Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 29 април 2015 г. - Страсбург

16. Положението в Бурунди (разискване)
CRE

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Бурунди (2015/2678(RSP))

Neven Mimica (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Joachim Zeller, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, Hilde Vautmans, от името на групата ALDE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, и Maria Heubuch, от името на групата Verts/ALE, Kashetu Kyenge, Linda McAvan и Elena Valenciano.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić и Fabio Massimo Castaldo.

Изказа се Neven Mimica.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност