Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 29. april 2015 - Strasbourg

10. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


10.1. Forfinansiering af operationelle programmer støttet under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1304/2013 om Den Europæiske Socialfond for så vidt angår en forhøjelse af det første forfinansieringsbeløb, der udbetales til operationelle programmer støttet under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet [COM(2015)0046 - C8-0036/2015- 2015/0026(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0134/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA-PROV(2015)0110)


10.2. Ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 om den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 om den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande [COM(2014)0707 - C8-0271/2014- 2014/0334(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Bernd Lange (A8-0026/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA-PROV(2015)0111)


10.3. Beskyttelsesforanstaltninger, der er fastsat i overenskomsten mellem EØF og Norge ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de beskyttelsesforanstaltninger, der er fastsat i overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge (kodifikation) [COM(2014)0304 - C8-0010/2014- 2014/0159(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Andrzej Duda (A8-0046/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA-PROV(2015)0112)


10.4. Stabiliserings- og associeringsaftalen med Albanien ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Albanien på den anden side (kodifikation) [COM(2014)0375 - C8-0034/2014- 2014/0191(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Andrzej Duda (A8-0047/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA-PROV(2015)0113)


10.5. Anvendelse af stabiliserings- og associeringsaftalen og af interimsaftalen om handel og handelsanliggender med Bosnien-Hercegovina ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Bosnien-Hercegovina på den anden side samt for anvendelsen af interimsaftalen om handel og handelsanliggender mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Bosnien-Hercegovina på den anden side (kodifikation) [COM(2014)0443 - C8-0087/2014- 2014/0206(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Andrzej Duda (A8-0017/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA-PROV(2015)0114)


10.6. Stabiliserings- og associeringsaftale med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse procedurer for anvendelse af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side (kodifikation) [COM(2014)0394 - C8-0041/2014- 2014/0199(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Andrzej Duda (A8-0132/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA-PROV(2015)0115)


10.7. Anvendelse af artikel 107 og 108 i TEUF på visse former for horisontal statsstøtte * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets forordning om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på visse former for horisontal statsstøtte (kodifikation) [COM(2014)0377 - C8-0139/2014- 2014/0192(NLE)] - Retsudvalget. Ordfører: Andrzej Duda (A8-0029/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA-PROV(2015)0116)


10.8. Regler for anvendelsen af artikel 108 i TEUF * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets forordning om fastlæggelse af regler for anvendelsen af artikel 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (kodifikation) [COM(2014)0534 - C8-0212/2014- 2014/0246(NLE)] - Retsudvalget. Ordfører: Andrzej Duda (A8-0047/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA-PROV(2015)0117)


10.9. Decharge 2013: EU's almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne [COM(2014)0510 - C8-0140/2014- 2014/2075(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ingeborg Gräßle (A8-0101/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0118)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0118)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.10. Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge for 2013 for Kommissionen (afstemning)

Betænkning om Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge for 2013 for Kommissionen [COM(2013)0570 - C8-0224/2014- 2014/2140(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ingeborg Gräßle (A8-0067/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0119)


10.11. Decharge 2013: EU's almindelige budget – 8., 9. og 10. EUF (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for 8., 9. og 10. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0487 - C8-0146/2014- 2014/2077(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Martina Dlabajová (A8-0102/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0120)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0120)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.12. Decharge 2013: EU's almindelige budget – Europa-Parlamentet (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion I – Europa-Parlamentet [COM(2014)0510 - C8-0147/2014- 2014/2078(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Gilles Pargneaux (A8-0082/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0121)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0121)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Indlæg

Benedek Jávor og Gerben-Jan Gerbrandy, der anmodede om, at § 43 og 44 blev sat under afstemning på trods af vedtagelsen af am 21/rev (formanden, der allerede inden afstemningen om am 21/rev havde gjort opmærksom på, at en vedtagelse betød bortfald af § 43 og 44, godtog ikke anmodningen).


10.13. Decharge 2013: EU's almindelige budget – Det Europæiske Råd og Rådet (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet [COM(2014)0510 - C8-0148/2014- 2014/2079(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0116/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0122)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0122)

Afgørelsen om meddelelse af decharge blev udsat, og afslutningen af regnskaberne blev udsat (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Indlæg

Ryszard Czarnecki (ordfører), inden afstemningen.


10.14. Decharge 2013: EU's almindelige budget – Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion X – Tjenesten for EU's Optræden Udadtil [COM(2014)0510 - C8-0155/2014- 2014/2086(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0109/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0123)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0123)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.15. Decharge 2013: EU's almindelige budget – Domstolen (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion IV – Domstolen [COM(2014)0510 - C8-0149/2014- 2014/2080(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0111/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0124)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0124)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.16. Decharge 2013: EU's almindelige budget – Revisionsretten (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion V – Revisionsretten [COM(2014)0510 - C8-0150/2014- 2014/2081(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0113/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0125)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0125)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.17. Decharge 2013: EU's almindelige budget – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg [COM(2014)0510 - C8-0151/2014- 2014/2082(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0114/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0126)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0126)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.18. Decharge 2013: EU's almindelige budget – Regionsudvalget (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion VII – Regionsudvalget [COM(2014)0510 - C8-0152/2014- 2014/2083(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0105/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0127)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0127)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.19. Decharge 2013: EU's almindelige budget – Den Europæiske Ombudsmand (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand [COM(2014)0510 - C8-0153/2014- 2014/2084(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0115/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0128)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0128)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.20. Decharge 2013: EU's almindelige budget – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse [COM(2014)0510 - C8-0154/2014- 2014/2085(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0118/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0129)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0129)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.21. Decharge 2013: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol med EU's agenturer (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions agenturer for regnskabsåret 2013: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol [COM(2013)0570 - C8-0225/2014- 2014/2139(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0070/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0130)

Indlæg

Richard Corbett, der anmodede om, at de resterende dechargebetænkninger blev sat under afstemning under ét i analogi med forretningsordenens artikel 174, stk. 7, og, om denne anmodning, Marco Valli, Anders Primdahl Vistisen og Marc Tarabella (formanden godtog ikke anmodningen).


10.22. Decharge 2013: Det Europæiske Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0199/2014- 2014/2123(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0117/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 22)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0131)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0131)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.23. Decharge 2013: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0200/2014- 2014/2124(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0081/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 23)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0132)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0132)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.24. Decharge 2013: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CDT) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0177/2014- 2014/2101(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0084/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 24)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0133)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0133)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.25. Decharge 2013: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0156/2014- 2014/2087(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0079/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 25)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0134)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0134)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.26. Decharge 2013: Det Europæiske Politiakademi (Cepol) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0188/2014- 2014/2112(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0086/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 26)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0135)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0135)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.27. Decharge 2013: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs budget for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0182/2014- 2014/2106(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0074/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 27)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0136)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0136)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.28. Decharge 2013: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0202/2014- 2014/2126(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0085/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 28)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0137)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0137)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.29. Decharge 2013: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0196/2014- 2014/2120(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0072/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 29)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0138)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0138)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.30. Decharge 2013: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0185/2014- 2014/2109(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0069/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 30)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0139)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0139)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.31. Decharge 2013: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0192/2014- 2014/2116(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0073/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 31)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0140)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0140)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.32. Decharge 2013: Det Europæiske Miljøagentur (EEA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0175/2014- 2014/2099(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0083/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 32)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0141)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0141)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.33. Decharge 2013: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0191/2014- 2014/2115(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0100/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 33)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0142)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0142)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.34. Decharge 2013: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0184/2014- 2014/2108(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0097/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 34)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0143)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0143)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.35. Decharge 2013: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0195/2014- 2014/2119(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0098/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 35)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0144)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0144)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.36. Decharge 2013: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0197/2014- 2014/2121(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0096/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 36)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0145)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0145)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.37. Decharge 2013: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0201/2014- 2014/2125(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0077/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 37)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0146)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0146)

Afgørelsen om meddelelse af decharge blev udsat, og afslutningen af regnskaberne blev udsat (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.38. Decharge 2013: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0178/2014- 2014/2102(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0075/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 38)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0147)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0147)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.39. Decharge 2013: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0159/2014- 2014/2090(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0068/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 39)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0148)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0148)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.40. Decharge 2013: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0181/2014- 2014/2105(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0088/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 40)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0149)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0149)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.41. Decharge 2013: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0186/2014- 2014/2110(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0089/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 41)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0150)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0150)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.42. Decharge 2013: Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0187/2014- 2014/2111(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0078/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 42)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0151P8_TA-PROV(2015)0151)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0151)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.43. Decharge 2013: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0198/2014- 2014/2122(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0087/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 43)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0152)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0152)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.44. Decharge 2013: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0180/2014- 2014/2104(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0090/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 44)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0153)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0153)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.45. Decharge 2013: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (EU-LISA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0204/2014- 2014/2128(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0099/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 45)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0154)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0154)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.46. Decharge 2013: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0176/2014- 2014/2100(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0076/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 46)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0155)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0155)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.47. Decharge 2013: Euratoms Forsyningsagentur (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0193/2014- 2014/2117(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0119/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 47)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0156)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0156)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.48. Decharge 2013: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EUROFOUND) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0157/2014- 2014/2088(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0092/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 48)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0157)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0157)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.49. Decharge 2013: Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0179/2014- 2014/2103(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0091/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 49)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0158)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0158)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.50. Decharge 2013: Den Europæiske Politienhed (Europol) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0194/2014- 2014/2118(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0080/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 50)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0159)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0159)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.51. Decharge 2013: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0158/2014- 2014/2089(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0093/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 51)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0160)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0160)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.52. Decharge 2013: Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0189/2014- 2014/2113(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0094/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 52)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0161)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0161)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.53. Decharge 2013: Tilsynsmyndigheden for Det Europæiske GNSS (GSA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0190/2014- 2014/2114(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0095/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 53)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0162)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0162)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.54. Decharge 2013: Fællesforetagendet Artemis (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0208/2014- 2014/2132(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0103/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 54)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0163)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0163)

Afgørelsen om meddelelse af decharge blev udsat, og afslutningen af regnskaberne blev udsat (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.55. Decharge 2013: Fællesforetagendet Clean Sky (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0207/2014- 2014/2131(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 55)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0164)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0164)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.56. Decharge 2013: Fællesforetagendet ENIAC (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0211/2014- 2014/2135(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0104/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 56)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0165)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0165)

Afgørelsen om meddelelse af decharge blev udsat, og afslutningen af regnskaberne blev udsat (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.57. Decharge 2013: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0210/2014- 2014/2134(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0112/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 57)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0166)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0166)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.58. Decharge 2013: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet med henblik på gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ om innovative lægemidler for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0209/2014- 2014/2133(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0106/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 58)

BESLUTNINGSFORSLAG

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0167)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.59. Decharge 2013: Fællesforetagendet for ITER og fusionsenergiudvikling (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0205/2014- 2014/2129(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Anders Primdahl Vistisen (A8-0108/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 59)

BESLUTNINGSFORSLAG

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0168)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.60. Decharge 2013: SESAR-fællesforetagendet (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0206/2014- 2014/2130(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Anders Primdahl Vistisen (A8-0110/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 60)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0169)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0169)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.61. Pengemarkedsforeninger ***I (afstemning)

Betænkning om om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om pengemarkedsforeninger [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Neena Gill (A8-0041/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 61)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA-PROV(2015)0170)

Neena Gill, ordfører, foreslog at udsætte afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning, jf. forretningsordenens artikel 61, stk. 2.

Parlamentet godkendte anmodningen. Sagen betragtedes derfor som henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg.


10.62. Indførsel af tekstilvarer fra en række tredjelande, som ikke er omfattet af specifikke EU-regler for indførsel ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den fælles ordning for indførsel af tekstilvarer fra en række tredjelande, som ikke er omfattet af bilaterale aftaler, protokoller eller andre arrangementer eller af andre specifikke EU-regler for indførsel (omarbejdning) [COM(2014)0345 - C8-0023/2014- 2014/0177(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Jarosław Wałęsa (A8-0016/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 62)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA-PROV(2015)0171)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0171)


10.63. Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2016 - Sektion I - Parlamentet (afstemning)

Betænkning om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2016 [2015/2012(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Gérard Deprez (A8-0144/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 63)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0172)


10.64. En europæisk anklagemyndighed (afstemning)

Interimsbetænkning om forslag til Rådets forordning om oprettelse af en europæisk anklagemyndighed [COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Monica Macovei (A8-0055/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 64)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0173)


10.65. Alkoholstrategi (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0357/2015 (2015/2543(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 65)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0174)


10.66. Anden årsdag for sammenstyrtningen af Rana Plaza-bygningen og status med hensyn til bæredygtighedsaftalen (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015 og B8-0376/2015 (2015/2589(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 66)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-363/2015

(erstatter B8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015 og B8-0376/2015):

stillet af:

Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Franck Proust, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Ivo Belet, Lara Comi, Thomas Mann, Dubravka Šuica, József Nagy, Claude Rolin, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Giovanni Toti, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Jiří Pospíšil og Tomáš Zdechovský for PPE-Gruppen

Victor Boştinaru, Jörg Leichtfried, David Martin, Bernd Lange, Linda McAvan, Richard Howitt, Viorica Dăncilă, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Martina Werner, Elena Valenciano, Afzal Khan, Alessia Maria Mosca, Maria Arena, Eric Andrieu, Pedro Silva Pereira, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Neena Gill, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrique Guerrero Salom, Enrico Gasbarra, Tonino Picula og Nicola Caputo for S&D-Gruppen

Sajjad Karim og Charles Tannock for ECR-Gruppen

Catherine Bearder, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Robert Rochefort, Hilde Vautmans og José Inácio Faria for ALDE-Gruppen

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Stefan Eck, Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa og Luke Ming Flanagan for GUE/NGL-Gruppen

Jean Lambert og Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen

Tiziana Beghin, David Borrelli og Marco Valli for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0175)


10.67. Redegørelse om Det Europæiske Råds ekstraordinære møde (den 23. april 2015) - De seneste tragedier i Middelhavet og EU's migrations- og asylpolitik (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0367/2015, B8-0377/2015, B8-0378/2015, B8-0379/2015, B8-0380/2015, B8-0381/2015 og B8-0384/2015 (2015/2660(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 67)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0367/2015

(erstatter B8-0367/2015, B8-0378/2015, B8-0380/2015 og B8-0384/2015):

stillet af:

Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa og Ivo Belet for PPE-Gruppen

Gianni Pittella, Tanja Fajon, Jörg Leichtfried, Birgit Sippel, Enrique Guerrero Salom, Claude Moraes, Kashetu Kyenge og Soledad Cabezón Ruiz for S&D-Gruppen

Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez og Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen

Ska Keller, Judith Sargentini og Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0176)

(Forslag til beslutning B8-0377/2015, B8-0379/2015 og B8-0381/2015 bortfaldt).

Indlæg

Tanja Fajon, der stillede et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 11, hvilket ikke blev godtaget, da mere end 40 medemmer havde gjort indsigelse imod, at det blev taget under behandling, og Mercedes Bresso.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik