Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Streda, 29. apríla 2015 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Oficiálne privítanie
 3.Správa z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady (23. apríla 2015) – Najnovšie tragédie v Stredozemnom mori a migračná a azylová politika EÚ (rozprava)
 4.Oficiálne privítanie
 5.Zloženie Parlamentu
 6.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 7.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 8.Predloženie dokumentov
 9.Druhé výročie zrútenia budovy Rana Plaza a súčasný stav paktu udržateľnosti (predložené návrhy uznesení)
 10.Hlasovanie
  10.1.Predbežné financovanie operačných programov podporovaných z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  10.2.Zrušenie nariadenia Rady (EHS) č. 3030/93 o spoločných pravidlách pre dovozy určitých textilných výrobkov z tretích krajín ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  10.3.Bezpečnostné opatrenia ustanovené v dohode medzi EHS a Nórskom ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  10.4.Stabilizačná a asociačná dohoda s Albánskom ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  10.5.Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi ES a Bosnou a Hercegovinou a Dočasná dohoda o obchode a obchodných záležitostiach s Bosnou a Hercegovinou ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  10.6.Stabilizačná a asociačná dohoda s bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  10.7.Uplatňovanie článkov 107 a 108 ZFEÚ na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  10.8.Pravidlá na uplatňovanie článku 108 ZFEÚ * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  10.9.Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry (hlasovanie)
  10.10.Osobitné správy Dvora audítorov o udelení absolutória Komisii za rok 2013 (hlasovanie)
  10.11.Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – 8., 9. a 10 ERF (hlasovanie)
  10.12.Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament (hlasovanie)
  10.13.Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada (hlasovanie)
  10.14.Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (hlasovanie)
  10.15.Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor (hlasovanie)
  10.16.Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Dvor audítorov (hlasovanie)
  10.17.Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Hospodársky a sociálny výbor (hlasovanie)
  10.18.Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov (hlasovanie)
  10.19.Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman (hlasovanie)
  10.20.Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (hlasovanie)
  10.21.Absolutórium za rok 2013: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ (hlasovanie)
  10.22.Absolutórium za rok 2013: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) (hlasovanie)
  10.23.Absolutórium za rok 2013: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) (hlasovanie)
  10.24.Absolutórium za rok 2013: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT) (hlasovanie)
  10.25.Absolutórium za rok 2013: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP) (hlasovanie)
  10.26.Absolutórium za rok 2013: Európska policajná akadémia (CEPOL) (hlasovanie)
  10.27.Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) (hlasovanie)
  10.28.Absolutórium za rok 2013: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (hlasovanie)
  10.29.Absolutórium za rok 2013: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) (hlasovanie)
  10.30.Absolutórium za rok 2013: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) (hlasovanie)
  10.31.Absolutórium za rok 2013: Európska chemická agentúra (ECHA) (hlasovanie)
  10.32.Absolutórium za rok 2013: Európska environmentálna agentúra (EEA) (hlasovanie)
  10.33.Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) (hlasovanie)
  10.34.Absolutórium za rok 2013: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) (hlasovanie)
  10.35.Absolutórium za rok 2013: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) (hlasovanie)
  10.36.Absolutórium za rok 2013: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) (hlasovanie)
  10.37.Absolutórium za rok 2013: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) (hlasovanie)
  10.38.Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra pre lieky (EMA) (hlasovanie)
  10.39.Absolutórium za rok 2013: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) (hlasovanie)
  10.40.Absolutórium za rok 2013: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) (hlasovanie)
  10.41.Absolutórium za rok 2013: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) (hlasovanie)
  10.42.Absolutórium za rok 2013: Európska železničná agentúra (ERA) (hlasovanie)
  10.43.Absolutórium za rok 2013: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) (hlasovanie)
  10.44.Absolutórium za rok 2013: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) (hlasovanie)
  10.45.Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) (hlasovanie)
  10.46.Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) (hlasovanie)
  10.47.Zásobovacia agentúra Euratomu (EURATOM) (hlasovanie)
  10.48.Absolutórium za rok 2013: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (EUROFOUND) (hlasovanie)
  10.49.Absolutórium za rok 2013: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (EUROJUST) (hlasovanie)
  10.50.Absolutórium za rok 2013: Európsky policajný úrad (Europol) (hlasovanie)
  10.51.Absolutórium za rok 2013: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) (hlasovanie)
  10.52.Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX) (hlasovanie)
  10.53.Absolutórium za rok 2013: Agentúra pre európsky GNSS (GSA) (hlasovanie)
  10.54.Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik ARTEMIS (hlasovanie)
  10.55.Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik Čisté nebo (hlasovanie)
  10.56.Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik ENIAC (hlasovanie)
  10.57.Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik pre palivové články a vodík (hlasovanie)
  10.58.Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky (hlasovanie)
  10.59.Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (hlasovanie)
  10.60.Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik SESAR (hlasovanie)
  10.61.Fondy peňažného trhu ***I (hlasovanie)
  10.62.Dovozy textilných výrobkov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú osobitné dovozné predpisy Únie ***I (hlasovanie)
  10.63.Odhady príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2016 – Oddiel I – Parlament (hlasovanie)
  10.64.Európska prokuratúra (hlasovanie)
  10.65.Stratégia zameraná na alkohol (hlasovanie)
  10.66.Druhé výročie zrútenia budovy Rana Plaza a súčasný stav paktu udržateľnosti (hlasovanie)
  10.67.Správa z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady (23. apríla 2015) – Najnovšie tragédie v Stredozemnom mori a migračná a azylová politika EÚ (hlasovanie)
 11.Vysvetlenia hlasovania
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 13.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 14.Zmena programu rokovania
 15.Zloženie výborov a delegácií
 16.Situácia v Burundi (rozprava)
 17.Prenasledovanie kresťanov vo svete v súvislosti so zabitím študentov v Keni teroristickou skupinou aš-Šabáb (rozprava)
 18.Ničenie kultúrnych pamiatok, ktoré pácha ISIS/Dá’iš (rozprava)
 19.Situácia na Maldivách (rozprava)
 20.Správa o pokroku Albánska za rok 2014 (rozprava)
 21.Správa o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2014 (rozprava)
 22.Pozastavenie výnimočných obchodných opatrení, pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu ***I (rozprava)
 23.Záväzky členských štátov EÚ, pokiaľ ide o oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA) (rozprava)
 24.Marakéšska zmluva o výnimkách z autorského práva pre zrakovo postihnuté osoby (rozprava)
 25.Presun rozpočtových prostriedkov
 26.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 27.Program rokovania na nasledujúci deň
 28.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (380 kb) Prezenčná listina (64 kb)    Hlasovania podľa mien (11125 kb) 
 
Zápisnica (358 kb) Prezenčná listina (37 kb) Výsledky hlasovaní (69 kb) Hlasovania podľa mien (275 kb) 
 
Zápisnica (378 kb) Prezenčná listina (65 kb) Výsledky hlasovaní (1244 kb) Hlasovania podľa mien (8315 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia