Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2952(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0359/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0359/2015

Συζήτηση :

PV 29/04/2015 - 21
CRE 29/04/2015 - 21

Ψηφοφορία :

PV 30/04/2015 - 10.6
CRE 30/04/2015 - 10.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0182

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο

21. Έκθεση προόδου του 2014 για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Έκθεση προόδου του 2014 για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη (2014/2952(RSP))

Οι Zanda Kalniņa-Lukaševica (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Afzal Khan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jozo Radoš, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Javier Couso Permuy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dominique Bilde, μη εγγεγραμμένη, Elmar Brok, Tonino Picula, Charles Tannock, Aymeric Chauprade, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Tanja Fajon, Bas Belder, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Fabio Massimo Castaldo, Mario Borghezio, Eduard Kukan, Zigmantas Balčytis, Amjad Bashir, Tunne Kelam, Alessia Maria Mosca, Ruža Tomašić, Dubravka Šuica και Andi Cristea.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς και Marijana Petir.

Παρεμβαίνουν οι Neven Mimica και Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, σχετικά με την έκθεση προόδου 2014 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (2014/2952(RSP)) (B8-0359/2015).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.4.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου