Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2660(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0367/2015

Συζήτηση :

PV 29/04/2015 - 3
CRE 29/04/2015 - 3

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0176

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο

3. Έκθεση του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (23 Απριλίου 2015) - Οι πρόσφατες τραγωδίες στην Μεσόγειο και οι πολιτικές της ΕΕ για την μετανάστευση και το άσυλο (συζήτηση)
CRE

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής: Έκθεση του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (23 Απριλίου 2015) - Οι πρόσφατες τραγωδίες στην Μεσόγειο και οι πολιτικές της ΕΕ για την μετανάστευση και το άσυλο (2015/2660(RSP))

Οι Donald Tusk (Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου) και Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του István Ujhelyi, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Alessandra Mussolini, Syed Kamall, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Steven Woolfe, William (The Earl of) Dartmouth σχετικά με τα όσα είπε η Sophia in 't Veld, Malin Björk, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Philippe Lamberts, José Inácio Faria σχετικά με την διεξαγωγή της συζήτησης (ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με τους ισχύοντες κανόνες), Matteo Salvini, μη εγγεγραμμένος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Eleonora Forenza, και Monika Hohlmeier.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Cornelia Ernst για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στην Monika Hohlmeier η οποία απαντά, Tanja Fajon, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Mario Borghezio, Helga Stevens, Cecilia Wikström, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Kristina Winberg, Barbara Spinelli, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Kazimierz Michał Ujazdowski, Ska Keller, Tiziana Beghin, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Silvia Costa, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Fredrick Federley, Esteban González Pons, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Marina Albiol Guzmán, Birgit Sippel, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα τυυ Εμμανουήλ Γλέζου, Timothy Kirkhope, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Vicky Ford, Louis Michel, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gianluca Buonanno, Cornelia Ernst, Jean Lambert, Kristina Winberg, Λάμπρος Φουντούλης, Roberta Metsola, Victor Boştinaru, Jussi Halla-aho, Jean Arthuis, Marina Albiol Guzmán, Eva Joly και Laura Ferrara.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Marine Le Pen, Giovanni La Via, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Filiz Hyusmenova, Κώστας Χρυσόγονος, Josep-Maria Terricabras, Harald Vilimsky, Elmar Brok, Iratxe García Pérez, Νότης Μαριάς, Τάκης Χατζηγεωργίου, Michał Marusik, Carlos Coelho, Jörg Leichtfried, Marcel de Graaff, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kashetu Kyenge, Davor Ivo Stier, Claude Moraes, Barbara Kudrycka, Elena Valenciano, Alessandra Mussolini, Sylvie Guillaume, Frank Engel, Alfred Sant, Michèle Alliot-Marie, Ana Gomes, Dubravka Šuica, Richard Howitt, Iliana Iotova, Μιλτιάδης Κύρκος και Pier Antonio Panzeri.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι David Casa, Marlene Mizzi, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ulrike Lunacek, Marijana Petir, Ignazio Corrao, Csaba Sógor και Michela Giuffrida.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής) και Donald Tusk.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Ivo Belet, Daniel Buda, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa, Emil Radev, Ivana Maletić και Andrej Plenković, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τα πρόσφατα τραγικά ναυάγια σκαφών που μετέφεραν μετανάστες στη Μεσόγειο 2015/2660(RSP) (B8-0367/2015)

- Laura Ferrara και Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την έκθεση του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (23 Απριλίου 2015), καθώς και τις πρόσφατες τραγωδίες στη Μεσόγειο και τις πολιτικές της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο 2015/2660(RSP) (B8-0377/2015);

- Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero, Eva Joly, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Josep-Maria Terricabras και Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την έκθεση του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (23 Απριλίου 2015) - Οι πρόσφατες τραγωδίες στη Μεσόγειο και οι πολιτικές της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο 2015/2660(RSP) (B8-0378/2015);

- Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Zdzisław Krasnodębski, Beatrix von Storch, Daniel Dalton και Marek Józef Gróbarczyk, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τις πρόσφατες τραγωδίες στη Μεσόγειο και τις πολιτικές της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο 2015/2660(RSP) (B8-0379/2015);

- Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις πρόσφατες τραγωδίες στη Μεσόγειο και τις πολιτικές της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο 2015/2660(RSP) (B8-0380/2015);

- Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Κώστας Χρυσόγονος, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Τάκης Χατζηγεωργίου, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, Νεοκλής Συλικιώτης, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Σοφία Σακοράφα, Κωνσταντίνα Κούνεβα και Εμμανουήλ Γλέζος, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την έκθεση του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (23 Απριλίου 2015) - Οι πρόσφατες τραγωδίες στη Μεσόγειο και οι πολιτικές της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο 2015/2660(RSP) (B8-0381/2015).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.67 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου