Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Onsdag den 29. april 2015 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Velkomstord
 3.Redegørelse om Det Europæiske Råds ekstraordinære møde (den 23. april 2015) - De seneste tragedier i Middelhavet og EU's migrations- og asylpolitik (forhandling)
 4.Velkomstord
 5.Parlamentets sammensætning
 6.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 7.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 8.Modtagne dokumenter
 9.Anden årsdag for sammenstyrtningen af Rana Plaza-bygningen og status med hensyn til bæredygtighedsaftalen (indgivne beslutningsforslag)
 10.Afstemningstid
  10.1.Forfinansiering af operationelle programmer støttet under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  10.2.Ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 om den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  10.3.Beskyttelsesforanstaltninger, der er fastsat i overenskomsten mellem EØF og Norge ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  10.4.Stabiliserings- og associeringsaftalen med Albanien ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  10.5.Anvendelse af stabiliserings- og associeringsaftalen og af interimsaftalen om handel og handelsanliggender med Bosnien-Hercegovina ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  10.6.Stabiliserings- og associeringsaftale med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  10.7.Anvendelse af artikel 107 og 108 i TEUF på visse former for horisontal statsstøtte * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  10.8.Regler for anvendelsen af artikel 108 i TEUF * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  10.9.Decharge 2013: EU's almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne (afstemning)
  10.10.Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge for 2013 for Kommissionen (afstemning)
  10.11.Decharge 2013: EU's almindelige budget – 8., 9. og 10. EUF (afstemning)
  10.12.Decharge 2013: EU's almindelige budget – Europa-Parlamentet (afstemning)
  10.13.Decharge 2013: EU's almindelige budget – Det Europæiske Råd og Rådet (afstemning)
  10.14.Decharge 2013: EU's almindelige budget – Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (afstemning)
  10.15.Decharge 2013: EU's almindelige budget – Domstolen (afstemning)
  10.16.Decharge 2013: EU's almindelige budget – Revisionsretten (afstemning)
  10.17.Decharge 2013: EU's almindelige budget – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (afstemning)
  10.18.Decharge 2013: EU's almindelige budget – Regionsudvalget (afstemning)
  10.19.Decharge 2013: EU's almindelige budget – Den Europæiske Ombudsmand (afstemning)
  10.20.Decharge 2013: EU's almindelige budget – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (afstemning)
  10.21.Decharge 2013: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol med EU's agenturer (afstemning)
  10.22.Decharge 2013: Det Europæiske Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) (afstemning)
  10.23.Decharge 2013: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) (afstemning)
  10.24.Decharge 2013: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CDT) (afstemning)
  10.25.Decharge 2013: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) (afstemning)
  10.26.Decharge 2013: Det Europæiske Politiakademi (Cepol) (afstemning)
  10.27.Decharge 2013: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) (afstemning)
  10.28.Decharge 2013: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (afstemning)
  10.29.Decharge 2013: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) (afstemning)
  10.30.Decharge 2013: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) (afstemning)
  10.31.Decharge 2013: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) (afstemning)
  10.32.Decharge 2013: Det Europæiske Miljøagentur (EEA) (afstemning)
  10.33.Decharge 2013: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) (afstemning)
  10.34.Decharge 2013: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) (afstemning)
  10.35.Decharge 2013: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) (afstemning)
  10.36.Decharge 2013: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) (afstemning)
  10.37.Decharge 2013: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) (afstemning)
  10.38.Decharge 2013: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) (afstemning)
  10.39.Decharge 2013: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA) (afstemning)
  10.40.Decharge 2013: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) (afstemning)
  10.41.Decharge 2013: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) (afstemning)
  10.42.Decharge 2013: Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA) (afstemning)
  10.43.Decharge 2013: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) (afstemning)
  10.44.Decharge 2013: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) (afstemning)
  10.45.Decharge 2013: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (EU-LISA) (afstemning)
  10.46.Decharge 2013: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) (afstemning)
  10.47.Decharge 2013: Euratoms Forsyningsagentur (afstemning)
  10.48.Decharge 2013: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EUROFOUND) (afstemning)
  10.49.Decharge 2013: Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust) (afstemning)
  10.50.Decharge 2013: Den Europæiske Politienhed (Europol) (afstemning)
  10.51.Decharge 2013: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) (afstemning)
  10.52.Decharge 2013: Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) (afstemning)
  10.53.Decharge 2013: Tilsynsmyndigheden for Det Europæiske GNSS (GSA) (afstemning)
  10.54.Decharge 2013: Fællesforetagendet Artemis (afstemning)
  10.55.Decharge 2013: Fællesforetagendet Clean Sky (afstemning)
  10.56.Decharge 2013: Fællesforetagendet ENIAC (afstemning)
  10.57.Decharge 2013: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint (afstemning)
  10.58.Decharge 2013: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler (afstemning)
  10.59.Decharge 2013: Fællesforetagendet for ITER og fusionsenergiudvikling (afstemning)
  10.60.Decharge 2013: SESAR-fællesforetagendet (afstemning)
  10.61.Pengemarkedsforeninger ***I (afstemning)
  10.62.Indførsel af tekstilvarer fra en række tredjelande, som ikke er omfattet af specifikke EU-regler for indførsel ***I (afstemning)
  10.63.Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2016 - Sektion I - Parlamentet (afstemning)
  10.64.En europæisk anklagemyndighed (afstemning)
  10.65.Alkoholstrategi (afstemning)
  10.66.Anden årsdag for sammenstyrtningen af Rana Plaza-bygningen og status med hensyn til bæredygtighedsaftalen (afstemning)
  10.67.Redegørelse om Det Europæiske Råds ekstraordinære møde (den 23. april 2015) - De seneste tragedier i Middelhavet og EU's migrations- og asylpolitik (afstemning)
 11.Stemmeforklaringer
 12.Stemmerettelser og -intentioner
 13.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 14.Ændring af dagsordenen
 15.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 16.Situationen i Burundi (forhandling)
 17.Forfølgelse af kristne rundt om i verden i relation til terrorgruppen al-Shabaabs drab på studerende i Kenya (forhandling)
 18.Ødelæggelse af kulturelle mindesmærker begået af ISIS/Daesh (forhandling)
 19.Situationen på Maldiverne (forhandling)
 20.Statusrapport 2014 om Albanien (forhandling)
 21.Statusrapport 2014 om Bosnien-Hercegovina (forhandling)
 22.Suspension af anvendelsen af exceptionelle handelsforanstaltninger for så vidt angår Bosnien-Hercegovina ***I (forhandling)
 23.EU-medlemsstaternes tilsagn om officiel udviklingsbistand (ODA) (forhandling)
 24.Marrakeshtraktaten om undtagelser fra ophavsretten for personer med synshandicap (forhandling)
 25.Bevillingsoverførsler
 26.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 27.Dagsorden for næste møde
 28.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (378 kb) Deltagerliste (64 kb)    Afstemning ved navneopråb (11125 kb) 
 
Protokol (287 kb) Deltagerliste (37 kb) Afstemningsresultater (73 kb) Afstemning ved navneopråb (309 kb) 
 
Protokol (383 kb) Deltagerliste (64 kb) Afstemningsresultater (1255 kb) Afstemning ved navneopråb (8260 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik