Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2611(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000035/2015 (B8-0113/2015)

Συζήτηση :

PV 29/04/2015 - 23
CRE 29/04/2015 - 23

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο

23. Δεσμεύσεις των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000035/2015) που κατέθεσε η Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς το Συμβούλιο: Οι δεσμεύσεις των κρατών μελών της ΕΕ για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) (2015/2611(RSP)) (B8-0113/2015)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000036/2015) που κατέθεσε η Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς την Επιτροπή: Οι δεσμεύσεις των κρατών μελών της ΕΕ για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (EAB) (2015/2611(RSP)) (B8-0114/2015)

Η Linda McAvan αναπτύσσει τις ερωτήσεις.

Η Zanda Kalniņa-Lukaševica (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση B8-0113/2015.

Ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση B8-0114/2015.

Παρεμβαίνουν οι Davor Ivo Stier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Pedro Silva Pereira, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Richard Sulík, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Cristian Dan Preda, Enrique Guerrero Salom, Marina Albiol Guzmán, Diane James, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Heidi Hautala, Bogdan Brunon Wenta, Elly Schlein, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Richard Sulík, Joachim Zeller και Arne Lietz.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς, Catherine Stihler, Richard Sulík, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Catherine Stihler, και Victor Negrescu.

Παρεμβαίνουν οι Neven Mimica και Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου