Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 29. april 2015 - Strasbourg

7. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Parlamentet havde modtaget følgende udkast til delegerede retsakter:

- Berigtigelse til Kommissionens delegerede forordning (EU) af 18. december 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EF for så vidt angår tilrådighedsstillelse af EU-dækkende tidstro trafikinformationstjenester (C(2014)9672 C(2015)02455 – 2015/2658(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 17. april 2015
Henvist til kor. udv.: TRAN

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af metoden til aktivitetstilknyttet produktklassifikation som anført i bilag A til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.549/2013 (C(2015)02590 – 2015/2666(DEA))
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 22. april 2015
Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1144/2014 om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter gennemført i det indre marked og tredjelande (C(2015)02593 – 2015/2668(DEA))Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 23. april 2015
Henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprækursorer og Rådets forordning (EF) nr.111/2004 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Unionen og tredjelande og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 1277/2005 (C(2015)02619 – 2015/2669(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 24. april 2015
Henvist til kor. udv.: INTA

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af kedler til fast brændsel og pakker med kedel til fast brændsel, supplerende varmeforsyningsanlæg, temperaturstyring og solvarmekomponenter (C(2015)02623 – 2015/2674(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 27. april 2015
Henvist til kor. udv.: ITRE

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af produkter til lokal rumopvarmning (C(2015)02638 – 2015/2670(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 24. april 2015
Henvist til kor. udv.: ITRE

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 27. april 2015
Henvist til kor. udv.: AGRI

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik