Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 29. april 2015 - Strasbourg

6. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimumgrænseværdierne for restkoncentrationer af difenoconazol, fluopicolid, fluopyram, isopyrazam og pendimethalin i eller på visse produkter (D038038/02 – 2015/2667(RPS)) - frist: 23/6/2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for azoxystrobin, dimoxystrobin, fluroxypyr, methoxyfenozid, metrafenon, oxadiargyl og tribenuron i eller på visse produkter (D038141/02 - 2015/2657(RPS) - frist: 17/6/2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens direktiv om ændring af flere bilag til direktiv 2004/107/EF og 2008/50/EF vedrørende fastsættelse af bestemmelser om referencemetoder, datavalidering og placering af prøvetagningssteder til vurdering af luftkvaliteten (D038203/04 – 2015/2671(RPS)) - frist: 25/7/2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår benzen (D039050/01 – 2015/2672(RPS)) - frist: 25/7/2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: ITRE, IMCO

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik