Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Keskiviikko 29. huhtikuuta 2015 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Tervetulotoivotukset
 3.Ylimääräinen Eurooppa-neuvoston kokous (23. huhtikuuta 2015) - Viimeisimmät tragediat Välimerellä ja EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikat (keskustelu)
 4.Tervetulotoivotukset
 5.Parlamentin kokoonpano
 6.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 7.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 8.Vastaanotetut asiakirjat
 9.Rana Plaza -rakennuksen romahtamisen toinen vuosipäivä ja kestävyyssopimuksen tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 10.Äänestykset
  10.1.Nuorisotyöllisyysaloitteesta tuettavien toimenpideohjelmien ennakkomaksu ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  10.2.Tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3030/93 kumoaminen ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  10.3.Norjan kanssa tehdyssä sopimuksessa määrätyt suojatoimenpiteet ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  10.4.Albanian kanssa tehty vakautus- ja assosiaatiosopimus ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  10.5.Bosnia ja Hertsegovinan kanssa tehty vakautus- ja assosiaatiosopimus sekä kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskeva väliaikainen sopimus ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  10.6.Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa tehty vakautus- ja assosiaatiosopimus ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  10.7.SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltaminen tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  10.8.SEUT-sopimuksen 108 artiklan soveltamista koskevat säännöt * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  10.9.Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan komissio ja toimeenpanovirastot (äänestys)
  10.10.Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2013 vastuuvapausmenettelyssä (äänestys)
  10.11.Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Kahdeksas, yhdeksäs ja kymmenes Euroopan kehitysrahasto (äänestys)
  10.12.Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan parlamentti (äänestys)
  10.13.Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (äänestys)
  10.14.Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan ulkosuhdehallinto (äänestys)
  10.15.Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Tuomioistuin (äänestys)
  10.16.Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Tilintarkastustuomioistuin (äänestys)
  10.17.Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Talous- ja sosiaalikomitea (äänestys)
  10.18.Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Alueiden komitea (äänestys)
  10.19.Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan oikeusasiamies (äänestys)
  10.20.Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan tietosuojavaltuutettu (äänestys)
  10.21.Vastuuvapaus 2013: toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja EU:n erillisvirastojen valvonta (äänestys)
  10.22.Vastuuvapaus 2013: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (äänestys)
  10.23.Vastuuvapaus 2013: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen virasto (äänestys)
  10.24.Vastuuvapaus 2013: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (äänestys)
  10.25.Vastuuvapaus 2013: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (äänestys)
  10.26.Vastuuvapaus 2013: Euroopan poliisiakatemia (äänestys)
  10.27.Vastuuvapaus 2013: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (äänestys)
  10.28.Vastuuvapaus 2013: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (äänestys)
  10.29.Vastuuvapaus 2013: Euroopan pankkiviranomainen (äänestys)
  10.30.Vastuuvapaus 2013: Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (äänestys)
  10.31.Vastuuvapaus 2013: Euroopan kemikaalivirasto (äänestys)
  10.32.Vastuuvapaus 2013: Euroopan ympäristökeskus (äänestys)
  10.33.Vastuuvapaus 2013: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (äänestys)
  10.34.Vastuuvapaus 2013: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (äänestys)
  10.35.Vastuuvapaus 2013: Euroopan tasa-arvoinstituutti (äänestys)
  10.36.Vastuuvapaus 2013: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (äänestys)
  10.37.Vastuuvapaus 2013: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (äänestys)
  10.38.Vastuuvapaus 2013: Euroopan lääkevirasto (äänestys)
  10.39.Vastuuvapaus 2013: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (äänestys)
  10.40.Vastuuvapaus 2013: Euroopan meriturvallisuusvirasto (äänestys)
  10.41.Vastuuvapaus 2013: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (äänestys)
  10.42.Vastuuvapaus 2013: Euroopan rautatievirasto (äänestys)
  10.43.Vastuuvapaus 2013: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (äänestys)
  10.44.Vastuuvapaus 2013: Euroopan koulutussäätiö (äänestys)
  10.45.Vastuuvapaus 2013: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (äänestys)
  10.46.Vastuuvapaus 2013: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (äänestys)
  10.47.Vastuuvapaus 2013: Euratomin hankintakeskus (äänestys)
  10.48.Vastuuvapaus 2013: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (äänestys)
  10.49.Vastuuvapaus 2013: Euroopan oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust) (äänestys)
  10.50.Vastuuvapaus 2013: Euroopan poliisivirasto (Europol) (äänestys)
  10.51.Vastuuvapaus 2013: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (äänestys)
  10.52.Vastuuvapaus 2013: Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Frontex) (äänestys)
  10.53.Vastuuvapaus 2013: Euroopan GSA-virasto (äänestys)
  10.54.Vastuuvapaus 2013: ARTEMIS-yhteisyritys (äänestys)
  10.55.Vastuuvapaus 2013: Clean Sky -yhteisyritys (äänestys)
  10.56.Vastuuvapaus 2013: ENIAC-yhteisyritys (äänestys)
  10.57.Vastuuvapaus 2013: Polttokenno- ja vety-yhteisyritys (äänestys)
  10.58.Vastuuvapaus 2013: Innovatiivisia lääkkeitä koskevaa yhteistä teknologia-aloitetta toteuttava yhteisyritys (äänestys)
  10.59.Vastuuvapaus 2013: ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava eurooppalainen yhteisyritys (äänestys)
  10.60.Vastuuvapaus 2013: SESAR-yhteisyritys (äänestys)
  10.61.Rahamarkkinarahastot ***I (äänestys)
  10.62.Muiden kuin unionin erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden tekstiilituotteiden tuonti ***I (äänestys)
  10.63.Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2016 - Pääluokka I - Euroopan parlamentti (äänestys)
  10.64.Euroopan syyttäjänvirasto (äänestys)
  10.65.Alkoholistrategia (äänestys)
  10.66.Rana Plaza -rakennuksen romahtamisen toinen vuosipäivä ja kestävyyssopimuksen tilanne (äänestys)
  10.67.Ylimääräinen Eurooppa-neuvoston kokous (23. huhtikuuta 2015) - Viimeisimmät tragediat Välimerellä ja EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikat (äänestys)
 11.Äänestysselitykset
 12.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 13.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 14.Esityslistan muuttaminen
 15.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 16.Burundin tilanne (keskustelu)
 17.Kristittyjen vaino maailmassa ja terroristijärjestö al-Shabaabin tekemät opiskelijoiden surmat Keniassa (keskustelu)
 18.ISIS/Da'esh-järjestön harjoittama kulttuurikohteiden tuhoaminen (keskustelu)
 19.Malediivien tilanne (keskustelu)
 20.Albaniaa koskeva vuoden 2014 edistymiskertomus (keskustelu)
 21.Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2014 edistymiskertomus (keskustelu)
 22.Poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden soveltamisen keskeyttäminen Bosnia ja Hertsegovinan osalta ***I (keskustelu)
 23.EU:n jäsenvaltioiden julkista kehitysapua koskevat sitoumukset (keskustelu)
 24.Marrakeshin yleissopimus tekijänoikeuksien rajoittamisesta näkövammaisten hyväksi (keskustelu)
 25.Määrärahojen siirrot
 26.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 27.Seuraavan istunnon esityslista
 28.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (384 kb) Läsnäololista (64 kb)    Nimenhuutoäänestykset (11125 kb) 
 
Pöytäkirja (288 kb) Läsnäololista (37 kb) Äänestysten tulokset (77 kb) Nimenhuutoäänestykset (320 kb) 
 
Pöytäkirja (376 kb) Läsnäololista (64 kb) Äänestysten tulokset (1149 kb) Nimenhuutoäänestykset (8283 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö