Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Sreda, 29. april 2015 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Dobrodošlica
 3.Poročilo o izrednem zasedanju Evropskega sveta (23. april 2015) – nedavni tragični dogodki v Sredozemlju in politika EU na področju priseljevanja in azila (razprava)
 4.Dobrodošlica
 5.Sestava Parlamenta
 6.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 7.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 8.Predložitev dokumentov
 9.Druga obletnica zrušitve poslopja Rana Plaza in stanje glede trajnostnega sporazuma (vloženi predlogi resolucij)
 10.Čas glasovanja
  10.1.Predhodno financiranje za operativne programe, podprte v okviru pobude za zaposlovanje mladih ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  10.2.Razveljavitev Uredbe Sveta (EGS) št. 3030/93 o skupnih pravilih za uvoz nekaterih tekstilnih izdelkov po poreklu iz tretjih držav ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  10.3.Zaščitni ukrepi, določeni v sporazumu z Norveško ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  10.4.Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med Evropskima skupnostma in Albanijo ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  10.5.Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum in Začasni sporazum o trgovini in trgovinskih zadevah z Bosno in Hercegovino ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  10.6.Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum z Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  10.7.Uporaba členov 107 in 108 PDEU za določene vrste horizontalne državne pomoči * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  10.8.Pravila za uporabo člena 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  10.9.Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Evropska komisija in izvajalske agencije (glasovanje)
  10.10.Posebna poročila Računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2013 (glasovanje)
  10.11.Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - 8., 9. in 10. ERS (glasovanje)
  10.12.Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Evropski parlament (glasovanje)
  10.13.Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Evropski svet in Svet (glasovanje)
  10.14.Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Evropska služba za zunanje delovanje (glasovanje)
  10.15.Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Sodišče Evropske unije (glasovanje)
  10.16.Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Računsko sodišče (glasovanje)
  10.17.Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Evropski ekonomsko-socialni odbor (glasovanje)
  10.18.Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Odbor regij (glasovanje)
  10.19.Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Evropski varuh človekovih pravic (glasovanje)
  10.20.Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Evropski nadzornik za varstvo podatkov (glasovanje)
  10.21.Razrešnica za leto 2013: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij EU (glasovanje)
  10.22.Razrešnica za leto 2013: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) (glasovanje)
  10.23.Razrešnica za leto 2013: Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) (glasovanje)
  10.24.Razrešnica za leto 2013: Prevajalski center za organe Evropske unije (CDT) (glasovanje)
  10.25.Razrešnica za leto 2013: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP) (glasovanje)
  10.26.Razrešnica za leto 2013: Evropska policijska akademija (CEPOL) (glasovanje)
  10.27.Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) (glasovanje)
  10.28.Razrešnica za leto 2013: Evropski azilni podporni urad (EASO) (glasovanje)
  10.29.Razrešnica za leto 2013: Evropski bančni organ (EBA) (glasovanje)
  10.30.Razrešnica za leto 2013: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) (glasovanje)
  10.31.Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za kemikalije (ECHA) (glasovanje)
  10.32.Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za okolje (EEA) (glasovanje)
  10.33.Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA) (glasovanje)
  10.34.Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) (glasovanje)
  10.35.Razrešnica za leto 2013: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) (glasovanje)
  10.36.Razrešnica za leto 2013: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) (glasovanje)
  10.37.Razrešnica za leto 2013: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) (glasovanje)
  10.38.Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za zdravila (EMA) (glasovanje)
  10.39.Razrešnica za leto 2013: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) (glasovanje)
  10.40.Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) (glasovanje)
  10.41.Razrešnica za leto 2013: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) (glasovanje)
  10.42.Razrešnica za leto 2013: Evropska železniška agencija (ERA) (glasovanje)
  10.43.Razrešnica za leto 2013: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) (glasovanje)
  10.44.Razrešnica za leto 2013: Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) (glasovanje)
  10.45.Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (EU-LISA) (glasovanje)
  10.46.Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) (glasovanje)
  10.47.Razrešnica za leto 2013: Agencija za oskrbo Euratom (EURATOM) (glasovanje)
  10.48.Razrešnica za leto 2013: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (EUROFOUND) (glasovanje)
  10.49.Razrešnica za leto 2013: Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (EUROJUST) (glasovanje)
  10.50.Razrešnica za leto 2013: Evropski policijski urad (EUROPOL) (glasovanje)
  10.51.Razrešnica za leto 2013: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) (glasovanje)
  10.52.Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (FRONTEX) (glasovanje)
  10.53.Razrešnica za leto 2013: Agencija za evropski GNSS (GNSS) (glasovanje)
  10.54.Razrešnica za leto 2013: Skupno podjetje ARTEMIS (glasovanje)
  10.55.Razrešnica za leto 2013: Skupno podjetje Čisto nebo (glasovanje)
  10.56.Razrešnica za leto 2013: Skupno podjetje ENIAC (glasovanje)
  10.57.Razrešnica za leto 2013: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (glasovanje)
  10.58.Razrešnica za leto 2013: Skupno podjetje za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila (glasovanje)
  10.59.Razrešnica za leto 2013: Skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (glasovanje)
  10.60.Razrešnica za leto 2013: Skupno podjetje SESAR (glasovanje)
  10.61.Skladi denarnega trga ***I (glasovanje)
  10.62.Uvoz tekstilnih izdelkov iz nekaterih tretjih držav, ki jih ne urejajo posebna uvozna pravila Unije ***I (glasovanje)
  10.63.Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2016 - oddelek I - Parlament (glasovanje)
  10.64.Evropsko javno tožilstvo (glasovanje)
  10.65.Strategija o alkoholu (glasovanje)
  10.66.Druga obletnica zrušitve poslopja Rana Plaza in stanje glede trajnostnega sporazuma (glasovanje)
  10.67.Poročilo o izrednem zasedanju Evropskega sveta (23. april 2015) – nedavni tragični dogodki v Sredozemlju in politika EU na področju priseljevanja in azila (glasovanje)
 11.Obrazložitve glasovanja
 12.Popravki in namere glasovanja
 13.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 14.Spremembe dnevnega reda
 15.Sestava odborov in delegacij
 16.Razmere v Burundiju (razprava)
 17.Preganjanje kristjanov po svetu, zlasti v zvezi s pobojem študentov v Keniji, ki ga je izvedla teroristična skupina Al Šabab (razprava)
 18.Uničene kulturne znamenitosti po akcijah organizacije ISIS/Daiš (razprava)
 19.Razmere na Maldivih (razprava)
 20.Poročilo o napredku Albanije za leto 2014 (razprava)
 21.Poročilo o napredku Bosne in Hercegovine za leto 2014 (razprava)
 22.Začasna prekinitev izjemnih trgovinskih ukrepov za Bosno in Hercegovino ***I (razprava)
 23.Zaveze držav članic EU uradni razvojni pomoči (URP) (razprava)
 24.Marakeška pogodba o izjemah na področju avtorskih pravic za slepe in slabovidne (razprava)
 25.Prerazporeditev sredstev
 26.Sklepi o določenih dokumentih
 27.Dnevni red naslednje seje
 28.Zaključek seje
 Seznam navzočih
Zapisnik (377 kb) Seznam navzočih (64 kb)    Poimensko glasovanje (11125 kb) 
 
Zapisnik (352 kb) Seznam navzočih (37 kb) Izidi glasovanja (73 kb) Poimensko glasovanje (320 kb) 
 
Zapisnik (368 kb) Seznam navzočih (65 kb) Izidi glasovanja (1246 kb) Poimensko glasovanje (8270 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov