Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2077(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0102/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0102/2015

Συζήτηση :

PV 28/04/2015 - 16
CRE 28/04/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0120

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο

10.11. Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - 8ο, 9ο και 10ο ΕΤΑ (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0487 - C8-0146/2014- 2014/2077(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Martina Dlabajová (A8-0102/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0120)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0120)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου