Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 29. aprill 2015 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Tervitus
 3.Euroopa Ülemkogu erakorralise kohtumise (23. aprill 2015) aruanne - Hiljutised traagilised sündmused Vahemerel ning ELi rände- ja varjupaigapoliitika (arutelu)
 4.Tervitus
 5.Parlamendi koosseis
 6.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 7.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 8.Esitatud dokumendid
 9.Rana Plaza hoone kokkuvarisemise teine aastapäev ja Bangladeshi jätkusuutlikkuse kokkuleppe osas saavutatud edusammud (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 10.Hääletused
  10.1.Noorte tööhõive algatuse raames toetust saavatele rakenduskavadele makstavad eelmaksed ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  10.2.Teatavate tekstiiltoodete kolmandatest riikidest importimise ühiseeskirju käsitleva määruse (EMÜ) nr 3030/93 kehtetuks tunnistamine ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  10.3.Norraga sõlmitud lepingus ettenähtud kaitsemeetmed ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  10.4.Stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping Albaaniaga ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  10.5.Stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping ning kaubandust ja kaubandusküsimusi käsitlev vaheleping Bosnia ja Hertsegoviinaga ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  10.6.Stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigiga ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  10.7.ELi toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamine teatavate horisontaalse riigiabi liikide suhtes * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  10.8.Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 kohaldamise eeskirjad * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  10.9.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa Komisjon ja rakendusametid (hääletus)
  10.10.Kontrollikoja eriaruanded komisjoni 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (hääletus)
  10.11.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – 8., 9. ja 10. Euroopa Arengufond (hääletus)
  10.12.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa Parlament (hääletus)
  10.13.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (hääletus)
  10.14.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa välisteenistus (hääletus)
  10.15.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa Kohus (hääletus)
  10.16.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa Kontrollikoda (hääletus)
  10.17.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (hääletus)
  10.18.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Regioonide Komitee (hääletus)
  10.19.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa Ombudsman (hääletus)
  10.20.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa Andmekaitseinspektor (hääletus)
  10.21.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu ametite tulemused, finantsjuhtimine ja kontroll (hääletus)
  10.22.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER) (hääletus)
  10.23.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo (hääletus)
  10.24.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT) (hääletus)
  10.25.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) (hääletus)
  10.26.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Politseikolledž (CEPOL) (hääletus)
  10.27.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Lennundusohutusamet (EASA) (hääletus)
  10.28.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) (hääletus)
  10.29.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) (hääletus)
  10.30.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) (hääletus)
  10.31.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) (hääletus)
  10.32.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaamet (EEA) (hääletus)
  10.33.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA) (hääletus)
  10.34.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) (hääletus)
  10.35.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) (hääletus)
  10.36.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) (hääletus)
  10.37.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) (hääletus)
  10.38.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet (EMA) (hääletus)
  10.39.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) (hääletus)
  10.40.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA) (hääletus)
  10.41.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA) (hääletus)
  10.42.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Raudteeagentuur (ERA) (hääletus)
  10.43.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) (hääletus)
  10.44.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Koolitusfond (ETF) (hääletus)
  10.45.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa amet (eu-LISA) (hääletus)
  10.46.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) (hääletus)
  10.47.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euratomi Tarneagentuur (hääletus)
  10.48.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) (hääletus)
  10.49.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust) (hääletus)
  10.50.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Politseiamet (Europol) (hääletus)
  10.51.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) (hääletus)
  10.52.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (Frontex) (hääletus)
  10.53.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa GNSSi Agentuur (GSA) (hääletus)
  10.54.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte ARTEMIS (hääletus)
  10.55.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Clean Sky (hääletus)
  10.56.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte ENIAC (hääletus)
  10.57.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõte (hääletus)
  10.58.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Innovatiivsete Ravimite Algatuse Ühisettevõte (hääletus)
  10.59.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise ühisettevõte (hääletus)
  10.60.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte SESAR (hääletus)
  10.61.Rahaturufondid ***I (hääletus)
  10.62.Tekstiiltoodete importimine teatavatest liidu impordi erieeskirjadega hõlmamata kolmandatest riikidest ***I (hääletus)
  10.63.2016. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Parlament (hääletus)
  10.64.Euroopa Prokuratuur (hääletus)
  10.65.Alkoholistrateegia (hääletus)
  10.66.Rana Plaza hoone kokkuvarisemise teine aastapäev ja Bangladeshi jätkusuutlikkuse kokkuleppe osas saavutatud edusammud (hääletus)
  10.67.Euroopa Ülemkogu erakorralise kohtumise (23. aprill 2015) aruanne - Hiljutised traagilised sündmused Vahemerel ning ELi rände- ja varjupaigapoliitika (hääletus)
 11.Selgitused hääletuse kohta
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 13.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 14.Päevakorra muutmine
 15.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 16.Olukord Burundis (arutelu)
 17.Kristlaste tagakiusamine kogu maailmas ning Keenia üliõpilaste tapmine terrorirühmituse Al-Shabaab poolt (arutelu)
 18.Kultuurimälestiste hävitamine ISISe/Da'eshi poolt (arutelu)
 19.Olukord Maldiividel (arutelu)
 20.Albaania 2014. aasta eduaruanne (arutelu)
 21.Bosnia ja Hertsegoviina 2014. aasta eduaruanne (arutelu)
 22.Erandlike kaubandusmeetmete kohaldamise peatamine Bosnia ja Hertsegoviina suhtes ***I (arutelu)
 23.ELi liikmesriikide kohustused ametliku arenguabi vallas (arutelu)
 24.Marrakechi leping autoriõiguste erandite kohta nägemispuudega inimeste jaoks (arutelu)
 25.Assigneeringute ümberpaigutamine
 26.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 27.Järgmise istungi päevakord
 28.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (380 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb)    Nimelise hääletuse tulemused (11125 kb) 
 
Protokoll (284 kb) Kohalolijate nimekiri (37 kb) Hääletustulemused (72 kb) Nimelise hääletuse tulemused (309 kb) 
 
Protokoll (368 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb) Hääletustulemused (1240 kb) Nimelise hääletuse tulemused (8329 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika