Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 29 april 2015 - Straatsburg

10. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


10.1. Voorfinanciering van door het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief gesteunde operationele programma’s ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds, inzake een verhoging van het bedrag van de initiële voorfinanciering dat wordt uitgekeerd aan door het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief gesteunde operationele programma’s [COM(2015)0046 - C8-0036/2015- 2015/0026(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0134/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA-PROV(2015)0110)


10.2. Intrekking van Verordening (EEG) nr. 3030/93 van de Raad betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van bepaalde textielproducten uit derde landen ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3030/93 van de Raad betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van bepaalde textielproducten uit derde landen [COM(2014)0707 - C8-0271/2014- 2014/0334(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Bernd Lange (A8-0026/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA-PROV(2015)0111)


10.3. Vrijwaringsmaatregelen bedoeld in de Overeenkomst met Noorwegen ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vrijwaringsmaatregelen bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen (gecodificeerde tekst) [COM(2014)0304 - C8-0010/2014- 2014/0159(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Andrzej Duda (A8-0046/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA-PROV(2015)0112)


10.4. Stabilisatie- en associatieovereenkomst met Albanië ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Albanië, anderzijds (gecodificeerde tekst) [COM(2014)0375 - C8-0034/2014- 2014/0191(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Andrzej Duda (A8-0047/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA-PROV(2015)0113)


10.5. Stabilisatie- en associatieovereenkomst en Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken met Bosnië en Herzegovina ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds, en de Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds (gecodificeerde tekst) [COM(2014)0443 - C8-0087/2014- 2014/0206(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Andrzej Duda (A8-0017/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA-PROV(2015)0114)


10.6. Stabilisatie- en associatieovereenkomst met de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds (codificatie) [COM(2014)0394 - C8-0041/2014- 2014/0199(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Andrzej Duda (A8-0132/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA-PROV(2015)0115)


10.7. Toepassing van artikelen 107 en 108 VWEU op bepaalde soorten horizontale steunmaatregelen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op bepaalde soorten horizontale steunmaatregelen (gecodificeerde tekst) [COM(2014)0377 - C8-0139/2014- 2014/0192(NLE)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Andrzej Duda (A8-0029/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA-PROV(2015)0116)


10.8. Bepalingen voor de toepassing van artikel 108 VWEU * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (gecodificeerde tekst) [COM(2014)0534 - C8-0212/2014- 2014/0246(NLE)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Andrzej Duda (A8-0047/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA-PROV(2015)0117)


10.9. Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Commissie en uitvoerende agentschappen (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen [COM(2014)0510 - C8-0140/2014- 2014/2075(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0101/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0118)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0118)

De kwijtingen worden verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.10. Speciale verslagen van de Rekenkamer in de context van de verlening van kwijting aan de Commissie voor 2013 (stemming)

Verslag over de speciale verslagen van de Rekenkamer in de context van de verlening van kwijting aan de Commissie voor 2013 [COM(2013)0570 - C8-0224/2014- 2014/2140(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0067/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0119)


10.11. Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - achtste, negende en tiende EOF (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het achtste, negende en tiende Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0487 - C8-0146/2014- 2014/2077(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0102/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0120)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0120)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.12. Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europees Parlement (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, afdeling I – Europees Parlement [COM(2014)0510 - C8-0147/2014- 2014/2078(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Gilles Pargneaux (A8-0082/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0121)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0121)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Het woord werd gevoerd door:

Benedek Jávor en Gerben-Jan Gerbrandy, om te vragen de paragrafen 43 en 44 in stemming te brengen hoewel amendement 21/rev is aangenomen (de Voorzitter gaf geen gevolg aan dit verzoek omdat hij vóór de stemming over amendement 21/rev al had aangegeven dat de paragrafen 43 en 44 bij goedkeuring zouden komen te vervallen).


10.13. Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Raad en Raad (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, afdeling II – Europese Raad en Raad [COM(2014)0510 - C8-0148/2014- 2014/2079(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0116/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0122)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0122)

De verlening van kwijting en daarmede de afsluiting van de rekeningen worden uitgesteld (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).

Het woord werd gevoerd door:

Ryszard Czarnecki (rapporteur), vóór de stemming.


10.14. Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Dienst voor extern optreden (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, afdeling X – Europese Dienst voor extern optreden [COM(2014)0510 - C8-0155/2014- 2014/2086(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0109/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0123)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0123)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.15. Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Hof van Justitie (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, afdeling IV – Hof van Justitie [COM(2014)0510 - C8-0149/2014- 2014/2080(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0111/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0124)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0124)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.16. Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Rekenkamer (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, afdeling V – Rekenkamer [COM(2014)0510 - C8-0150/2014- 2014/2081(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0113/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0125)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0125)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.17. Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Economisch en Sociaal Comité (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, afdeling VI – Europees Economisch en Sociaal Comité [COM(2014)0510 - C8-0151/2014- 2014/2082(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0114/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0126)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0126)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.18. Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Comité van de Regio's (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, afdeling VII – Comité van de Regio's [COM(2014)0510 - C8-0152/2014- 2014/2083(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0105/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0127)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0127)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.19. Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Ombudsman (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, afdeling VIII – Europese Ombudsman [COM(2014)0510 - C8-0153/2014- 2014/2084(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0115/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0128)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0128)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.20. Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, afdeling IX – Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming [COM(2014)0510 - C8-0154/2014- 2014/2085(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0118/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0129)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0129)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.21. Kwijting 2013: prestaties, financieel beheer en controle van de EU-agentschappen (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013: functioneren, financieel beheer en controle [COM(2013)0570 - C8-0225/2014- 2014/2139(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0070/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 21)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0130)

Het woord werd gevoerd door:

Richard Corbett, om te vragen om de overige kwijtingsverslagen en bloc in stemming te brengen naar analogie met artikel 174, lid 7, van het Reglement, en, over dat verzoek, Marco Valli, Anders Primdahl Vistisen en Marc Tarabella (de Voorzitter gaf geen gevolg aan het verzoek).


10.22. Kwijting 2013: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0199/2014- 2014/2123(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0117/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 22)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0131)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0131)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.23. Kwijting 2013: Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0200/2014- 2014/2124(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0081/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 23)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0132)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0132)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.24. Kwijting 2013: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CDT) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0177/2014- 2014/2101(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0084/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 24)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0133)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0133)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.25. Kwijting 2013: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0156/2014- 2014/2087(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0079/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 25)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0134)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0134)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.26. Kwijting 2013: Europese Politieacademie (Cepol) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politieacademie voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0188/2014- 2014/2112(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0086/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 26)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0135)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0135)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.27. Kwijting 2013: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0182/2014- 2014/2106(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0074/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 27)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0136)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0136)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.28. Kwijting 2013: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0202/2014- 2014/2126(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0085/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 28)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0137)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0137)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.29. Kwijting 2013: Europese Bankautoriteit (EBA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Bankautoriteit voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0196/2014- 2014/2120(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0072/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 29)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0138)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0138)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.30. Kwijting 2013: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0185/2014- 2014/2109(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0069/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 30)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0139)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0139)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.31. Kwijting 2013: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0192/2014- 2014/2116(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0073/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 31)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0140)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0140)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.32. Kwijting 2013: Europees Milieuagentschap (EEA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0175/2014- 2014/2099(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0083/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 32)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0141)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0141)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.33. Kwijting 2013: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0191/2014- 2014/2115(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0100/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 33)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0142)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0142)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.34. Kwijting 2013: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0184/2014- 2014/2108(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0097/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 34)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0143)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0143)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.35. Kwijting 2013: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0195/2014- 2014/2119(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0098/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 35)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0144)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0144)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.36. Kwijting 2013: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0197/2014- 2014/2121(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0096/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 36)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0145)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0145)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.37. Kwijting 2013: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0201/2014- 2014/2125(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0077/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 37)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0146)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0146)

De verlening van kwijting en daarmede de afsluiting van de rekeningen worden uitgesteld (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.38. Kwijting 2013: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0178/2014- 2014/2102(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0075/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 38)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0147)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0147)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.39. Kwijting 2013: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0159/2014- 2014/2090(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0068/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 39)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0148)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0148)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.40. Kwijting 2013: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0181/2014- 2014/2105(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0088/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 40)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0149)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0149)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.41. Kwijting 2013: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0186/2014- 2014/2110(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0089/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 41)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0150)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0150)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.42. Kwijting 2013: Europees Spoorwegbureau (ERA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0187/2014- 2014/2111(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0078/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 42)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0151P8_TA-PROV(2015)0151)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0151)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.43. Kwijting 2013: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor effecten en markten voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0198/2014- 2014/2122(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0087/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 43)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0152)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0152)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.44. Kwijting 2013: Europese Stichting voor opleiding (ETF) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0180/2014- 2014/2104(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0090/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 44)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0153)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0153)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.45. Kwijting 2013: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (EU-LISA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0204/2014- 2014/2128(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0099/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 45)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0154)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0154)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.46. Kwijting 2013: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0176/2014- 2014/2100(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0076/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 46)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0155)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0155)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.47. Kwijting 2013: Voorzieningsagentschap van Euratom (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0193/2014- 2014/2117(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0119/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 47)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0156)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0156)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.48. Kwijting 2013: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0157/2014- 2014/2088(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0092/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 48)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0157)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0157)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.49. Kwijting 2013: Dienst van de Europese Unie voor justitiële samenwerking (Eurojust) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van Eurojust voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0179/2014- 2014/2103(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0091/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 49)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0158)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0158)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.50. Kwijting 2013: Europese Politiedienst (Europol) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politiedienst voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0194/2014- 2014/2118(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0080/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 50)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0159)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0159)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.51. Kwijting 2013: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0158/2014- 2014/2089(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0093/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 51)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0160)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0160)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.52. Kwijting 2013: Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0189/2014- 2014/2113(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0094/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 52)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0161)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0161)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.53. Kwijting 2013: Europees GNSS-Agentschap (GNSS) (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees GNSS-Agentschap voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0190/2014- 2014/2114(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0095/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 53)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0162)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0162)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.54. Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming Artemis (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Artemis voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0208/2014- 2014/2132(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0103/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 54)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0163)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0163)

De verlening van kwijting en daarmede de afsluiting van de rekeningen worden uitgesteld (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.55. Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0207/2014- 2014/2131(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 55)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0164)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0164)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.56. Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming Eniac (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Eniac voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0211/2014- 2014/2135(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0104/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 56)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0165)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0165)

De verlening van kwijting en daarmede de afsluiting van de rekeningen worden uitgesteld (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.57. Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0210/2014- 2014/2134(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0112/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 57)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0166)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0166)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.58. Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming voor de uitvoering van het gezamenlijk technologie-initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0209/2014- 2014/2133(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0106/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 58)

ONTWERPBESLUITEN

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0167)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.59. Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0205/2014- 2014/2129(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Anders Primdahl Vistisen (A8-0108/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 59)

ONTWERPBESLUITEN

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0168)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.60. Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming Sesar (stemming)

Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar voor het begrotingsjaar 2013 [COM(2014)0510 - C8-0206/2014- 2014/2130(DEC)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Anders Primdahl Vistisen (A8-0110/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 60)

ONTWERPBESLUITEN

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0169)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0169)

Er wordt kwijting verleend en de afsluiting van de rekeningen wordt goedgekeurd (zie bijlage V, artikel 5, lid 1, van het Reglement).


10.61. Geldmarktfondsen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake geldmarktfondsen [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Neena Gill (A8-0041/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 61)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA-PROV(2015)0170)

Neena Gill, rapporteur stelt voor de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie overeenkomstig artikel 61, lid 2, van het Reglement uit te stellen.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het voorstel. De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.


10.62. Invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen die niet vallen onder een bijzondere regeling van de Unie ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen, die niet vallen onder bilaterale overeenkomsten, protocollen of andere regelingen, noch onder een andere, bijzondere regeling van de Unie (herschikking) [COM(2014)0345 - C8-0023/2014- 2014/0177(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Jarosław Wałęsa (A8-0016/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 62)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA-PROV(2015)0171)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0171)


10.63. Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2016 - Afdeling I - Parlement (stemming)

Verslag over de raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2016 [2015/2012(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Gérard Deprez (A8-0144/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 63)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0172)


10.64. Europees openbaar ministerie (stemming)

Interimverslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie [COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Monica Macovei (A8-0055/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 64)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0173)


10.65. Alcoholstrategie (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0357/2015 (2015/2543(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 65)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0174)


10.66. Tweede verjaardag van het instorten van het Rana Plaza-complex en de stand van zaken met betrekking tot het Duurzaamheidspact (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015 en B8-0376/2015 (2015/2589(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 66)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-363/2015

(ter vervanging van B8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015 en B8-0376/2015):

ingediend door de volgende leden:

Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Franck Proust, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Ivo Belet, Lara Comi, Thomas Mann, Dubravka Šuica, József Nagy, Claude Rolin, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Giovanni Toti, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Jiří Pospíšil en Tomáš Zdechovský, namens de PPE-Fractie;

Victor Boştinaru, Jörg Leichtfried, David Martin, Bernd Lange, Linda McAvan, Richard Howitt, Viorica Dăncilă, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Martina Werner, Elena Valenciano, Afzal Khan, Alessia Maria Mosca, Maria Arena, Eric Andrieu, Pedro Silva Pereira, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Neena Gill, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrique Guerrero Salom, Enrico Gasbarra, Tonino Picula en Nicola Caputo, namens de S&D-Fractie;

Sajjad Karim en Charles Tannock, namens de ECR-Fractie;

Catherine Bearder, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Robert Rochefort, Hilde Vautmans en José Inácio Faria, namens de ALDE-Fractie;

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Stefan Eck, Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa en Luke Ming Flanagan, namens de GUE/NGL-Fractie;

Jean Lambert en Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie;

Tiziana Beghin, David Borrelli en Marco Valli, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0175)


10.67. Verslag van de buitengewone Europese Raad (23 april 2015) - De recente tragedies in de Middellandse Zee en het migratie- en asielbeleid van de EU (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0367/2015, B8-0377/2015, B8-0378/2015, B8-0379/2015, B8-0380/2015, B8-0381/2015 en B8-0384/2015 (2015/2660(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 67)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0367/2015

(ter vervanging van B8-0367/2015, B8-0378/2015, B8-0380/2015 en B8-0384/2015):

ingediend door de volgende leden:

Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa en Ivo Belet, namens de PPE-Fractie;

Gianni Pittella, Tanja Fajon, Jörg Leichtfried, Birgit Sippel, Enrique Guerrero Salom, Claude Moraes, Kashetu Kyenge en Soledad Cabezón Ruiz, namens de S&D-Fractie;

Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez en Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie;

Ska Keller, Judith Sargentini en Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA-PROV(2015)0176)

(Ontwerpresoluties B8-0377/2015, B8-0379/2015 en B8-0381/2015 komen te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Tanja Fajon, om een mondeling amendement voor te stellen op amendement 11, dat niet in aanmerking werd genomen, aangezien meer dan 40 leden hiertegen bezwaar maakten, en Mercedes Bresso.

Juridische mededeling - Privacybeleid