Föregående 
 Nästa 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 29 april 2015 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Välkomsthälsning
 3.Rapport från Europeiska rådets extra möte (23 april 2015) – De senaste tragedierna i Medelhavet och EU:s migrations- och asylpolitik (debatt)
 4.Välkomsthälsning
 5.Parlamentets sammansättning
 6.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 7.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 8.Inkomna dokument
 9.Tvåårsdagen av Rana Plaza-byggnadens kollaps och läget avseende överenskommelsen om godtagbarhet (Sustainability Compact) (ingivna resolutionsförslag)
 10.Omröstning
  
10.1.Förskott till operativa program som får stöd från sysselsättningsinitiativet för unga ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.2.Upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3030/93 om gemensamma regler för import av vissa textilprodukter från tredje land ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.3.Skyddsåtgärder som fastställs i avtalet med Norge ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.4.Stabiliserings- och associeringsavtal med Albanien ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.5.Stabiliserings- och associeringsavtalet och interimsavtalet om handel och handelsrelaterade frågor med Bosnien och Hercegovina ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.6.Stabiliserings- och associeringsavtal med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.7.Tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget på vissa slag av övergripande statligt stöd * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.8.Genomförandebestämmelser för artikel 108 i EUF-fördraget * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.9.Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska kommissionen och genomförandeorganen (omröstning)
  
10.10.Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med beviljandet av ansvarsfrihet för kommissionen för 2013 (omröstning)
  
10.11.Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - åttonde, nionde och tionde Europeiska utvecklingsfonden (EUF) (omröstning)
  
10.12.Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europaparlamentet (omröstning)
  
10.13.Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska rådet och rådet (omröstning)
  
10.14.Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska utrikestjänsten (omröstning)
  
10.15.Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Domstolen (omröstning)
  
10.16.Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Revisionsrätten (omröstning)
  
10.17.Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (omröstning)
  
10.18.Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Regionkommittén (omröstning)
  
10.19.Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska ombudsmannen (omröstning)
  
10.20.Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska datatillsynsmannen (omröstning)
  
10.21.Ansvarsfrihet 2013: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll hos EU:s byråer (omröstning)
  
10.22.Ansvarsfrihet 2013: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) (omröstning)
  
10.23.Ansvarsfrihet 2013: Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) (omröstning)
  
10.24.Ansvarsfrihet 2013: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CDT) (omröstning)
  
10.25.Ansvarsfrihet 2013: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) (omröstning)
  
10.26.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska polisakademin (Cepol) (omröstning)
  
10.27.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) (omröstning)
  
10.28.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) (omröstning)
  
10.29.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska bankmyndigheten (Eba) (omröstning)
  
10.30.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) (omröstning)
  
10.31.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) (omröstning)
  
10.32.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska miljöbyrån (EEA) (omröstning)
  
10.33.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) (omröstning)
  
10.34.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) (omröstning)
  
10.35.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) (omröstning)
  
10.36.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) (omröstning)
  
10.37.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) (omröstning)
  
10.38.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) (omröstning)
  
10.39.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA) (omröstning)
  
10.40.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA) (omröstning)
  
10.41.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) (omröstning)
  
10.42.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska järnvägsbyrån (ERA) (omröstning)
  
10.43.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) (omröstning)
  
10.44.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (EFT) (omröstning)
  
10.45.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (EU-LISA) (omröstning)
  
10.46.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA) (omröstning)
  
10.47.Ansvarsfrihet 2013: Euratoms försörjningsbyrå (EURATOM) (omröstning)
  
10.48.Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) (omröstning)
  
10.49.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) (omröstning)
  
10.50.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska polisbyrån (Europol) (omröstning)
  
10.51.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) (omröstning)
  
10.52.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) (omröstning)
  
10.53.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska byrån för GNSS (GNSS) (omröstning)
  
10.54.Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget Artemis (omröstning)
  
10.55.Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget Clean Sky (omröstning)
  
10.56.Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget Eniac (omröstning)
  
10.57.Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (omröstning)
  
10.58.Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget för initiativet innovativa läkemedel (omröstning)
  
10.59.Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget Iter och utvecklingen av fusionsenergi (omröstning)
  
10.60.Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget Sesar (omröstning)
  
10.61.Penningmarknadsfonder ***I (omröstning)
  
10.62.Import av textilprodukter från vissa tredjeländer som inte omfattas av särskilda unionsbestämmelser för import ***I (omröstning)
  
10.63.Beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2016 - Avsnitt I - Parlamentet (omröstning)
  
10.64.Europeiska åklagarmyndigheten (omröstning)
  
10.65.Alkoholstrategi (omröstning)
  
10.66.Tvåårsdagen av Rana Plaza-byggnadens kollaps och läget avseende överenskommelsen om godtagbarhet (Sustainability Compact) (omröstning)
  
10.67.Rapport från Europeiska rådets extra möte (23 april 2015) – De senaste tragedierna i Medelhavet och EU:s migrations- och asylpolitik (omröstning)
 11.Röstförklaringar
 12.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 14.Ändring av föredragningslistan
 15.Utskottens och delegationernas sammansättning
 16.Situationen i Burundi (debatt)
 17.Förföljelse av kristna i hela världen i samband med morden på studerande i Kenya begångna av terrorgruppen al-Shabaab (debatt)
 18.IS/Daishs förstörelse av kulturplatser (debatt)
 19.Situationen i Maldiverna (debatt)
 20.2014 års lägesrapport om Albanien (debatt)
 21.2014 års lägesrapport om Bosnien och Hercegovina (debatt)
 22.Uppskjutande av särskilda handelsåtgärder med hänsyn till Bosnien och Hercegovina ***I (debatt)
 23.EU:s medlemsstaters åtaganden i fråga om offentligt utvecklingsbistånd (ODA) (debatt)
 24.Marrakechfördraget om inskränkningar i upphovsrätten till förmån för personer med synnedsättning (debatt)
 25.Anslagsöverföringar
 26.Beslut om vissa dokument
 27.Föredragningslista för nästa sammanträde
 28.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (384 kb) Närvarolista (64 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (11125 kb) 
 
Protokoll (286 kb) Närvarolista (37 kb) Omröstningsresultat (73 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (308 kb) 
 
Protokoll (376 kb) Närvarolista (65 kb) Omröstningsresultat (1231 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (8261 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy