Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 29 април 2015 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Приветствие с добре дошли
 3.Доклад от извънредния Европейски съвет (23 април 2015 г.) - Неотдавнашните трагедии в Средиземно море и политиките на ЕС за миграция и убежище (разискване)
 4.Приветствие с добре дошли
 5.Състав на Парламента
 6.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 7.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 8.Внесени документи
 9.Втора годишнина от срутването на сградата Рана Плаза и актуално състояние на Пакта за устойчивост (внесени предложения за резолюция)
 10.Време за гласуване
  10.1.Предварително финансиране за оперативни програми, подпомагани по линия на инициативата за младежка заетост ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  10.2.Отмяна на Регламент (EИО) № 3030/93 на Съвета относно общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  10.3.Предпазни мерки, предвидени в Споразумението с Норвегия ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  10.4.Споразумение за стабилизиране и асоцииране с Албания ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  10.5.Прилагане на Споразумението за стабилизиране и асоцииране и Временното споразумение относно търговията и свързаните с търговията въпроси с Босна и Херцеговина ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  10.6.Споразумение за стабилизиране и асоцииране с бившата югославска република Македония ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  10.7.Прилагане на членове 107 и 108 от ДФЕС към определени категории хоризонтална държавна помощ * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  10.8.Правила за прилагането на член 108 от ДФЕС * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  10.9.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейска комисия и изпълнителни агенции (гласуване)
  10.10.Специални доклади на Европейската сметна палата относно освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г. (гласуване)
  10.11.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - 8-и, 9-и и 10-и ЕФР (гласуване)
  10.12.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски парламент (гласуване)
  10.13.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет (гласуване)
  10.14.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейска служба за външна дейност (гласуване)
  10.15.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Съд (гласуване)
  10.16.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Сметна палата (гласуване)
  10.17.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски икономически и социален комитет (гласуване)
  10.18.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Комитет на регионите (гласуване)
  10.19.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски омбудсман (гласуване)
  10.20.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски надзорен орган по защита на данните (гласуване)
  10.21.Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на ЕС за 2013 г.: резултати от дейността, финансово управление и контрол (гласуване)
  10.22.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (гласуване)
  10.23.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) (гласуване)
  10.24.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз (гласуване)
  10.25.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение (гласуване)
  10.26.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г. : Европейски полицейски колеж (гласуване)
  10.27.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (гласуване)
  10.28.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (гласуване)
  10.29.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски банков орган (гласуване)
  10.30.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (гласуване)
  10.31.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция по химикалите (гласуване)
  10.32.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за околната среда (гласуване)
  10.33.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (гласуване)
  10.34.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски орган за безопасност на храните (гласуване)
  10.35.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE) (гласуване)
  10.36.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (гласуване)
  10.37.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски институт за иновации и технологии (гласуване)
  10.38.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция по лекарствата (гласуване)
  10.39.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (гласуване)
  10.40.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за морска безопасност (гласуване)
  10.41.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) (гласуване)
  10.42.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Eвропейска железопътна агенция (гласуване)
  10.43.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (гласуване)
  10.44.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска фондация за обучение (гласуване)
  10.45.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (EU-LISA) (гласуване)
  10.46.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (гласуване)
  10.47.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Агенция за снабдяване към Евратом (гласуване)
  10.48.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (гласуване)
  10.49.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Орган на Европейския съюз за съдебно сътрудничество (Евроюст) (гласуване)
  10.50.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска полицейска служба (Европол) (гласуване)
  10.51.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права (гласуване)
  10.52.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите - членки на Европейския съюз (FRONTEX) (гласуване)
  10.53.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейската агенция за ГНСС (гласуване)
  10.54.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие ARTEMIS (гласуване)
  10.55.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие „Чисто небе“ (гласуване)
  10.56.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие ENIAC (гласуване)
  10.57.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие „Горивни клетки и водород “ (гласуване)
  10.58.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие за Инициатива за иновативни лекарства (ИИЛ) (гласуване)
  10.59.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие за ITER и развитие на термоядрената енергетика (гласуване)
  10.60.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие SESAR (гласуване)
  10.61.Фондове на паричния пазар ***I (гласуване)
  10.62.Внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от специфични правила на Съюза за вноса ***I (гласуване)
  10.63.Бюджетна прогноза за приходите и разходите за бюджетната 2016 година - Раздел I - Парламент (гласуване)
  10.64.Европейска прокуратура (гласуване)
  10.65.Стратегия по отношение на алкохола (гласуване)
  10.66.Втора годишнина от срутването на сградата Рана Плаза и актуално състояние на Пакта за устойчивост (гласуване)
  10.67.Доклад от извънредния Европейски съвет (23 април 2015 г.) - Неотдавнашните трагедии в Средиземно море и политиките на ЕС за миграция и убежище (гласуване)
 11.Обяснениe на вот
 12.Поправки на вот и намерения за гласуване
 13.Одобряване на протокола от предишното заседание
 14.Промяна на дневния ред
 15.Състав на комисиите и делегациите
 16.Положението в Бурунди (разискване)
 17.Преследване на християните по света, във връзка с убийствата на студенти в Кения от страна на ислямската терористична група ал-Шабаб (разискване)
 18.Унищожаване на културни обекти от страна на ИДИЛ/Даиш (разискване)
 19.Положението на Малдивските острови (разискване)
 20.Доклад за напредъка на Албания за 2014 г. (разискване)
 21.Доклад за напредъка на Босна и Херцеговина през 2014 г. (разискване)
 22.Спиране на прилагането на изключителните мерки по отношение на Босна и Херцеговина ***I (разискване)
 23.Ангажиментите от страна на държавите членки по отношение на официалната помощ за развитие (ОПР) (разискване)
 24.Договор от Маракеш относно изключенията от авторското право за лицата с увредено зрение (разискване)
 25.Трансфер на бюджетни кредити
 26.Решения относно някои документи
 27.Дневен ред на следващото заседание
 28.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (447 kb) Списък на присъствалите (64 kb)    Поименни гласувания (11125 kb) 
 
Протокол (388 kb) Списък на присъствалите (37 kb) Резултати от различните гласувания (87 kb) Поименни гласувания (317 kb) 
 
Протокол (420 kb) Списък на присъствалите (72 kb) Резултати от различните гласувания (1386 kb) Поименни гласувания (8350 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност