Προηγούμενο 
 Επόμενο 
RCVVOTESPVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Υποδοχή
 3.Έκθεση του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (23 Απριλίου 2015) - Οι πρόσφατες τραγωδίες στην Μεσόγειο και οι πολιτικές της ΕΕ για την μετανάστευση και το άσυλο (συζήτηση)
 4.Υποδοχή
 5.Σύνθεση του Σώματος
 6.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 7.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 8.Κατάθεση εγγράφων
 9.Δεύτερη επέτειος από την κατάρρευση του κτηρίου Rana Plaza και εξελίξεις σχετικά με το Σύμφωνο Βιωσιμότητας του Μπαγκλαντές (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  
10.1.Προχρηματοδότηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων που υποστηρίζονται από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
10.2.Κατάργηση του κανονισμού (ΕOΚ) αριθ. 3030/93 του Συμβουλίου περί κοινών κανόνων εισαγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
10.3.Μέτρα διασφαλίσεως που προβλέπονται στη Συμφωνία με τη Νορβηγία ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
10.4.Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης με την Αλβανία ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
10.5.Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης και Ενδιάμεση συμφωνία για το εμπόριο και τα εμπορικά θέματα με την Βοσνία-Ερζεγοβίνη ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
10.6.Συµφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
10.7.Εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 ΣΛΕΕ σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
10.8.Κανόνες για την εφαρμογή του άρθρου 108 ΣΛΕΕ * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
10.9.Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (ψηφοφορία)
  
10.10.Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την απαλλαγή της Επιτροπής για το 2013 (ψηφοφορία)
  
10.11.Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - 8ο, 9ο και 10ο ΕΤΑ (ψηφοφορία)
  
10.12.Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ψηφοφορία)
  
10.13.Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (ψηφοφορία)
  
10.14.Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ψηφοφορία)
  
10.15.Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Δικαστήριο (ψηφοφορία)
  
10.16.Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ελεγκτικό Συνέδριο (ψηφοφορία)
  
10.17.Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ψηφοφορία)
  
10.18.Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Επιτροπή των Περιφερειών (ψηφοφορία)
  
10.19.Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (ψηφοφορία)
  
10.20.Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ψηφοφορία)
  
10.21.Απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2013: επιδόσεις, οικονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της ΕΕ (ψηφοφορία)
  
10.22.Απαλλαγή 2013 : Οργανισμός Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) (ψηφοφορία)
  
10.23.Απαλλαγή 2013 : Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) (ψηφοφορία)
  
10.24.Απαλλαγή 2013 : Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)
  
10.25.Απαλλαγή 2013: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) (ψηφοφορία)
  
10.26.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) (ψηφοφορία)
  
10.27.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) (ψηφοφορία)
  
10.28.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (ψηφοφορία)
  
10.29.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) (ψηφοφορία)
  
10.30.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) (ψηφοφορία)
  
10.31.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) (ψηφοφορία)
  
10.32.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (EEA) (ψηφοφορία)
  
10.33.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) (ψηφοφορία)
  
10.34.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) (ψηφοφορία)
  
10.35.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) (ψηφοφορία)
  
10.36.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) (ψηφοφορία)
  
10.37.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) (ψηφοφορία)
  
10.38.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) (ψηφοφορία)
  
10.39.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) (ψηφοφορία)
  
10.40.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) (ψηφοφορία)
  
10.41.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) (ψηφοφορία)
  
10.42.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA) (ψηφοφορία)
  
10.43.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) (ψηφοφορία)
  
10.44.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) (ψηφοφορία)
  
10.45.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (EU-LISA) (ψηφοφορία)
  
10.46.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) (ψηφοφορία)
  
10.47.Απαλλαγή 2013 : Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (EURATOM) (ψηφοφορία)
  
10.48.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκό 'Ιδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (EUROFOUND) (ψηφοφορία)
  
10.49.Απαλλαγή 2013 : Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUROJUST) (ψηφοφορία)
  
10.50.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol) (ψηφοφορία)
  
10.51.Απαλλαγή 2013 : Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) (ψηφοφορία)
  
10.52.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX) (ψηφοφορία)
  
10.53.Απαλλαγή 2013 : Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS (GNSS) (ψηφοφορία)
  
10.54.Απαλλαγή 2013 : Κοινή Επιχείρηση ARTEMIS (ψηφοφορία)
  
10.55.Απαλλαγή 2013 : Κοινή Επιχείρηση CLEAN SKY (ψηφοφορία)
  
10.56.Απαλλαγή 2013 : Κοινή Επιχείρηση ENIAC (ψηφοφορία)
  
10.57.Απαλλαγή 2013 : Κοινή Επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» (ψηφοφορία)
  
10.58.Απαλλαγή 2013 : Κοινή επιχείρηση πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα (ψηφοφορία)
  
10.59.Απαλλαγή 2013 : Κοινή επιχείρηση για το ITER και την ανάπτυξη της ενέργειας σύντηξης (ψηφοφορία)
  
10.60.Απαλλαγή 2013 : Κοινή Επιχείρηση SESAR (ψηφοφορία)
  
10.61.Αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς ***I (ψηφοφορία)
  
10.62.Εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από ορισμένες τρίτες χώρες τα οποία δεν καλύπτονται από άλλους κανόνες εισαγωγής της Ένωσης ***I (ψηφοφορία)
  
10.63.Κατάσταση προβλέψεων εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2016 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ψηφοφορία)
  
10.64.Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (ψηφοφορία)
  
10.65.Στρατηγική για το αλκοόλ (ψηφοφορία)
  
10.66.Δεύτερη επέτειος από την κατάρρευση του κτηρίου Rana Plaza και εξελίξεις σχετικά με το Σύμφωνο Βιωσιμότητας του Μπαγκλαντές (ψηφοφορία)
  
10.67.Έκθεση του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (23 Απριλίου 2015) - Οι πρόσφατες τραγωδίες στην Μεσόγειο και οι πολιτικές της ΕΕ για την μετανάστευση και το άσυλο (ψηφοφορία)
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 13.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 14.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης
 15.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 16.Η κατάσταση στο Μπουρούντι (συζήτηση)
 17.Διωγμοί εναντίον χριστιανών σε όλο τον κόσμο, σε συσχετισμό με τους φόνους των φοιτητών στην Κένυα από την τρομοκρατική ομάδα αλ-Σαμπάμπ (συζήτηση)
 18.Καταστροφή τόπων πολιτισμικής σημασίας που διαπράττεται από το Ισλαμικό Κράτος (ISIS/Da’esh) (συζήτηση)
 19.Η κατάσταση στις Μαλδίβες (συζήτηση)
 20.Έκθεση προόδου του 2014 για την Αλβανία (συζήτηση)
 21.Έκθεση προόδου του 2014 για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη (συζήτηση)
 22.Αναστολή της εφαρμογής των έκτακτων εμπορικών μέτρων όσον αφορά τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ***I (συζήτηση)
 23.Δεσμεύσεις των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) (συζήτηση)
 24.Συνθήκη του Μαρακές για εξαιρέσεις στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για τα άτομα με προβλήματα όρασης (συζήτηση)
 25.Μεταφορές πιστώσεων
 26.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 27.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 28.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (442 kb) Κατάσταση παρόντων (64 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (11125 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (379 kb) Κατάσταση παρόντων (38 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (88 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (316 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (416 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (1364 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (8327 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου