Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2015. gada 29. aprīlis - Strasbūra

9. Rana Plaza ēkas sabrukšanas otrā gadadiena un pašreizējais stāvoklis ilgtspējas pakta īstenošanā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas paziņojums: Rana Plaza ēkas sabrukšanas otrā gadadiena un pašreizējais stāvoklis ilgtspējas pakta īstenošanā (2015/2589(RSP)).

Debates notika 2015. gada 27. aprīlī (27.4.2015. protokola 17. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Charles Tannock un Sajjad Karim ECR grupas vārdā – par Rana Plaza ēkas sabrukšanas otro gadadienu un pašreizējo stāvokli Bangladešas ilgtspējas pakta īstenošanā (2015/2589(RSP)) (B8-0363/2015);

- Gabriele Zimmer, Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Rina Ronja Kari, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Marisa Matias, Stefan Eck, Fabio De Masi, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Helmut Scholz un Martina Michels GUE/NGL grupas vārdā – par Rana Plaza ēkas sabrukšanas otro gadadienu un pašreizējo stāvokli ilgtspējas pakta īstenošanā (2015/2589(RSP)) (B8-0364/2015);

- Jean Lambert, Ska Keller, Yannick Jadot, Ulrike Lunacek, Monika Vana, Karima Delli, Judith Sargentini un Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā – par Rana Plaza ēkas sabrukšanas otro gadadienu un pašreizējo stāvokli Bangladešas ilgtspējas pakta īstenošanā (2015/2589(RSP)) (B8-0365/2015);

- Tiziana Beghin un David Borrelli EFDD grupas vārdā – par Rana Plaza ēkas sabrukšanas otro gadadienu un pašreizējo stāvokli ilgtspējas pakta īstenošanā (2015/2589(RSP)) (B8-0366/2015);

- Victor Boştinaru, Jörg Leichtfried, David Martin, Bernd Lange, Linda McAvan, Richard Howitt, Viorica Dăncilă, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Martina Werner, Elena Valenciano, Afzal Khan, Alessia Maria Mosca, Maria Arena, Eric Andrieu, Pedro Silva Pereira, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Neena Gill, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrique Guerrero Salom, Enrico Gasbarra un Andi Cristea S&D grupas vārdā – par Rana Plaza ēkas sabrukšanas otro gadadienu un pašreizējo stāvokli Bangladešas ilgtspējas pakta īstenošanā (2015/2589(RSP)) (B8-0368/2015);

- Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Franck Proust, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Ivo Belet, Lara Comi, Thomas Mann, Dubravka Šuica, József Nagy, Claude Rolin, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Giovanni Toti, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić un Andrej Plenković PPE grupas vārdā – par Bangladešas ražotņu ugunsgrēku gadadienu un pašreizējo stāvokli Bangladešas ilgtspējas pakta īstenošanā (2015/2589(RSP)) (B8-0372/2015);

- Catherine Bearder, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Robert Rochefort, Hilde Vautmans un José Inácio Faria ALDE grupas vārdā – Eiropas Parlamenta rezolūcija par Rana Plaza ēkas sabrukšanas otro gadadienu un pašreizējo stāvokli ilgtspējas pakta īstenošanā (2015/2589(RSP)) (B8-0376/2015).

Balsojums: 29.4.2015. protokola 10.66. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika