Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 29. huhtikuuta 2015 - Strasbourg

6. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse difenokonatsolin, fluopikolidin, fluopyramin, isopyratsaamin ja pendimetaliinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D038038/02 – 2015/2667(RPS)) - määräaika: 23/6/2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse atsoksistrobiinin, dimoksistrobiinin, fluroksipyyrin, metoksifenotsidin, metrafenonin, oksadiargyylin ja tribenuronin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D038141/02 – 2015/2657(RPS)) - määräaika: 17/6/2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission direktiivi ilmanlaadun arvioinnissa käytettäviä vertailumenetelmiä, tietojen validointia ja näytteenottopaikkojen sijaintia koskevien sääntöjen vahvistamista koskevien direktiivien 2004/107/EY ja 2008/50/EY useiden liitteiden muuttamisesta (D038203/04 – 2015/2671(RPS)) - määräaika: 25/7/2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta bentseenin osalta (D039050/01 – 2015/2672(RPS)) - määräaika: 25/7/2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE, IMCO

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö