Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Trešdiena, 2015. gada 29. aprīlis - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Oficiāla sveikšana
 3.Eiropadomes ārkārtas sanāksmes (2015. gada 23. aprīlī) ziņojums — pēdējā laikā notikušās traģēdijas Vidusjūrā un ES migrācijas un patvēruma politikas nostādnes (debates)
 4.Oficiāla sveikšana
 5.Parlamenta sastāvs
 6.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 7.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 8.Dokumentu iesniegšana
 9.Rana Plaza ēkas sabrukšanas otrā gadadiena un pašreizējais stāvoklis ilgtspējas pakta īstenošanā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 10.Balsošanas laiks
  10.1.Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas atbalstīto darbības programmu priekšfinansēšana ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  10.2.Regulas (EEK) Nr. 3030/93 par kopīgiem noteikumiem konkrētu tekstilizstrādājumu importam no trešām valstīm atcelšana ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  10.3.Nolīgumā ar Norvēģiju paredzētie aizsardzības pasākumi ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  10.4.Stabilizācijas un asociācijas nolīgums ar Albāniju ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  10.5.Ar Bosniju un Hercegovinu noslēgtais Stabilizācijas un asociācijas nolīgums un Pagaidu nolīgums par tirdzniecību un ar tirdzniecību saistītiem jautājumiem ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  10.6.Stabilizācijas un asociācijas nolīgums ar Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  10.7.LESD 107. un 108. panta piemērošana attiecībā uz dažu kategoriju valsts horizontālo atbalstu * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  10.8.Noteikumi LESD 108. panta piemērošanai * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  10.9.ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un izpildaģentūras (balsošana)
  10.10.Revīzijas palātas īpašie ziņojumi saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (balsošana)
  10.11.ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — 8., 9. un 10. EAF (balsošana)
  10.12.ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments (balsošana)
  10.13.ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome (balsošana)
  10.14.ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ārējās darbības dienests (balsošana)
  10.15.ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Tiesa (balsošana)
  10.16.ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palāta (balsošana)
  10.17.ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (balsošana)
  10.18.ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja (balsošana)
  10.19.ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds (balsošana)
  10.20.ES 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (balsošana)
  10.21.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES aģentūru darbība, finanšu pārvaldība un kontrole (balsošana)
  10.22.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER) (balsošana)
  10.23.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) birojs (balsošana)
  10.24.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT) (balsošana)
  10.25.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP) (balsošana)
  10.26.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas akadēmija (CEPOL) (balsošana)
  10.27.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA) (balsošana)
  10.28.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO) (balsošana)
  10.29.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Banku iestāde (EBI) (balsošana)
  10.30.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) (balsošana)
  10.31.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (ECHA) (balsošana)
  10.32.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra (EEA) (balsošana)
  10.33.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA) (balsošana)
  10.34.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) (balsošana)
  10.35.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) (balsošana)
  10.36.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI) (balsošana)
  10.37.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) (balsošana)
  10.38.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) (balsošana)
  10.39.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA) (balsošana)
  10.40.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA) (balsošana)
  10.41.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA) (balsošana)
  10.42.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzelzceļa aģentūra (ERA) (balsošana)
  10.43.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) (balsošana)
  10.44.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds (ETF) (balsošana)
  10.45.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) (balsošana)
  10.46.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) (balsošana)
  10.47.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra (balsošana)
  10.48.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) (balsošana)
  10.49.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Tiesu sadarbības vienība (Eurojust) (balsošana)
  10.50.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas birojs (Eiropols) (balsošana)
  10.51.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) (balsošana)
  10.52.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Frontex) (balsošana)
  10.53.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas GNSS aģentūra (GSA) (balsošana)
  10.54.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ARTEMIS kopuzņēmums (balsošana)
  10.55.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums Clean Sky (balsošana)
  10.56.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ENIAC kopuzņēmums (balsošana)
  10.57.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Kurināmā elementi un ūdeņradis" (balsošana)
  10.58.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Kopuzņēmums novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai (balsošana)
  10.59.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotais kopuzņēmums (balsošana)
  10.60.2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — SESAR kopuzņēmums (balsošana)
  10.61.Naudas tirgus fondi ***I (balsošana)
  10.62.Tekstilizstrādājumu imports no dažām trešām valstīm, uz kurām neattiecas īpaši noteikumi par importu Savienībā ***I (balsošana)
  10.63.Ieņēmumu un izdevumu tāme 2016. finanšu gadam, I iedaļa — Parlaments (balsošana)
  10.64.Eiropas Prokuratūra (balsošana)
  10.65.Stratēģija alkohola jomā (balsošana)
  10.66.Rana Plaza ēkas sabrukšanas otrā gadadiena un pašreizējais stāvoklis ilgtspējas pakta īstenošanā (balsošana)
  10.67.Eiropadomes ārkārtas sanāksmes (2015. gada 23. aprīlī) ziņojums — pēdējā laikā notikušās traģēdijas Vidusjūrā un ES migrācijas un patvēruma politikas nostādnes (balsošana)
 11.Balsojumu skaidrojumi
 12.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 13.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 14.Izmaiņas darba kārtībā
 15.Komiteju un delegāciju sastāvs
 16.Stāvoklis Burundi (debates)
 17.Kristiešu vajāšana visā pasaulē – teroristu grupējuma Al-Shabaab pastrādātā studentu slepkavība Kenijā (debates)
 18.ISIS/Da'esh veiktā kultūras pieminekļu iznīcināšana (debates)
 19.Stāvoklis Maldīvijā (debates)
 20.Albānijas 2014. gada progresa ziņojums (debates)
 21.Bosnijas un Hercegovinas 2014. gada progresa ziņojums (debates)
 22.Ārkārtas tirdzniecības pasākumu piemērošanas Bosnijai un Hercegovinai apturēšana ***I (debates)
 23.ES dalībvalstu saistības oficiālās attīstības palīdzības (OAP) jomā (debates)
 24.Marrākešas līgums par autortiesību izņēmumiem, kas tiek piemēroti personām ar redzes traucējumiem (debates)
 25.Apropriāciju pārvietojumi
 26.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 27.Nākamās sēdes darba kārtība
 28.Sēdes slēgšana
 Apmeklējumu reģistrs
Protokols (385 kb) Apmeklējumu reģistrs (64 kb)    Balsojumi pēc saraksta (11125 kb) 
 
Protokols (363 kb) Apmeklējumu reģistrs (37 kb) Balsojumu rezultāti (75 kb) Balsojumi pēc saraksta (675 kb) 
 
Protokols (377 kb) Apmeklējumu reģistrs (65 kb) Balsojumu rezultāti (1332 kb) Balsojumi pēc saraksta (8348 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika