Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2660(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0367/2015

Debatten :

PV 29/04/2015 - 3
CRE 29/04/2015 - 3

Stemmingen :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0176

Notulen
Woensdag 29 april 2015 - Straatsburg

3. Verslag van de buitengewone Europese Raad (23 april 2015) - De recente tragedies in de Middellandse Zee en het migratie- en asielbeleid van de EU (debat)
CRE

Verklaring van de Europese Raad en de Commissie: Verslag van de buitengewone Europese Raad (23 april 2015) - De recente tragedies in de Middellandse Zee en het migratie- en asielbeleid van de EU (2015/2660(RSP))

Donald Tusk (voorzitter van de Europese Raad) en Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van István Ujhelyi, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Alessandra Mussolini, Syed Kamall, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Steven Woolfe, William (The Earl of) Dartmouth, over de woorden van Sophia in 't Veld, Malin Björk, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, en Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Philippe Lamberts, José Inácio Faria, over het verloop van het debat (de Voorzitter licht de toepasselijke regels toe), Matteo Salvini, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Eleonora Forenza, en Monika Hohlmeier.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Cornelia Ernst, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen, Monika Hohlmeier, die hierop ingaat, Tanja Fajon, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Mario Borghezio, Helga Stevens, Cecilia Wikström, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Kristina Winberg, Barbara Spinelli, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Kazimierz Michał Ujazdowski, Ska Keller, Tiziana Beghin, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Silvia Costa, Konstantinos Papadakis, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Fredrick Federley, Esteban González Pons, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marina Albiol Guzmán, Birgit Sippel, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Emmanouil Glezos, Timothy Kirkhope, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Vicky Ford, Louis Michel, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gianluca Buonanno, Cornelia Ernst, Jean Lambert, Kristina Winberg, Lampros Fountoulis, Roberta Metsola, Victor Boştinaru, Jussi Halla-aho, Jean Arthuis, Marina Albiol Guzmán, Eva Joly en Laura Ferrara.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Marine Le Pen, Giovanni La Via, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Filiz Hyusmenova, Kostas Chrysogonos, Josep-Maria Terricabras, Harald Vilimsky, Elmar Brok, Iratxe García Pérez, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Michał Marusik, Carlos Coelho, Jörg Leichtfried, Marcel de Graaff, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kashetu Kyenge, Davor Ivo Stier, Claude Moraes, Barbara Kudrycka, Elena Valenciano, Alessandra Mussolini, Sylvie Guillaume, Frank Engel, Alfred Sant, Michèle Alliot-Marie, Ana Gomes, Dubravka Šuica, Richard Howitt, Iliana Iotova, Miltiadis Kyrkos en Pier Antonio Panzeri.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door David Casa, Marlene Mizzi, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ulrike Lunacek, Marijana Petir, Ignazio Corrao, Csaba Sógor en Michela Giuffrida.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie) en Donald Tusk.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Ivo Belet, Daniel Buda, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa, Emil Radev, Ivana Maletić en Andrej Plenković, namens de PPE-Fractie, over de recente tragedies met migrantenschepen op de Middellandse Zee 2015/2660(RSP) (B8-0367/2015)

- Laura Ferrara en Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, over de recente tragedies in de Middellandse Zee en het migratie- en asielbeleid van de EU 2015/2660(RSP) (B8-0377/2015);

- Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero, Eva Joly, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Josep-Maria Terricabras en Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, over het verslag van de buitengewone Europese Raad van 23 april 2015 - De recente tragedies in de Middellandse Zee en het migratie- en asielbeleid van de EU 2015/2660(RSP) (B8-0378/2015);

- Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Zdzisław Krasnodębski, Beatrix von Storch, Daniel Dalton en Marek Józef Gróbarczyk, namens de ECR-Fractie, over de recente tragedies in de Middellandse Zee en het migratie- en asielbeleid van de EU 2015/2660(RSP) (B8-0379/2015);

- Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez en Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie, over de recente tragedies in de Middellandse Zee en het migratie- en asielbeleid van de EU 2015/2660(RSP) (B8-0380/2015);

- Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva en Emmanouil Glezos, namens de GUE/NGL-Fractie, over het verslag van de buitengewone Europese Raad (23 april 2015) - de recente tragedies in de Middellandse Zee en het migratie- en asielbeleid van de EU 2015/2660(RSP) (B8-0381/2015).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.67 van de notulen van 29.4.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid