Indekss 
Protokols
PDF 326kWORD 246k
Otrdiena, 2015. gada 28. aprīlis - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 3.Dokumentu iesniegšana
 4.Degvielas kvalitātes direktīva un Atjaunojamo energoresursu direktīva ***II (debates)
 5.Vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa samazināšana ***II (debates)
 6.Jūras transporta oglekļa dioksīda emisijas *** II (debates)
 7.Balsošanas laiks
  
7.1.Starptautiskā konvencija par zvejas kuģu apkalpei piemērojamiem standartiem *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
7.2.Budžeta grozījuma Nr. 2/2015 projekts — 2014.-2020. gada DFS pārskatīšana (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
7.3.Transportlīdzekļa eZvana sistēmas izveidošana ***II (balsošana)
  
7.4.Degvielas kvalitātes direktīva un Atjaunojamo energoresursu direktīva ***II (balsošana)
  
7.5.Vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa samazināšana ***II (balsošana)
  
7.6.Jūras transporta oglekļa dioksīda emisijas ***II (balsošana)
  
7.7.Eiropas statistika ***II (balsošana)
  
7.8.Daudzgadu plāns mencas, reņģes un brētliņas krājumiem Baltijas jūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto ***I (balsošana)
  
7.9.Izkraušanas pienākums ***I (balsošana)
  
7.10.Protokols Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp EK un Krieviju, lai ņemtu vērā Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai *** (balsošana)
  
7.11.Boloņas procesa īstenošana (balsošana)
  
7.12.Eiropas kino digitālajā laikmetā (balsošana)
  
7.13.Jauna ES meža stratēģija (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 11.Par Eiropas drošības programmu pieņemtais lēmums (debates)
 12.Eiropas Prokuratūra (debates)
 13.Kļūdu labojumi (Reglamenta 231. pants)
 14.Nesenie atklājumi par VDI masveidā organizētu spiegošanu, kas vērsta pret ES iedzīvotājiem, politiķiem un uzņēmumiem, un Vācijas „Bundesnachrichtendienst” līdzdalību (debates)
 15.Naudas tirgus fondi ***I (debates)
 16.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana (debates)
 17.Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas atbalstīto darbības programmu priekšfinansēšana ***I (debates)
 18.Parlamenta sastāvs
 19.Ieņēmumu un izdevumu tāme 2016. finanšu gadam, I iedaļa — Parlaments (debates)
 20.Ziņotāju un žurnālistu atbilstoša aizsardzība nodokļu nemaksāšanas un nodokļu apiešanas apkarošanas nolūkā (debates)
 21.Nākamās sēdes darba kārtība
 22.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.35.


2. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 135. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem.

I.   Nadiya Savchenko lieta (2015/2663(RSP))

- Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Andrey Kovatchev, Jerzy Buzek, László Tőkés, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, David McAllister, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Artis Pabriks, Andrej Plenković, József Nagy, Pál Csáky, Gabrielius Landsbergis, Ramona Nicole Mănescu, Franck Proust, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Michał Boni, Ivan Štefanec, Tadeusz Zwiefka, Pavel Svoboda, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Monica Macovei, Ivana Maletić un Lara Comi PPE grupas vārdā – par Nadiya Savchenko lietu (B8-0406/2015);

- Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Helga Trüpel, Indrek Tarand, Bart Staes, Bronis Ropė un Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā – par Nadiya Savchenko lietu (B8-0407/2015);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Beata Gosiewska, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská un Beatrix von Storch ECR grupas vārdā – par Nadiya Savchenko lietu (B8-0409/2015);

- Petras Auštrevičius, Fredrick Federley, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Louis Michel, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ilhan Kyuchyuk, Marietje Schaake, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Antanas Guoga, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Dita Charanzová, Urmas Paet, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Martina Dlabajová un Kaja Kallas ALDE grupas vārdā – par Nadiya Savchenko lietu (B8-0411/2015);

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pervenche Berès, Ana Gomes, Tonino Picula, Kati Piri, Pier Antonio Panzeri, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Sorin Moisă, José Blanco López, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Julie Ward, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Jeppe Kofod, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Marlene Mizzi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, István Ujhelyi, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Javi López, Eider Gardiazabal Rubial, Miapetra Kumpula-Natri un Afzal Khan S&D grupas vārdā – par Nadiya Savchenko lietu (B8-0413/2015);

- Valentinas Mazuronis EFDD grupas vārdā – par Nadiya Savchenko lietu (B8-0417/2015).

II.   Stāvoklis Jarmukas bēgļu nometnē Sīrijā (2015/2664(RSP))

- Martina Anderson, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Younous Omarjee, Ángela Vallina, Eleonora Forenza, Rina Ronja Kari, Malin Björk, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Anne-Marie Mineur, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Matt Carthy un Kostadinka Kuneva GUE/NGL grupas vārdā – par stāvokli Jarmukas bēgļu nometnē Sīrijā (B8-0373/2015);

- Alyn Smith, Karima Delli, Margrete Auken, Bart Staes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Igor Šoltes un Klaus Buchner Verts/ALE grupas vārdā – par stāvokli Jarmukas bēgļu nometnē Sīrijā (B8-0408/2015);

- Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Arnaud Danjean, László Tőkés, Claude Rolin, Tunne Kelam, Francesc Gambús, Andrzej Grzyb, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, David McAllister, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Esther de Lange, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Andrej Plenković, József Nagy, Pál Csáky, Joachim Zeller, Franck Proust, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Trinidad Jiménez García-Herrera, Monica Macovei, Lara Comi, Ivana Maletić un Elisabetta Gardini PPE grupas vārdā – par stāvokli Jarmukas bēgļu nometnē Sīrijā (B8-0410/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas un Valentinas Mazuronis EFDD grupas vārdā – par stāvokli Jarmukas bēgļu nometnē Sīrijā (B8-0412/2015);

- Javier Nart, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Hilde Vautmans, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivo Vajgl, Antanas Guoga, Johannes Cornelis van Baalen, Yana Toom, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Alexander Graf Lambsdorff un Frédérique Ries ALDE grupas vārdā – par stāvokli Jarmukas bēgļu nometnē Sīrijā (B8-0414/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić un Jana Žitňanská ECR grupas vārdā – par stāvokli Jarmukas bēgļu nometnē Sīrijā (B8-0415/2015);

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Enrique Guerrero Salom, Ana Gomes, Vincent Peillon, Elena Valenciano, Alessia Maria Mosca, Jonás Fernández, Sorin Moisă, José Blanco López, Liisa Jaakonsaari, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Nikos Androulakis, Miriam Dalli, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Enrico Gasbarra, Julie Ward, Nicola Caputo, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Simona Bonafè, Edouard Martin, Jeppe Kofod, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Kati Piri, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Marlene Mizzi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, István Ujhelyi, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Momchil Nekov, Maria Grapini, Javi López, Eider Gardiazabal Rubial, Miapetra Kumpula-Natri un Afzal Khan S&D grupas vārdā – par stāvokli Jarmukas bēgļu nometnē Sīrijā (B8-0416/2015).

III.   Cilvēktiesību un strādnieku tiesību aktīvistu ieslodzīšana Alžīrijā (2015/2665(RSP))

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marisa Matias un Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā – par cilvēktiesību un strādnieku tiesību aktīvistu ieslodzīšanu Alžīrijā (B8-0418/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao un Valentinas Mazuronis EFDD grupas vārdā – par cilvēktiesību un strādnieku tiesību aktīvistu ieslodzīšanu Alžīrijā (B8-0419/2015);

- Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Heidi Hautala un Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā – par cilvēktiesību un strādnieku tiesību aktīvistu ieslodzīšanu Alžīrijā (B8-0420/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki un Jana Žitňanská ECR grupas vārdā – par cilvēktiesību un strādnieku tiesību aktīvistu ieslodzīšanu Alžīrijā (B8-0421/2015);

- Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jacek Saryusz-Wolski, László Tőkés, Claude Rolin, Tunne Kelam, Francesc Gambús, Andrzej Grzyb, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, David McAllister, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Eduard Kukan, Andrej Plenković, József Nagy, Pál Csáky, Ramona Nicole Mănescu, Joachim Zeller, Franck Proust, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Monica Macovei, Lara Comi, Elisabetta Gardini un Ivana Maletić PPE grupas vārdā – par cilvēktiesību un strādnieku tiesību aktīvistu ieslodzīšanu Alžīrijā (B8-0422/2015);

- Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Louis Michel, Urmas Paet, José Inácio Faria, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Antanas Guoga, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells un Jozo Radoš ALDE grupas vārdā – par cilvēktiesību un strādnieku tiesību aktīvistu ieslodzīšanu Alžīrijā (B8-0423/2015);

- Ana Gomes, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, José Blanco López, Liisa Jaakonsaari, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Jutta Steinruck, Julie Ward, Sorin Moisă, Tibor Szanyi, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Jeppe Kofod, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, István Ujhelyi, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Momchil Nekov, Maria Grapini, Javi López, Eider Gardiazabal Rubial, Miapetra Kumpula-Natri, Afzal Khan un Gilles Pargneaux S&D grupas vārdā – par cilvēktiesību un strādnieku tiesību aktīvistu ieslodzīšanu Alžīrijā (B8-0424/2015).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 162. pantu.


3. Dokumentu iesniegšana

Budžeta komiteja bija iesniegusi šādu ziņojumu:

- ziņojums par Parlamenta 2016. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi (2015/2012(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Gérard Deprez (A8-0144/2015).


4. Degvielas kvalitātes direktīva un Atjaunojamo energoresursu direktīva ***II (debates)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar kuru groza Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti, un Direktīvu 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu [10710/2/2014 - C8-0004/2015 - 2012/0288(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Nils Torvalds (A8-0025/2015).

Nils Torvalds iepazīstināja ar ieteikumu otrajam lasījumam.

Uzstājās Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis).

Uzstājās Christofer Fjellner PPE grupas vārdā, Seb Dance S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Emmanouil Glezos, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā, Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Tibor Szanyi un Christofer Fjellner, Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Nicolas Bay, pie grupām nepiederošs deputāts, Peter Liese, Sergio Gaetano Cofferati, Evžen Tošenovský, Jan Huitema, Lynn Boylan, Martin Häusling, Valentinas Mazuronis, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Zoltán Balczó, Giovanni La Via, Jo Leinen, Dawid Bohdan Jackiewicz, Neoklis Sylikiotis, Roger Helmer, Bronis Ropė, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Petr Mach, Werner Langen, Karin Kadenbach, Pilar Ayuso, Pavel Poc, Andrzej Grzyb, Carlos Zorrinho, Ivo Belet, Damiano Zoffoli, Norbert Lins, Miapetra Kumpula-Natri, Elisabeth Köstinger un Seán Kelly.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Franc Bogovič, Maria Grapini, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos un Claude Turmes.

Uzstājās Miguel Arias Cañete un Nils Torvalds.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 28.4.2015. protokola 7.4. punkts.


5. Vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa samazināšana ***II (debates)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par grozījumu izdarīšanu Direktīvā 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu, lai samazinātu vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņu [05094/1/2015 - C8-0064/2015 - 2013/0371(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Margrete Auken (A8-0130/2015).

Margrete Auken iepazīstināja ar ieteikumu otrajam lasījumam.

Uzstājās Karmenu Vella (Komisijas loceklis).

Uzstājās György Hölvényi PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Simona Bonafè S&D grupas vārdā, Julie Girling ECR grupas vārdā, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā un Eleonora Forenza GUE/NGL grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ulrike LUNACEK
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā, Eleonora Evi EFDD grupas vārdā, Olaf Stuger, pie grupām nepiederošs deputāts, Peter Liese, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Iratxe García Pérez, Marcus Pretzell, Catherine Bearder, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Julie Girling un Michèle Rivasi, Luke Ming Flanagan, Valentinas Mazuronis, Franz Obermayr, Pilar Ayuso, Karin Kadenbach, James Nicholson, Frédérique Ries, Petr Mach, Jean-François Jalkh, Dubravka Šuica, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Biljana Borzan, Arne Gericke, Zoltán Balczó, Francesc Gambús, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bronis Ropė, Jo Leinen, David Campbell Bannerman, John Stuart Agnew, Margrete Auken, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu David Campbell Bannerman, kas uz to atbildēja, Lampros Fountoulis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Nikos Androulakis un Renata Briano.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Giovanni La Via, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Ivan Jakovčić un Igor Šoltes.

Uzstājās Karmenu Vella un Margrete Auken.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 28.4.2015. protokola 7.5. punkts.


6. Jūras transporta oglekļa dioksīda emisijas *** II (debates)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par jūras transporta oglekļa dioksīda emisiju monitoringu, paziņošanu un verifikāciju un par grozījumiem Direktīvā 2009/16/EK [17086/1/2014 - C8-0072/2015 - 2013/0224(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: José Inácio Faria (A8-0122/2015).

José Inácio Faria iepazīstināja ar ieteikumu otrajam lasījumam.

Uzstājās Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis).

Uzstājās Christofer Fjellner PPE grupas vārdā, Matthias Groote S&D grupas vārdā, Julie Girling ECR grupas vārdā, Nils Torvalds ALDE grupas vārdā, Josu Juaristi Abaunz GUE/NGL grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Daniela Aiuto EFDD grupas vārdā, Mireille D'Ornano, pie grupām nepiederoša deputāte, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Giovanni La Via, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, Merja Kyllönen, Dubravka Šuica, Miriam Dalli, Dawid Bohdan Jackiewicz un Kaja Kallas.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, Ivan Jakovčić, João Ferreira un Nicola Caputo.

Uzstājās Miguel Arias Cañete un José Inácio Faria.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 28.4.2015. protokola 7.6. punkts.


SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

7. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


7.1. Starptautiskā konvencija par zvejas kuģu apkalpei piemērojamiem standartiem *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, ar ko dalībvalstis pilnvaro Eiropas Savienības interesēs kļūt par pusēm Starptautiskās Jūrniecības organizācijas Starptautiskajā konvencijā par zvejas kuģu apkalpes sagatavošanas, sertificēšanas un sardzes pildīšanas standartiem [15528/2014 - C8-0295/2014 - 2013/0285(NLE)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Sofia Ribeiro (A8-0064/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0097).

Parlaments sniedza piekrišanu Padomes lēmuma projektam.


7.2. Budžeta grozījuma Nr. 2/2015 projekts — 2014.-2020. gada DFS pārskatīšana (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz projektu grozījumam Nr. 2/2015 Eiropas Savienības 2015. finanšu gada budžetā, III iedaļa - Komisija [07660/2015 - C8-0098/2015 - 2015/2013(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0138/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0098).


7.3. Transportlīdzekļa eZvana sistēmas izveidošana ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par tipa apstiprinājuma prasībām transportlīdzekļa eZvana sistēmas izveidošanai uz pakalpojuma "112" bāzes un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK [05130/3/2015 - C8-0063/2015 - 2013/0165(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Olga Sehnalová (A8-0053/2015).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P8_TA(2015)0099).


7.4. Degvielas kvalitātes direktīva un Atjaunojamo energoresursu direktīva ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar kuru groza Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti, un Direktīvu 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu [10710/2/2014 - C8-0004/2015 - 2012/0288(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Nils Torvalds (A8-0025/2015).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu ar grozījumiem (P8_TA(2015)0100).


7.5. Vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa samazināšana ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par grozījumu izdarīšanu Direktīvā 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu, lai samazinātu vieglās plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņu [05094/1/2015 - C8-0064/2015 - 2013/0371(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Margrete Auken (A8-0130/2015).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P8_TA(2015)0101).

Uzstāšanās

Nirj Deva – lai paziņotu, ka viņš nepiedalīsies balsošanā finanšu interešu konflikta dēļ saskaņā ar Reglamenta I pielikuma 3. panta 3. punktu.


7.6. Jūras transporta oglekļa dioksīda emisijas ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par jūras transporta oglekļa dioksīda emisiju monitoringu, paziņošanu un verifikāciju un par grozījumiem Direktīvā 2009/16/EK [17086/1/2014 - C8-0072/2015 - 2013/0224(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: José Inácio Faria (A8-0122/2015).

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P8_TA(2015)0102).


7.7. Eiropas statistika ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku [2012/0084(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Hugues Bayet (A8-0137/2015).

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P8_TA(2015)0103).


7.8. Daudzgadu plāns mencas, reņģes un brētliņas krājumiem Baltijas jūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru izveido daudzgadu plānu mencas, reņģes un brētliņas krājumiem Baltijas jūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto, un ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2187/2005 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1098/2007 [COM(2014)0614 - C8-0174/2014- 2014/0285(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2015)0104).

Jarosław Wałęsa (referents) saskaņā ar Reglamenta 61. panta 2. punktu ierosināja balsošanu par normatīvās rezolūcijas projektu atlikt.

Parlaments priekšlikumu apstiprināja. Līdz ar to jautājums ir nodots atpakaļ atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā komitejā.

Uzstāšanās

Georg Mayer – par balsošanas norisi.


7.9. Izkraušanas pienākums ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 850/98, (EK) Nr. 2187/2005, (EK) Nr. 1967/2006, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 254/2002, (EK) Nr. 2347/2002 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1434/98 attiecībā uz izkraušanas pienākumu [COM(2013)0889 - C7-0465/2013 - 2013/0436(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Alain Cadec (A8-0060/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2015)0105).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2015)0105).


7.10. Protokols Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp EK un Krieviju, lai ņemtu vērā Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Krievijas Federāciju, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai [11878/2014 – C8-0006/2015 - 2014/0052(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referents: Gabrielius Landsbergis (A8-0129/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2015)0106).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


7.11. Boloņas procesa īstenošana (balsošana)

Ziņojums par turpmākajiem pasākumiem saistībā ar Boloņas procesa īstenošanu [2015/2039(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referente: Krystyna Łybacka (A8-0121/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniedza GUE/NGL grupa)

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0107).


7.12. Eiropas kino digitālajā laikmetā (balsošana)

Ziņojums par Eiropas kino digitālajā laikmetā [2014/2148(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referents: Bogdan Brunon Wenta (A8-0123/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0108).


7.13. Jauna ES meža stratēģija (balsošana)

Ziņojums par jaunu ES meža stratēģiju mežiem un uz koksnes resursiem balstītai rūpniecībai [2014/2223(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referente: Elisabeth Köstinger (A8-0126/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0109).


8. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Olga Sehnalová ieteikums otrajam lasījumam – A8-0053/2015
Jiří Pospíšil, Angelika Mlinar, Tonino Picula, Momchil Nekov, Notis Marias, Stanislav Polčák, Marian Harkin, Peter Jahr, Seán Kelly un Dieter-Lebrecht Koch

Nils Torvalds ieteikums otrajam lasījumam – A8-0025/2015
Jiří Pospíšil, Jean-François Jalkh, Stanislav Polčák, Marian Harkin, Peter Jahr, Marijana Petir un Seán Kelly

Margrete Auken ieteikums otrajam lasījumam – A8-0130/2015
Jiří Pospíšil, Franc Bogovič, Momchil Nekov, Marian Harkin, Marijana Petir, Seán Kelly, Ivana Maletić un Michaela Šojdrová

José Inácio Faria ieteikums otrajam lasījumam – A8-0122/2015
Marian Harkin un Seán Kelly

Jarosław Wałęsa ziņojums - A8-0128/2015
Marian Harkin un Marijana Petir

Alain Cadec ziņojums - A8-0060/2014
Franc Bogovič

Krystyna Łybacka ziņojums - A8-0121/2015
Michaela Šojdrová, Zoltán Balczó, Notis Marias, Ivana Maletić, Anna Záborská, Milan Zver un Eleonora Forenza

Bogdan Brunon Wenta ziņojums - A8-0123/2015
Michaela Šojdrová, Notis Marias, Momchil Nekov un Ivana Maletić

Elisabeth Köstinger ziņojums - A8-0126/2015
Franc Bogovič, Jiří Pospíšil, Tonino Picula, Notis Marias, Momchil Nekov, Marijana Petir un Ivana Maletić


9. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.

°
° ° °

Jiří Pospíšil paziņoja, ka tehnisku iemeslu dēļ viņš nevarēja piedalīties balsošanā par Olga Sehnalová ieteikumu otrajam lasījumam (A8-0053/2015).

°
° ° °

Saskaņā ar Reglamenta I pielikuma 3. panta 3. punktu Nirj Deva paziņoja, ka viņš nepiedalījās balsošanā par Margrete Auken ieteikumu otrajam lasījumam (A8-0130/2015) finanšu interešu konflikta dēļ.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.00 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētāja vietnieks

10. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


11. Par Eiropas drošības programmu pieņemtais lēmums (debates)

Komisijas paziņojums: Par Eiropas drošības programmu pieņemtais lēmums (2015/2625(RSP)).

Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks) un Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Monika Hohlmeier PPE grupas vārdā, Birgit Sippel S&D grupas vārdā, Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, David Borrelli EFDD grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Anna Elżbieta Fotyga, Rolandas Paksas, Marine Le Pen, Tomáš Zdechovský, Knut Fleckenstein, Georg Mayer, Michał Boni, Jörg Leichtfried, Mario Borghezio, Heinz K. Becker, Caterina Chinnici, Axel Voss, Ana Gomes, Georgios Kyrtsos, Kati Piri, Anna Maria Corazza Bildt un Barbara Matera.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Alessandra Mussolini, Michela Giuffrida, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ivan Jakovčić, William (The Earl of) Dartmouth, Gianluca Buonanno, Doru-Claudian Frunzulică, Afzal Khan un Monika Flašíková Beňová.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos.

Debates tika slēgtas.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece


12. Eiropas Prokuratūra (debates)

Starpposma ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas Prokuratūras izveidi [COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Monica Macovei (A8-0055/2015).

Monica Macovei iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Victor Negrescu (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs), Ingeborg Gräßle PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Beatrix von Storch, Sylvia-Yvonne Kaufmann S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marek Jurek, Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Louis Michel ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Kazimierz Michał Ujazdowski, Rina Ronja Kari GUE/NGL grupas vārdā, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Beatrix von Storch, Laura Ferrara EFDD grupas vārdā, Florian Philippot, pie grupām nepiederošs deputāts, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Victor Negrescu, Milan Zver, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Péter Niedermüller, Helga Stevens, William (The Earl of) Dartmouth, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ingeborg Gräßle, Vicky Maeijer, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Evelyn Regner un Marek Jurek.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Axel Voss, Lucy Anderson, Janusz Wojciechowski, Izaskun Bilbao Barandica un Benedek Jávor.

Uzstājās Věra Jourová un Monica Macovei.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 29.4.2015. protokola 10.64. punkts.


13. Kļūdu labojumi (Reglamenta 231. pants)

Par kļūdu labojumiem P7_TA-PROV(2014)0345(COR01), P7_TA-PROV(2014)0123(COR01), P7_TA-PROV(2014)0160(COR01) un P7_TA-PROV(2014)0416(COR01) paziņoja iepriekšējās dienas plenārsēdē (27.4.2015. protokola 8. punkts).

Tā kā neviena politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti saskaņā ar Reglamenta 231. panta 4. punktu nav pieprasījuši balsot par šiem kļūdu labojumiem, tos uzskata par apstiprinātiem.


14. Nesenie atklājumi par VDI masveidā organizētu spiegošanu, kas vērsta pret ES iedzīvotājiem, politiķiem un uzņēmumiem, un Vācijas „Bundesnachrichtendienst” līdzdalību (debates)

Komisijas paziņojums: Nesenie atklājumi par VDI masveidā organizētu spiegošanu, kas vērsta pret ES iedzīvotājiem, politiķiem un uzņēmumiem, un Vācijas „Bundesnachrichtendienst” līdzdalību (2015/2676(RSP))

Věra Jourová (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Axel Voss PPE grupas vārdā, Birgit Sippel S&D grupas vārdā, Zdzisław Krasnodębski ECR grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE grupas vārdā, Gilles Lebreton, pie grupām nepiederošs deputāts, Milan Zver, Claude Moraes un Josef Weidenholzer.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ivan Jakovčić.

Uzstājās Věra Jourová.

Debates tika slēgtas.


15. Naudas tirgus fondi ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par naudas tirgus fondiem [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Neena Gill (A8-0041/2015).

Neena Gill iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Jonathan Hill (Komisijas loceklis).

SĒDI VADA: Adina-Ioana VĂLEAN
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Brian Hayes PPE grupas vārdā, Roberto Gualtieri S&D grupas vārdā, Kay Swinburne ECR grupas vārdā, Petr Ježek ALDE grupas vārdā, Fabio De Masi GUE/NGL grupas vārdā, Eva Joly Verts/ALE grupas vārdā, Steven Woolfe EFDD grupas vārdā, Barbara Kappel, pie grupām nepiederoša deputāte, Burkhard Balz, Jakob von Weizsäcker, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Steven Woolfe, Bernd Lucke, Gerolf Annemans, Theodor Dumitru Stolojan, Markus Ferber, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Krišjānis Kariņš, Frank Engel un Pervenche Berès.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias, Paul Rübig, Ivan Jakovčić un Gianluca Buonanno.

Uzstājās Jonathan Hill un Neena Gill.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 29.4.2015. protokola 10.61. punkts.


16. 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana (debates)

ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un izpildaģentūras

Ziņojums par Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras [COM(2014)0510 - C8-0140/2014- 2014/2075(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Ingeborg Gräßle (A8-0101/2015).

Revīzijas palātas īpašie ziņojumi saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2013. finanšu gada budžeta izpildi

Ziņojums par Revīzijas palātas īpašajiem ziņojumiem saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2013. finanšu gada budžeta izpildi [COM(2013)0570 - C8-0224/2014- 2014/2140(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Ingeborg Gräßle (A8-0067/2015).

ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — 8., 9. un 10. EAF

Ziņojums par astotā, devītā un desmitā Eiropas Attīstības fonda 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2014)0487 - C8-0146/2014- 2014/2077(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Martina Dlabajová (A8-0102/2015).

ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments

Ziņojums par Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, I iedaļa – Eiropas Parlaments [COM(2014)0510 - C8-0147/2014- 2014/2078(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Gilles Pargneaux (A8-0082/2015).

ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome

Ziņojums par Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa — Eiropadome un Padome [COM(2014)0510 - C8-0148/2014- 2014/2079(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0116/2015).

ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ārējās darbības dienests

Ziņojums par Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, X iedaļa — Eiropas Ārējās darbības dienests [COM(2014)0510 - C8-0155/2014- 2014/2086(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0109/2015).

ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Tiesa

Ziņojums par Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IV iedaļa – Tiesa [COM(2014)0510 - C8-0149/2014- 2014/2080(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0111/2015).

ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palāta

Ziņojums par Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, V iedaļa — Revīzijas palāta [COM(2014)0510 - C8-0150/2014- 2014/2081(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0113/2015).

ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Ziņojums par Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja [COM(2014)0510 - C8-0151/2014- 2014/2082(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0114/2015).

ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja

Ziņojums par Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VII iedaļa — Reģionu komiteja [COM(2014)0510 - C8-0152/2014- 2014/2083(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0105/2015).

ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds

Ziņojums par Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa — Eiropas Ombuds [COM(2014)0510 - C8-0153/2014- 2014/2084(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0115/2015).

ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

Ziņojums par Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs [COM(2014)0510 - C8-0154/2014- 2014/2085(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0118/2015).

2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES aģentūru darbība, finanšu pārvaldība un kontrole

Ziņojums par Eiropas Savienības aģentūru 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu — darbība, finanšu pārvaldība un kontrole [COM(2013)0570 - C8-0225/2014- 2014/2139(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0070/2015).

2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER)

Ziņojums par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2014)0510 - C8-0199/2014- 2014/2123(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0117/2015).

2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) birojs

Ziņojums par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2014)0510 - C8-0200/2014- 2014/2124(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0081/2015).

2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT)

Ziņojums par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2014)0510 - C8-0177/2014- 2014/2101(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0084/2015).

2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP)

Ziņojums par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2014)0510 - C8-0156/2014- 2014/2087(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0079/2015).

2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas akadēmija (CEPOL)

Ziņojums par Eiropas Policijas akadēmijas 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2014)0510 - C8-0188/2014- 2014/2112(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0086/2015).

2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA)

Ziņojums par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2014)0510 - C8-0182/2014- 2014/2106(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0074/2015).

2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO)

Ziņojums par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2014)0510 - C8-0202/2014- 2014/2126(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0085/2015).

2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Banku iestāde (EBI)

Ziņojums par Eiropas Banku iestādes 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2014)0510 - C8-0196/2014- 2014/2120(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0072/2015).

2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC)

Ziņojums par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2014)0510 - C8-0185/2014- 2014/2109(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0069/2015).

2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (ECHA)

Ziņojums par Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2014)0510 - C8-0192/2014- 2014/2116(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0073/2015).

2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra (EEA)

Ziņojums par Eiropas Vides aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2014)0510 - C8-0175/2014- 2014/2099(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0083/2015).

2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA)

Ziņojums par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2014)0510 - C8-0191/2014- 2014/2115(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0100/2015).

2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)

Ziņojums par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2014)0510 - C8-0184/2014- 2014/2108(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0097/2015).

2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE)

Ziņojums par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2014)0510 - C8-0195/2014- 2014/2119(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0098/2015).

2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI)

Ziņojums par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2014)0510 - C8-0197/2014- 2014/2121(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0096/2015).

2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)

Ziņojums par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2014)0510 - C8-0201/2014- 2014/2125(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0077/2015).

2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra (EMA)

Ziņojums par Eiropas Zāļu aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2014)0510 - C8-0178/2014- 2014/2102(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0075/2015).

2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA)

Ziņojums par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2014)0510 - C8-0159/2014- 2014/2090(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0068/2015).

2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA)

Ziņojums par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2014)0510 - C8-0181/2014- 2014/2105(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0088/2015).

2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)

Ziņojums par Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2014)0510 - C8-0186/2014- 2014/2110(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0089/2015).

2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzelzceļa aģentūra (ERA)

Ziņojums par Eiropas Dzelzceļa aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2014)0510 - C8-0187/2014- 2014/2111(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0078/2015).

2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI)

Ziņojums par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2014)0510 - C8-0198/2014- 2014/2122(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0087/2015).

2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds (ETF)

Ziņojums par Eiropas Izglītības fonda 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2014)0510 - C8-0180/2014- 2014/2104(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0090/2015).

2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA)

Ziņojums par Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2014)0510 - C8-0204/2014- 2014/2128(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0099/2015).

2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2014)0510 - C8-0176/2014- 2014/2100(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0076/2015).

2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra

Ziņojums par Euratom Apgādes aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2014)0510 - C8-0193/2014- 2014/2117(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0119/2015).

2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)

Ziņojums par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2014)0510 - C8-0157/2014- 2014/2088(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0092/2015).

2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Tiesu sadarbības vienība (Eurojust)

Ziņojums par Eurojust 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2014)0510 - C8-0179/2014- 2014/2103(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0091/2015).

2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas birojs (Eiropols)

Ziņojums par Eiropas Policijas biroja 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2014)0510 - C8-0194/2014- 2014/2118(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0080/2015).

2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)

Ziņojums par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2014)0510 - C8-0158/2014- 2014/2089(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0093/2015).

2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Frontex)

Ziņojums par Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2014)0510 - C8-0189/2014- 2014/2113(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0094/2015).

2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas GNSS aģentūra (GSA)

Ziņojums par Eiropas GNSS aģentūras 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2014)0510 - C8-0190/2014- 2014/2114(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0095/2015).

2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ARTEMIS kopuzņēmums

Ziņojums par ARTEMIS kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2014)0510 - C8-0208/2014- 2014/2132(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0103/2015).

2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums Clean Sky

Ziņojums par kopuzņēmuma Clean Sky 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2014)0510 - C8-0207/2014- 2014/2131(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2015).

2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ENIAC kopuzņēmums

Ziņojums par ENIAC kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2014)0510 - C8-0211/2014- 2014/2135(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0104/2015).

2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Kurināmā elementi un ūdeņradis"

Ziņojums par kopuzņēmuma “Kurināmā elementi un ūdeņradis” 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2014)0510 - C8-0210/2014- 2014/2134(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0112/2015).

2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Kopuzņēmums novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai

Ziņojums par Kopuzņēmuma novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2014)0510 - C8-0209/2014- 2014/2133(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Ryszard Czarnecki (A8-0106/2015).

2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotais kopuzņēmums

Ziņojums par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2014)0510 - C8-0205/2014- 2014/2129(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Anders Primdahl Vistisen (A8-0108/2015).

2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — SESAR kopuzņēmums

Ziņojums par SESAR kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2014)0510 - C8-0206/2014- 2014/2130(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Anders Primdahl Vistisen (A8-0110/2015).

Ingeborg Gräßle, Martina Dlabajová un Gilles Pargneaux iepazīstināja ar ziņojumiem.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Ryszard Czarnecki un Anders Primdahl Vistisen iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Jānis Reirs (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs), Kristalina Georgieva (Komisijas priekšsēdētāja vietniece) un Vítor Manuel da Silva Caldeira (Revīzijas palātas priekšsēdētājs).

Uzstājās Anneli Jäätteenmäki (AFET komitejas atzinuma sagatavotāja), Norbert Neuser (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), Reimer Böge (INTA komitejas atzinuma sagatavotājs), Markus Ferber (ECON komitejas atzinuma sagatavotājs), Marian Harkin (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Giovanni La Via (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs), Georgi Pirinski (TRAN komitejas atzinuma sagatavotājs), Iskra Mihaylova (REGI komitejas atzinuma sagatavotāja), Peter Jahr (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs), Alain Cadec (PECH komitejas atzinuma sagatavotājs), Fernando Maura Barandiarán (CULT komitejas atzinuma sagatavotājs), Sylvie Guillaume (LIBE komitejas atzinuma sagatavotāja), Iratxe García Pérez (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), Markus Pieper PPE grupas vārdā, Inés Ayala Sender S&D grupas vārdā, Bernd Kölmel ECR grupas vārdā, Michael Theurer ALDE grupas vārdā, Rina Ronja Kari GUE/NGL grupas vārdā, Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā, Marco Valli EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Victor Negrescu, Louis Aliot, pie grupām nepiederošs deputāts, Claudia Schmidt, Bogusław Liberadzki, Richard Ashworth, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva William (The Earl of) Dartmouth, Nedzhmi Ali, Igor Šoltes, William (The Earl of) Dartmouth, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Ivan Jakovčić un Timothy Kirkhope, Tomáš Zdechovský, Derek Vaughan, Richard Sulík, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Marian-Jean Marinescu, Karin Kadenbach, Joachim Zeller un Andrey Novakov.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias, Ivan Jakovčić, Michèle Rivasi un Karin Kadenbach.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Vítor Manuel da Silva Caldeira, Kristalina Georgieva, Jānis Reirs, Ingeborg Gräßle, Martina Dlabajová un Gilles Pargneaux.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 29.4.2015. protokola 10.9. punkts, 29.4.2015. protokola 10.10. punkts, 29.4.2015. protokola 10.11. punkts, 29.4.2015. protokola 10.12. punkts, 29.4.2015. protokola 10.13. punkts, 29.4.2015. protokola 10.14. punkts, 29.4.2015. protokola 10.15. punkts, 29.4.2015. protokola 10.16. punkts, 29.4.2015. protokola 10.17. punkts, 29.4.2015. protokola 10.18. punkts, 29.4.2015. protokola 10.19. punkts, 29.4.2015. protokola 10.20. punkts, 29.4.2015. protokola 10.21. punkts, 29.4.2015. protokola 10.22. punkts, 29.4.2015. protokola 10.23. punkts, 29.4.2015. protokola 10.24. punkts, 29.4.2015. protokola 10.25. punkts, 29.4.2015. protokola 10.26. punkts, 29.4.2015. protokola 10.27. punkts, 29.4.2015. protokola 10.28. punkts, 29.4.2015. protokola 10.29. punkts, 29.4.2015. protokola 10.30. punkts, 29.4.2015. protokola 10.31. punkts, 29.4.2015. protokola 10.32. punkts, 29.4.2015. protokola 10.33. punkts, 29.4.2015. protokola 10.34. punkts, 29.4.2015. protokola 10.35. punkts, 29.4.2015. protokola 10.36. punkts, 29.4.2015. protokola 10.37. punkts, 29.4.2015. protokola 10.38. punkts, 29.4.2015. protokola 10.39. punkts, 29.4.2015. protokola 10.40. punkts, 29.4.2015. protokola 10.41. punkts, 29.4.2015. protokola 10.42. punkts, 29.4.2015. protokola 10.43. punkts, 29.4.2015. protokola 10.44. punkts, 29.4.2015. protokola 10.45. punkts, 29.4.2015. protokola 10.46. punkts, 29.4.2015. protokola 10.47. punkts, 29.4.2015. protokola 10.48. punkts, 29.4.2015. protokola 10.49. punkts, 29.4.2015. protokola 10.50. punkts, 29.4.2015. protokola 10.51. punkts, 29.4.2015. protokola 10.52. punkts, 29.4.2015. protokola 10.53. punkts, 29.4.2015. protokola 10.54. punkts, 29.4.2015. protokola 10.55. punkts, 29.4.2015. protokola 10.56. punkts, 29.4.2015. protokola 10.57. punkts, 29.4.2015. protokola 10.58. punkts, 10.59. punkts un 29.4.2015. protokola 10.60. punkts.


17. Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas atbalstīto darbības programmu priekšfinansēšana ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu groza attiecībā uz Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas atbalstītajām darbības programmām izmaksātās sākotnējā priekšfinansējuma summas palielināšanu [COM(2015)0046 - C8-0036/2015- 2015/0026(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0134/2015).

Elisabeth Morin-Chartier iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Marianne Thyssen (Komisijas locekle).

Uzstājās Sylvie Guillaume (CULT komitejas atzinuma sagatavotāja), Lara Comi PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marco Valli, Brando Benifei S&D grupas vārdā, Jana Žitňanská ECR grupas vārdā, Martina Dlabajová ALDE grupas vārdā, Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā, Terry Reintke Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Laura Agea EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Brando Benifei, Michał Marusik, pie grupām nepiederošs deputāts, Tom Vandenkendelaere, Jutta Steinruck, Anthea McIntyre, Inês Cristina Zuber, Lampros Fountoulis, Michaela Šojdrová, Marita Ulvskog, Anne Sander, Vilija Blinkevičiūtė un Javi López.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Deirdre Clune, Victor Negrescu, Notis Marias, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andrey Novakov, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Marco Valli, Danuta Jazłowiecka un Ivan Jakovčić.

SĒDI VADA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Andrey Novakov.

Uzstājās Marianne Thyssen un Elisabeth Morin-Chartier.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 29.4.2015. protokola 10.1. punkts.


18. Parlamenta sastāvs

Olli Rehn un Sampo Terho bija paziņojuši, ka viņi ir ievēlēti par Somijas parlamenta deputātiem.

Tā kā saskaņā ar 7. panta 2. punktu 1976. gada 20. septembra Aktā par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās šis amats nav savienojams ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu, Parlaments saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 4. panta 4. punktu paziņoja, ka, sākot ar 2015. gada 27. aprīli, ir atbrīvojušās deputātu vietas.


19. Ieņēmumu un izdevumu tāme 2016. finanšu gadam, I iedaļa — Parlaments (debates)

Ziņojums par Parlamenta 2016. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi [2015/2012(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Gérard Deprez (A8-0144/2015).

Gérard Deprez iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Paul Rübig PPE grupas vārdā, Vladimír Maňka S&D grupas vārdā, Anders Primdahl Vistisen ECR grupas vārdā, Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā, Indrek Tarand Verts/ALE grupas vārdā, Marco Valli EFDD grupas vārdā, Bernd Kölmel un Sander Loones.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Victor Negrescu, Notis Marias un Ivan Jakovčić.

Uzstājās Gérard Deprez.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 29.4.2015. protokola 10.63. punkts.


20. Ziņotāju un žurnālistu atbilstoša aizsardzība nodokļu nemaksāšanas un nodokļu apiešanas apkarošanas nolūkā (debates)

Komisijas paziņojums: Ziņotāju un žurnālistu atbilstoša aizsardzība nodokļu nemaksāšanas un nodokļu apiešanas apkarošanas nolūkā (2015/2677(RSP)).

Věra Jourová (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Romana Tomc PPE grupas vārdā, Peter Simon S&D grupas vārdā, Marian Harkin ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Victor Negrescu, Fabio De Masi GUE/NGL grupas vārdā, Eva Joly Verts/ALE grupas vārdā, Marco Zanni EFDD grupas vārdā, Bernard Monot, pie grupām nepiederošs deputāts, Emil Radev, Ana Gomes, Marisa Matias un Seán Kelly.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias un Miguel Viegas.

Uzstājās Věra Jourová.

Debates tika slēgtas.


21. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 552.730/OJME).


22. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.00.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Bendtsen, Crowley, Gabriel, Guteland, Händel, Morvai, Parker, Taylor, Vozemberg-Vrionidi, Westphal

Juridisks paziņojums - Privātuma politika