Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 29 kwietnia 2015 r. - Strasburg

6. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji mieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości difenokonazolu, fluopikolidu, fluopyramu, izopyrazamu i pendimetaliny w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D038038/02 – 2015/2667(RPS)) - termin: 23/6/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny, dimoksystrobiny, fluroksypyru, metoksyfenozydu, metrafenonu, oksadiargilu i tribenuronu w określonych produktach lub na ich powierzchni (D038141/02 – 2015/2657(RPS)) - termin: 17/6/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa Komisji zmieniająca niektóre załączniki do dyrektyw 2004/107/WE i 2008/50/WE ustanawiających przepisy dotyczące metod referencyjnych, zatwierdzania danych i lokalizacji punktów pomiarowych do oceny jakości powietrza (D038203/04 – 2015/2671(RPS)) - termin: 25/7/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do benzenu (D039050/01 – 2015/2672(RPS)) - termin: 25/7/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE, IMCO

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności