Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2660(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0367/2015

Arutelud :

PV 29/04/2015 - 3
CRE 29/04/2015 - 3

Hääletused :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0176

Protokoll
Kolmapäev, 29. aprill 2015 - Strasbourg

3. Euroopa Ülemkogu erakorralise kohtumise (23. aprill 2015) aruanne - Hiljutised traagilised sündmused Vahemerel ning ELi rände- ja varjupaigapoliitika (arutelu)
CRE

Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu erakorralise kohtumise (23. aprill 2015) aruanne - Hiljutised traagilised sündmused Vahemerel ning ELi rände- ja varjupaigapoliitika (2015/2660(RSP))

Donald Tusk (Euroopa Ülemkogu eesistuja) ja Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas István Ujhelyi, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Alessandra Mussolini, Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Steven Woolfe, William (The Earl of) Dartmouth Sophia in 't Veldi mõtteavalduse kohta, Malin Björk fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, ja Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Philippe Lamberts, José Inácio Faria arutelu läbiviimise teemal (Parlamendi president andis selgitusi kohaldatavate eeskirjade kohta.), Matteo Salvini (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Eleonora Forenza, jaMonika Hohlmeier.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Cornelia Ernst kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Monika Hohlmeier kes vastas sellele, Tanja Fajon, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Mario Borghezio, Helga Stevens, Cecilia Wikström, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Kristina Winberg, Barbara Spinelli, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Kazimierz Michał Ujazdowski, Ska Keller, Tiziana Beghin, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Silvia Costa, Konstantinos Papadakis, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Fredrick Federley, Esteban González Pons, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marina Albiol Guzmán, Birgit Sippel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Emmanouil Glezos, Timothy Kirkhope, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Vicky Ford, Louis Michel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gianluca Buonanno, Cornelia Ernst, Jean Lambert, Kristina Winberg, Lampros Fountoulis, Roberta Metsola, Victor Boştinaru, Jussi Halla-aho, Jean Arthuis, Marina Albiol Guzmán, Eva Joly ja Laura Ferrara.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Sõna võtsid Marine Le Pen, Giovanni La Via, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Filiz Hyusmenova, Kostas Chrysogonos, Josep-Maria Terricabras, Harald Vilimsky, Elmar Brok, Iratxe García Pérez, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Michał Marusik, Carlos Coelho, Jörg Leichtfried, Marcel de Graaff, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kashetu Kyenge, Davor Ivo Stier, Claude Moraes, Barbara Kudrycka, Elena Valenciano, Alessandra Mussolini, Sylvie Guillaume, Frank Engel, Alfred Sant, Michèle Alliot-Marie, Ana Gomes, Dubravka Šuica, Richard Howitt, Iliana Iotova, Miltiadis Kyrkos ja Pier Antonio Panzeri.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna David Casa, Marlene Mizzi, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ulrike Lunacek, Marijana Petir, Ignazio Corrao, Csaba Sógor ja Michela Giuffrida.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) ja Donald Tusk.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Ivo Belet, Daniel Buda, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa, Emil Radev, Ivana Maletić ja Andrej Plenković fraktsiooni PPE nimel rändajaid vedanud laevadega Vahemerel hiljuti aset leidnud tragöödiate kohta 2015/2660(RSP) (B8-0367/2015)

- Laura Ferrara ja Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel 23. aprillil 2015. aastal toimunud Euroopa Ülemkogu erakorralise kohtumise aruande, sealhulgas Vahemerel hiljuti asetleidnud traagiliste sündmuste ning ELi rände- ja varjupaigapoliitika kohta 2015/2660(RSP) (B8-0377/2015);

- Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero, Eva Joly, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Josep-Maria Terricabras ja Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel 23. aprillil 2015. aastal toimunud Euroopa Ülemkogu erakorralise kohtumise aruande, Vahemerel hiljuti asetleidnud traagiliste sündmuste ning ELi rände- ja varjupaigapoliitika kohta 2015/2660(RSP) (B8-0378/2015);

- Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Zdzisław Krasnodębski, Beatrix von Storch, Daniel Dalton ja Marek Józef Gróbarczyk fraktsiooni ECR nimel Vahemerel hiljuti asetleidnud traagiliste sündmuste ning ELi rände- ja varjupaigapoliitika kohta 2015/2660(RSP) (B8-0379/2015);

- Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez ja Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel Vahemerel hiljuti asetleidnud traagiliste sündmuste ning ELi rände- ja varjupaigapoliitika kohta 2015/2660(RSP) (B8-0380/2015);

- Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva ja Emmanouil Glezos fraktsiooni GUE/NGL nimel 23. aprillil 2015. aastal toimunud Euroopa Ülemkogu erakorralise kohtumise aruande, Vahemerel hiljuti asetleidnud traagiliste sündmuste ning ELi rände- ja varjupaigapoliitika kohta 2015/2660(RSP) (B8-0381/2015).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 29.4.2015protokoll punkt 10.67.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika