski), Rina Ronja Kari GUE/NGL frakcijos vardu, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Beatrix von Storch), Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu, Florian Philippot , nepriklausomas Parlamento narys (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Victor Negrescu), Milan Zver (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Péter Niedermüller, Helga Stevens, William (The Earl of) Dartmouth (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ingeborg Gräßle), Vicky Maeijer, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Evelyn Regner ir Marek Jurek.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Axel Voss, Lucy Anderson, Janusz Wojciechowski, Izaskun Bilbao Barandica ir Benedek Jávor.

Kalbėjo: Věra Jourová ir Monica Macovei.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 10.64 punktas.


13. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)

Klaidų ištaisymai P7_TA-PROV(2014)0345(COR01), P7_TA-PROV(2014)0123(COR01), P7_TA-PROV(2014)0160(COR01) ir P7_TA-PROV(2014)0416(COR01) paskelbti per vakar vykusį plenarinį posėdį ( 8 punktas).

Kadangi nė viena iš frakcijų arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių nepaprašė balsuoti dėl klaidų ištaisymų, jie laikomi patvirtintais pagal Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnio 4 dalį.


14. Neseniai atskleisti faktai apie JAV nacionalinės saugumo institucijos (NSI) vykdomą masinį organizuotą šnipinėjimą ir Vokietijos žvalgybos tarnybos (vok. Bundesnachrichtendienst) veiksmus, nukreiptus prieš ES piliečius, politikus ir bendroves (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Neseniai atskleisti faktai apie JAV nacionalinės saugumo institucijos (NSI) vykdomą masinį organizuotą šnipinėjimą ir Vokietijos žvalgybos tarnybos (vok. Bundesnachrichtendienst) veiksmus, nukreiptus prieš ES piliečius, politikus ir bendroves (2015/2676(RSP))

Věra Jourová (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Axel Voss PPE frakcijos vardu, Birgit Sippel S&D frakcijos vardu, Zdzisław Krasnodębski ECR frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE frakcijos vardu, Gilles Lebreton , nepriklausomas Parlamento narys, Milan Zver, Claude Moraes ir Josef Weidenholzer.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ivan Jakovčić.

Kalbėjo Věra Jourová.

Diskusijos baigtos.


15. Pinigų rinkos fondai ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pinigų rinkos fondų [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Neena Gill (A8-0041/2015)

Neena Gill pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Jonathan Hill (Komisijos narys).

PIRMININKAVO: Adina-Ioana VĂLEAN
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Brian Hayes PPE frakcijos vardu, Roberto Gualtieri S&D frakcijos vardu, Kay Swinburne ECR frakcijos vardu, Petr Ježek ALDE frakcijos vardu, Fabio De Masi GUE/NGL frakcijos vardu, Eva Joly Verts/ALE frakcijos vardu, Steven Woolfe EFDD frakcijos vardu, Barbara Kappel , nepriklausoma Parlamento narė, Burkhard Balz, Jakob von Weizsäcker (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Steven Woolfe), Bernd Lucke, Gerolf Annemans, Theodor Dumitru Stolojan, Markus Ferber (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Krišjānis Kariņš, Frank Engel ir Pervenche Berès.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias, Paul Rübig, Ivan Jakovčić ir Gianluca Buonanno.

Kalbėjo: Jonathan Hill ir Neena Gill.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 10.61 punktas.


16. Décharge 2013 (diskusijos)

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos Komisija ir vykdomosios agentūros

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos [COM(2014)0510 - C8-0140/2014- 2014/2075(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Ingeborg Gräßle (A8-0101/2015)

Audito Rūmų specialiosios ataskaitos vykdant Komisijos 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą

Pranešimas dėl Audito Rūmų specialiųjų ataskaitų vykdant Komisijos 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą [COM(2013)0570 - C8-0224/2014- 2014/2140(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Ingeborg Gräßle (A8-0067/2015)

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. 8, 9 ir 10-asis Europos plėtros fondai

Pranešimas dėl aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0487 - C8-0146/2014- 2014/2077(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Martina Dlabajová (A8-0102/2015)

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos Parlamentas

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, I skirsnis – Europos Parlamentas [COM(2014)0510 - C8-0147/2014- 2014/2078(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Gilles Pargneaux (A8-0082/2015)

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos Vadovų Taryba ir Taryba

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba [COM(2014)0510 - C8-0148/2014- 2014/2079(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0116/2015)

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos išorės veiksmų tarnyba

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba [COM(2014)0510 - C8-0155/2014- 2014/2086(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0109/2015)

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Teisingumo Teismas

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Teisingumo Teismas [COM(2014)0510 - C8-0149/2014- 2014/2080(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0111/2015)

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Audito Rūmai

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai [COM(2014)0510 - C8-0150/2014- 2014/2081(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0113/2015)

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas [COM(2014)0510 - C8-0151/2014- 2014/2082(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0114/2015)

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Regionų komitetas

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas [COM(2014)0510 - C8-0152/2014- 2014/2083(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0105/2015)

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos ombudsmenas

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas [COM(2014)0510 - C8-0153/2014- 2014/2084(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0115/2015)

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

Pranešimas dėl Europos Sąjungos 2013 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas [COM(2014)0510 - C8-0154/2014- 2014/2085(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0118/2015)

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė

Pranešimas dėl Europos Sąjungos agentūrų 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo: veikla, finansų valdymas ir kontrolė [COM(2013)0570 - C8-0225/2014- 2014/2139(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0070/2015)

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER)

Pranešimas dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0199/2014- 2014/2123(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0117/2015)

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) biuras

Pranešimas dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0200/2014- 2014/2124(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0081/2015)

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CDT)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0177/2014- 2014/2101(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0084/2015)

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP)

Pranešimas dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0156/2014- 2014/2087(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0079/2015)

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos koledžas (CEPOL)

Pranešimas dėl Europos policijos koledžo 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0188/2014- 2014/2112(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0086/2015)

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra (EASA)

Pranešimas dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0182/2014- 2014/2106(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0074/2015)

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO)

Pranešimas dėl Europos prieglobsčio paramos biuro 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0202/2014- 2014/2126(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0085/2015)

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija (EBA)

Pranešimas dėl Europos bankininkystės institucijos 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0196/2014- 2014/2120(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0072/2015)

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC)

Pranešimas dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0185/2014- 2014/2109(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0069/2015)

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra

Pranešimas dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0192/2014- 2014/2116(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0073/2015)

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (EAA)

Pranešimas dėl Europos aplinkos agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0175/2014- 2014/2099(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0083/2015)

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA)

Pranešimas dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0191/2014- 2014/2115(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0100/2015)

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (EFSA)

Pranešimas dėl Europos maisto saugos tarnybos 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0184/2014- 2014/2108(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0097/2015)

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas (EIGE)

Pranešimas dėl Europos lyčių lygybės instituto 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0195/2014- 2014/2119(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0098/2015)

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA)

Pranešimas dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0197/2014- 2014/2121(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0096/2015)

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT)

Pranešimas dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0201/2014- 2014/2125(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0077/2015)

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (EMA)

Pranešimas dėl Europos vaistų agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0178/2014- 2014/2102(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0075/2015)

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC)

Pranešimas dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0159/2014- 2014/2090(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0068/2015)

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA)

Pranešimas dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0181/2014- 2014/2105(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0088/2015)

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0186/2014- 2014/2110(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0089/2015)

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos geležinkelio agentūra (ERA)

Pranešimas dėl Europos geležinkelio agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0187/2014- 2014/2111(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0078/2015)

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA)

Pranešimas dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0198/2014- 2014/2122(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0087/2015)

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (ETF)

Pranešimas dėl Europos mokymo fondo 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0180/2014- 2014/2104(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0090/2015)

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-LISA)

Pranešimas dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0204/2014- 2014/2128(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0099/2015)

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA)

Pranešimas dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0176/2014- 2014/2100(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0076/2015)

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra (EURATOM)

Pranešimas dėl Euratomo tiekimo agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0193/2014- 2014/2117(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0119/2015)

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound)

Pranešimas dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0157/2014- 2014/2088(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0092/2015)

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas)

Pranešimas dėl Eurojusto 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0179/2014- 2014/2103(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0091/2015)

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos biuras (Europolas)

Pranešimas dėl Europos policijos biuro 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0194/2014- 2014/2118(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0080/2015)

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0158/2014- 2014/2089(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0093/2015)

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (FRONTEX)

Pranešimas dėl Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0189/2014- 2014/2113(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0094/2015)

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra (GNSS)

Pranešimas dėl Europos GNSS agentūros 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0190/2014- 2014/2114(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0095/2015)

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ARTEMIS

Pranešimas dėl bendrosios įmonės ARTEMIS 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0208/2014- 2014/2132(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0103/2015)

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Švarus dangus“

Pranešimas dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0207/2014- 2014/2131(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2015)

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ENIAC

Pranešimas dėl bendrosios įmonės ENIAC 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0211/2014- 2014/2135(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0104/2015)

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė

Pranešimas dėl Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0210/2014- 2014/2134(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0112/2015)

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“

Pranešimas dėl bendrosios įmonės siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“ 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0209/2014- 2014/2133(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Ryszard Czarnecki (A8-0106/2015)

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė

Pranešimas dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0205/2014- 2014/2129(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Anders Primdahl Vistisen (A8-0108/2015)

2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendra įmonė SESAR

Pranešimas dėl bendros įmonės SESAR 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo [COM(2014)0510 - C8-0206/2014- 2014/2130(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Anders Primdahl Vistisen (A8-0110/2015)

Ingeborg Gräßle, Martina Dlabajová ir Gilles Pargneaux pristatė savo pranešimus.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Ryszard Czarnecki ir Anders Primdahl Vistisen pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo: Jānis Reirs (einantis Tarybos pirmininko pareigas), Kristalina Georgieva (Komisijos pirmininko pavaduotoja) ir Vítor Manuel da Silva Caldeira (Audito Rūmų pirmininkas).

Kalbėjo: Anneli Jäätteenmäki (AFET komiteto nuomonės referentė), Norbert Neuser (DEVE komiteto nuomonės referentas), Reimer Böge (INTA komiteto nuomonės referentas), Markus Ferber (ECON komiteto nuomonės referentas), Marian Harkin (EMPL komiteto nuomonės referentė), Giovanni La Via (ENVI komiteto nuomonės referentas), Georgi Pirinski (TRAN komiteto nuomonės referentas), Iskra Mihaylova (REGI komiteto nuomonės referentė), Peter Jahr (AGRI komiteto nuomonės referentas), Alain Cadec (PECH komiteto nuomonės referentas), Fernando Maura Barandiarán (CULT komiteto nuomonės referentas), Sylvie Guillaume (LIBE komiteto nuomonės referentė), Iratxe García Pérez (FEMM komiteto nuomonės referentė), Markus Pieper PPE frakcijos vardu, Inés Ayala Sender S&D frakcijos vardu, Bernd Kölmel ECR frakcijos vardu, Michael Theurer ALDE frakcijos vardu, Rina Ronja Kari GUE/NGL frakcijos vardu, Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Valli EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Victor NegrescuVictor Negrescu), Louis Aliot , nepriklausomas Parlamento narys, Claudia Schmidt, Bogusław Liberadzki, Richard Ashworth (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė William (The Earl of) Dartmouth), Nedzhmi Ali, Igor Šoltes, William (The Earl of) Dartmouth (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Ivan Jakovčić ir Timothy Kirkhope), Tomáš Zdechovský, Derek Vaughan, Richard Sulík, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Marian-Jean Marinescu, Karin Kadenbach, Joachim Zeller ir Andrey Novakov.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias, Ivan Jakovčić, Michèle Rivasi ir Karin Kadenbach.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Vítor Manuel da Silva Caldeira, Kristalina Georgieva, Jānis Reirs, Ingeborg Gräßle, Martina Dlabajová ir Gilles Pargneaux.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 10.9 punktas, 10.10 punktas, 10.11 punktas, 10.12 punktas, 10.13 punktas, 10.14 punktas, 10.15 punktas, 10.16 punktas, 10.17 punktas, 10.18 punktas, 10.19 punktas, 10.20 punktas, 10.21 punktas, 10.22 punktas, 10.23 punktas, 10.24 punktas, 10.25 punktas, 10.26 punktas, 10.27 punktas, 10.28 punktas, 10.29 punktas, 10.30 punktas, 10.31 punktas, 10.32 punktas, 10.33 punktas, 10.34 punktas, 10.35 punktas, 10.36 punktas, 10.37 punktas, 10.38 punktas, 10.39 punktas, 10.40 punktas, 10.41 punktas, 10.42 punktas, 10.43 punktas, 10.44 punktas, 10.45 punktas, 10.46 punktas, 10.47 punktas, 10.48 punktas, 10.49 punktas, 10.50 punktas, 10.51 punktas, 10.52 punktas, 10.53 punktas, 10.54 punktas, 10.55 punktas, 10.56 punktas, 10.57 punktas, 10.58 punktas, 10.59 punktas ir 10.60 punktas.


17. Pradinis išankstinis finansavimas, skiriamas pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą remiamoms veiksmų programoms ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl pradinio išankstinio finansavimo, skiriamo pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą remiamoms veiksmų programoms, sumos padidinimo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1304/2013 [COM(2015)0046 - C8-0036/2015- 2015/0026(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0134/2015)

Elisabeth Morin-Chartier pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Marianne Thyssen (Komisijos narė).

Kalbėjo: Sylvie Guillaume (CULT komiteto nuomonės referentė), Lara Comi PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marco Valli), Brando Benifei S&D frakcijos vardu, Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu, Martina Dlabajová ALDE frakcijos vardu, Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu, Terry Reintke Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić), Laura Agea EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Brando Benifei), Michał Marusik , nepriklausomas Parlamento narys, Tom Vandenkendelaere, Jutta Steinruck, Anthea McIntyre, Inês Cristina Zuber, Lampros Fountoulis, Michaela Šojdrová, Marita Ulvskog, Anne Sander, Vilija Blinkevičiūtė ir Javi López.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Deirdre Clune, Victor Negrescu, Notis Marias (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Andrey Novakov), Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Marco Valli, Danuta Jazłowiecka ir Ivan Jakovčić.

PIRMININKAVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Andrey Novakov.

Kalbėjo: Marianne Thyssen ir Elisabeth Morin-Chartier.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 10.1 punktas.


18. Parlamento sudėtis

Olli Rehn ir Sampo Terho pranešė, kad jie buvo išrinkti Suomijos nacionalinio parlamento nariais.

Kadangi pagal 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 7 straipsnio 2 dalį ši pareigybė nesuderinama su Parlamento nario pareigomis, Parlamentas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 4 dalimi konstatavo, kad Parlamento nario vietos laisvos nuo 2015 m. balandžio 27 d..


19. 2016 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmata. I skirsnis – Parlamentas (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos Parlamento 2016 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos [2015/2012(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Gérard Deprez (A8-0144/2015)

Gérard Deprez pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo: Paul Rübig PPE frakcijos vardu, Vladimír Maňka S&D frakcijos vardu, Anders Primdahl Vistisen ECR frakcijos vardu, Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu, Indrek Tarand Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Valli EFDD frakcijos vardu, Bernd Kölmel ir Sander Loones.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Victor Negrescu, Notis Marias ir Ivan Jakovčić.

Kalbėjo Gérard Deprez.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 10.63 punktas.


20. Tinkama informatorių ir žurnalistų apsauga kovojant su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių vengimu (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Tinkama informatorių ir žurnalistų apsauga kovojant su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių vengimu (2015/2677(RSP))

Věra Jourová (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Romana Tomc PPE frakcijos vardu, Peter Simon S&D frakcijos vardu, Marian Harkin ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Victor Negrescu), Fabio De Masi GUE/NGL frakcijos vardu, Eva Joly Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Zanni EFDD frakcijos vardu, Bernard Monot , nepriklausomas Parlamento narys, Emil Radev, Ana Gomes, Marisa Matias ir Seán Kelly.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias ir Miguel Viegas.

Kalbėjo Věra Jourová.

Diskusijos baigtos.


21. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 552.730/OJME).


22. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.00 val.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Bendtsen, Crowley, Gabriel, Guteland, Händel, Morvai, Parker, Taylor, Vozemberg-Vrionidi, Westphal

Teisinė informacija - Privatumo politika