Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2589(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0363/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.66
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0175

Protokoll
Onsdagen den 29 april 2015 - Strasbourg

10.66. Tvåårsdagen av Rana Plaza-byggnadens kollaps och läget avseende överenskommelsen om godtagbarhet (Sustainability Compact) (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015 och B8-0376/2015 (2015/2589(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 66)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-363/2015

(ersätter B8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015 och B8-0376/2015)

inlämnat av följande ledamöter:

Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Franck Proust, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Ivo Belet, Lara Comi, Thomas Mann, Dubravka Šuica, József Nagy, Claude Rolin, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Giovanni Toti, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Jiří Pospíšil och Tomáš Zdechovský för PPE-gruppen,

Victor Boştinaru, Jörg Leichtfried, David Martin, Bernd Lange, Linda McAvan, Richard Howitt, Viorica Dăncilă, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Martina Werner, Elena Valenciano, Afzal Khan, Alessia Maria Mosca, Maria Arena, Eric Andrieu, Pedro Silva Pereira, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Neena Gill, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrique Guerrero Salom, Enrico Gasbarra, Tonino Picula och Nicola Caputo för S&D-gruppen,

Sajjad Karim och Charles Tannock för ECR-gruppen,

Catherine Bearder, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Robert Rochefort, Hilde Vautmans och José Inácio Faria för ALDE-gruppen,

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Stefan Eck, Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa och Luke Ming Flanagan för GUE/NGL-gruppen,

Jean Lambert och Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen,

Tiziana Beghin, David Borrelli och Marco Valli för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0175)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy