Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2589(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0363/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.66
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0175

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο

10.66. Δεύτερη επέτειος από την κατάρρευση του κτηρίου Rana Plaza και εξελίξεις σχετικά με το Σύμφωνο Βιωσιμότητας του Μπαγκλαντές (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015 και B8-0376/2015 (2015/2589(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 66)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-363/2015

(αντικαθιστά τις B8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015 και B8-0376/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Franck Proust, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Ivo Belet, Lara Comi, Thomas Mann, Dubravka Šuica, József Nagy, Claude Rolin, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Giovanni Toti, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Jiří Pospíšil και Tomáš Zdechovský, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Victor Boştinaru, Jörg Leichtfried, David Martin, Bernd Lange, Linda McAvan, Richard Howitt, Viorica Dăncilă, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Martina Werner, Elena Valenciano, Afzal Khan, Alessia Maria Mosca, Maria Arena, Eric Andrieu, Pedro Silva Pereira, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Neena Gill, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrique Guerrero Salom, Enrico Gasbarra, Tonino Picula και Nicola Caputo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Sajjad Karim και Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Catherine Bearder, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Robert Rochefort, Hilde Vautmans και José Inácio Faria, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Stefan Eck, Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Κώστας Χρυσόγονος, Eleonora Forenza, Σοφία Σακοράφα και Luke Ming Flanagan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

Jean Lambert και Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Tiziana Beghin, David Borrelli και Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0175)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου