Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2660(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0367/2015

Συζήτηση :

PV 29/04/2015 - 3
CRE 29/04/2015 - 3

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0176

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο

10.67. Έκθεση του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (23 Απριλίου 2015) - Οι πρόσφατες τραγωδίες στην Μεσόγειο και οι πολιτικές της ΕΕ για την μετανάστευση και το άσυλο (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0367/2015, B8-0377/2015, B8-0378/2015, B8-0379/2015, B8-0380/2015, B8-0381/2015 και B8-0384/2015 (2015/2660(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 67)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0367/2015

(αντικαθιστά τις B8-0367/2015, B8-0378/2015, B8-0380/2015 και B8-0384/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa και Ivo Belet, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Gianni Pittella, Tanja Fajon, Jörg Leichtfried, Birgit Sippel, Enrique Guerrero Salom, Claude Moraes, Kashetu Kyenge και Soledad Cabezón Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Ska Keller, Judith Sargentini και Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0176)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0377/2015, B8-0379/2015 και B8-0381/2015 καταπίπτουν.)

Παρεμβάσεις

Tanja Fajon, για να καταθέσει προφορική τροποποίηση στην τροπολογία 11, η οποία δεν κρατείται, δεδομένου ότι περισσότεροι από 40 βουλευτές αντιτάχθηκαν στο να ληφθεί αυτή υπόψη, και Mercedes Bresso.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου