Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 29 april 2015 - Strasbourg

6. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för difenokonazol, fluopikolid, fluopyram, isopyrazam och pendimetalin i eller på vissa produkter (D038038/02 – 2015/2667(RPS)) - tidsfrist: 23/6/2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för azoxistrobin, dimoxistrobin, fluroxipyr, metoxifenozid, metrafenon, oxadiargyl och tribenuron i eller på vissa produkter (D038141/02 – 2015/2657(RPS)) - tidsfrist: 17/6/2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens direktiv om ändring av flera bilagor till direktiven 2004/107/EG och 2008/50/EG om fastställande av regler för referensmetoder, datavalidering och placering av provtagningspunkter för utvärdering av luftkvaliteten (D038203/04 – 2015/2671(RPS)) - tidsfrist: 25/7/2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller bensen (D039050/01 – 2015/2672(RPS)) - tidsfrist: 25/7/2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE, IMCO

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy