Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2586(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000021/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000021/2015 (B8-0110/2015)

Συζήτηση :

PV 29/04/2015 - 24
CRE 29/04/2015 - 24

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο

24. Συνθήκη του Μαρακές για εξαιρέσεις στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για τα άτομα με προβλήματα όρασης (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000021/2015) που κατέθεσε ο Pavel Svoboda, εξ ονόματος της Επιτροπής JURI, προς το Συμβούλιο: Συνθήκη του Μαρακές για εξαιρέσεις στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για τα άτομα με προβλήματα όρασης (2015/2586(RSP)) (B8-0110/2015)

Ο Pavel Svoboda αναπτύσσει την ερώτηση.

Οι Zanda Kalniņa-Lukaševica (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής) απαντούν στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Rosa Estaràs Ferragut, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Enrico Gasbarra, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ángela Vallina, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Max Andersson, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Ádám Kósa, Catherine Stihler, Isabella Adinolfi, Pál Csáky και Josef Weidenholzer.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς και Julia Reda.

Παρεμβαίνουν οι Neven Mimica και Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου