Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2660(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0367/2015

Keskustelut :

PV 29/04/2015 - 3
CRE 29/04/2015 - 3

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0176

Pöytäkirja
Keskiviikko 29. huhtikuuta 2015 - Strasbourg

3. Ylimääräinen Eurooppa-neuvoston kokous (23. huhtikuuta 2015) - Viimeisimmät tragediat Välimerellä ja EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikat (keskustelu)
CRE

Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumat: Ylimääräinen Eurooppa-neuvoston kokous (23. huhtikuuta 2015) - Viimeisimmät tragediat Välimerellä ja EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikat (2015/2660(RSP))

Donald Tusk (Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja) ja Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla István Ujhelyi, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Alessandra Mussolini, Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Steven Woolfe, William (The Earl of) Dartmouth Sophia in 't Veldin puheenvuorosta, Malin Björk GUE/NGL-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Nigel Farage EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Philippe Lamberts, José Inácio Faria keskustelun järjestämisestä (puhemies täsmensi sovellettavat säännöt), sitoutumaton Matteo Salvini, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Eleonora Forenza, ja Monika Hohlmeier.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Cornelia Ernst joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Monika Hohlmeier vastasi, Tanja Fajon, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Mario Borghezio, Helga Stevens, Cecilia Wikström, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Kristina Winberg, Barbara Spinelli, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Kazimierz Michał Ujazdowski, Ska Keller, Tiziana Beghin, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Silvia Costa, Konstantinos Papadakis, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Fredrick Federley, Esteban González Pons, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marina Albiol Guzmán, Birgit Sippel, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Emmanouil Glezos, Timothy Kirkhope, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Vicky Ford, Louis Michel, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gianluca Buonanno, Cornelia Ernst, Jean Lambert, Kristina Winberg, Lampros Fountoulis, Roberta Metsola, Victor Boştinaru, Jussi Halla-aho, Jean Arthuis, Marina Albiol Guzmán, Eva Joly ja Laura Ferrara.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Puheenvuorot: Marine Le Pen, Giovanni La Via, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Filiz Hyusmenova, Kostas Chrysogonos, Josep-Maria Terricabras, Harald Vilimsky, Elmar Brok, Iratxe García Pérez, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Michał Marusik, Carlos Coelho, Jörg Leichtfried, Marcel de Graaff, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kashetu Kyenge, Davor Ivo Stier, Claude Moraes, Barbara Kudrycka, Elena Valenciano, Alessandra Mussolini, Sylvie Guillaume, Frank Engel, Alfred Sant, Michèle Alliot-Marie, Ana Gomes, Dubravka Šuica, Richard Howitt, Iliana Iotova, Miltiadis Kyrkos ja Pier Antonio Panzeri.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: David Casa, Marlene Mizzi, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ulrike Lunacek, Marijana Petir, Ignazio Corrao, Csaba Sógor ja Michela Giuffrida.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) ja Donald Tusk.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Ivo Belet, Daniel Buda, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa, Emil Radev, Ivana Maletić ja Andrej Plenković PPE-ryhmän puolesta maahanmuuttajia kuljettaneiden alusten viimeaikaisista traagisista onnettomuuksista Välimerellä (2015/2660(RSP)) (B8-0367/2015)

- Laura Ferrara ja Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta selonteosta ylimääräisestä Eurooppa-neuvoston kokouksesta (23. huhtikuuta 2015) sekä viimeisimmistä tragedioista Välimerellä ja EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikoista (2015/2660(RSP)) (B8-0377/2015)

- Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero, Eva Joly, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Josep-Maria Terricabras ja Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta selonteosta ylimääräisestä Eurooppa-neuvoston kokouksesta (23. huhtikuuta 2015) sekä viimeisimmistä tragedioista Välimerellä ja EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikoista (2015/2660(RSP)) (B8-0378/2015)

- Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Zdzisław Krasnodębski, Beatrix von Storch, Daniel Dalton ja Marek Józef Gróbarczyk ECR-ryhmän puolesta viimeisimmistä tragedioista Välimerellä ja EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikoista (2015/2660(RSP)) (B8-0379/2015)

- Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez ja Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta viimeisimmistä tragedioista Välimerellä ja EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikasta (2015/2660(RSP)) (B8-0380/2015)

- Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva ja Emmanouil Glezos GUE/NGL-ryhmän puolesta selonteosta ylimääräisestä Eurooppa-neuvoston kokouksesta (23. huhtikuuta 2015) sekä viimeisimmistä tragedioista Välimerellä ja EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikoista (2015/2660(RSP)) (B8-0381/2015).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 29.4.2015, kohta 10.67.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö