Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2660(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0367/2015

Debatter :

PV 29/04/2015 - 3
CRE 29/04/2015 - 3

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0176

Protokoll
Onsdagen den 29 april 2015 - Strasbourg

3. Rapport från Europeiska rådets extra möte (23 april 2015) – De senaste tragedierna i Medelhavet och EU:s migrations- och asylpolitik (debatt)
CRE

Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen: Rapport från Europeiska rådets extra möte (23 april 2015) – De senaste tragedierna i Medelhavet och EU:s migrations- och asylpolitik (2015/2660(RSP))

Donald Tusk (Europeiska rådets ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från István Ujhelyi, Gianni Pittella för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Alessandra Mussolini, Syed Kamall för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Steven Woolfe, William (The Earl of) Dartmouth om inlägget från Sophia in 't Veld, Malin Björk för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, och Nigel Farage för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Philippe Lamberts, José Inácio Faria som ställde en ordningsfråga (talmannen upplyste om de tillämpliga bestämmelserna), Matteo Salvini, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Eleonora Forenza, och Monika Hohlmeier.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Cornelia Ernst ställde en fråga ("blått kort") Monika Hohlmeier som besvarade frågan, Tanja Fajon, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Mario Borghezio, Helga Stevens, Cecilia Wikström, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Kristina Winberg, Barbara Spinelli, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Kazimierz Michał Ujazdowski, Ska Keller, Tiziana Beghin, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Silvia Costa, Konstantinos Papadakis, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Fredrick Federley, Esteban González Pons, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marina Albiol Guzmán, Birgit Sippel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Emmanouil Glezos, Timothy Kirkhope, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Vicky Ford, Louis Michel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gianluca Buonanno, Cornelia Ernst, Jean Lambert, Kristina Winberg, Lampros Fountoulis, Roberta Metsola, Victor Boştinaru, Jussi Halla-aho, Jean Arthuis, Marina Albiol Guzmán, Eva Joly och Laura Ferrara.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Marine Le Pen, Giovanni La Via, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Filiz Hyusmenova, Kostas Chrysogonos, Josep-Maria Terricabras, Harald Vilimsky, Elmar Brok, Iratxe García Pérez, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Michał Marusik, Carlos Coelho, Jörg Leichtfried, Marcel de Graaff, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kashetu Kyenge, Davor Ivo Stier, Claude Moraes, Barbara Kudrycka, Elena Valenciano, Alessandra Mussolini, Sylvie Guillaume, Frank Engel, Alfred Sant, Michèle Alliot-Marie, Ana Gomes, Dubravka Šuica, Richard Howitt, Iliana Iotova, Miltiadis Kyrkos och Pier Antonio Panzeri.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: David Casa, Marlene Mizzi, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ulrike Lunacek, Marijana Petir, Ignazio Corrao, Csaba Sógor och Michela Giuffrida.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) och Donald Tusk.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

- Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Ivo Belet, Daniel Buda, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa, Emil Radev, Ivana Maletić och Andrej Plenković för PPE-gruppen, om de senaste tragedierna med flyktingfartyg på Medelhavet 2015/2660(RSP) (B8-0367/2015)

- Laura Ferrara och Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, om rapporten från Europeiska rådets extra möte (23 april 2015) om bland annat de senaste tragedierna i Medelhavet och EU:s migrations- och asylpolitik 2015/2660(RSP) (B8-0377/2015),

- Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero, Eva Joly, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Josep-Maria Terricabras och Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, om rapporten från Europeiska rådets extra möte (23 april 2015) – de senaste tragedierna i Medelhavet och EU:s migrations- och asylpolitik 2015/2660(RSP) (B8-0378/2015),

- Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Zdzisław Krasnodębski, Beatrix von Storch, Daniel Dalton och Marek Józef Gróbarczyk för ECR-gruppen, om de senaste tragedierna i Medelhavet och EU:s migrations- och asylpolitik 2015/2660(RSP) (B8-0379/2015),

- Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez och Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, om de senaste tragedierna i Medelhavet och EU:s migrations- och asylpolitik 2015/2660(RSP) (B8-0380/2015),

- Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva och Emmanouil Glezos för GUE/NGL-gruppen, om rapporten från Europeiska rådets extra möte (23 april 2015) – de senaste tragedierna i Medelhavet och EU:s migrations- och asylpolitik 2015/2660(RSP) (B8-0381/2015).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.67 i protokollet av den 29.4.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy