Indiċi 
Minuti
PDF 337kWORD 253k
It-Tlieta, 28 ta' April 2015 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Dokumenti mressqa
 4.Id-direttiva dwar il-kwalità tal-karburanti u d-direttiva dwar l-enerġija rinnovabbli ***II (dibattitu)
 5.It-tnaqqis tal-konsum tal-basktijiet tal-plastik ħfief ***II (dibattitu)
 6.L-emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju mit-trasport marittimu *** II (dibattitu)
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  
7.1.Il-Konvenzjoni Internazzjonali dwar Standards għall-Persunal tal-Bastimenti tas-Sajd *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.2.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 2/2015: Emenda tal-QFP għas-snin 2014-2020 (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.3.Tnedija tal-użu tas-sistema eCall immuntata fil-vettura ***II (votazzjoni)
  
7.4.Id-direttiva dwar il-kwalità tal-karburanti u d-direttiva dwar l-enerġija rinnovabbli ***II (votazzjoni)
  
7.5.It-tnaqqis tal-konsum tal-basktijiet tal-plastik ħfief ***II (votazzjoni)
  
7.6.L-emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju mit-trasport marittimu ***II (votazzjoni)
  
7.7.L-Istatistika Ewropea ***II (votazzjoni)
  
7.8.Pjan pluriennali għall-istokkijiet tal-merluzz, l-aringi u l-laċċ ikħal fil-Baħar Baltiku u s-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet ***I (votazzjoni)
  
7.9.L-obbligu ta' żbark ***I (votazzjoni)
  
7.10.Protokoll mal-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn il-KE u r-Russja biex titqies l-adeżjoni tal-Kroazja mal-UE *** (votazzjoni)
  
7.11.L-implimentazzjoni tal-proċess ta' Bolonja (votazzjoni)
  
7.12.Il-films Ewropej fl-era diġitali (votazzjoni)
  
7.13.Strateġija ġdida tal-UE għall-Foresti (votazzjoni)
 8.Spjegazzjonijiet tal-vot
 9.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 10.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 11.Deċiżjoni adottata rigward l-Aġenda Ewropea dwar is-Sigurtà (dibattitu)
 12.L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (dibattitu)
 13.Rettifiki (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)
 14.Rivelazzjonijiet riċenti dwar spjunaġġ organizzat fuq skala kbira mill-Aġenzija tas-Sigurtà tal-Istati Uniti (NSA), u l-implikazzjoni tal-Bundesnachrichtendienst fil-konfront taċ-ċittadini, politiċi u kumpaniji tal-UE (dibattitu)
 15.Fondi tas-suq monetarju ***I (dibattitu)
 16.Kwittanza 2013 (dibattitu)
 17.Emenda tar-Regolament (UE) Nru 1304/2013 dwar il-Fond Soċjali Ewropew, fir-rigward ta' żieda tal-ammont ta’ prefinanzjament inizjali mħallas għal programmi operazzjonali appoġġati mill-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ ***I (dibattitu)
 18.Kompożizzjoni tal-Parlament
 19.Estimi tad-dħul u n-nefqa għas-sena finanzjarja 2016 - Taqsima I - Il-Parlament (dibattitu)
 20.Protezzjoni adegwata tal-infurmaturi u l-ġurnalisti fil-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa (dibattitu)
 21.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 22.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 08.35.


2. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip, skont l-Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.   Il-każ ta' Nadiya Savchenko (2015/2663(RSP))

- Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Andrey Kovatchev, Jerzy Buzek, László Tőkés, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, David McAllister, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Artis Pabriks, Andrej Plenković, József Nagy, Pál Csáky, Gabrielius Landsbergis, Ramona Nicole Mănescu, Franck Proust, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Michał Boni, Ivan Štefanec, Tadeusz Zwiefka, Pavel Svoboda, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Monica Macovei, Ivana Maletić u Lara Comi f'isem il-Grupp PPE, dwar il-każ ta' Nadiya Savchenko (B8-0406/2015);

- Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Helga Trüpel, Indrek Tarand, Bart Staes, Bronis Ropė u Heidi Hautala f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-każ ta' Nadiya Savchenko (B8-0407/2015);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Beata Gosiewska, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská u Beatrix von Storch f'isem il-Grupp ECR, dwar il-każ ta' Nadiya Savchenko (B8-0409/2015);

- Petras Auštrevičius, Fredrick Federley, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Louis Michel, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ilhan Kyuchyuk, Marietje Schaake, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Antanas Guoga, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Dita Charanzová, Urmas Paet, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Martina Dlabajová u Kaja Kallas f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-każ ta' Nadiya Savchenko (B8-0411/2015);

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pervenche Berès, Ana Gomes, Tonino Picula, Kati Piri, Pier Antonio Panzeri, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Sorin Moisă, José Blanco López, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Julie Ward, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Jeppe Kofod, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Marlene Mizzi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, István Ujhelyi, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Javi López, Eider Gardiazabal Rubial, Miapetra Kumpula-Natri u Afzal Khan f'isem il-Grupp S&D, dwar il-każ ta' Nadiya Savchenko (B8-0413/2015);

- Valentinas Mazuronis f'isem il-Grupp EFDD, dwar il-każ ta' Nadiya Savchenko (B8-0417/2015).

II.   Is-sitwazzjoni tal-kamp tar-rifuġjati ta' Yarmouk fis-Sirja (2015/2664(RSP))

- Martina Anderson, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Younous Omarjee, Ángela Vallina, Eleonora Forenza, Rina Ronja Kari, Malin Björk, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Anne-Marie Mineur, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Matt Carthy u Kostadinka Kuneva f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni tal-kamp tar-rifuġjati ta' Yarmouk fis-Sirja (B8-0373/2015);

- Alyn Smith, Karima Delli, Margrete Auken, Bart Staes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Igor Šoltes u Klaus Buchner f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni tal-kamp tar-rifuġjati ta' Yarmouk fis-Sirja (B8-0408/2015);

- Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Arnaud Danjean, László Tőkés, Claude Rolin, Tunne Kelam, Francesc Gambús, Andrzej Grzyb, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, David McAllister, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Esther de Lange, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Andrej Plenković, József Nagy, Pál Csáky, Joachim Zeller, Franck Proust, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Trinidad Jiménez García-Herrera, Monica Macovei, Lara Comi, Ivana Maletić u Elisabetta Gardini f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni tal-kamp tar-rifuġjati ta' Yarmouk fis-Sirja (B8-0410/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas u Valentinas Mazuronis f'isem il-Grupp EFDD, dwar is-sitwazzjoni tal-kamp tar-rifuġjati ta' Yarmouk fis-Sirja (B8-0412/2015);

- Javier Nart, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Hilde Vautmans, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivo Vajgl, Antanas Guoga, Johannes Cornelis van Baalen, Yana Toom, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Alexander Graf Lambsdorff u Frédérique Ries f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni tal-kamp tar-rifuġjati ta' Yarmouk fis-Sirja (B8-0414/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić u Jana Žitňanská f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni tal-kamp tar-rifuġjati ta' Yarmouk fis-Sirja (B8-0415/2015);

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Enrique Guerrero Salom, Ana Gomes, Vincent Peillon, Elena Valenciano, Alessia Maria Mosca, Jonás Fernández, Sorin Moisă, José Blanco López, Liisa Jaakonsaari, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Nikos Androulakis, Miriam Dalli, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Enrico Gasbarra, Julie Ward, Nicola Caputo, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Simona Bonafè, Edouard Martin, Jeppe Kofod, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Kati Piri, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Marlene Mizzi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, István Ujhelyi, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Momchil Nekov, Maria Grapini, Javi López, Eider Gardiazabal Rubial, Miapetra Kumpula-Natri u Afzal Khan f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni tal-kamp tar-rifuġjati ta' Yarmouk fis-Sirja (B8-0416/2015).

III.   L-inkarċerazzjoni ta' attivisti tad-drittijiet tal-bniedem u tal-ħaddiema fl-Alġerija (2015/2665(RSP))

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marisa Matias u Patrick Le Hyaric f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar l-inkarċerazzjoni ta' attivisti tad-drittijiet tal-bniedem u tal-ħaddiema fl-Alġerija (B8-0418/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao u Valentinas Mazuronis f'isem il-Grupp EFDD, dwar l-inkarċerazzjoni ta' attivisti tad-drittijiet tal-bniedem u tal-ħaddiema fl-Alġerija (B8-0419/2015);

- Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Heidi Hautala u Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-inkarċerazzjoni ta' attivisti tad-drittijiet tal-bniedem u tal-ħaddiema fl-Alġerija (B8-0420/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki u Jana Žitňanská f'isem il-Grupp ECR, dwar l-inkarċerazzjoni ta' attivisti tad-drittijiet tal-bniedem u tal-ħaddiema fl-Alġerija (B8-0421/2015);

- Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jacek Saryusz-Wolski, László Tőkés, Claude Rolin, Tunne Kelam, Francesc Gambús, Andrzej Grzyb, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, David McAllister, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Eduard Kukan, Andrej Plenković, József Nagy, Pál Csáky, Ramona Nicole Mănescu, Joachim Zeller, Franck Proust, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Monica Macovei, Lara Comi, Elisabetta Gardini u Ivana Maletić f'isem il-Grupp PPE, dwar l-inkarċerazzjoni ta' attivisti tad-drittijiet tal-bniedem u tal-ħaddiema fl-Alġerija (B8-0422/2015);

- Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Louis Michel, Urmas Paet, José Inácio Faria, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Antanas Guoga, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells u Jozo Radoš f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-inkarċerazzjoni ta' attivisti tad-drittijiet tal-bniedem u tal-ħaddiema fl-Alġerija (B8-0423/2015);

- Ana Gomes, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, José Blanco López, Liisa Jaakonsaari, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Jutta Steinruck, Julie Ward, Sorin Moisă, Tibor Szanyi, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Jeppe Kofod, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, István Ujhelyi, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Momchil Nekov, Maria Grapini, Javi López, Eider Gardiazabal Rubial, Miapetra Kumpula-Natri, Afzal Khan u Gilles Pargneaux f'isem il-Grupp S&D, dwar l-inkarċerazzjoni ta' attivisti tad-drittijiet tal-bniedem u tal-ħaddiema fl-Alġerija (B8-0424/2015).

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 162 tar-Regoli ta' Proċedura.


3. Dokumenti mressqa

Ir-rapport li ġej tressaq mill-Kumitat BUDG

- Rapport dwar l-estimi tad-dħul u tal-infiq tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2016 (2015/2012(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Gérard Deprez (A8-0144/2015)


4. Id-direttiva dwar il-kwalità tal-karburanti u d-direttiva dwar l-enerġija rinnovabbli ***II (dibattitu)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 98/70/KE dwar il-kwalità tal-karburanti tal-petrol u tad-diżil u li temenda d-Direttiva 2009/28/KE dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli [10710/2/2014 - C8-0004/2015 - 2012/0288(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Nils Torvalds (A8-0025/2015)

Nils Torvalds ippreżenta r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari.

Intervent ta': Miguel Arias Cañete (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Christofer Fjellner f'isem il-Grupp PPE, Seb Dance f'isem il-Grupp S&D, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Emmanouil Glezos, Gerben-Jan Gerbrandy f'isem il-Grupp ALDE, Kateřina Konečná f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bas Eickhout f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġeb ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Tibor Szanyi u Christofer Fjellner, Piernicola Pedicini f'isem il-Grupp EFDD, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Nicolas Bay Membru mhux affiljat, Peter Liese, Sergio Gaetano Cofferati, Evžen Tošenovský, Jan Huitema, Lynn Boylan, Martin Häusling, Valentinas Mazuronis, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Zoltán Balczó, Giovanni La Via, Jo Leinen, Dawid Bohdan Jackiewicz, Neoklis Sylikiotis, Roger Helmer, Bronis Ropė, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Petr Mach, Werner Langen, Karin Kadenbach, Pilar Ayuso, Pavel Poc, Andrzej Grzyb, Carlos Zorrinho, Ivo Belet, Damiano Zoffoli, Norbert Lins, Miapetra Kumpula-Natri, Elisabeth Köstinger u Seán Kelly.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Franc Bogovič, Maria Grapini, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos u Claude Turmes.

Interventi ta': Miguel Arias Cañete u Nils Torvalds.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.4 tal- Minuti ta' 28.4.2015.


5. It-tnaqqis tal-konsum tal-basktijiet tal-plastik ħfief ***II (dibattitu)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bl-għan li tiġi adottata direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 94/62/KE rigward it-tnaqqis tal-konsum tal-basktijiet tal-plastik ħfief [05094/1/2015 - C8-0064/2015 - 2013/0371(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Margrete Auken (A8-0130/2015)

Margrete Auken ippreżentat ir-rakkomandazzjoni għat-tieni qari.

Intervent ta': Karmenu Vella (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': György Hölvényi f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Simona Bonafè f'isem il-Grupp S&D, Julie Girling f'isem il-Grupp ECR, Gerben-Jan Gerbrandy f'isem il-Grupp ALDE, u Eleonora Forenza f'isem il-Grupp GUE/NGL.

PRESIDENZA: Ulrike LUNACEK
Viċi President

Interventi ta': Michèle Rivasi f'isem il-Grupp Verts/ALE, Eleonora Evi f'isem il-Grupp EFDD, Olaf Stuger Membru mhux affiljat, Peter Liese, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Iratxe García Pérez, Marcus Pretzell, Catherine Bearder, li wieġbet ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Julie Girling u Michèle Rivasi, Luke Ming Flanagan, Valentinas Mazuronis, Franz Obermayr, Pilar Ayuso, Karin Kadenbach, James Nicholson, Frédérique Ries, Petr Mach, Jean-François Jalkh, Dubravka Šuica, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ivan Jakovčić, Biljana Borzan, Arne Gericke, Zoltán Balczó, Francesc Gambús, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bronis Ropė, Jo Leinen, David Campbell Bannerman, John Stuart Agnew, Margrete Auken, biex tagħmel mistoqsija "karta blu" lil David Campbell Bannerman, li wieġeb, Lampros Fountoulis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Nikos Androulakis u Renata Briano.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Giovanni La Via, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Ivan Jakovčić u Igor Šoltes.

Interventi ta': Karmenu Vella u Margrete Auken.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.5 tal- Minuti ta' 28.4.2015.


6. L-emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju mit-trasport marittimu *** II (dibattitu)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni tar-regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-monitoraġġ, ir-rappurtar u l-verifika tal-emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju mit-trasport marittimu, u li jemenda d-Direttiva 2009/16/KE [17086/1/2014 - C8-0072/2015 - 2013/0224(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: José Inácio Faria (A8-0122/2015)

José Inácio Faria ippreżenta r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari.

Intervent ta': Miguel Arias Cañete (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Christofer Fjellner f'isem il-Grupp PPE, Matthias Groote f'isem il-Grupp S&D, Julie Girling f'isem il-Grupp ECR, Nils Torvalds f'isem il-Grupp ALDE, Josu Juaristi Abaunz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bas Eickhout f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Daniela Aiuto f'isem il-Grupp EFDD, Mireille D'Ornano Membru mhux affiljata, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Giovanni La Via, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, Merja Kyllönen, Dubravka Šuica, Miriam Dalli, Dawid Bohdan Jackiewicz u Kaja Kallas.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, Ivan Jakovčić, João Ferreira u Nicola Caputo.

Interventi ta': Miguel Arias Cañete u José Inácio Faria.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.6 tal- Minuti ta' 28.4.2015.


PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Viċi President

7. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


7.1. Il-Konvenzjoni Internazzjonali dwar Standards għall-Persunal tal-Bastimenti tas-Sajd *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Istati Membri biex isiru parti, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, għall-Konvenzjoni Internazzjonali dwar Standards ta' Taħriġ, Ċertifikazzjoni u Għassa għall-Persunal tal-Bastimenti tas-Sajd, tal-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali [15528/2014 - C8-0295/2014 - 2013/0285(NLE)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Sofia Ribeiro (A8-0064/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2015)0097)

Il-Parlament approva l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill.


7.2. Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 2/2015: Emenda tal-QFP għas-snin 2014-2020 (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 2/2015 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, Taqsima III - il-Kummissjoni [07660/2015 - C8-0098/2015 - 2015/2013(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0138/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2015)0098)


7.3. Tnedija tal-użu tas-sistema eCall immuntata fil-vettura ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jikkonċerna r-rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip għall-iżvilupp tas-sistema eCall immuntata fil-vetturi bbażata fuq is-servizz 112 u li jemenda d-Direttiva 2007/46/KE [05130/3/2015 - C8-0063/2015 - 2013/0165(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Olga Sehnalová (A8-0053/2015)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

POŻIZZJONI TAL-KUNSILL

Dikjarat approvat (P8_TA(2015)0099)


7.4. Id-direttiva dwar il-kwalità tal-karburanti u d-direttiva dwar l-enerġija rinnovabbli ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 98/70/KE dwar il-kwalità tal-karburanti tal-petrol u tad-diżil u li temenda d-Direttiva 2009/28/KE dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli [10710/2/2014 - C8-0004/2015 - 2012/0288(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Nils Torvalds (A8-0025/2015)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

POŻIZZJONI TAL-KUNSILL

Dikjarat approvat kif emendat (P8_TA(2015)0100)


7.5. It-tnaqqis tal-konsum tal-basktijiet tal-plastik ħfief ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bl-għan li tiġi adottata direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 94/62/KE rigward it-tnaqqis tal-konsum tal-basktijiet tal-plastik ħfief [05094/1/2015 - C8-0064/2015 - 2013/0371(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Margrete Auken (A8-0130/2015)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

POŻIZZJONI TAL-KUNSILL

Dikjarat approvat (P8_TA(2015)0101)

Interventi Nirj Deva biex jinforma li mhux se jipparteċipa fil-votazzjoni minħabba interess finanzjarju b'konformità mal-Anness 1, Artikolu 3(3) tar-Regoli ta' Proċedura.


7.6. L-emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju mit-trasport marittimu ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni tar-regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-monitoraġġ, ir-rappurtar u l-verifika tal-emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju mit-trasport marittimu, u li jemenda d-Direttiva 2009/16/KE [17086/1/2014 - C8-0072/2015 - 2013/0224(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: José Inácio Faria (A8-0122/2015)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

POŻIZZJONI TAL-KUNSILL

Dikjarat approvat (P8_TA(2015)0102)


7.7. L-Istatistika Ewropea ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 223/2009 dwar l-istatistika Ewropea [2012/0084(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Hugues Bayet (A8-0137/2015)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

POŻIZZJONI TAL-KUNSILL

Dikjarat approvat (P8_TA(2015)0103)


7.8. Pjan pluriennali għall-istokkijiet tal-merluzz, l-aringi u l-laċċ ikħal fil-Baħar Baltiku u s-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-istokkijiet tal-merluzz, l-aringi u l-laċċ ikħal fil-Baħar Baltiku u s-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet, li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2187/2005 u li jirrevoka r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1098/2007 [COM(2014)0614 - C8-0174/2014- 2014/0285(COD)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P8_TA(2015)0104)

Jarosław Wałęsa (rapporteur) ippropona l-posponiment tal-votazzjoni dwar l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva skont l-Artikolu 61(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Il-Parlament approva l-proposta. Il-kwistjoni ġiet għalhekk irriferuta lill-kumitat responsabbli għal rieżami.

Interventi

Georg Mayer, dwar it-tmexxija tal-votazzjoni.


7.9. L-obbligu ta' żbark ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 850/98, (KE) Nru 2187/2005, (KE) Nru 1967/2006, (KE) Nru 1098/2007, (KE) Nru 254/2002, (KE) Nru 2347/2002 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1434/98 fir-rigward tal-obbligu ta' żbark [COM(2013)0889 - C7-0465/2013 - 2013/0436(COD)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Alain Cadec (A8-0060/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P8_TA(2015)0105)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA(2015)0105)


7.10. Protokoll mal-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn il-KE u r-Russja biex titqies l-adeżjoni tal-Kroazja mal-UE *** (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, tal-Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni li jistabbilixxi sħubija bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Federazzjoni Russa, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea [11878/2014 – C8-0006/2015 - 2014/0052(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Gabrielius Landsbergis (A8-0129/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA(2015)0106)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


7.11. L-implimentazzjoni tal-proċess ta' Bolonja (votazzjoni)

Rapport dwar Segwitu għall-implimentazzjoni tal-Proċess ta’ Bolonja [2015/2039(INI)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Krystyna Łybacka (A8-0121/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI ALTERNATTIVA (imressqa mill-Grupp GUE/NGL)

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0107)


7.12. Il-films Ewropej fl-era diġitali (votazzjoni)

Rapport dwar il-films Ewropej fl-era diġitali [2014/2148(INI)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Bogdan Brunon Wenta (A8-0123/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0108)


7.13. Strateġija ġdida tal-UE għall-Foresti (votazzjoni)

Abbozz ta’ rapport dwar “Strateġija ġdida tal-UE għall-Foresti: għall-foresti u s-settur ibbażat fuq il-foresti” [2014/2223(INI)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Elisabeth Köstinger (A8-0126/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0109)


8. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari Olga Sehnalová - A8-0053/2015
Jiří Pospíšil, Angelika Mlinar, Tonino Picula, Momchil Nekov, Notis Marias, Stanislav Polčák, Marian Harkin, Peter Jahr, Seán Kelly u Dieter-Lebrecht Koch

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari Nils Torvalds - A8-0025/2015
Jiří Pospíšil, Jean-François Jalkh, Stanislav Polčák, Marian Harkin, Peter Jahr, Marijana Petir u Seán Kelly

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari Margrete Auken - A8-0130/2015
Jiří Pospíšil, Franc Bogovič, Momchil Nekov, Marian Harkin, Marijana Petir, Seán Kelly, Ivana Maletić u Michaela Šojdrová

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari José Inácio Faria - A8-0122/2015
Marian Harkin u Seán Kelly

Rapport Jarosław Wałęsa - A8-0128/2015
Marian Harkin u Marijana Petir

Rapport Alain Cadec - A8-0060/2014
Franc Bogovič

Rapport Krystyna Łybacka - A8-0121/2015
Michaela Šojdrová, Zoltán Balczó, Notis Marias, Ivana Maletić, Anna Záborská, Milan Zver u Eleonora Forenza

Rapport Bogdan Brunon Wenta - A8-0123/2015
Michaela Šojdrová, Notis Marias, Momchil Nekov u Ivana Maletić.

Rapport Elisabeth Köstinger - A8-0126/2015
Franc Bogovič, Jiří Pospíšil, Tonino Picula, Notis Marias, Momchil Nekov, Marijana Petir u Ivana Maletić
.


9. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq il-Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.

°
° ° °

Jiří Pospíšil għarraf li, minħabba raġunijiet tekniċi, ma setax jipparteċipa fil-votazzjoni dwar ir-rakkommandazzjoni għat-tieni qari Olga Sehnalová (A8-0053/2015).

°
° ° °

B'konformità mal-Anness I, Artikolu 3(3), tar-Regoli ta' Proċedura, Nirj Deva informa li ma pparteċipax fil-votazzjoni dwar ir-rakkommandazzjoni għat-tieni qari Olga Sehnalová (A8-0053/2015) minħabba interess finanzjarju.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.00. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
Viċi President

10. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


11. Deċiżjoni adottata rigward l-Aġenda Ewropea dwar is-Sigurtà (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Deċiżjoni adottata rigward l-Aġenda Ewropea dwar is-Sigurtà (2015/2625(RSP))

Frans Timmermans (l-Ewwel Viċi President tal-Kummissjoni) u Dimitris Avramopoulos (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Monika Hohlmeier f'isem il-Grupp PPE, Birgit Sippel f'isem il-Grupp S&D, Timothy Kirkhope f'isem il-Grupp ECR, Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp ALDE, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE, David Borrelli f'isem il-Grupp EFDD, Eleftherios Synadinos Membru mhux affiljat, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Anna Elżbieta Fotyga, Rolandas Paksas, Marine Le Pen, Tomáš Zdechovský, Knut Fleckenstein, Georg Mayer, Michał Boni, Jörg Leichtfried, Mario Borghezio, Heinz K. Becker, Caterina Chinnici, Axel Voss, Ana Gomes, Georgios Kyrtsos, Kati Piri, Anna Maria Corazza Bildt u Barbara Matera.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Alessandra Mussolini, Michela Giuffrida, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ivan Jakovčić, William (The Earl of) Dartmouth, Gianluca Buonanno, Doru-Claudian Frunzulică, Afzal Khan u Monika Flašíková Beňová.

Intervent ta': Dimitris Avramopoulos.

Id-dibattitu ngħalaq.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President


12. L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (dibattitu)

Rapport interim dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar it-twaqqif tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew [COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Monica Macovei (A8-0055/2015)

Monica Macovei ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Victor Negrescu (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI), Ingeborg Gräßle f'isem il-Grupp PPE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Beatrix von Storch, Sylvia-Yvonne Kaufmann f'isem il-Grupp S&D, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Marek Jurek, Timothy Kirkhope f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ivan Jakovčić, Louis Michel f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Kazimierz Michał Ujazdowski, Rina Ronja Kari f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Beatrix von Storch, Laura Ferrara f'isem il-Grupp EFDD, Florian Philippot Membru mhux affiljat, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Victor Negrescu, Milan Zver, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Péter Niedermüller, Helga Stevens, William (The Earl of) Dartmouth, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ingeborg Gräßle, Vicky Maeijer, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Evelyn Regner u Marek Jurek.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Axel Voss, Lucy Anderson, Janusz Wojciechowski, Izaskun Bilbao Barandica u Benedek Jávor.

Interventi ta': Věra Jourová u Monica Macovei.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.64 tal- Minuti ta' 29.4.2015.


13. Rettifiki (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)

Ir-rettifiki (P7_TA-PROV(2014)0345(COR01), P7_TA-PROV(2014)0123(COR01), P7_TA-PROV(2014)0160(COR01) u P7_TA-PROV(2014)0416(COR01)) tħabbru waqt il-plenarja tal-ġurnata ta' qabel (punt 8 tal- Minuti ta' 27.4.2015).

Billi ma kien hemm l-ebda talba biex jitressqu għall-votazzjoni minn grupp politiku jew grupp ta' mill-inqas erbgħin Membru, bi qbil mal-Artikolu 231(4) tar-Regoli ta' Proċedura, dawn ir-rettifiki tqiesu approvati.


14. Rivelazzjonijiet riċenti dwar spjunaġġ organizzat fuq skala kbira mill-Aġenzija tas-Sigurtà tal-Istati Uniti (NSA), u l-implikazzjoni tal-Bundesnachrichtendienst fil-konfront taċ-ċittadini, politiċi u kumpaniji tal-UE (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Rivelazzjonijiet riċenti dwar spjunaġġ organizzat fuq skala kbira mill-Aġenzija tas-Sigurtà tal-Istati Uniti (NSA), u l-implikazzjoni tal-Bundesnachrichtendienst fil-konfront taċ-ċittadini, politiċi u kumpaniji tal-UE (2015/2676(RSP))

Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Axel Voss f'isem il-Grupp PPE, Birgit Sippel f'isem il-Grupp S&D, Zdzisław Krasnodębski f'isem il-Grupp ECR, Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp ALDE, Cornelia Ernst f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht f'isem il-Grupp Verts/ALE, Gilles Lebreton Membru mhux affiljat, Milan Zver, Claude Moraes u Josef Weidenholzer.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Ivan Jakovčić.

Intervent ta': Věra Jourová.

Id-dibattitu ngħalaq.


15. Fondi tas-suq monetarju ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fondi tas-Suq Monetarju [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Neena Gill (A8-0041/2015)

Neena Gill ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Jonathan Hill (Membru tal-Kummissjoni).

PRESIDENZA: Adina-Ioana VĂLEAN
Viċi President

Interventi ta': Brian Hayes f'isem il-Grupp PPE, Roberto Gualtieri f'isem il-Grupp S&D, Kay Swinburne f'isem il-Grupp ECR, Petr Ježek f'isem il-Grupp ALDE, Fabio De Masi f'isem il-Grupp GUE/NGL, Eva Joly f'isem il-Grupp Verts/ALE, Steven Woolfe f'isem il-Grupp EFDD, Barbara Kappel Membru mhux affiljata, Burkhard Balz, Jakob von Weizsäcker, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Steven Woolfe, Bernd Lucke, Gerolf Annemans, Theodor Dumitru Stolojan, Markus Ferber, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Krišjānis Kariņš, Frank Engel u Pervenche Berès.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias, Paul Rübig, Ivan Jakovčić u Gianluca Buonanno.

Interventi ta': Jonathan Hill u Neena Gill.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.61 tal- Minuti ta' 29.4.2015.


16. Kwittanza 2013 (dibattitu)

Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea u l-aġenziji eżekuttivi

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima III – Il-Kummissjoni u aġenziji eżekuttivi [COM(2014)0510 - C8-0140/2014- 2014/2075(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0101/2015)

Rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni 2013

Rapport dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni 2013 [COM(2013)0570 - C8-0224/2014- 2014/2140(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0067/2015)

Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - It-8, id-9 u l-10 FEŻ

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tat-tmien, tad-disa' u tal-għaxar Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0487 - C8-0146/2014- 2014/2077(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0102/2015)

Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima I – Il-Parlament Ewropew [COM(2014)0510 - C8-0147/2014- 2014/2078(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Gilles Pargneaux (A8-0082/2015)

Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill [COM(2014)0510 - C8-0148/2014- 2014/2079(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0116/2015)

Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima X – Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna [COM(2014)0510 - C8-0155/2014- 2014/2086(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0109/2015)

Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima IV – Il-Qorti tal-Ġustizzja [COM(2014)0510 - C8-0149/2014- 2014/2080(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0111/2015)

Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Awdituri

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima V – Il-Qorti tal-Awdituri [COM(2014)0510 - C8-0150/2014- 2014/2081(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0113/2015)

Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima VI – Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew [COM(2014)0510 - C8-0151/2014- 2014/2082(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0114/2015)

Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima VII – Il-Kumitat tar-Reġjuni [COM(2014)0510 - C8-0152/2014- 2014/2083(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0105/2015)

Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima VIII – L-Ombudsman Ewropew [COM(2014)0510 - C8-0153/2014- 2014/2084(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0115/2015)

Kwittanza 2013: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima IX – Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data [COM(2014)0510 - C8-0154/2014- 2014/2085(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0118/2015)

Kwittanza 2013: prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-aġenziji tal-UE

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013: prestazzjoni, ġestjoni u kontroll finanzjarju [COM(2013)0570 - C8-0225/2014- 2014/2139(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0070/2015)

Kwittanza 2013: L-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0199/2014- 2014/2123(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0117/2015)

Kwittanza 2013: Il-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0200/2014- 2014/2124(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0081/2015)

Kwittanza 2013: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0177/2014- 2014/2101(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0084/2015)

Kwittanza 2013: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta’ Taħriġ Vokazzjonali għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0156/2014- 2014/2087(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0079/2015)

Kwittanza 2013: Il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (CEPOL)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0188/2014- 2014/2112(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0086/2015)

Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0182/2014- 2014/2106(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0074/2015)

Kwittanza 2013: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-qasam tal-Asil għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0202/2014- 2014/2126(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0085/2015)

Kwittanza 2013: L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Bankarja Ewropea għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0196/2014- 2014/2120(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0072/2015)

Kwittanza 2013: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0185/2014- 2014/2109(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0069/2015)

Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0192/2014- 2014/2116(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0073/2015)

Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0175/2014- 2014/2099(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0083/2015)

Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0191/2014- 2014/2115(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0100/2015)

Kwittanza 2013: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0184/2014- 2014/2108(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0097/2015)

Kwittanza 2013: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0195/2014- 2014/2119(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0098/2015)

Kwittanza 2013: L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0197/2014- 2014/2121(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0096/2015)

Kwittanza 2013: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0201/2014- 2014/2125(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0077/2015)

Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0178/2014- 2014/2102(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0075/2015)

Kwittanza 2013: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0159/2014- 2014/2090(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0068/2015)

Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0181/2014- 2014/2105(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0088/2015)

Kwittanza 2013: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0186/2014- 2014/2110(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0089/2015)

Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (ERA)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0187/2014- 2014/2111(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0078/2015)

Kwittanza 2013: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0198/2014- 2014/2122(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0087/2015)

Kwittanza 2013: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0180/2014- 2014/2104(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0090/2015)

Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0204/2014- 2014/2128(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0099/2015)

Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0176/2014- 2014/2100(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0076/2015)

Kwittanza 2013: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (EURATOM)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0193/2014- 2014/2117(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0119/2015)

Kwittanza 2013: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0157/2014- 2014/2088(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0092/2015)

Kwittanza 2013: L-Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Eurojust)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Eurojust għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0179/2014- 2014/2103(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0091/2015)

Kwittanza 2013: L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0194/2014- 2014/2118(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0080/2015)

Kwittanza 2013: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0158/2014- 2014/2089(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0093/2015)

Kwittanza 2013: L-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (Frontex)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta’ Kooperazzjoni Operattiva fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0189/2014- 2014/2113(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0094/2015)

Kwittanza 2013: L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA)

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-GNSS Ewropea għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0190/2014- 2014/2114(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0095/2015)

Kwittanza 2013: L-impriża konġunta ARTEMIS

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta ARTEMIS għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0208/2014- 2014/2132(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0103/2015)

Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunta Clean Sky

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Clean Sky għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0207/2014- 2014/2131(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2015)

Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunta ENIAC

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta ENIAC għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0211/2014- 2014/2135(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0104/2015)

Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunti dwar iċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0210/2014- 2014/2134(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0112/2015)

Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunta dwar l-Inizjattiva dwar Mediċini Innovattivi

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta għall-implimentazzjoni tal-Inizjattiva Teknoloġika Konġunta dwar il-Mediċini Innovattivi għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0209/2014- 2014/2133(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0106/2015)

Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunta għall-ITER u l-iżvilupp tal-enerġija mill-fużjoni

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0205/2014- 2014/2129(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Anders Primdahl Vistisen (A8-0108/2015)

Kwittanza 2013: L-Impriża Konġunta SESAR

Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta SESAR għas-sena finanzjarja 2013 [COM(2014)0510 - C8-0206/2014- 2014/2130(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Anders Primdahl Vistisen (A8-0110/2015)

Ingeborg Gräßle, Martina Dlabajová u Gilles Pargneaux ippreżentaw ir-rapport.

PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Viċi President

Ryszard Czarnecki u Anders Primdahl Vistisen ippreżentaw ir-rapport.

Interventi ta': Jānis Reirs (President fil-kariga tal-Kunsill), Kristalina Georgieva (Viċi President tal-Kummissjoni) u Vítor Manuel da Silva Caldeira (President tal-Qorti tal-Awdituri).

Interventi ta': Anneli Jäätteenmäki (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET), Norbert Neuser (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Reimer Böge (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA), Markus Ferber (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON), Marian Harkin (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Giovanni La Via (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), Georgi Pirinski (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN), Iskra Mihaylova (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Peter Jahr (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AGRI), Alain Cadec (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat PECH), Fernando Maura Barandiarán (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT), Sylvie Guillaume (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat LIBE), Iratxe García Pérez (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), Markus Pieper f'isem il-Grupp PPE, Inés Ayala Sender f'isem il-Grupp S&D, Bernd Kölmel f'isem il-Grupp ECR, Michael Theurer f'isem il-Grupp ALDE, Rina Ronja Kari f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bart Staes f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marco Valli f'isem il-Grupp EFDD, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Victor NegrescuVictor Negrescu, Louis Aliot Membru mhux affiljat, Claudia Schmidt, Bogusław Liberadzki, Richard Ashworth li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' William (The Earl of) Dartmouth, Nedzhmi Ali, Igor Šoltes, William (The Earl of) Dartmouth, li wieġeb ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Ivan Jakovčić u Timothy Kirkhope, Tomáš Zdechovský, Derek Vaughan, Richard Sulík, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Marian-Jean Marinescu, Karin Kadenbach, Joachim Zeller u Andrey Novakov.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias, Ivan Jakovčić, Michèle Rivasi u Karin Kadenbach.

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

Interventi ta': Vítor Manuel da Silva Caldeira, Kristalina Georgieva, Jānis Reirs, Ingeborg Gräßle, Martina Dlabajová u Gilles Pargneaux.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.9 tal- Minuti ta' 29.4.2015, punt 10.10 tal- Minuti ta' 29.4.2015, punt 10.11 tal- Minuti ta' 29.4.2015, punt 10.12 tal- Minuti ta' 29.4.2015, punt 10.13 tal- Minuti ta' 29.4.2015, punt 10.14 tal- Minuti ta' 29.4.2015, punt 10.15 tal- Minuti ta' 29.4.2015, punt 10.16 tal- Minuti ta' 29.4.2015, punt 10.17 tal- Minuti ta' 29.4.2015, punt 10.18 tal- Minuti ta' 29.4.2015, punt 10.19 tal- Minuti ta' 29.4.2015, punt 10.20 tal- Minuti ta' 29.4.2015, punt 10.21 tal- Minuti ta' 29.4.2015, punt 10.22 tal- Minuti ta' 29.4.2015, punt 10.23 tal- Minuti ta' 29.4.2015, punt 10.24 tal- Minuti ta' 29.4.2015, punt 10.25 tal- Minuti ta' 29.4.2015, punt 10.26 tal- Minuti ta' 29.4.2015, punt 10.27 tal- Minuti ta' 29.4.2015, punt 10.28 tal- Minuti ta' 29.4.2015, punt 10.29 tal- Minuti ta' 29.4.2015, punt 10.30 tal- Minuti ta' 29.4.2015, punt 10.31 tal- Minuti ta' 29.4.2015, punt 10.32 tal- Minuti ta' 29.4.2015, punt 10.33 tal- Minuti ta' 29.4.2015, punt 10.34 tal- Minuti ta' 29.4.2015, punt 10.35 tal- Minuti ta' 29.4.2015, punt 10.36 tal- Minuti ta' 29.4.2015, punt 10.37 tal- Minuti ta' 29.4.2015, punt 10.38 tal- Minuti ta' 29.4.2015, punt 10.39 tal- Minuti ta' 29.4.2015, punt 10.40 tal- Minuti ta' 29.4.2015, punt 10.41 tal- Minuti ta' 29.4.2015, punt 10.42 tal- Minuti ta' 29.4.2015, punt 10.43 tal- Minuti ta' 29.4.2015, punt 10.44 tal- Minuti ta' 29.4.2015, punt 10.45 tal- Minuti ta' 29.4.2015, punt 10.46 tal- Minuti ta' 29.4.2015, punt 10.47 tal- Minuti ta' 29.4.2015, punt 10.48 tal- Minuti ta' 29.4.2015, punt 10.49 tal- Minuti ta' 29.4.2015, punt 10.50 tal- Minuti ta' 29.4.2015, punt 10.51 tal- Minuti ta' 29.4.2015, punt 10.52 tal- Minuti ta' 29.4.2015, punt 10.53 tal- Minuti ta' 29.4.2015, punt 10.54 tal- Minuti ta' 29.4.2015, punt 10.55 tal- Minuti ta' 29.4.2015, punt 10.56 tal- Minuti ta' 29.4.2015, punt 10.57 tal- Minuti ta' 29.4.2015, punt 10.58 tal- Minuti ta' 29.4.2015, punt 10.59 u punt 10.60 tal- Minuti ta' 29.4.2015.


17. Emenda tar-Regolament (UE) Nru 1304/2013 dwar il-Fond Soċjali Ewropew, fir-rigward ta' żieda tal-ammont ta’ prefinanzjament inizjali mħallas għal programmi operazzjonali appoġġati mill-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1304/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Soċjali Ewropew, fir-rigward ta' żieda tal-ammont ta' prefinanzjament inizjali mħallas għal programmi operazzjonali appoġġati mill-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ [COM(2015)0046 - C8-0036/2015- 2015/0026(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0134/2015)

Elisabeth Morin-Chartier ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Sylvie Guillaume (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT), Lara Comi f'isem il-Grupp PPE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Marco Valli, Brando Benifei f'isem il-Grupp S&D, Jana Žitňanská f'isem il-Grupp ECR, Martina Dlabajová f'isem il-Grupp ALDE, Patrick Le Hyaric f'isem il-Grupp GUE/NGL, Terry Reintke f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ivan Jakovčić, Laura Agea f'isem il-Grupp EFDD, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Brando Benifei, Michał Marusik Membru mhux affiljat, Tom Vandenkendelaere, Jutta Steinruck, Anthea McIntyre, Inês Cristina Zuber, Lampros Fountoulis, Michaela Šojdrová, Marita Ulvskog, Anne Sander, Vilija Blinkevičiūtė u Javi López.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Deirdre Clune, Victor Negrescu, Notis Marias, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Andrey Novakov, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Marco Valli, Danuta Jazłowiecka u Ivan Jakovčić.

PRESIDENZA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Viċi President

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Andrey Novakov.

Interventi ta': Marianne Thyssen u Elisabeth Morin-Chartier.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.1 tal- Minuti ta' 29.4.2015.


18. Kompożizzjoni tal-Parlament

Olli Rehn u Sampo Terho ħabbru li ġew eletti membri tal-parlament nazzjonali Finlandiż.

Billi, bi qbil mal-Artikolu 7(2) tal-Att tal-20 ta' Settembru 1976 dwar l-elezzjoni tal-Membri tal-Parlament Ewropew b'vot universali dirett, din il-kariga hija inkompatibbli mal-kariga ta' Membru għall-Parlament Ewropew, il-Parlament, abbażi tal-Artikolu 4(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, ikkonstata li l-postijiet huma vakanti mid-data 27 ta' April 2015.


19. Estimi tad-dħul u n-nefqa għas-sena finanzjarja 2016 - Taqsima I - Il-Parlament (dibattitu)

Rapport dwar l-estimi tad-dħul u tal-infiq tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2016 [2015/2012(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Gérard Deprez (A8-0144/2015)

Gérard Deprez ippreżenta r-rapport.

Interventi ta': Paul Rübig f'isem il-Grupp PPE, Vladimír Maňka f'isem il-Grupp S&D, Anders Primdahl Vistisen f'isem il-Grupp ECR, Younous Omarjee f'isem il-Grupp GUE/NGL, Indrek Tarand f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marco Valli f'isem il-Grupp EFDD, Bernd Kölmel u Sander Loones.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Victor Negrescu, Notis Marias u Ivan Jakovčić.

Intervent ta': Gérard Deprez.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.63 tal- Minuti ta' 29.4.2015.


20. Protezzjoni adegwata tal-infurmaturi u l-ġurnalisti fil-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Protezzjoni adegwata tal-infurmaturi u l-ġurnalisti fil-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa (2015/2677(RSP))

Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Romana Tomc f'isem il-Grupp PPE, Peter Simon f'isem il-Grupp S&D, Marian Harkin f'isem il-Grupp ALDE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Victor Negrescu, Fabio De Masi f'isem il-Grupp GUE/NGL, Eva Joly f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marco Zanni f'isem il-Grupp EFDD, Bernard Monot Membru mhux affiljat, Emil Radev, Ana Gomes, Marisa Matias u Seán Kelly.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias u Miguel Viegas.

Intervent ta': Věra Jourová.

Id-dibattitu ngħalaq.


21. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 552.730/OJME).


22. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.00.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Bendtsen, Crowley, Gabriel, Guteland, Händel, Morvai, Parker, Taylor, Vozemberg-Vrionidi, Westphal

Avviż legali - Politika tal-privatezza