Indeks 
Protokół
PDF 332kWORD 255k
Wtorek, 28 kwietnia 2015 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Składanie dokumentów
 4.Dyrektywa w sprawie jakości paliw oraz dyrektywa w sprawie energii ze źródeł odnawialnych ***II (debata)
 5.Zmniejszenie zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy ***II (debata)
 6.Emisje dwutlenku węgla z transportu morskiego *** II (debata)
 7.Głosowanie
  7.1.Międzynarodowa konwencja o wymaganiach dla załóg statków rybackich *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.2.Projekt budżetu korygującego nr 2/2015: zmiana wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.3.Wdrożenie systemu pokładowego eCall ***II (głosowanie)
  7.4.Dyrektywa w sprawie jakości paliw oraz dyrektywa w sprawie energii ze źródeł odnawialnych ***II (głosowanie)
  7.5.Zmniejszenie zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy ***II (głosowanie)
  7.6.Emisje dwutlenku węgla z transportu morskiego ***II (głosowanie)
  7.7.Statystyka europejska ***II (głosowanie)
  7.8.Wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te zasoby ***I (głosowanie)
  7.9.Obowiązek wyładunku ***I (głosowanie)
  7.10.Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między WE i Rosją w celu uwzględnienia przystąpienia Chorwacji do UE *** (głosowanie)
  7.11.Wdrażanie procesu bolońskiego (głosowanie)
  7.12.Film europejski w dobie cyfrowej (głosowanie)
  7.13.Nowa strategia leśna UE (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty do głosowania i zamiary głosowania
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Decyzja przyjęta w sprawie Europejskiej agendy bezpieczeństwa (debata)
 12.Prokuratura Europejska (debata)
 13.Sprostowania (art. 231 Regulaminu)
 14.Ostatnie doniesienia o zorganizowanej masowej inwigilacji europejskich obywateli, polityków i przedsiębiorstw prowadzonej przez NSA oraz o udziale Bundesnachrichtendienst (debata)
 15.Fundusze rynku pieniężnego ***I (debata)
 16.Absolutorium za 2013 r. (debata)
 17.Początkowe płatności zaliczkowe wypłacane na rzecz programów operacyjnych wspieranych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych ***I (debata)
 18.Skład Parlamentu
 19.Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2016 – sekcja 1 – Parlament (debata)
 20.Odpowiednia ochrona osób zgłaszających zachowania nieetyczne oraz dziennikarzy w celu zwalczanie oszustw podatkowych i unikania opodatkowania (debata)
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia
 22.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 8.35.


2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Następujący posłowie lub grupy polityczne przekazali wnioski o przeprowadzenie debaty - złożone zgodnie z art. 135 Regulaminu – dotyczące następujących projektów rezolucji:

I.   Sprawa Nadii Sawczenko (2015/2663(RSP))

- Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Andrey Kovatchev, Jerzy Buzek, László Tőkés, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, David McAllister, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Artis Pabriks, Andrej Plenković, József Nagy, Pál Csáky, Gabrielius Landsbergis, Ramona Nicole Mănescu, Franck Proust, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Michał Boni, Ivan Štefanec, Tadeusz Zwiefka, Pavel Svoboda, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Monica Macovei, Ivana Maletić i Lara Comi w imieniu grupy PPE, w sprawie Nadii Sawczenko (B8-0406/2015);

- Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Helga Trüpel, Indrek Tarand, Bart Staes, Bronis Ropė i Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Nadii Sawczenko (B8-0407/2015);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Beata Gosiewska, Roberts Zīle, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská i Beatrix von Storch w imieniu grupy ECR, w sprawie Nadii Sawczenko (B8-0409/2015);

- Petras Auštrevičius, Fredrick Federley, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Louis Michel, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Ilhan Kyuchyuk, Marietje Schaake, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Antanas Guoga, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Dita Charanzová, Urmas Paet, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Martina Dlabajová i Kaja Kallas w imieniu grupy ALDE, w sprawie Nadii Sawczenko (B8-0411/2015);

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pervenche Berès, Ana Gomes, Tonino Picula, Kati Piri, Pier Antonio Panzeri, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Sorin Moisă, José Blanco López, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Julie Ward, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Liisa Jaakonsaari, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Jeppe Kofod, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Marlene Mizzi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, István Ujhelyi, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Javi López, Eider Gardiazabal Rubial, Miapetra Kumpula-Natri i Afzal Khan w imieniu grupy S&D, w sprawie Nadii Sawczenko (B8-0413/2015);

- Valentinas Mazuronis w imieniu grupy EFDD, w sprawie Nadii Sawczenko (B8-0417/2015).

II.   Sytuacja w obozie dla uchodźców Jarmuk w Syrii (2015/2664(RSP))

- Martina Anderson, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Younous Omarjee, Ángela Vallina, Eleonora Forenza, Rina Ronja Kari, Malin Björk, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Anne-Marie Mineur, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Matt Carthy i Kostadinka Kuneva w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w obozie dla uchodźców Jarmuk w Syrii (B8-0373/2015);

- Alyn Smith, Karima Delli, Margrete Auken, Bart Staes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Igor Šoltes i Klaus Buchner w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w obozie dla uchodźców Jarmuk w Syrii (B8-0408/2015);

- Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Arnaud Danjean, László Tőkés, Claude Rolin, Tunne Kelam, Francesc Gambús, Andrzej Grzyb, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, David McAllister, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Esther de Lange, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Andrej Plenković, József Nagy, Pál Csáky, Joachim Zeller, Franck Proust, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Trinidad Jiménez García-Herrera, Monica Macovei, Lara Comi, Ivana Maletić i Elisabetta Gardini w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w obozie dla uchodźców Jarmuk w Syrii (B8-0410/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas i Valentinas Mazuronis w imieniu grupy EFDD, w sprawie sytuacji w obozie dla uchodźców Jarmuk w Syrii (B8-0412/2015);

- Javier Nart, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Hilde Vautmans, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivo Vajgl, Antanas Guoga, Johannes Cornelis van Baalen, Yana Toom, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Alexander Graf Lambsdorff i Frédérique Ries w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w obozie dla uchodźców Jarmuk w Syrii (B8-0414/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić i Jana Žitňanská w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w obozie dla uchodźców Jarmuk w Syrii (B8-0415/2015);

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Enrique Guerrero Salom, Ana Gomes, Vincent Peillon, Elena Valenciano, Alessia Maria Mosca, Jonás Fernández, Sorin Moisă, José Blanco López, Liisa Jaakonsaari, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Nikos Androulakis, Miriam Dalli, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Enrico Gasbarra, Julie Ward, Nicola Caputo, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Simona Bonafè, Edouard Martin, Jeppe Kofod, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Kati Piri, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Marlene Mizzi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, István Ujhelyi, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Momchil Nekov, Maria Grapini, Javi López, Eider Gardiazabal Rubial, Miapetra Kumpula-Natri i Afzal Khan w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w obozie dla uchodźców Jarmuk w Syrii (B8-0416/2015).

III.   Uwięzienie działaczy na rzecz prac człowieka i praw pracowniczych w Algierii (2015/2665(RSP))

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marisa Matias i Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie uwięzienia działaczy na rzecz prac człowieka i praw pracowniczych w Algierii (B8-0418/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Valentinas Mazuronis w imieniu grupy EFDD, w sprawie uwięzienia działaczy na rzecz prac człowieka i praw pracowniczych w Algierii (B8-0419/2015);

- Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Heidi Hautala i Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie uwięzienia działaczy na rzecz prac człowieka i praw pracowniczych w Algierii (B8-0420/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Beatrix von Storch, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki i Jana Žitňanská w imieniu grupy ECR, w sprawie uwięzienia działaczy na rzecz prac człowieka i praw pracowniczych w Algierii (B8-0421/2015);

- Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jacek Saryusz-Wolski, László Tőkés, Claude Rolin, Tunne Kelam, Francesc Gambús, Andrzej Grzyb, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, David McAllister, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Eduard Kukan, Andrej Plenković, József Nagy, Pál Csáky, Ramona Nicole Mănescu, Joachim Zeller, Franck Proust, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Monica Macovei, Lara Comi, Elisabetta Gardini i Ivana Maletić w imieniu grupy PPE, w sprawie uwięzienia działaczy na rzecz prac człowieka i praw pracowniczych w Algierii (B8-0422/2015);

- Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Louis Michel, Urmas Paet, José Inácio Faria, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Antanas Guoga, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells i Jozo Radoš w imieniu grupy ALDE, w sprawie uwięzienia działaczy na rzecz prac człowieka i praw pracowniczych w Algierii (B8-0423/2015);

- Ana Gomes, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, José Blanco López, Liisa Jaakonsaari, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Michela Giuffrida, Tonino Picula, Jutta Steinruck, Julie Ward, Sorin Moisă, Tibor Szanyi, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Jeppe Kofod, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, István Ujhelyi, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Momchil Nekov, Maria Grapini, Javi López, Eider Gardiazabal Rubial, Miapetra Kumpula-Natri, Afzal Khan i Gilles Pargneaux w imieniu grupy S&D, w sprawie uwięzienia działaczy na rzecz prac człowieka i praw pracowniczych w Algierii (B8-0424/2015).

Czas wystapień zostanie przydzielony zgodnie z art. 162 Regulaminu.


3. Składanie dokumentów

Komisja BUDG złożyła następujące sprawozdanie:

- Sprawozdanie w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2016 (2015/2012(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Gérard Deprez (A8-0144/2015)


4. Dyrektywa w sprawie jakości paliw oraz dyrektywa w sprawie energii ze źródeł odnawialnych ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającej dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych [10710/2/2014 - C8-0004/2015 - 2012/0288(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Nils Torvalds (A8-0025/2015)

Nils Torvalds przedstawił zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Głos zabrali: Christofer Fjellner w imieniu grupy PPE, Seb Dance w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Emmanouila Glezosa, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego i Christofera Fjellnera, Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Nicolas Bay niezrzeszony, Peter Liese, Sergio Gaetano Cofferati, Evžen Tošenovský, Jan Huitema, Lynn Boylan, Martin Häusling, Valentinas Mazuronis, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudian Frunzulicę, Zoltán Balczó, Giovanni La Via, Jo Leinen, Dawid Bohdan Jackiewicz, Neoklis Sylikiotis, Roger Helmer, Bronis Ropė, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Petr Mach, Werner Langen, Karin Kadenbach, Pilar Ayuso, Pavel Poc, Andrzej Grzyb, Carlos Zorrinho, Ivo Belet, Damiano Zoffoli, Norbert Lins, Miapetra Kumpula-Natri, Elisabeth Köstinger i Seán Kelly.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Franc Bogovič, Maria Grapini, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos i Claude Turmes.

Głos zabrali: Miguel Arias Cañete i Nils Torvalds.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.4 protokołu z dnia 28.4.2015.


5. Zmniejszenie zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych w odniesieniu do zmniejszenia zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy [05094/1/2015 - C8-0064/2015 - 2013/0371(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Margrete Auken (A8-0130/2015)

Margrete Auken przedstawiła zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Głos zabrali: György Hölvényi w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Simona Bonafè w imieniu grupy S&D, Julie Girling w imieniu grupy ECR, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE i Eleonora Forenza w imieniu grupy GUE/NGL.

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Michèle Rivasi w imieniu grupy Verts/ALE, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, Olaf Stuger niezrzeszony, Peter Liese, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Iratxe García Pérez, Marcus Pretzell, Catherine Bearder, która odpowiedziała również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Julie Girling i Michèle Rivasi, Luke Ming Flanagan, Valentinas Mazuronis, Franz Obermayr, Pilar Ayuso, Karin Kadenbach, James Nicholson, Frédérique Ries, Petr Mach, Jean-François Jalkh, Dubravka Šuica, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčicia, Biljana Borzan, Arne Gericke, Zoltán Balczó, Francesc Gambús, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bronisa Ropė, Jo Leinen, David Campbell Bannerman, John Stuart Agnew, Margrete Auken, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Davidowi Campbellowi Bannermanowi, który udzielił odpowiedzi, Lampros Fountoulis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Nikos Androulakis i Renata Briano.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Giovanni La Via, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Ivan Jakovčić i Igor Šoltes.

Głos zabrali: Karmenu Vella i Margrete Auken.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.5 protokołu z dnia 28.4.2015.


6. Emisje dwutlenku węgla z transportu morskiego *** II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego oraz zmieniającego dyrektywę 2009/16/WE [17086/1/2014 - C8-0072/2015 - 2013/0224(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: José Inácio Faria (A8-0122/2015)

José Inácio Faria przedstawił zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Głos zabrali: Christofer Fjellner w imieniu grupy PPE, Matthias Groote w imieniu grupy S&D, Julie Girling w imieniu grupy ECR, Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, Josu Juaristi Abaunz w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Daniela Aiuto w imieniu grupy EFDD, Mireille D'Ornano niezrzeszona, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Giovanni La Via, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, Merja Kyllönen, Dubravka Šuica, Miriam Dalli, Dawid Bohdan Jackiewicz i Kaja Kallas.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, Ivan Jakovčić, João Ferreira i Nicola Caputo.

Głos zabrali: Miguel Arias Cañete i José Inácio Faria.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.6 protokołu z dnia 28.4.2015.


PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

7. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


7.1. Międzynarodowa konwencja o wymaganiach dla załóg statków rybackich *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do zostania stroną, w interesie Unii Europejskiej, Międzynarodowej konwencji Międzynarodowej Organizacji Morskiej o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich [15528/2014 - C8-0295/2014 - 2013/0285(NLE)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Sofia Ribeiro (A8-0064/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0097)

Parlament zatwierdził projekt decyzji Rady.


7.2. Projekt budżetu korygującego nr 2/2015: zmiana wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 2/2015 na rok budżetowy 2015, sekcja 3 – Komisja [07660/2015 - C8-0098/2015 - 2015/2013(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0138/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0098)


7.3. Wdrożenie systemu pokładowego eCall ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu na potrzeby wdrożenia systemu pokładowego eCall opartego na numerze alarmowym 112 oraz zmiany dyrektywy 2007/46/WE [05130/3/2015 - C8-0063/2015 - 2013/0165(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Olga Sehnalová (A8-0053/2015)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P8_TA(2015)0099)


7.4. Dyrektywa w sprawie jakości paliw oraz dyrektywa w sprawie energii ze źródeł odnawialnych ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającej dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych [10710/2/2014 - C8-0004/2015 - 2012/0288(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Nils Torvalds (A8-0025/2015)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P8_TA(2015)0100)


7.5. Zmniejszenie zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych w odniesieniu do zmniejszenia zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy [05094/1/2015 - C8-0064/2015 - 2013/0371(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Margrete Auken (A8-0130/2015)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P8_TA(2015)0101)

Wystąpienia

Nirj Deva, aby zgłosić, że nie weźmie udziału w głosowaniu z powodu konfliktu interesów zgodnie z załącznikiem I art. 3 ust. 3 do Regulaminu.


7.6. Emisje dwutlenku węgla z transportu morskiego ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego oraz zmieniającego dyrektywę 2009/16/WE [17086/1/2014 - C8-0072/2015 - 2013/0224(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: José Inácio Faria (A8-0122/2015)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P8_TA(2015)0102)


7.7. Statystyka europejska ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 223/2009 w sprawie statystyki europejskiej [2012/0084(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Hugues Bayet (A8-0137/2015)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P8_TA(2015)0103)


7.8. Wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te zasoby ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te zasoby, zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 [COM(2014)0614 - C8-0174/2014- 2014/0285(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2015)0104)

Jarosław Wałęsa (sprawozdawca) zaproponował odroczenie głosowania nad projektem rezolucji ustawodawczej zgodnie z art. 61 ust. 2 Regulaminu.

Parlament przyjął wniosek. Sprawę uznano zatem za odesłaną do komisji przedmiotowo właściwej w celu ponownego rozpatrzenia.

Wystąpienia

Georg Mayer, w sprawie przebiegu głosowania.


7.9. Obowiązek wyładunku ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 850/98, (WE) nr 2187/2005, (WE) nr 1967/2006, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 254/2002, (WE) nr 2347/2002 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1434/98 w odniesieniu do obowiązku wyładunku [COM(2013)0889 - C7-0465/2013 - 2013/0436(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Alain Cadec (A8-0060/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2015)0105)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2015)0105)


7.10. Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między WE i Rosją w celu uwzględnienia przystąpienia Chorwacji do UE *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej [11878/2014 – C8-0006/2015 - 2014/0052(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Gabrielius Landsbergis (A8-0129/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2015)0106)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


7.11. Wdrażanie procesu bolońskiego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie kontynuacji wdrażania procesu bolońskiego [2015/2039(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawczyni: Krystyna Łybacka (A8-0121/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę GUE/NGL)

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0107)


7.12. Film europejski w dobie cyfrowej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie filmu europejskiego w dobie cyfrowej [2014/2148(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Bogdan Brunon Wenta (A8-0123/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0108)


7.13. Nowa strategia leśna UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie nowej strategii leśnej UE na rzecz lasów i sektora leśno-drzewnego [2014/2223(INI)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawczyni: Elisabeth Köstinger (A8-0126/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0109)


8. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Zalecenie do drugiego czytania Olga Sehnalová - A8-0053/2015
Jiří Pospíšil, Angelika Mlinar, Tonino Picula, Momchil Nekov, Notis Marias, Stanislav Polčák, Marian Harkin, Peter Jahr, Seán Kelly i Dieter-Lebrecht Koch

Zalecenie do drugiego czytania Nils Torvalds - A8-0025/2015
Jiří Pospíšil, Jean-François Jalkh, Stanislav Polčák, Marian Harkin, Peter Jahr, Marijana Petir i Seán Kelly

Zalecenie do drugiego czytania Margrete Auken - A8-0130/2015
Jiří Pospíšil, Franc Bogovič, Momchil Nekov, Marian Harkin, Marijana Petir, Seán Kelly, Ivana Maletić i Michaela Šojdrová

Zalecenie do drugiego czytania José Inácio Faria - A8-0122/2015
Marian Harkin i Seán Kelly

Sprawozdanie Jarosław Wałęsa - A8-0128/2015
Marian Harkin i Marijana Petir

Sprawozdanie Alain Cadec - A8-0060/2014
Franc Bogovič

Sprawozdanie Krystyna Łybacka - A8-0121/2015
Michaela Šojdrová, Zoltán Balczó, Notis Marias, Ivana Maletić, Anna Záborská, Milan Zver i Eleonora Forenza

Sprawozdanie Bogdan Brunon Wenta - A8-0123/2015
Michaela Šojdrová, Notis Marias, Momchil Nekov i Ivana Maletić

Sprawozdanie Elisabeth Köstinger - A8-0126/2015
Franc Bogovič, Jiří Pospíšil, Tonino Picula, Notis Marias, Momchil Nekov, Marijana Petir i Ivana Maletić.


9. Korekty do głosowania i zamiary głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

°
° ° °

Jiří Pospíšil poinformował, że z przyczyn technicznych nie mógł uczestniczyć w głosowaniu nad zaleceniem do drugiego czytania Olgi Sehnalovej (A8-0053/2015).

°
° ° °

Zgodnie z załącznikiem I art. 3 ust. 3 do Regulaminu Nirj Deva poinformował, że nie uczestniczył w głosowaniu nad zaleceniem do drugiego czytania Margrete Auken (A8-0130/2015) z powodu konfliktu interesów.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 14.00 i wznowione o 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

10. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


11. Decyzja przyjęta w sprawie Europejskiej agendy bezpieczeństwa (debata)

Oświadczenie Komisji: Decyzja przyjęta w sprawie Europejskiej agendy bezpieczeństwa (2015/2625(RSP))

Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) i Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) wygłosili oświadczenie.

Głos zabrali: Monika Hohlmeier w imieniu grupy PPE, Birgit Sippel w imieniu grupy S&D, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, David Borrelli w imieniu grupy EFDD, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Anna Elżbieta Fotyga, Rolandas Paksas, Marine Le Pen, Tomáš Zdechovský, Knut Fleckenstein, Georg Mayer, Michał Boni, Jörg Leichtfried, Mario Borghezio, Heinz K. Becker, Caterina Chinnici, Axel Voss, Ana Gomes, Georgios Kyrtsos, Kati Piri, Anna Maria Corazza Bildt i Barbara Matera.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Alessandra Mussolini, Michela Giuffrida, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ivan Jakovčić, William (The Earl of) Dartmouth, Gianluca Buonanno, Doru-Claudian Frunzulică, Afzal Khan i Monika Flašíková Beňová.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos.

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca


12. Prokuratura Europejska (debata)

Wstępne sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej [COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Monica Macovei (A8-0055/2015)

Monica Macovei przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Victor Negrescu (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Ingeborg Gräßle w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Beatrix von Storch, Sylvia-Yvonne Kaufmann w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Jurka, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčicia, Louis Michel w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Kazimierza Michała Ujazdowskiego, Rina Ronja Kari w imieniu grupy GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Beatrix von Storch, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, Florian Philippot niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Victora Negrescu, Milan Zver, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Péter Niedermüller, Helga Stevens, William (The Earl of) Dartmouth, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ingeborg Gräßle, Vicky Maeijer, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Evelyn Regner i Marek Jurek.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Axel Voss, Lucy Anderson, Janusz Wojciechowski, Izaskun Bilbao Barandica i Benedek Jávor.

Głos zabrały: Věra Jourová i Monica Macovei.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.64 protokołu z dnia 29.4.2015.


13. Sprostowania (art. 231 Regulaminu)

Sprostowania P7_TA-PROV(2014)0345(COR01), P7_TA-PROV(2014)0123(COR01), P7_TA-PROV(2014)0160(COR01) i P7_TA-PROV(2014)0416(COR01) zostały ogłoszone na wczorajszym posiedzeniu plenarnym (pkt 8 protokołu z dnia 27.4.2015).

Ponieważ żadna grupa polityczna ani grupa co najmniej czterdziestu posłów nie złożyła wniosku o poddanie pod głosowanie tych sprostowań, zgodnie z art. 231 ust. 4 Regulaminu, uważa się je za zatwierdzone.


14. Ostatnie doniesienia o zorganizowanej masowej inwigilacji europejskich obywateli, polityków i przedsiębiorstw prowadzonej przez NSA oraz o udziale Bundesnachrichtendienst (debata)

Oświadczenie Komisji: Ostatnie doniesienia o zorganizowanej masowej inwigilacji europejskich obywateli, polityków i przedsiębiorstw prowadzonej przez NSA oraz o udziale Bundesnachrichtendienst (2015/2676(RSP))

Věra Jourová (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Axel Voss w imieniu grupy PPE, Birgit Sippel w imieniu grupy S&D, Zdzisław Krasnodębski w imieniu grupy ECR, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht w imieniu grupy Verts/ALE, Gilles Lebreton niezrzeszony, Milan Zver, Claude Moraes i Josef Weidenholzer.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Ivan Jakovčić.

Głos zabrała Věra Jourová.

Debata została zamknięta.


15. Fundusze rynku pieniężnego ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w spawie funduszy rynku pieniężnego [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Neena Gill (A8-0041/2015)

Neena Gill przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Jonathan Hill (członek Komisji).

PRZEWODNICTWO: Adina-Ioana VĂLEAN
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Brian Hayes w imieniu grupy PPE, Roberto Gualtieri w imieniu grupy S&D, Kay Swinburne w imieniu grupy ECR, Petr Ježek w imieniu grupy ALDE, Fabio De Masi w imieniu grupy GUE/NGL, Eva Joly w imieniu grupy Verts/ALE, Steven Woolfe w imieniu grupy EFDD, Barbara Kappel niezrzeszona, Burkhard Balz, Jakob von Weizsäcker, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Stevena Woolfe'a, Bernd Lucke, Gerolf Annemans, Theodor Dumitru Stolojan, Markus Ferber, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Krišjānis Kariņš, Frank Engel i Pervenche Berès.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Notis Marias, Paul Rübig, Ivan Jakovčić i Gianluca Buonanno.

Głos zabrali: Jonathan Hill i Neena Gill.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.61 protokołu z dnia 29.4.2015.


16. Absolutorium za 2013 r. (debata)

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Komisja Europejska i agencje wykonawcze

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 3 – Komisja i agencje wykonawcze [COM(2014)0510 - C8-0140/2014- 2014/2075(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A8-0101/2015)

Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok 2013

Sprawozdanie w sprawie sprawozdań specjalnych Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok 2013 [COM(2013)0570 - C8-0224/2014- 2014/2140(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A8-0067/2015)

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE - 8., 9. i 10. EFR

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ósmego, dziewiątego i dziesiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0487 - C8-0146/2014- 2014/2077(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Martina Dlabajová (A8-0102/2015)

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Parlament Europejski

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 1 – Parlament Europejski [COM(2014)0510 - C8-0147/2014- 2014/2078(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Gilles Pargneaux (A8-0082/2015)

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 2 – Rada Europejska i Rada [COM(2014)0510 - C8-0148/2014- 2014/2079(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0116/2015)

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 10 – Europejska Służba Działań Zewnętrznych [COM(2014)0510 - C8-0155/2014- 2014/2086(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0109/2015)

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 4 – Trybunał Sprawiedliwości [COM(2014)0510 - C8-0149/2014- 2014/2080(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0111/2015)

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 5 – Trybunał Obrachunkowy [COM(2014)0510 - C8-0150/2014- 2014/2081(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0113/2015)

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 6 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny [COM(2014)0510 - C8-0151/2014- 2014/2082(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0114/2015)

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Komitet Regionów

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 7 – Komitet Regionów [COM(2014)0510 - C8-0152/2014- 2014/2083(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0105/2015)

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 8 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich [COM(2014)0510 - C8-0153/2014- 2014/2084(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0115/2015)

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013, sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych [COM(2014)0510 - C8-0154/2014- 2014/2085(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0118/2015)

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola [COM(2013)0570 - C8-0225/2014- 2014/2139(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0070/2015)

Absolutorium z wykonania budżetu na 2013 r.: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0199/2014- 2014/2123(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0117/2015)

Absolutorium z wykonania budżetu na 2013 r.: Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0200/2014- 2014/2124(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0081/2015)

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0177/2014- 2014/2101(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0084/2015)

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0156/2014- 2014/2087(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0079/2015)

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL)

Sprawozdanie w sprawie udzielenia Europejskiemu Kolegium Policyjnemu absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0188/2014- 2014/2112(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0086/2015)

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0182/2014- 2014/2106(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0074/2015)

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0202/2014- 2014/2126(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0085/2015)

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0196/2014- 2014/2120(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0072/2015)

Absolutorium z wykonania budżetu na 2013: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0185/2014- 2014/2109(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0069/2015)

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0192/2014- 2014/2116(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0073/2015)

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Środowiska (EEA)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0175/2014- 2014/2099(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0083/2015)

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0191/2014- 2014/2115(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0100/2015)

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0184/2014- 2014/2108(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0097/2015)

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0195/2014- 2014/2119(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0098/2015)

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0197/2014- 2014/2121(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0096/2015)

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0201/2014- 2014/2125(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0077/2015)

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Leków (EMA)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0178/2014- 2014/2102(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0075/2015)

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0159/2014- 2014/2090(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0068/2015)

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0181/2014- 2014/2105(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0088/2015)

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0186/2014- 2014/2110(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0089/2015)

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Kolejowa (ERA)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0187/2014- 2014/2111(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0078/2015)

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0198/2014- 2014/2122(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0087/2015)

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0180/2014- 2014/2104(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0090/2015)

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (EU-LISA)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0204/2014- 2014/2128(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0099/2015)

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0176/2014- 2014/2100(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0076/2015)

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Agencja Dostaw Euratomu (EURATOM)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0193/2014- 2014/2117(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0119/2015)

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0157/2014- 2014/2088(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0092/2015)

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (EUROJUST)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0179/2014- 2014/2103(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0091/2015)

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Urząd Policji (Europol)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0194/2014- 2014/2118(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0080/2015)

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0158/2014- 2014/2089(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0093/2015)

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0189/2014- 2014/2113(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0094/2015)

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Agencja Europejskiego GNSS

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0190/2014- 2014/2114(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0095/2015)

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0208/2014- 2014/2132(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0103/2015)

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie „Czyste nieboˮ

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia „Czyste niebo” na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0207/2014- 2014/2131(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2015)

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie ENIAC

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa ENIAC na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0211/2014- 2014/2135(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0104/2015)

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie „Ogniwa paliwowe i technologie wodoroweˮ

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0210/2014- 2014/2134(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0112/2015)

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie "Inicjatywa w zakresie leków innowacyjnych"

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0209/2014- 2014/2133(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A8-0106/2015)

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie na rzecz realizacji ITER i rozwoju energii termojądrowej

Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0205/2014- 2014/2129(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Anders Primdahl Vistisen (A8-0108/2015)

Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie SESAR

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia SESAR na rok budżetowy 2013 [COM(2014)0510 - C8-0206/2014- 2014/2130(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Anders Primdahl Vistisen (A8-0110/2015)

Ingeborg Gräßle, Martina Dlabajová i Gilles Pargneaux przedstawili swoje sprawozdania.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Ryszard Czarnecki i Anders Primdahl Vistisen przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrali: Jānis Reirs (urzędujący przewodniczący Rady), Kristalina Georgieva (wiceprzewodnicząca Komisji) i Vítor Manuel da Silva Caldeira (prezes Trybunału Obrachunkowego).

Głos zabrali: Anneli Jäätteenmäki (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFET), Norbert Neuser (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Reimer Böge (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Markus Ferber (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), Marian Harkin (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Giovanni La Via (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Georgi Pirinski (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN), Iskra Mihaylova (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Peter Jahr (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Alain Cadec (sprawozdawca komisji opiniodawczej PECH), Fernando Maura Barandiarán (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT), Sylvie Guillaume (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej LIBE), Iratxe García Pérez (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Markus Pieper w imieniu grupy PPE, Inés Ayala Sender w imieniu grupy S&D, Bernd Kölmel w imieniu grupy ECR, Michael Theurer w imieniu grupy ALDE, Rina Ronja Kari w imieniu grupy GUE/NGL, Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Valli w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Victora Negrescu, Louis Aliot niezrzeszony, Claudia Schmidt, Bogusław Liberadzki, Richard Ashworth, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Williama (The Earl of) Dartmoutha, Nedzhmi Ali, Igor Šoltes, William (The Earl of) Dartmouth, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivan Jakovčicia i Timothy'ego Kirkhope'a, Tomáš Zdechovský, Derek Vaughan, Richard Sulík, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Marian-Jean Marinescu, Karin Kadenbach, Joachim Zeller i Andrey Novakov.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Notis Marias, Ivan Jakovčić, Michèle Rivasi i Karin Kadenbach.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Vítor Manuel da Silva Caldeira, Kristalina Georgieva, Jānis Reirs, Ingeborg Gräßle, Martina Dlabajová i Gilles Pargneaux.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.9 protokołu z dnia 29.4.2015, pkt 10.10 protokołu z dnia 29.4.2015, pkt 10.11 protokołu z dnia 29.4.2015, pkt 10.12 protokołu z dnia 29.4.2015, pkt 10.13 protokołu z dnia 29.4.2015, pkt 10.14 protokołu z dnia 29.4.2015, pkt 10.15 protokołu z dnia 29.4.2015, pkt 10.16 protokołu z dnia 29.4.2015, pkt 10.17 protokołu z dnia 29.4.2015, pkt 10.18 protokołu z dnia 29.4.2015, pkt 10.19 protokołu z dnia 29.4.2015, pkt 10.20 protokołu z dnia 29.4.2015, pkt 10.21 protokołu z dnia 29.4.2015, pkt 10.22 protokołu z dnia 29.4.2015, pkt 10.23 protokołu z dnia 29.4.2015, pkt 10.24 protokołu z dnia 29.4.2015, pkt 10.25 protokołu z dnia 29.4.2015, pkt 10.26 protokołu z dnia 29.4.2015, pkt 10.27 protokołu z dnia 29.4.2015, pkt 10.28 protokołu z dnia 29.4.2015, pkt 10.29 protokołu z dnia 29.4.2015, pkt 10.30 protokołu z dnia 29.4.2015, pkt 10.31 protokołu z dnia 29.4.2015, pkt 10.32 protokołu z dnia 29.4.2015, pkt 10.33 protokołu z dnia 29.4.2015, pkt 10.34 protokołu z dnia 29.4.2015, pkt 10.35 protokołu z dnia 29.4.2015, pkt 10.36 protokołu z dnia 29.4.2015, pkt 10.37 protokołu z dnia 29.4.2015, pkt 10.38 protokołu z dnia 29.4.2015, pkt 10.39 protokołu z dnia 29.4.2015, pkt 10.40 protokołu z dnia 29.4.2015, pkt 10.41 protokołu z dnia 29.4.2015, pkt 10.42 protokołu z dnia 29.4.2015, pkt 10.43 protokołu z dnia 29.4.2015, pkt 10.44 protokołu z dnia 29.4.2015, pkt 10.45 protokołu z dnia 29.4.2015, pkt 10.46 protokołu z dnia 29.4.2015, pkt 10.47 protokołu z dnia 29.4.2015, pkt 10.48 protokołu z dnia 29.4.2015, pkt 10.49 protokołu z dnia 29.4.2015, pkt 10.50 protokołu z dnia 29.4.2015, pkt 10.51 protokołu z dnia 29.4.2015, pkt 10.52 protokołu z dnia 29.4.2015, pkt 10.53 protokołu z dnia 29.4.2015, pkt 10.54 protokołu z dnia 29.4.2015, pkt 10.55 protokołu z dnia 29.4.2015, pkt 10.56 protokołu z dnia 29.4.2015, pkt 10.57 protokołu z dnia 29.4.2015, pkt 10.58 protokołu z dnia 29.4.2015, pkt 10.59 i pkt 10.60 protokołu z dnia 29.4.2015.


17. Początkowe płatności zaliczkowe wypłacane na rzecz programów operacyjnych wspieranych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1304/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego w odniesieniu do zwiększenia kwoty początkowych płatności zaliczkowych wypłacanych na rzecz programów operacyjnych wspieranych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych [COM(2015)0046 - C8-0036/2015- 2015/0026(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0134/2015)

Elisabeth Morin-Chartier przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Głos zabrali: Sylvie Guillaume (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Lara Comi w imieniu grupy PPE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marca Vallego, Brando Benifei w imieniu grupy S&D, Jana Žitňanská w imieniu grupy ECR, Martina Dlabajová w imieniu grupy ALDE, Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, Terry Reintke w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčica, Laura Agea w imieniu grupy EFDD, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Branda Benifei, Michał Marusik niezrzeszony, Tom Vandenkendelaere, Jutta Steinruck, Anthea McIntyre, Inês Cristina Zuber, Lampros Fountoulis, Michaela Šojdrová, Marita Ulvskog, Anne Sander, Vilija Blinkevičiūtė i Javi López.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Deirdre Clune, Victor Negrescu, Notis Marias, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Andreya Novakova, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Marco Valli, Danuta Jazłowiecka i Ivan Jakovčić.

PRZEWODNICTWO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Andrey Novakov.

Głos zabrały: Marianne Thyssen i Elisabeth Morin-Chartier.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.1 protokołu z dnia 29.4.2015.


18. Skład Parlamentu

Olli Rehn i Sampo Terho poinformowali, że zostali wybrani posłami do parlamentu fińskiego.

Ponieważ zgodnie z art. 7 ust. 2 aktu z dnia 20 września 1976 r. dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich funkcja ta jest niepołączalna z mandatem posła do Parlamentu Europejskiego, na mocy art. 4 ust. 4 Regulaminu Parlament stwierdził wakaty ze skutkiem od dnia 27 kwietnia 2015 r.


19. Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2016 – sekcja 1 – Parlament (debata)

Sprawozdanie w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2016 [2015/2012(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Gérard Deprez (A8-0144/2015)

Gérard Deprez przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Paul Rübig w imieniu grupy PPE, Vladimír Maňka w imieniu grupy S&D, Anders Primdahl Vistisen w imieniu grupy ECR, Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL, Indrek Tarand w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Valli w imieniu grupy EFDD, Bernd Kölmel i Sander Loones.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Victor Negrescu, Notis Marias i Ivan Jakovčić.

Głos zabrał Gérard Deprez.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.63 protokołu z dnia 29.4.2015.


20. Odpowiednia ochrona osób zgłaszających zachowania nieetyczne oraz dziennikarzy w celu zwalczanie oszustw podatkowych i unikania opodatkowania (debata)

Oświadczenie Komisji: Odpowiednia ochrona osób zgłaszających zachowania nieetyczne oraz dziennikarzy w celu zwalczanie oszustw podatkowych i unikania opodatkowania (2015/2677(RSP))

Věra Jourová (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Romana Tomc w imieniu grupy PPE, Peter Simon w imieniu grupy S&D, Marian Harkin w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Victora Negrescu, Fabio De Masi w imieniu grupy GUE/NGL, Eva Joly w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Zanni w imieniu grupy EFDD, Bernard Monot niezrzeszony, Emil Radev, Ana Gomes, Marisa Matias i Seán Kelly.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Notis Marias i Miguel Viegas.

Głos zabrała Věra Jourová.

Debata została zamknięta.


21. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 552.730/OJME).


22. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23.00.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Bendtsen, Crowley, Gabriel, Guteland, Händel, Morvai, Parker, Taylor, Vozemberg-Vrionidi, Westphal

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności