Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 29 kwietnia 2015 r. - Strasburg

17. Zabójstwa studentów w Kenii przez ugrupowanie terrorystyczne Al-Szabab (debata)
CRE

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Zabójstwa studentów w Kenii przez ugrupowanie terrorystyczne Al-Szabab (2015/2661(RSP))

Neven Mimica (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel ds. WPZB.

Głos zabrali: Teresa Jiménez-Becerril Barrio w imieniu grupy PPE, Elena Valenciano w imieniu grupy S&D, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, Enrique Calvet Chambon w imieniu grupy ALDE, Lidia Senra Rodríguez w imieniu grupy GUE/NGL, Maria Heubuch w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Mara Bizzotto niezrzeszona, György Hölvényi, Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Pavel Telička, Inês Cristina Zuber, Jonathan Arnott, Jean-Luc Schaffhauser, Arnaud Danjean, Ana Gomes, Urmas Paet, Miloslav Ransdorf, Ignazio Corrao, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Teresę Jiménez-Becerril Barrio, Georgios Epitideios, Elisabetta Gardini, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ignazio Corrao, Neena Gill, Franz Obermayr i Davor Ivo Stier.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Marlene Mizzi, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Momchil Nekov, Michèle Alliot-Marie, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Victora Negrescu, Gilles Pargneaux, Tunne Kelam, Michela Giuffrida, László Tőkés, Josef Weidenholzer, Lars Adaktusson i Jaromír Štětina.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică i Afzal Khan.

Głos zabrał Neven Mimica.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.2 protokołu z dnia 30.4.2015.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności