Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 29 kwietnia 2015 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Oficjalne powitanie
 3.Sprawozdanie z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej (w dniu 23 kwietnia 2015 r.) – Ostatnie tragiczne wydarzenia na Morzu Śródziemnym oraz polityka UE w zakresie azylu i migracji (debata)
 4.Oficjalne powitanie
 5.Skład Parlamentu
 6.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 7.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 8.Składanie dokumentów
 9.Druga rocznica runięcia kompleksu Rana Plaza i postępy w zakresie porozumienia na rzecz zrównoważoności (złożone projekty rezolucji)
 10.Głosowanie
  10.1.Początkowe płatności zaliczkowe wypłacane na rzecz programów operacyjnych wspieranych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.2.Uchylenie rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.3.Środki ochronne przewidziane umową między EWG a Norwegią ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.4.Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między WE a Albanią ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.5.Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu oraz umowa przejściowa w sprawie handlu i spraw związanych z handlem zawarte między WE a Bośnią i Hercegowiną ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.6.Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między WE a byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.7.Stosowanie art. 107 i 108 TFUE do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.8.Zasady stosowania art. 108 TFUE * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.9.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Komisja Europejska i agencje wykonawcze (głosowanie)
  10.10.Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok 2013 (głosowanie)
  10.11.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE - 8., 9. i 10. EFR (głosowanie)
  10.12.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Parlament Europejski (głosowanie)
  10.13.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada (głosowanie)
  10.14.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (głosowanie)
  10.15.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości (głosowanie)
  10.16.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy (głosowanie)
  10.17.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Komitet Ekonomiczno-Społeczny (głosowanie)
  10.18.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Komitet Regionów (głosowanie)
  10.19.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (głosowanie)
  10.20.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych (głosowanie)
  10.21.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE (głosowanie)
  10.22.Absolutorium z wykonania budżetu na 2013 r.: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) (głosowanie)
  10.23.Absolutorium z wykonania budżetu na 2013 r.: Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) (głosowanie)
  10.24.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) (głosowanie)
  10.25.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) (głosowanie)
  10.26.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) (głosowanie)
  10.27.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) (głosowanie)
  10.28.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) (głosowanie)
  10.29.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) (głosowanie)
  10.30.Absolutorium z wykonania budżetu na 2013: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) (głosowanie)
  10.31.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) (głosowanie)
  10.32.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Środowiska (EEA) (głosowanie)
  10.33.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA) (głosowanie)
  10.34.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) (głosowanie)
  10.35.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) (głosowanie)
  10.36.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) (głosowanie)
  10.37.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) (głosowanie)
  10.38.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Leków (EMA) (głosowanie)
  10.39.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) (głosowanie)
  10.40.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) (głosowanie)
  10.41.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) (głosowanie)
  10.42.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Kolejowa (ERA) (głosowanie)
  10.43.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) (głosowanie)
  10.44.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) (głosowanie)
  10.45.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (EU-LISA) (głosowanie)
  10.46.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) (głosowanie)
  10.47.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Agencja Dostaw Euratomu (EURATOM) (głosowanie)
  10.48.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND) (głosowanie)
  10.49.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (EUROJUST) (głosowanie)
  10.50.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejski Urząd Policji (Europol) (głosowanie)
  10.51.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) (głosowanie)
  10.52.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) (głosowanie)
  10.53.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: Agencja Europejskiego GNSS (głosowanie)
  10.54.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS (głosowanie)
  10.55.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie „Czyste nieboˮ (głosowanie)
  10.56.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie ENIAC (głosowanie)
  10.57.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie „Ogniwa paliwowe i technologie wodoroweˮ (głosowanie)
  10.58.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie "Inicjatywa w zakresie leków innowacyjnych" (głosowanie)
  10.59.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie na rzecz realizacji ITER i rozwoju energii termojądrowej (głosowanie)
  10.60.Absolutorium z wykonania budżetu na rok 2013: wspólne przedsięwzięcie SESAR (głosowanie)
  10.61.Fundusze rynku pieniężnego ***I (głosowanie)
  10.62.Przywóz wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich nieobjętych szczegółowymi regułami Unii dotyczącymi przywozu ***I (głosowanie)
  10.63.Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2016 – sekcja 1 – Parlament (głosowanie)
  10.64.Prokuratura Europejska (głosowanie)
  10.65.Strategia dotycząca alkoholu (głosowanie)
  10.66.Druga rocznica runięcia kompleksu Rana Plaza i postępy w zakresie porozumienia na rzecz zrównoważoności (głosowanie)
  10.67.Sprawozdanie z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej (w dniu 23 kwietnia 2015 r.) – Ostatnie tragiczne wydarzenia na Morzu Śródziemnym oraz polityka UE w zakresie azylu i migracji (głosowanie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 12.Korekty do głosowania i zamiary głosowania
 13.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 14.Zmiana porządku obrad
 15.Skład komisji i delegacji
 16.Sytuacja w Burundi (debata)
 17.Zabójstwa studentów w Kenii przez ugrupowanie terrorystyczne Al-Szabab (debata)
 18.Niszczenie obiektów kultury przez ISIS/DAISZ (debata)
 19.Sytuacja na Malediwach (debata)
 20.Sprawozdanie z postępów Albanii w 2014 r. (debata)
 21.Sprawozdanie z postępów Bośni i Hercegowiny w 2014 r. (debata)
 22.Zawieszenie stosowania nadzwyczajnych środków handlowych w odniesieniu do Bośni i Hercegowiny ***I (debata)
 23.Zobowiązania państw członkowskich UE dotyczące oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA) (debata)
 24.Traktat z Marrakeszu o wyjątkach w prawie autorskim dla osób niedowidzących (debata)
 25.Przesunięcie środków
 26.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 27.Porządek obrad następnego posiedzenia
 28.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (379 kb) Lista obecności (64 kb)    Głosowanie imienne (11125 kb) 
 
Protokół (374 kb) Lista obecności (37 kb) Wyniki głosowania (76 kb) Głosowanie imienne (275 kb) 
 
Protokół (392 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (1242 kb) Głosowanie imienne (8233 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności