Показалец 
Протокол
PDF 420kWORD 388k
Сряда, 29 април 2015 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Приветствие с добре дошли
 3.Доклад от извънредния Европейски съвет (23 април 2015 г.) - Неотдавнашните трагедии в Средиземно море и политиките на ЕС за миграция и убежище (разискване)
 4.Приветствие с добре дошли
 5.Състав на Парламента
 6.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 7.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 8.Внесени документи
 9.Втора годишнина от срутването на сградата Рана Плаза и актуално състояние на Пакта за устойчивост (внесени предложения за резолюция)
 10.Време за гласуване
  
10.1.Предварително финансиране за оперативни програми, подпомагани по линия на инициативата за младежка заетост ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.2.Отмяна на Регламент (EИО) № 3030/93 на Съвета относно общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.3.Предпазни мерки, предвидени в Споразумението с Норвегия ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.4.Споразумение за стабилизиране и асоцииране с Албания ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.5.Прилагане на Споразумението за стабилизиране и асоцииране и Временното споразумение относно търговията и свързаните с търговията въпроси с Босна и Херцеговина ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.6.Споразумение за стабилизиране и асоцииране с бившата югославска република Македония ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.7.Прилагане на членове 107 и 108 от ДФЕС към определени категории хоризонтална държавна помощ * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.8.Правила за прилагането на член 108 от ДФЕС * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.9.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейска комисия и изпълнителни агенции (гласуване)
  
10.10.Специални доклади на Европейската сметна палата относно освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г. (гласуване)
  
10.11.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - 8-и, 9-и и 10-и ЕФР (гласуване)
  
10.12.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски парламент (гласуване)
  
10.13.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет (гласуване)
  
10.14.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейска служба за външна дейност (гласуване)
  
10.15.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Съд (гласуване)
  
10.16.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Сметна палата (гласуване)
  
10.17.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски икономически и социален комитет (гласуване)
  
10.18.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Комитет на регионите (гласуване)
  
10.19.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски омбудсман (гласуване)
  
10.20.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски надзорен орган по защита на данните (гласуване)
  
10.21.Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на ЕС за 2013 г.: резултати от дейността, финансово управление и контрол (гласуване)
  
10.22.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (гласуване)
  
10.23.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) (гласуване)
  
10.24.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз (гласуване)
  
10.25.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение (гласуване)
  
10.26.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г. : Европейски полицейски колеж (гласуване)
  
10.27.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (гласуване)
  
10.28.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (гласуване)
  
10.29.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски банков орган (гласуване)
  
10.30.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (гласуване)
  
10.31.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция по химикалите (гласуване)
  
10.32.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за околната среда (гласуване)
  
10.33.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (гласуване)
  
10.34.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски орган за безопасност на храните (гласуване)
  
10.35.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE) (гласуване)
  
10.36.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (гласуване)
  
10.37.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски институт за иновации и технологии (гласуване)
  
10.38.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция по лекарствата (гласуване)
  
10.39.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (гласуване)
  
10.40.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за морска безопасност (гласуване)
  
10.41.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) (гласуване)
  
10.42.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Eвропейска железопътна агенция (гласуване)
  
10.43.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (гласуване)
  
10.44.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска фондация за обучение (гласуване)
  
10.45.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (EU-LISA) (гласуване)
  
10.46.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (гласуване)
  
10.47.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Агенция за снабдяване към Евратом (гласуване)
  
10.48.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (гласуване)
  
10.49.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Орган на Европейския съюз за съдебно сътрудничество (Евроюст) (гласуване)
  
10.50.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска полицейска служба (Европол) (гласуване)
  
10.51.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права (гласуване)
  
10.52.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите - членки на Европейския съюз (FRONTEX) (гласуване)
  
10.53.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейската агенция за ГНСС (гласуване)
  
10.54.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие ARTEMIS (гласуване)
  
10.55.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие „Чисто небе“ (гласуване)
  
10.56.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие ENIAC (гласуване)
  
10.57.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие „Горивни клетки и водород “ (гласуване)
  
10.58.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие за Инициатива за иновативни лекарства (ИИЛ) (гласуване)
  
10.59.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие за ITER и развитие на термоядрената енергетика (гласуване)
  
10.60.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие SESAR (гласуване)
  
10.61.Фондове на паричния пазар ***I (гласуване)
  
10.62.Внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от специфични правила на Съюза за вноса ***I (гласуване)
  
10.63.Бюджетна прогноза за приходите и разходите за бюджетната 2016 година - Раздел I - Парламент (гласуване)
  
10.64.Европейска прокуратура (гласуване)
  
10.65.Стратегия по отношение на алкохола (гласуване)
  
10.66.Втора годишнина от срутването на сградата Рана Плаза и актуално състояние на Пакта за устойчивост (гласуване)
  
10.67.Доклад от извънредния Европейски съвет (23 април 2015 г.) - Неотдавнашните трагедии в Средиземно море и политиките на ЕС за миграция и убежище (гласуване)
 11.Обяснениe на вот
 12.Поправки на вот и намерения за гласуване
 13.Одобряване на протокола от предишното заседание
 14.Промяна на дневния ред
 15.Състав на комисиите и делегациите
 16.Положението в Бурунди (разискване)
 17.Преследване на християните по света, във връзка с убийствата на студенти в Кения от страна на ислямската терористична група ал-Шабаб (разискване)
 18.Унищожаване на културни обекти от страна на ИДИЛ/Даиш (разискване)
 19.Положението на Малдивските острови (разискване)
 20.Доклад за напредъка на Албания за 2014 г. (разискване)
 21.Доклад за напредъка на Босна и Херцеговина през 2014 г. (разискване)
 22.Спиране на прилагането на изключителните мерки по отношение на Босна и Херцеговина ***I (разискване)
 23.Ангажиментите от страна на държавите членки по отношение на официалната помощ за развитие (ОПР) (разискване)
 24.Договор от Маракеш относно изключенията от авторското право за лицата с увредено зрение (разискване)
 25.Трансфер на бюджетни кредити
 26.Решения относно някои документи
 27.Дневен ред на следващото заседание
 28.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.05 ч.

Председателят Направи изявление относно приоритетното разискване от тази сутрин, в което той отправи призив именно към Съвета и Комисията да следват позицията на Парламента във връзка с неотдавнашните трагедии в Средиземно море и политиките на ЕС в областта на миграцията и убежището.

°
° ° °

Изказаха се: Jörg Leichtfried, относно евентуалното въвеждане на смъртно наказание в Унгария, Marie-Christine Vergiat, относно прилагането на смъртното наказание в Индонезия и за да поиска промяна на дневния ред за четвъртък, за да бъде взет предвид въпросът, и Renato Soru относно трагичната съдба на мигрантите, претърпели корабокрушение в Средиземно море.


2. Приветствие с добре дошли

От името на Парламента, Председателят приветства с добре дошли делегация на японския парламент, която зае място на официалната трибуна.


3. Доклад от извънредния Европейски съвет (23 април 2015 г.) - Неотдавнашните трагедии в Средиземно море и политиките на ЕС за миграция и убежище (разискване)

Изявления на Европейския съвет и на Комисията: Доклад от извънредния Европейски съвет (23 април 2015 г.) - Неотдавнашните трагедии в Средиземно море и политиките на ЕС за миграция и убежище (2015/2660(RSP))

Donald Tusk (председател на Европейския съвет) и Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от István Ujhelyi, Gianni Pittella, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Alessandra Mussolini, Syed Kamall, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Steven Woolfe, William (The Earl of) Dartmouth sur les propos de Sophia in 't Veld, Malin Björk, от името на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, и Nigel Farage, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Philippe Lamberts, José Inácio Faria относно провеждането на разискването (Председателят направи уточнения относно приложимите правила), Matteo Salvini, независим член на ЕП, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Eleonora Forenza, иMonika Hohlmeier.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се: Cornelia Ernst за да зададе въпрос „синя карта“ на Monika Hohlmeier, която отговори, Tanja Fajon, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Mario Borghezio, Helga Stevens, Cecilia Wikström, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Kristina Winberg, Barbara Spinelli, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Kazimierz Michał Ujazdowski, Ska Keller, Tiziana Beghin, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Silvia Costa, Konstantinos Papadakis, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Fredrick Federley, Esteban González Pons, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marina Albiol Guzmán, Birgit Sippel, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Emmanouil Glezos, Timothy Kirkhope, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Vicky Ford, Louis Michel, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gianluca Buonanno, Cornelia Ernst, Jean Lambert, Kristina Winberg, Lampros Fountoulis, Roberta Metsola, Victor Boştinaru, Jussi Halla-aho, Jean Arthuis, Marina Albiol Guzmán, Eva Joly и Laura Ferrara.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се: Marine Le Pen, Giovanni La Via, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Филиз Хюсменова, Kostas Chrysogonos, Josep-Maria Terricabras, Harald Vilimsky, Elmar Brok, Iratxe García Pérez, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Michał Marusik, Carlos Coelho, Jörg Leichtfried, Marcel de Graaff, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kashetu Kyenge, Davor Ivo Stier, Claude Moraes, Barbara Kudrycka, Elena Valenciano, Alessandra Mussolini, Sylvie Guillaume, Frank Engel, Alfred Sant, Michèle Alliot-Marie, Ana Gomes, Dubravka Šuica, Richard Howitt, Илияна Йотова, Miltiadis Kyrkos и Pier Antonio Panzeri.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): David Casa, Marlene Mizzi, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ulrike Lunacek, Marijana Petir, Ignazio Corrao, Csaba Sógor и Michela Giuffrida.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) и Donald Tusk.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Ivo Belet, Daniel Buda, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa, Емил Радев, Ivana Maletić и Andrej Plenković, от името на групата PPE, относно неотдавнашните трагедии с кораби с мигранти в Средиземно море (2015/2660(RSP)) (B8-0367/2015)

- Laura Ferrara и Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, относно доклада от извънредното заседание на Европейския съвет (23 април 2015 г.), и по-специално последните трагични събития в Средиземно море и политиките на ЕС в областта на миграцията и убежище (2015/2660(RSP)) (B8-0377/2015);

- Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero, Eva Joly, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Josep-Maria Terricabras и Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, относно доклада от извънредното заседание на Европейския съвет (23 април 2015 г.) относно най-новите трагични събития в Средиземно море и политиките на ЕС в областта на миграцията и убежището (2015/2660(RSP)) (B8-0378/2015);

- Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden, Ангел Джамбазки, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Zdzisław Krasnodębski, Beatrix von Storch, Daniel Dalton и Marek Józef Gróbarczyk, от името на групата ECR, относно най-новите трагични случаи в Средиземно море и политиките на ЕС в областта на миграцията и убежището (2015/2660(RSP)) (B8-0379/2015);

- Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez и Hilde Vautmans, от името на групата ALDE, относно най-новите трагични събития в Средиземно море и политиките на ЕС в областта на миграцията и убежището (2015/2660(RSP)) (B8-0380/2015);

- Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva и Emmanouil Glezos, от името на групата GUE/NGL, относно доклада от извънредното заседание на Европейския съвет (23 април 2015 г.) относно най-новите трагични събития в Средиземно море и политиките на ЕС в областта на миграцията и убежището (2015/2660(RSP)) (B8-0381/2015).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.67 от протокола от 29.4.2015.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Заместник-председател

4. Приветствие с добре дошли

От името на Парламента, Председателят приветства с добре дошла Vian Dakheel, член на иракския парламент, придружена от иракска делегация от общността на язидите, жертви на ИД, която зае място на официалната трибуна.


5. Състав на Парламента

Финландските компетентни органи уведомяват за назначаването на Hannu Takkula като член на Европейския парламент на мястото на Olli Rehn, считано от 27 април 2015.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на неговите пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Hannu Takkula заема своето място в Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е подал предварително писмена декларация, че не заема длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.


6. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията от XXX година за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от дифеноконазол, флуопиколид, флуопирам, изопиразам и пендиметалин във и върху определени продукти (D038038/02 – 2015/2667(RPS)) - срок: 23/6/2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията от XXX година за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от азоксистробин, димоксистробин, флуроксипир, метоксифенозид, метрафенон, оксадиаргил и трибенурон във и върху определени продукти (D038141/02 – 2015/2657(RPS)) - срок: 17/6/2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Дрдиректива на Комисията за изменение на няколко приложения към Директива 2004/107/ЕО и Директива 2008/50/ЕО, в които са определени правила относно референтните методи, валидирането на данни и местоположението на точките за вземане на проби при оценяване на качеството на атмосферния въздух (D038203/04 – 2015/2671(RPS)) - срок: 25/7/2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали („REACH“) по отношение на бензен (D039050/01 – 2015/2672(RPS)) - срок: 25/7/2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: ITRE, IMCO


7. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Следните проекти на делегирани актове бяха предадени на Парламента:

- Поправка на делегирания регламент на Комисията от 18 декември 2014 година за допълване на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на предоставянето в целия ЕС на информационни услуги в реално време за движението по пътищата (C(2014)9672 C(2015)02455 – 2015/2658(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 17 Април 2015 г.
Препращане на водещата комисия: TRAN

- Приложение към Делегиран регламент на Комисията за изменение на методиката за класификацията на продуктите по дейности, посочена в приложение А към Регламент (ЕС) №549/2013 на Европейския парламент и на Съвета (C(2015)02590 – 2015/2666(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 22 Април 2015 г.
Препращане на водещата комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент(ЕС) №1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави (C(2015)02593 – 2015/2668(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 23 Април 2015 г.
Препращане на водещата комисия: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно прекурсорите на наркотични вещества и на Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета за определяне на правила за мониторинг на търговията между Съюза и трети страни в областта на прекурсорите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1277/2005 (C(2015)02619 – 2015/2669(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 24 Април 2015 г.
Препращане на водещата комисия: INTA

- Делегиран регламент (ЕС) на Комисията за допълнение на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на водогрейни котли на твърдо гориво и пакети от водогреен котел на твърдо гориво, допълнителни подгреватели, регулатори на температурата и слънчеви съоръжения (C(2015)02623 – 2015/2674(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 27 Април 2015 г.
Препращане на водещата комисия: ITRE

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на локални отоплителни топлоизточници (C(2015)02638 – 2015/2670(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 24 Април 2015 г.
Препращане на водещата комисия: ITRE

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложениеІ към Регламент (ЕС) №1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 27 Април 2015 г.
Препращане на водещата комисия: AGRI


8. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF1/2015 - Раздел IV - Европейски икономически и социален комитет (N8-0027/2015 - C8-0081/2015 - 2015/2068(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-02/T/15 - Европейска сметна палата (N8-0028/2015 - C8-0082/2015 - 2015/2069(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-01/C/15 - Европейска сметна палата (N8-0029/2015 - C8-0084/2015 - 2015/2070(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 1/2015 - Комитет на регионите (N8-0030/2015 - C8-0087/2015 - 2015/2075(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 14/2015 - Раздел III - Комисия (N8-0031/2015 - C8-0096/2015 - 2015/2080(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

2) от членове на Парламента, предложения за резолюция (член 133 от Правилника за дейността)

- Ivan Jakovčić. Предложение за резолюция относно индустриалното наследство (B8-0319/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно увеличаването на броя на прекъсванията на бременност в зависимост от пола на бебето, което предстои да се роди (B8-0325/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Nicola Caputo. Предложение за резолюция относно дълголетието и системите за социална сигурност (B8-0327/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Nicola Caputo. Предложение за резолюция относно извличането на текст и данни и авторското право (B8-0329/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

JURI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно процесуалните срокове — Италия е на трето предпоследно място в ЕС (B8-0330/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно защитата на кафявата марсиканска мечка от туберкулоза от говежди произход (B8-0332/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно подобряване на Регламент (ЕС) № 604/2013 (B8-0333/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Mara Bizzotto Matteo Salvini. Предложение за резолюция относно увеличаването на размера на справедливото обезщетение за Италианското сдружение на авторите и издателите (SIAE) и единния европейски пазар (B8-0334/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

IMCO

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно високочестотната търговия (B8-0336/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно електронната търговия: предложения, препоръки и приоритети за устойчиво развитие (B8-0337/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

ECON

- Dominique Bilde, Marine Le Pen Sophie Montel. Предложение за резолюция относно задължението за предварително зашеметяване на животните преди умъртвяване и задължителното присъствие на ветеринарни лекари и акредитирани и независими инспектори с цел проверка на различните операции, свързани с клането на животни (B8-0338/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Dominique Bilde, Marine Le Pen Sophie Montel. Предложение за резолюция относно подкрепата за стоманодобивния сектор в Европейския съюз (B8-0339/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

- Nicolas Bay, Mario Borghezio, Aymeric Chauprade Jean-Luc Schaffhauser. Предложение за резолюция относно суспендирането на Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна (B8-0340/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Dominique Bilde, Marine Le Pen Sophie Montel. Предложение за резолюция относно борбата срещу трафика със слонова кост (B8-0341/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно международните осиновявания (B8-0345/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

LIBE

- Ivan Jakovčić. Предложение за резолюция относно участие на образованието в усилията за изграждане на устойчив енергиен съюз (B8-0350/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

CULT

- Ivan Jakovčić. Предложение за резолюция относно необходимостта от граждански доход (B8-0351/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL


9. Втора годишнина от срутването на сградата Рана Плаза и актуално състояние на Пакта за устойчивост (внесени предложения за резолюция)

Изявление на Комисията: Втора годишнина от срутването на сградата Рана Плаза и актуално състояние на Пакта за устойчивост (2015/2589(RSP))

Разискването се състоя на 27 април 2015 (точка 17 от протокола от 27.4.2015).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Charles Tannock и Sajjad Karim, от името на групата ECR, относно втората годишнина от срутването на сграда „Рана Плаза“ и напредъка по Пакта за устойчивост на Бангладеш (2015/2589(RSP)) (B8-0363/2015);

- Gabriele Zimmer, Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Rina Ronja Kari, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Marisa Matias, Stefan Eck, Fabio De Masi, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Helmut Scholz и Martina Michels, от името на групата GUE/NGL, относно втората годишнина от срутването на сградата „Рана Плаза“ и актуалното състояние на пакта за устойчиво развитие (2015/2589(RSP)) (B8-0364/2015);

- Jean Lambert, Ska Keller, Yannick Jadot, Ulrike Lunacek, Monika Vana, Karima Delli, Judith Sargentini и Davor Škrlec, от името на групата Verts/ALE, относно втората годишнина от срутването на сграда „Рана Плаза“ и напредъка по Пакта за устойчивост на Бангладеш (2015/2589 (RSP)) (B8-0365/2015);

- Tiziana Beghin и David Borrelli, от името на групата EFDD, относно годишнината от пожарите във фабрики в Бангладеш и напредъка на Пакта за устойчивост на Бангладеш (2015/2589(RSP)) (B8-0366/2015);

- Victor Boştinaru, Jörg Leichtfried, David Martin, Bernd Lange, Linda McAvan, Richard Howitt, Viorica Dăncilă, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Martina Werner, Elena Valenciano, Afzal Khan, Alessia Maria Mosca, Maria Arena, Eric Andrieu, Pedro Silva Pereira, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Neena Gill, Момчил Неков, Michela Giuffrida, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrique Guerrero Salom, Enrico Gasbarra и Andi Cristea, от името на групата S&D, относно втората годишнина от срутването на сграда „Рана Плаза“ и напредъка по Пакта за устойчиво развитие на Бангладеш (2015/2589(RSP)) (B8-0368/2015);

- Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Franck Proust, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Ivo Belet, Lara Comi, Thomas Mann, Dubravka Šuica, József Nagy, Claude Rolin, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Giovanni Toti, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić и Andrej Plenković, от името на групата PPE, относно годишнината от пожарите във фабрики в Бангладеш и напредъка на Пакта за устойчивост на Бангладеш (2015/2589(RSP)) (B8-0372/2015);

- Catherine Bearder, Филиз Хюсменова, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Robert Rochefort, Hilde Vautmans и José Inácio Faria, от името на групата ALDE, относно втората годишнина от срутването на сградата „Рана Плаза“ и актуалното състояние на Пакта за устойчиво развитие (2015/2589(RSP)) (B8-0376/2015).

Гласуване: точка 10.66 от протокола от 29.4.2015.


10. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


10.1. Предварително финансиране за оперативни програми, подпомагани по линия на инициативата за младежка заетост ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд, що се отнася до увеличаването на първоначалната сума за предварително финансиране, изплащана за оперативни програми, подпомагани по линия на инициативата за младежка заетост [COM(2015)0046 - C8-0036/2015- 2015/0026(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0134/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA-PROV(2015)0110)


10.2. Отмяна на Регламент (EИО) № 3030/93 на Съвета относно общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (EИО) № 3030/93 на Съвета относно общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни [COM(2014)0707 - C8-0271/2014- 2014/0334(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Bernd Lange (A8-0026/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA-PROV(2015)0111)


10.3. Предпазни мерки, предвидени в Споразумението с Норвегия ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предпазните мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия (кодифициран текст) [COM(2014)0304 - C8-0010/2014- 2014/0159(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Andrzej Duda (A8-0046/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA-PROV(2015)0112)


10.4. Споразумение за стабилизиране и асоцииране с Албания ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно някои процедури за прилагане на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Албания, от друга страна (кодифициран текст) [COM(2014)0375 - C8-0034/2014- 2014/0191(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Andrzej Duda (A8-0047/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA-PROV(2015)0113)


10.5. Прилагане на Споразумението за стабилизиране и асоцииране и Временното споразумение относно търговията и свързаните с търговията въпроси с Босна и Херцеговина ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад oтносно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета oтносно някои процедури за прилагане на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна, и за прилагане на Временното споразумение относно търговията и свързаните с търговията въпроси между Европейската общност, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна (кодифициран текст) [COM(2014)0443 - C8-0087/2014- 2014/0206(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Andrzej Duda (A8-0017/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA-PROV(2015)0114)


10.6. Споразумение за стабилизиране и асоцииране с бившата югославска република Македония ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно някои процедури за прилагане на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и бившата югославска република Македония, от друга страна (кодифициран текст) [COM(2014)0394 - C8-0041/2014- 2014/0199(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Andrzej Duda (A8-0132/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA-PROV(2015)0115)


10.7. Прилагане на членове 107 и 108 от ДФЕС към определени категории хоризонтална държавна помощ * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към определени категории хоризонтална държавна помощ (кодифициран текст) [COM(2014)0377 - C8-0139/2014- 2014/0192(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Andrzej Duda (A8-0029/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA-PROV(2015)0116)


10.8. Правила за прилагането на член 108 от ДФЕС * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (кодифициран текст) [COM(2014)0534 - C8-0212/2014- 2014/0246(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Andrzej Duda (A8-0047/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA-PROV(2015)0117)


10.9. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейска комисия и изпълнителни агенции (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 г., раздел III – Комисия и изпълнителни агенции [COM(2014)0510 - C8-0140/2014- 2014/2075(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ingeborg Gräßle (A8-0101/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0118)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0118)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


10.10. Специални доклади на Европейската сметна палата относно освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г. (гласуване)

Доклад относно специалните доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година [COM(2013)0570 - C8-0224/2014- 2014/2140(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ingeborg Gräßle (A8-0067/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0119)


10.11. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - 8-и, 9-и и 10-и ЕФР (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осми, Девети и Десети европейски фондове за развитие за финансовата 2013 година [COM(2014)0487 - C8-0146/2014- 2014/2077(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Martina Dlabajová (A8-0102/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0120)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0120)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


10.12. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски парламент (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел I – Европейски парламент [COM(2014)0510 - C8-0147/2014- 2014/2078(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Gilles Pargneaux (A8-0082/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0121)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0121)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).

Изказвания

Benedek Jávor и Gerben-Jan Gerbrandy, за да поиска поставяне на гласуване на параграфи 43 и 44 въпреки приемането на изменение 21/rev (Председателят, който посочи, преди поставянето на гласуване на изменение 21/rev, че в случай че то бъде прието, параграфи 43 и 44 ще отпаднат, не отговори на искането).


10.13. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет [COM(2014)0510 - C8-0148/2014- 2014/2079(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0116/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0122)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0122)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се отлагат (вж. приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).

Изказвания

Ryszard Czarnecki (докладчик), преди гласуването.


10.14. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейска служба за външна дейност (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел X – Европейска служба за външна дейност [COM(2014)0510 - C8-0155/2014- 2014/2086(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0109/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0123)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0123)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


10.15. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Съд (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел IV – Съд на Европейския съюз [COM(2014)0510 - C8-0149/2014- 2014/2080(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0111/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0124)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0124)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


10.16. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Сметна палата (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел V – Сметна палата [COM(2014)0510 - C8-0150/2014- 2014/2081(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0113/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0125)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0125)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


10.17. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски икономически и социален комитет (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел VI – Европейски икономически и социален комитет [COM(2014)0510 - C8-0151/2014- 2014/2082(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0114/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0126)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0126)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


10.18. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Комитет на регионите (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел VII – Комитет на регионите [COM(2014)0510 - C8-0152/2014- 2014/2083(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0105/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0127)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0127)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


10.19. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски омбудсман (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел VІІІ – Европейски омбудсман [COM(2014)0510 - C8-0153/2014- 2014/2084(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0115/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0128)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0128)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


10.20. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски надзорен орган по защита на данните (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел ІХ – Европейски надзорен орган по защита на данните [COM(2014)0510 - C8-0154/2014- 2014/2085(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0118/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0129)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0129)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


10.21. Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на ЕС за 2013 г.: резултати от дейността, финансово управление и контрол (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2013 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол [COM(2013)0570 - C8-0225/2014- 2014/2139(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0070/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 21)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0130)

Изказвания

Richard Corbett, за да поиска останалите доклади относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета да бъдат поставени на гласуване „ан блок“ по аналогия с член 174, параграф 7 от Правилника за дейността, и във връзка с това искане Marco Valli, Anders Primdahl Vistisen и Marc Tarabella (Председателят не отговори на искането).


10.22. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0199/2014- 2014/2123(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0117/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 22)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0131)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0131)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


10.23. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0200/2014- 2014/2124(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0081/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 23)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0132)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0132)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


10.24. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0177/2014- 2014/2101(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0084/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 24)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0133)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0133)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


10.25. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0156/2014- 2014/2087(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0079/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 25)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0134)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0134)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


10.26. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г. : Европейски полицейски колеж (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския полицейски колеж за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0188/2014- 2014/2112(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0086/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 26)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0135)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0135)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


10.27. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0182/2014- 2014/2106(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0074/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 27)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0136)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0136)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


10.28. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0202/2014- 2014/2126(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0085/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 28)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0137)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0137)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


10.29. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски банков орган (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0196/2014- 2014/2120(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0072/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 29)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0138)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0138)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


10.30. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0185/2014- 2014/2109(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0069/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 30)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0139)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0139)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


10.31. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция по химикалите (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0192/2014- 2014/2116(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0073/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 31)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0140)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0140)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


10.32. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за околната среда (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0175/2014- 2014/2099(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0083/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 32)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0141)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0141)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


10.33. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0191/2014- 2014/2115(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0100/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 33)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0142)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0142)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


10.34. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски орган за безопасност на храните (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0184/2014- 2014/2108(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0097/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 34)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0143)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0143)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


10.35. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0195/2014- 2014/2119(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0098/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 35)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0144)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0144)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


10.36. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0197/2014- 2014/2121(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0096/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 36)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0145)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0145)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


10.37. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски институт за иновации и технологии (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0201/2014- 2014/2125(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0077/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 37)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0146)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0146)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се отлагат (вж. приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


10.38. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция по лекарствата (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0178/2014- 2014/2102(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0075/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 38)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0147)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0147)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


10.39. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0159/2014- 2014/2090(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0068/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 39)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0148)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0148)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


10.40. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за морска безопасност (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0181/2014- 2014/2105(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0088/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 40)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0149)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0149)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


10.41. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0186/2014- 2014/2110(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0089/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 41)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0150)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0150)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


10.42. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Eвропейска железопътна агенция (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0187/2014- 2014/2111(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0078/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 42)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0151P8_TA-PROV(2015)0151)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0151)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


10.43. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0198/2014- 2014/2122(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0087/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 43)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0152)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0152)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


10.44. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска фондация за обучение (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0180/2014- 2014/2104(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0090/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 44)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0153)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0153)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


10.45. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (EU-LISA) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0204/2014- 2014/2128(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0099/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 45)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0154)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0154)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


10.46. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0176/2014- 2014/2100(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0076/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 46)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0155)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0155)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


10.47. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Агенция за снабдяване към Евратом (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0193/2014- 2014/2117(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0119/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 47)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0156)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0156)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


10.48. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0157/2014- 2014/2088(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0092/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 48)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0157)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0157)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


10.49. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Орган на Европейския съюз за съдебно сътрудничество (Евроюст) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0179/2014- 2014/2103(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0091/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 49)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0158)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0158)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


10.50. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска полицейска служба (Европол) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската полицейска служба за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0194/2014- 2014/2118(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0080/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 50)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0159)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0159)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


10.51. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0158/2014- 2014/2089(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0093/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 51)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0160)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0160)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


10.52. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите - членки на Европейския съюз (FRONTEX) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите - членки на Европейския съюз, за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0189/2014- 2014/2113(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0094/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 52)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0161)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0161)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


10.53. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейската агенция за ГНСС (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0190/2014- 2014/2114(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0095/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 53)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0162)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0162)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


10.54. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие ARTEMIS (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ARTEMIS за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0208/2014- 2014/2132(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0103/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 54)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0163)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0163)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се отлагат (вж. приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


10.55. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие „Чисто небе“ (гласуване)

Доклад Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе“ за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0207/2014- 2014/2131(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 55)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0164)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0164)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


10.56. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие ENIAC (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ENIAC за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0211/2014- 2014/2135(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0104/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 56)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0165)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0165)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се отлагат (вж. приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


10.57. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие „Горивни клетки и водород “ (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“ за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0210/2014- 2014/2134(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0112/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 57)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0166)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0166)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


10.58. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие за Инициатива за иновативни лекарства (ИИЛ) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за изпълнението на Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0209/2014- 2014/2133(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A8-0106/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 58)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0167)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


10.59. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие за ITER и развитие на термоядрената енергетика (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейското съвместно предприятие за ITER и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0205/2014- 2014/2129(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Anders Primdahl Vistisen (A8-0108/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 59)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0168)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


10.60. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие SESAR (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2013 година [COM(2014)0510 - C8-0206/2014- 2014/2130(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Anders Primdahl Vistisen (A8-0110/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 60)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0169)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0169)

Освобождаването от отговорност и приключването на сметките се одобряват (вж. Приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).


10.61. Фондове на паричния пазар ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно фондовете на паричния пазар [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Neena Gill (A8-0041/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 61)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA-PROV(2015)0170)

Neena Gill, докладчик, предложи отлагане на гласуването на предложението за законодателна резолюция в съответствие с член 61, параграф 2 от Правилника за дейността.

Парламентът одобри предложението. Въпросът се изпраща за преразглеждане от компетентната комисия.


10.62. Внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от специфични правила на Съюза за вноса ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от двустранни споразумения, протоколи или други договорености или от други специфични правила на Съюза за вноса (преработка) [COM(2014)0345 - C8-0023/2014- 2014/0177(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Jarosław Wałęsa (A8-0016/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 62)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA-PROV(2015)0171)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0171)


10.63. Бюджетна прогноза за приходите и разходите за бюджетната 2016 година - Раздел I - Парламент (гласуване)

Доклад относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2016 година [2015/2012(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Gérard Deprez (A8-0144/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 63)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0172)


10.64. Европейска прокуратура (гласуване)

Междинен доклад относно предложението за регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура [COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Monica Macovei (A8-0055/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 64)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0173)


10.65. Стратегия по отношение на алкохола (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0357/2015 (2015/2543(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 65)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA-PROV(2015)0174)


10.66. Втора годишнина от срутването на сградата Рана Плаза и актуално състояние на Пакта за устойчивост (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015 и B8-0376/2015 (2015/2589(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 66)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-363/2015

(за замяна на B8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015 и B8-0376/2015):

внесени от следните членове на ЕП:

Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Franck Proust, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Ivo Belet, Lara Comi, Thomas Mann, Dubravka Šuica, József Nagy, Claude Rolin, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Giovanni Toti, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Jiří Pospíšil и Tomáš Zdechovský, от името на групата PPE;

Victor Boştinaru, Jörg Leichtfried, David Martin, Bernd Lange, Linda McAvan, Richard Howitt, Viorica Dăncilă, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Martina Werner, Elena Valenciano, Afzal Khan, Alessia Maria Mosca, Maria Arena, Eric Andrieu, Pedro Silva Pereira, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Neena Gill, Момчил Неков, Michela Giuffrida, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrique Guerrero Salom, Enrico Gasbarra, Tonino Picula и Nicola Caputo, от името на групата S&D;

Sajjad Karim и Charles Tannock, от името на групата ECR;

Catherine Bearder, Филиз Хюсменова, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Robert Rochefort, Hilde Vautmans и José Inácio Faria, от името на групата ALDE;

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Stefan Eck, Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa и Luke Ming Flanagan, от името на групата GUE/NGL;

Jean Lambert и Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE;

Tiziana Beghin, David Borrelli и Marco Valli, от името на групата EFDD.

приема се (P8_TA-PROV(2015)0175)


10.67. Доклад от извънредния Европейски съвет (23 април 2015 г.) - Неотдавнашните трагедии в Средиземно море и политиките на ЕС за миграция и убежище (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0367/2015, B8-0377/2015, B8-0378/2015, B8-0379/2015, B8-0380/2015, B8-0381/2015 и B8-0384/2015 (2015/2660(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 67)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0367/2015

(за замяна на B8-0367/2015, B8-0378/2015, B8-0380/2015 и B8-0384/2015):

внесени от следните членове на ЕП:

Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa и Ivo Belet, от името на групата PPE;

Gianni Pittella, Tanja Fajon, Jörg Leichtfried, Birgit Sippel, Enrique Guerrero Salom, Claude Moraes, Kashetu Kyenge и Soledad Cabezón Ruiz, от името на групата S&D;

Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez и Hilde Vautmans, от името на групата ALDE;

Ska Keller, Judith Sargentini и Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE.

приема се (P8_TA-PROV(2015)0176)

(Предложенията за резолюции B8-0377/2015, B8-0379/2015 и B8-0381/2015 отпадат.)

Изказвания

Tanja Fajon, за да направи устно предложение за изменение на изменение 11, което не беше одобрено, тъй като повече от 40 членове на ЕП са възразили срещу неговото вземане предвид, и Mercedes Bresso.


11. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Ingeborg Gräßle - A8-0101/2015
Paloma López Bermejo и Peter Jahr

Доклад Elisabeth Morin-Chartier - A8-0134/2015
Igor Šoltes, Момчил Неков, Marian Harkin, Anna Záborská, Ivana Maletić, Stanislav Polčák и Maria Spyraki

Доклад Gilles Pargneaux - A8-0082/2015
Michaela Šojdrová и Tomáš Zdechovský

Доклад Ryszard Czarnecki - A8-0116/2015
Tomáš Zdechovský

Доклад Ryszard Czarnecki - A8-0115/2015
Tomáš Zdechovský

Доклад Ryszard Czarnecki - A8-0085/2015
Angelika Mlinar

Доклад Ryszard Czarnecki - A8-0097/2015
Tomáš Zdechovský

Доклад Neena Gill - A8-0041/2015
Marian Harkin

Доклад Gérard Deprez - A8-0144/2015
Igor Šoltes

Доклад Monica Macovei - A8-0055/2015
Jiří Pospíšil, Zoltán Balczó, Martina Anderson, Jan Zahradil, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor и Ангел Джамбазки.


12. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

°
° ° °

Bruno Gollnisch съобщи, че е трябвало да напусне пленарната зала в 13.30 ч., за да посрещне японска парламентарна делегация.


(Заседанието, прекъснато в 14.35 ч., беше възобновено в 15.05 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander Graf LAMBSDORFF
Заместник-председател

13. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


14. Промяна на дневния ред

След консултация с политическите групи Председателят предложи в дневния ред на утрешното заседание да бъде вписано изявление на Комисията относно смъртното наказание в Индонезия, без внасяне на предложения за резолюция.

Парламентът даде съгласието си за тази промяна. Поради това времето за гласуване ще започне в 16.30 ч.

Дневният ред беше променен.


15. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата ALDE следните искания за назначаване:

комисия INTA: Hannu Takkula

Делегация за връзки със Съединените американски щати: Hannu Takkula

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


16. Положението в Бурунди (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Бурунди (2015/2678(RSP))

Neven Mimica (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Joachim Zeller, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, Hilde Vautmans, от името на групата ALDE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, и Maria Heubuch, от името на групата Verts/ALE, Kashetu Kyenge, Linda McAvan и Elena Valenciano.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić и Fabio Massimo Castaldo.

Изказа се Neven Mimica.

Разискването приключи.


17. Преследване на християните по света, във връзка с убийствата на студенти в Кения от страна на ислямската терористична група ал-Шабаб (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Преследване на християните по света, във връзка с убийствата на студенти в Кения от страна на ислямската терористична група ал-Шабаб (2015/2661(RSP))

Neven Mimica (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, от името на групата PPE, Elena Valenciano, от името на групата S&D, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, Enrique Calvet Chambon, от името на групата ALDE, Lidia Senra Rodríguez, от името на групата GUE/NGL, Maria Heubuch, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Mara Bizzotto, независим член на ЕП, György Hölvényi, Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Pavel Telička, Inês Cristina Zuber, Jonathan Arnott, Jean-Luc Schaffhauser, Arnaud Danjean, Ana Gomes, Urmas Paet, Miloslav Ransdorf, Ignazio Corrao, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Georgios Epitideios, Elisabetta Gardini, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ignazio Corrao, Neena Gill, Franz Obermayr и Davor Ivo Stier.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се: Marlene Mizzi, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Момчил Неков, Michèle Alliot-Marie, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Victor Negrescu, Gilles Pargneaux, Tunne Kelam, Michela Giuffrida, László Tőkés, Josef Weidenholzer, Lars Adaktusson и Jaromír Štětina.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică и Afzal Khan.

Изказа се Neven Mimica.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.2 от протокола от 30.4.2015.


18. Унищожаване на културни обекти от страна на ИДИЛ/Даиш (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000031/2015), зададен от Silvia Costa, от името на комисията CULT към Съвета : Унищожаване на културни обекти от страна на ИДИЛ/Даиш (2015/2649(RSP)) (B8-0115/2015)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000032/2015), зададен от , Silvia Costa, от името на комисията CULT, към Комисията: Унищожаване на културни обекти от страна на ИДИЛ/Даиш (2015/2649(RSP)) (B8-0116/2015)

Silvia Costa който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bogdan Andrzej Zdrojewski, разви въпросите.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (действащ председател на Съвета) отговори на въпроса B8-0115/2015.

Neven Mimica (член на Комисията) отговори на въпроса B8-0116/2015.

Изказаха се: Esteban González Pons, от името на групата PPE, Krystyna Łybacka, от името на групата S&D, David Campbell Bannerman, от името на групата ECR, Fernando Maura Barandiarán, от името на групата ALDE, Curzio Maltese, от името на групата GUE/NGL, Helga Trüpel, от името на групата Verts/ALE, Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD, Marie-Christine Arnautu, независим член на ЕП, Sabine Verheyen, Marlene Mizzi, Ангел Джамбазки, Marietje Schaake, Sofia Sakorafa, Ernest Maragall, Hans Jansen, Santiago Fisas Ayxelà, Luigi Morgano, Branislav Škripek, Pavel Telička, Georgios Epitideios, Milan Zver, Julie Ward, Aymeric Chauprade, Bogdan Brunon Wenta, Liliana Rodrigues, Afzal Khan и Ana Gomes.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Alessandra Mussolini, Nicola Caputo, Notis Marias и Илхан Кючюк.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Kostas Chrysogonos, Fabio Massimo Castaldo, Marijana Petir, Michela Giuffrida и Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Изказаха се: Neven Mimica и Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.3 от протокола от 30.4.2015.


19. Положението на Малдивските острови (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението на Малдивските острови (2015/2662(RSP))

Neven Mimica (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Davor Ivo Stier, от името на групата PPE, Richard Howitt, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Cristian Dan Preda, Alessia Maria Mosca и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Eduard Kukan, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo и Stanislav Polčák.

Изказа се Neven Mimica.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.4 от протокола от 30.4.2015.


20. Доклад за напредъка на Албания за 2014 г. (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Доклад за напредъка на Албания за 2014 г. (2015/2951(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (действащ председател на Съвета) и Neven Mimica (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Knut Fleckenstein, от името на групата S&D, Eduard Kukan, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Charles Tannock, от името на групата ECR, Илхан Кючюк, от името на групата ALDE, Martina Anderson, от името на групата GUE/NGL, Tamás Meszerics, от името на групата Verts/ALE, Diane James, от името на групата EFDD, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, David McAllister, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivo Vajgl, Ангел Джамбазки, Fabio Massimo Castaldo, Nicolas Bay, László Tőkés, Elly Schlein, Notis Marias, Sotirios Zarianopoulos, Francisco José Millán Mon, Eugen Freund, Marek Jurek и Monica Macovei.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Adina-Ioana VĂLEAN
Заместник-председател

Изказаха се: Eva Kaili, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle и Eleni Theocharous, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Knut Fleckenstein.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Andrej Plenković, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák, Kostas Chrysogonos, Tibor Szanyi и Igor Šoltes.

Изказаха се: Neven Mimica и Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Knut Fleckenstein, от името на комисията AFET, относно доклада за напредъка на Албания за 2014 г. 2014/2951(RSP) (B8-0358/2015).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.52 от протокола от 30.4.2015.


21. Доклад за напредъка на Босна и Херцеговина през 2014 г. (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Доклад за напредъка на Босна и Херцеговина през 2014 г. (2014/2952(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (действащ председател на Съвета) и Neven Mimica (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Afzal Khan, от името на групата S&D, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, Jozo Radoš, от името на групата ALDE, Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Dominique Bilde, независим член на ЕП, Elmar Brok, Tonino Picula, Charles Tannock, Aymeric Chauprade, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Tanja Fajon, Bas Belder, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Fabio Massimo Castaldo, Mario Borghezio, Eduard Kukan, Zigmantas Balčytis, Amjad Bashir, Tunne Kelam, Alessia Maria Mosca, Ruža Tomašić, Dubravka Šuica и Andi Cristea.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias и Marijana Petir.

Изказаха се: Neven Mimica и Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Cristian Dan Preda, от името на комисията AFET, относно доклада за напредъка на Босна и Херцеговина за 2014 г. (2014/2952(RSP)) (B8-0359/2015).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.6 от протокола от 30.4.2015.


22. Спиране на прилагането на изключителните мерки по отношение на Босна и Херцеговина ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1215/2009 на Съвета за въвеждане на изключителни търговски мерки за страни и територии, участващи или свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Европейския съюз, и за спиране на прилагането му по отношение на Босна и Херцеговина [COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

Goffredo Maria Bettini представи доклада.

Изказа се Cristian Dan Preda (докладчик по становището на комисията AFET).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказа се Neven Mimica (член на Комисията).

Изказаха се: Davor Ivo Stier, от името на групата PPE, Costas Mavrides, от името на групата S&D, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Jozo Radoš, от името на групата ALDE, Klaus Buchner, от името на групата Verts/ALE, и Tonino Picula.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Franc Bogovič, Notis Marias и Ivan Jakovčić.

Изказаха се: Neven Mimica и Goffredo Maria Bettini.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.1 от протокола от 30.4.2015.


23. Ангажиментите от страна на държавите членки по отношение на официалната помощ за развитие (ОПР) (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор, (O-000035/2015) зададен от Linda McAvan, от името на комисията DEVE, към Съвета: Ангажиментите на държавите - членки на ЕС, за предоставяне на официална помощ за развитие (APD) (2015/2611(RSP)) (B8-0113/2015)

Въпрос, изискващ устен отговор, (O-000036/2015) зададен от Linda McAvan, от името на комисията DEVE, към Комисията: Ангажиментът на държавите - членки на ЕС, за предоставяне на официална помощ за развитие (APD) (2015/2611(RSP)) (B8-0114/2015)

Linda McAvan разви въпросите.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (действащ председател на Съвета) отговори на въпроса B8-0113/2015.

Neven Mimica (член на Комисията) отговори на въпроса B8-0114/2015.

Изказаха се: Davor Ivo Stier, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Pedro Silva Pereira, от името на групата S&D, Richard Sulík, от името на групата ECR, Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, Cristian Dan Preda, Enrique Guerrero Salom, Marina Albiol Guzmán, Diane James, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Heidi Hautala, Bogdan Brunon Wenta, Elly Schlein, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Richard Sulík, Joachim Zeller и Arne Lietz.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Catherine Stihler, Richard Sulík, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Catherine Stihler, и Victor Negrescu.

Изказаха се: Neven Mimica и Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Разискването приключи.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)


24. Договор от Маракеш относно изключенията от авторското право за лицата с увредено зрение (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000021/2015) зададен от Pavel Svoboda, от името на комисията JURI, към Съвета: Маракешки договор относно изключенията от авторското право за лицата с увредено зрение (2015/2586(RSP)) (B8-0110/2015)

Pavel Svoboda разви въпроса.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (действащ председател на Съвета) и Neven Mimica (член на Комисията) отговориха на въпроса.

Изказаха се: Rosa Estaràs Ferragut, от името на групата PPE, Enrico Gasbarra, от името на групата S&D, Ángela Vallina, от името на групата GUE/NGL, Max Andersson, от името на групата Verts/ALE, Laura Ferrara, от името на групата EFDD, Ádám Kósa, Catherine Stihler, Isabella Adinolfi, Pál Csáky и Josef Weidenholzer.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias и Julia Reda.

Изказаха се: Neven Mimica и Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Разискването приключи.


25. Трансфер на бюджетни кредити

Съгласно член 203, параграф 5 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да продължи с две седмици срока за приемане на решение относно предложението на Комисията относно наемането на две сгради за настаняване на персонала, помещаващ се понастоящем в сграда „Жан Моне“ в Люксембург.

Съгласно член 25 от Финансовия регламент на своето заседание на 16 април 2015 г. комисията по бюджети реши да одобри проекта, представен от Европейската сметна палата, относно трансфера на бюджетни кредити V/AB-01/C/15 и V/AB-02/T/15.

Съгласно член 25 от Финансовия регламент на своето заседание на 16 април 2015 г. комисията по бюджети реши да одобри проекта, представен от Комитета на регионите, относно трансфера на бюджетни кредити INF 1/2015.


26. Решения относно някои документи

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 52 от Правилника за дейността)
Асоциирани комисии (член 54 от Правилника за дейността)

комисия IMCO (член 54 от Правилника за дейността) Съгласно решение на Председателския съвет от 12/03/2015)

- Нелоялни търговски практики във веригата за доставки на храни (2015/2065(INI))
(подпомагаща: ENVI, JURI, AGRI) (член 54 от Правилника за дейността)


27. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 552.730/OJJE).


28. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.00 ч.

Klaus Welle

Rainer Wieland

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, Iglesias, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Паунова, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Bendtsen, Crowley, Габриел, Guteland, Händel, Morvai, Parker, Taylor, Vozemberg-Vrionidi, Westphal

Правна информация - Политика за поверителност