Seznam 
Zápis
PDF 376kWORD 355k
Středa, 29. dubna 2015 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Přivítání
 3.Mimořádné zasedání Evropské rady (23. dubna 2015) – nedávné tragédie ve Středozemním moři a migrační a azylová politika EU (rozprava)
 4.Přivítání
 5.Složení Parlamentu
 6.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 7.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 8.Předložení dokumentů
 9.Druhé výročí zřícení budovy Rana Plaza a současný stav, pokud jde o dohodu o udržitelnosti (předložené návrhy usnesení)
 10.Hlasování
  10.1.Předběžné financování operačních programů podporovaných z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  10.2.Zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  10.3.Ochranná opatření stanovená v dohodě s Norskem ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  10.4.Dohoda o stabilizaci a přidružení s Albánií ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  10.5.Dohoda o stabilizaci a přidružení a Prozatímní dohoda o obchodu a obchodních záležitostech s Bosnou a Hercegovinou ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  10.6.Dohoda o stabilizaci a přidružení s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  10.7.Použití článků 107 a 108 SFEU na určité kategorie horizontální státní podpory * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  10.8.Prováděcí pravidla k článku 108 SFEU * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  10.9.Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise a výkonné agentury (hlasování)
  10.10.Zvláštní zprávy Účetního dvora v souvislosti s udělením absolutoria Komisi za rok 2013 (hlasování)
  10.11.Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – 8., 9. a 10. ERF (hlasování)
  10.12.Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament (hlasování)
  10.13.Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada (hlasování)
  10.14.Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost (hlasování)
  10.15.Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr (hlasování)
  10.16.Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr (hlasování)
  10.17.Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Hospodářský a sociální výbor (hlasování)
  10.18.Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů (hlasování)
  10.19.Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv (hlasování)
  10.20.Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů (hlasování)
  10.21.Udělení absolutoria za rok 2013: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur Evropské unie (hlasování)
  10.22.Udělení absolutoria za rok 2013: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) (hlasování)
  10.23.Udělení absolutoria za rok 2013: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) (hlasování)
  10.24.Udělení absolutoria za rok 2013: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT) (hlasování)
  10.25.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP) (hlasování)
  10.26.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská policejní akademie (CEPOL) (hlasování)
  10.27.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) (hlasování)
  10.28.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) (hlasování)
  10.29.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) (hlasování)
  10.30.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) (hlasování)
  10.31.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) (hlasování)
  10.32.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) (hlasování)
  10.33.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA) (hlasování)
  10.34.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) (hlasování)
  10.35.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) (hlasování)
  10.36.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) (hlasování)
  10.37.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský inovační a technologický institut (EIT) (hlasování)
  10.38.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) (hlasování)
  10.39.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) (hlasování)
  10.40.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) (hlasování)
  10.41.Udělení absolutoria za rok 2013: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) (hlasování)
  10.42.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro železnice (ERA) (hlasování)
  10.43.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) (hlasování)
  10.44.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) (hlasování)
  10.45.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) (hlasování)
  10.46.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) (hlasování)
  10.47.Udělení absolutoria za rok 2013: Zásobovací agentura Euratomu (hlasování)
  10.48.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) (hlasování)
  10.49.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust) (hlasování)
  10.50.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský policejní úřad (Europol) (hlasování)
  10.51.Udělení absolutoria za rok 2013: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) (hlasování)
  10.52.Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) (hlasování)
  10.53.Udělení absolutoria za rok 2013: Agentura pro evropský globální navigační družicový systém (GSA) (hlasování)
  10.54.Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik ARTEMIS (hlasování)
  10.55.Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik Clean Sky (hlasování)
  10.56.Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik ENIAC (hlasování)
  10.57.Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik pro palivové články a vodík (hlasování)
  10.58.Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik pro provádění iniciativy pro inovativní léčiva (hlasování)
  10.59.Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (hlasování)
  10.60.Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik SESAR (hlasování)
  10.61.Fondy peněžního trhu ***I (hlasování)
  10.62.Dovoz textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují zvláštní pravidla dovozu Unie ***I (hlasování)
  10.63.Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2016 – oddíl I – Parlament (hlasování)
  10.64.Úřad evropského veřejného žalobce (hlasování)
  10.65.Strategie v oblasti alkoholu (hlasování)
  10.66.Druhé výročí zřícení budovy Rana Plaza a současný stav, pokud jde o dohodu o udržitelnosti (hlasování)
  10.67.Mimořádné zasedání Evropské rady (23. dubna 2015) – nedávné tragédie ve Středozemním moři a migrační a azylová politika EU (hlasování)
 11.Vysvětlení hlasování
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 13.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 14.Změna pořadu jednání
 15.Členství ve výborech a delegacích
 16.Situace v Burundi (rozprava)
 17.Pronásledování křesťanů na světě v souvislosti se zavražděním studentů v Keni teroristickou skupinou aš-Šabáb (rozprava)
 18.Ničení kulturních památek příslušníky ISIS/Dá´iš (rozprava)
 19.Situace na Maledivách (rozprava)
 20.Zpráva o pokroku Albánie za rok 2014 (rozprava)
 21.Zpráva o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2014 (rozprava)
 22.Pozastavení mimořádných obchodních opatření, pokud jde o Bosnu a Hercegovinu ***I (rozprava)
 23.Závazky členských států EU v oblasti oficiální rozvojové pomoci (ODA) (rozprava)
 24.Marrákešská smlouva o výjimkách z autorského práva pro osoby se zrakovým postižením (rozprava)
 25.Převody prostředků
 26.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 27.Pořad jednání příštího denního zasedání
 28.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

STŘEDA 29. DUBNA 2015

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:05.

Předseda učinil prohlášení o dopolední přednostní rozpravě, ve kterém zejména vyzval Radu a Komisi, aby podpořily postoj Parlamentu, pokud jde o nedávné tragédie ve Středozemním moři a migrační a azylovou politiku EU.

°
° ° °

Vystoupili: Jörg Leichtfried k případnému zavedení trestu smrti v Maďarsku, Marie-Christine Vergiat k uplatňování trestu smrti v Indonésii a s žádostí o změnu čtvrtečního pořadu jednání s cílem zohlednit tuto otázku a Renato Soru k tragickému osudu přistěhovalců, jejichž lodě ztroskotaly ve Středozemním moři.


2. Přivítání

Předseda jménem Parlamentu přivítal delegaci japonského parlamentu, jejíž členové usedli na vyhrazená místa na galerii pro hosty.


3. Mimořádné zasedání Evropské rady (23. dubna 2015) – nedávné tragédie ve Středozemním moři a migrační a azylová politika EU (rozprava)

Prohlášení Evropské rady a Komise: Mimořádné zasedání Evropské rady (23. dubna 2015) – nedávné tragédie ve Středozemním moři a migrační a azylová politika EU (2015/2660(RSP))

Donald Tusk (předseda Evropské rady) a Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil István Ujhelyi, Gianni Pittella za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Alessandra Mussolini, Syed Kamall za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, která rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Steven Woolfe, William (The Earl of) Dartmouth k výrokům, které pronesla Sophia in 't Veld, Malin Björk za skupinu GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, a Nigel Farage za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Philippe Lamberts, José Inácio Faria k vedení rozpravy (předseda upřesnil použitý postup), Matteo Salvini – nezařazený poslanec, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Eleonora Forenza, a Monika Hohlmeier.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Monika Hohlmeier, aby odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Cornelia Ernst, Tanja Fajon, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Mario Borghezio, Helga Stevens, Cecilia Wikström, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Kristina Winberg, Barbara Spinelli, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Kazimierz Michał Ujazdowski, Ska Keller, Tiziana Beghin, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Silvia Costa, Konstantinos Papadakis, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Fredrick Federley, Esteban González Pons, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Marina Albiol Guzmán, Birgit Sippel, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Emmanouil Glezos, Timothy Kirkhope, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Vicky Ford, Louis Michel, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gianluca Buonanno, Cornelia Ernst, Jean Lambert, Kristina Winberg, Lampros Fountoulis, Roberta Metsola, Victor Boştinaru, Jussi Halla-aho, Jean Arthuis, Marina Albiol Guzmán, Eva Joly a Laura Ferrara.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupili: Marine Le Pen, Giovanni La Via, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Filiz Hyusmenova, Kostas Chrysogonos, Josep-Maria Terricabras, Harald Vilimsky, Elmar Brok, Iratxe García Pérez, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Michał Marusik, Carlos Coelho, Jörg Leichtfried, Marcel de Graaff, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kashetu Kyenge, Davor Ivo Stier, Claude Moraes, Barbara Kudrycka, Elena Valenciano, Alessandra Mussolini, Sylvie Guillaume, Frank Engel, Alfred Sant, Michèle Alliot-Marie, Ana Gomes, Dubravka Šuica, Richard Howitt, Iliana Iotova, Miltiadis Kyrkos a Pier Antonio Panzeri.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: David Casa, Marlene Mizzi, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ulrike Lunacek, Marijana Petir, Ignazio Corrao, Csaba Sógor a Michela Giuffrida.

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos (člen Komise) a Donald Tusk.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Ivo Belet, Daniel Buda, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa, Emil Radev, Ivana Maletić a Andrej Plenković za skupinu PPE o nedávných tragédiích lodí s migranty ve Středozemním moři (2015/2660(RSP)) (B8-0367/2015)

- Laura Ferrara a Ignazio Corrao za skupinu EFDD o zprávě o mimořádné Evropské radě ze dne 23. dubna 2015 včetně posledních tragédií ve Středozemním moři a politik EU týkajících se migrace a azylu (2015/2660(RSP)) (B8-0377/2015);

- Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero, Eva Joly, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Josep-Maria Terricabras a Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE o zprávě o mimořádném zasedání Evropské rady dne 23. dubna 2015 – Tragédie z posledních dní ve Středomoří a migrační a azylová politika EU (2015/2660(RSP)) (B8-0378/2015);

- Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Zdzisław Krasnodębski, Beatrix von Storch, Daniel Dalton a Marek Józef Gróbarczyk za skupinu ECR o tragédiích, k nimž došlo v poslední době ve Středozemním moři, a o migrační a azylové politice EU (2015/2660(RSP)) (B8-0379/2015);

- Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez a Hilde Vautmans za skupinu ALDE o tragédiích, k nimž došlo v poslední době ve Středozemním moři, a o migrační a azylové politice EU (2015/2660(RSP)) (B8-0380/2015);

- Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva a Emmanouil Glezos za skupinu GUE/NGL o zprávě o mimořádném zasedání Evropské rady dne 23. dubna 2015 – Tragédie z posledních dní ve Středomoří a migrační a azylová politika EU (2015/2660(RSP)) (B8-0381/2015).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.67 zápisu ze dne 29.4.2015.


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda

4. Přivítání

Předsedající jménem Parlamentu přivítal poslankyni iráckého parlamentu Vian Dakheelovou, kterou doprovází delegace iráckých Jazídů pronásledovaných Islámským státem. Poslankyně i členové delegace usedli na vyhrazená místa na galerii pro hosty.


5. Složení Parlamentu

Příslušné finské orgány Evropskému parlamentu oznámily, že Hannu Takkula, kterým je nahrazen Olli Rehn, byl s platností od 27. dubna 2015 zvolen poslancem Parlamentu.

Dokud nejsou ověřeny jeho pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedá Hannu Takkula v Parlamentu a jeho orgánech a požívá všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinil prohlášení, že nezastává funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.


6. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou.

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro difenokonazol, fluopikolid, fluopyram, isopyrazam a pendimethalin v některých produktech a na jejich povrchu (D038038/02 – 2015/2667(RPS) - lhůta: 23/6/2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro azoxystrobin, dimoxystrobin, fluroxypyr, methoxyfenozid, metrafenon, oxadiargyl a tribenuron v některých produktech a na jejich povrchu (D038141/02 – 2015/2657(RPS) - lhůta: 17/6/2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Směrnice Komise, kterou se mění několik příloh směrnice 2004/107/ES a 2008/50/ES, kterými se stanoví pravidla pro referenční metody, ověřování údajů a umístění míst odběru vzorků při posuzování kvality vnějšího ovzduší (D038203/04 – 2015/2671(RPS) - lhůta: 25/7/2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o benzen (D039050/01 – 2015/2672(RPS) - lhůta: 25/7/2015)
předáno příslušný výbor: ENVI
stanovisko: ITRE, IMCO


7. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy aktů v přenesené pravomoci.

- Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 18. prosince 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU, pokud jde o poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé EU (C(2014)9672 C(2015)02455 – 2015/2658(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 17. dubna 2015
předáno příslušnému výboru: TRAN

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění metodika pro klasifikaci produkce podle činností v příloze A nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 (C(2015)02590 – 2015/2666(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 22. dubna 2015
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1144/2014 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích (C(2015)02593 – 2015/2668(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 23. dubna 2015
předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Unií a třetími zeměmi, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1277/2005 (C(2015)02619 – 2015/2669(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 24. dubna 2015
předáno příslušnému výboru: INTA

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích kotlů na tuhá paliva a souprav sestávajících z kotle na tuhá paliva a doplňkových ohřívačů, regulátorů teploty a solárních zařízení (C(2015)02623 – 2015/2674(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 27. dubna 2015
předáno příslušnému výboru: ITRE

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích lokálních topidel (C(2015)02638 – 2015/2670(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 24. dubna 2015
předáno příslušnému výboru: ITRE

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příoha nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 27. dubna 2015
předáno příslušnému výboru: AGRI


8. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Návrh na převod prostředků INF1/2015 - Oddíl VI - Evropský hospodářský a sociální výbor (N8-0027/2015 - C8-0081/2015 - 2015/2068(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků V/AB-02/T/15 - Evropský účetní dvůr (N8-0028/2015 - C8-0082/2015 - 2015/2069(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků V/AB-01/C/15 - Evropský účetní dvůr (N8-0029/2015 - C8-0084/2015 - 2015/2070(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 1/2015 - Výbor regionů (N8-0030/2015 - C8-0087/2015 - 2015/2075(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 14/2015 - Oddíl III - Komise (N8-0031/2015 - C8-0096/2015 - 2015/2080(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

2) od poslanců, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Ivan Jakovčić. Návrh usnesení o průmyslovém dědictví (B8-0319/2015)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o rostoucím počtu případů přerušení těhotenství v závislosti na pohlaví dítěte v Indii (B8-0325/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Nicola Caputo. Návrh usnesení o dlouhověkosti a systémech sociálního zabezpečení (B8-0327/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Nicola Caputo. Návrh usnesení o vytěžování textů a dat a autorském právu (B8-0329/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

JURI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o délce soudních řízení, která v Itálii trvají třetí nejdelší dobu z celé EU (B8-0330/2015)

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o ochraně medvěda hnědého druhu ursus arctos marsicanus před tuberkulózou skotu (B8-0332/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o zdokonalení nařízení (EU) č. 604/2013 (B8-0333/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto a Matteo Salvini. Návrh usnesení o zvýšení tzv. spravedlivé náhrady agentuře SIAE a o jednotném evropském trhu (B8-0334/2015)

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

IMCO

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o vysokofrekvenčním obchodování (B8-0336/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o elektronickém obchodu: návrhy, směřování a priority pro udržitelný rozvoj (B8-0337/2015)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

ECON

- Dominique Bilde, Marine Le Pen a Sophie Montel. Návrh usnesení o povinnosti omráčit zvířata před usmrcením a o povinné přítomnosti veterinářů a schválených nezávislých inspektorů za účelem kontroly různých postupů souvisejících s porážkou zvířat (B8-0338/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Dominique Bilde, Marine Le Pen a Sophie Montel. Návrh usnesení o podpoře ocelářského průmyslu v Evropské unii (B8-0339/2015)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Nicolas Bay, Mario Borghezio, Aymeric Chauprade a Jean-Luc Schaffhauser. Návrh usnesení o pozastavení platnosti dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou (B8-0340/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Dominique Bilde, Marine Le Pen a Sophie Montel. Návrh usnesení o boji proti obchodu se slonovinou (B8-0341/2015)

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o mezinárodních adopcích (B8-0345/2015)

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

LIBE

- Ivan Jakovčić. Návrh usnesení o vzdělávání jakožto faktoru v rámci snah o vybudování udržitelné energetické unie (B8-0350/2015)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

CULT

- Ivan Jakovčić. Návrh usnesení o potřebě základního příjmu (B8-0351/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL


9. Druhé výročí zřícení budovy Rana Plaza a současný stav, pokud jde o dohodu o udržitelnosti (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Komise: Druhé výročí zřícení budovy Rana Plaza a současný stav, pokud jde o dohodu o udržitelnosti (2015/2589(RSP))

Rozprava se konala dne 27. dubna 2015 (bod 17 zápisu ze dne 27.4.2015).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Charles Tannock a Sajjad Karim za skupinu ECR o druhém výročí zřícení budovy Rana Plaza a o vývoji ve věci bangladéšského paktu udržitelnosti (2015/2589(RSP)) (B8-0363/2015);

- Gabriele Zimmer, Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Rina Ronja Kari, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Marisa Matias, Stefan Eck, Fabio De Masi, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Helmut Scholz a Martina Michels za skupinu GUE/NGL o druhém výročí zřícení budovy Rana Plaza a současném stavu, pokud jde o dohodu o udržitelnosti (2015/2589(RSP)) (B8-0364/2015);

- Jean Lambert, Ska Keller, Yannick Jadot, Ulrike Lunacek, Monika Vana, Karima Delli, Judith Sargentini a Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE o druhém výročí zřícení budovy Rana Plaza a o vývoji ve věci bangladéšského paktu udržitelnosti (2015/2589(RSP)) (B8-0365/2015);

- Tiziana Beghin a David Borrelli za skupinu EFDD o výročí požárů v bangladéšské továrně a o vývoji v otázce bangladéšského paktu udržitelnosti (2015/2589(RSP)) (B8-0366/2015);

- Victor Boştinaru, Jörg Leichtfried, David Martin, Bernd Lange, Linda McAvan, Richard Howitt, Viorica Dăncilă, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Martina Werner, Elena Valenciano, Afzal Khan, Alessia Maria Mosca, Maria Arena, Eric Andrieu, Pedro Silva Pereira, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Neena Gill, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrique Guerrero Salom, Enrico Gasbarra a Andi Cristea za skupinu S&D o druhém výročí zřícení budovy Rana Plaza a o vývoji ve věci bangladéšského paktu udržitelnosti (2015/2589(RSP)) (B8-0368/2015);

- Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Franck Proust, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Ivo Belet, Lara Comi, Thomas Mann, Dubravka Šuica, József Nagy, Claude Rolin, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Giovanni Toti, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić a Andrej Plenković za skupinu PPE o výročí požárů v bangladéšské továrně a o vývoji v otázce bangladéšského paktu udržitelnosti (2015/2589(RSP)) (B8-0372/2015);

- Catherine Bearder, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Robert Rochefort, Hilde Vautmans a José Inácio Faria za skupinu ALDE o druhém výročí zřícení budovy Rana Plaza a o vývoji ve věci paktu udržitelnosti (2015/2589(RSP)) (B8-0376/2015).

Hlasování: bod 10.66 zápisu ze dne 29.4.2015.


10. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


10.1. Předběžné financování operačních programů podporovaných z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o navýšení počáteční předběžné platby vyplácené na operační programy podporované z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí [COM(2015)0046 - C8-0036/2015- 2015/0026(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0134/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA-PROV(2015)0110)


10.2. Zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se ruší nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí [COM(2014)0707 - C8-0271/2014- 2014/0334(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Bernd Lange (A8-0026/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA-PROV(2015)0111)


10.3. Ochranná opatření stanovená v dohodě s Norskem ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochranných opatřeních stanovených v dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím (kodifikované znění) [COM(2014)0304 - C8-0010/2014- 2014/0159(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Andrzej Duda (A8-0046/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA-PROV(2015)0112)


10.4. Dohoda o stabilizaci a přidružení s Albánií ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé (kodifikované znění) [COM(2014)0375 - C8-0034/2014- 2014/0191(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Andrzej Duda (A8-0047/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA-PROV(2015)0113)


10.5. Dohoda o stabilizaci a přidružení a Prozatímní dohoda o obchodu a obchodních záležitostech s Bosnou a Hercegovinou ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o některých postupech pro uplatňování Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé a pro uplatňování Prozatímní dohody o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé (kodifikované znění) [COM(2014)0443 - C8-0087/2014- 2014/0206(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Andrzej Duda (A8-0017/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA-PROV(2015)0114)


10.6. Dohoda o stabilizaci a přidružení s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé (kodifikované znění) [COM(2014)0394 - C8-0041/2014- 2014/0199(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Andrzej Duda (A8-0132/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA-PROV(2015)0115)


10.7. Použití článků 107 a 108 SFEU na určité kategorie horizontální státní podpory * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorie horizontální státní podpory (kodifikované znění) [COM(2014)0377 - C8-0139/2014- 2014/0192(NLE)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Andrzej Duda (A8-0029/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA-PROV(2015)0116)


10.8. Prováděcí pravidla k článku 108 SFEU * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie (kodifikované znění) [COM(2014)0534 - C8-0212/2014- 2014/0246(NLE)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Andrzej Duda (A8-0047/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA-PROV(2015)0117)


10.9. Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise a výkonné agentury (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl III – Komise a výkonné agentury [COM(2014)0510 - C8-0140/2014- 2014/2075(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Ingeborg Gräßle (A8-0101/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0118)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0118)

Absolutoria byla udělena a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


10.10. Zvláštní zprávy Účetního dvora v souvislosti s udělením absolutoria Komisi za rok 2013 (hlasování)

Zpráva o zvláštních zprávách Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rok 2013 [COM(2013)0570 - C8-0224/2014- 2014/2140(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Ingeborg Gräßle (A8-0067/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0119)


10.11. Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – 8., 9. a 10. ERF (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu osmého, devátého a desátého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0487 - C8-0146/2014- 2014/2077(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Martina Dlabajová (A8-0102/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0120)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0120)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


10.12. Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl I – Evropský parlament [COM(2014)0510 - C8-0147/2014- 2014/2078(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Gilles Pargneaux (A8-0082/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0121)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0121)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).

Vystoupení

Benedek Jávor a Gerben-Jan Gerbrandy s žádostí, aby se přes přijetí pozměňovacího návrhu 21/rev hlasovalo o bodech 43 a 44 (předseda žádosti nevyhověl, protože již před hlasováním o pozměňovacím návrhu 21/rev uvedl, že jeho přijetím se stanou body 43 a 44 bezpředmětné).


10.13. Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl II – Evropská rada a Rada [COM(2014)0510 - C8-0148/2014- 2014/2079(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0116/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0122)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0122)

Udělení absoutoria bylo odloženo a byla odložena i účetní uzávěrka (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).

Vystoupení

Ryszard Czarnecki před hlasováním.


10.14. Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost [COM(2014)0510 - C8-0155/2014- 2014/2086(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0109/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0123)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0123)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


10.15. Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl IV – Soudní dvůr [COM(2014)0510 - C8-0149/2014- 2014/2080(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0111/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0124)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0124)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


10.16. Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl V – Účetní dvůr [COM(2014)0510 - C8-0150/2014- 2014/2081(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0113/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0125)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0125)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


10.17. Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Hospodářský a sociální výbor (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor [COM(2014)0510 - C8-0151/2014- 2014/2082(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0114/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0126)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0126)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


10.18. Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl VII – Výbor regionů [COM(2014)0510 - C8-0152/2014- 2014/2083(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0105/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0127)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0127)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


10.19. Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv [COM(2014)0510 - C8-0153/2014- 2014/2084(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0115/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0128)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0128)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


10.20. Udělení absolutoria za rok 2013: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl IX – evropský inspektor ochrany údajů [COM(2014)0510 - C8-0154/2014- 2014/2085(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0118/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0129)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0129)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


10.21. Udělení absolutoria za rok 2013: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur Evropské unie (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2013: výkonnost, finanční řízení a kontrola [COM(2013)0570 - C8-0225/2014- 2014/2139(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0070/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 21)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0130)

Vystoupení

Richard Corbett s žádostí, aby se o zbývajících zprávách o udělení absolutoria hlasovalo najednou v souladu s čl. 174 odst. 7 jednacího řádu, a k této žádosti Marco Valli, Anders Primdahl Vistisen a Marc Tarabella (předsedající žádosti nevyhověl).


10.22. Udělení absolutoria za rok 2013: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0199/2014- 2014/2123(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0117/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 22)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0131)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0131)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


10.23. Udělení absolutoria za rok 2013: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0200/2014- 2014/2124(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0081/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 23)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0132)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0132)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


10.24. Udělení absolutoria za rok 2013: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0177/2014- 2014/2101(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0084/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 24)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0133)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0133)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


10.25. Udělení absolutoria za rok 2013: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0156/2014- 2014/2087(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0079/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 25)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0134)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0134)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


10.26. Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská policejní akademie (CEPOL) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské policejní akademie na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0188/2014- 2014/2112(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0086/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 26)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0135)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0135)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


10.27. Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0182/2014- 2014/2106(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0074/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 27)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0136)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0136)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


10.28. Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0202/2014- 2014/2126(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0085/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 28)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0137)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0137)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


10.29. Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0196/2014- 2014/2120(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0072/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 29)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0138)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0138)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


10.30. Udělení absolutoria za rok 2013: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0185/2014- 2014/2109(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0069/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 30)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0139)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0139)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


10.31. Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0192/2014- 2014/2116(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0073/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 31)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0140)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0140)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


10.32. Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0175/2014- 2014/2099(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0083/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 32)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0141)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0141)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


10.33. Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0191/2014- 2014/2115(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0100/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 33)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0142)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0142)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


10.34. Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0184/2014- 2014/2108(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0097/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 34)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0143)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0143)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


10.35. Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0195/2014- 2014/2119(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0098/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 35)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0144)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0144)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


10.36. Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0197/2014- 2014/2121(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0096/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 36)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0145)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0145)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


10.37. Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský inovační a technologický institut (EIT) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0201/2014- 2014/2125(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0077/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 37)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0146)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0146)

Udělení absoutoria bylo odloženo a byla odložena i účetní uzávěrka (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


10.38. Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0178/2014- 2014/2102(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0075/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 38)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0147)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0147)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


10.39. Udělení absolutoria za rok 2013: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0159/2014- 2014/2090(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0068/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 39)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0148)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0148)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


10.40. Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0181/2014- 2014/2105(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0088/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 40)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0149)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0149)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


10.41. Udělení absolutoria za rok 2013: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0186/2014- 2014/2110(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0089/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 41)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0150)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0150)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


10.42. Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro železnice (ERA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0187/2014- 2014/2111(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0078/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 42)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0151P8_TA-PROV(2015)0151)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0151)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


10.43. Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0198/2014- 2014/2122(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0087/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 43)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0152)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0152)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


10.44. Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0180/2014- 2014/2104(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0090/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 44)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0153)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0153)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


10.45. Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0204/2014- 2014/2128(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0099/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 45)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0154)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0154)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


10.46. Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0176/2014- 2014/2100(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0076/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 46)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0155)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0155)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


10.47. Udělení absolutoria za rok 2013: Zásobovací agentura Euratomu (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0193/2014- 2014/2117(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0119/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 47)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0156)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0156)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


10.48. Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0157/2014- 2014/2088(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0092/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 48)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0157)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0157)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


10.49. Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Eurojustu na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0179/2014- 2014/2103(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0091/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 49)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0158)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0158)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


10.50. Udělení absolutoria za rok 2013: Evropský policejní úřad (Europol) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského policejního úřadu na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0194/2014- 2014/2118(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0080/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 50)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0159)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0159)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


10.51. Udělení absolutoria za rok 2013: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0158/2014- 2014/2089(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0093/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 51)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0160)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0160)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


10.52. Udělení absolutoria za rok 2013: Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0189/2014- 2014/2113(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0094/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 52)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0161)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0161)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


10.53. Udělení absolutoria za rok 2013: Agentura pro evropský globální navigační družicový systém (GSA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0190/2014- 2014/2114(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0095/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 53)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0162)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0162)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


10.54. Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik ARTEMIS (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0208/2014- 2014/2132(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0103/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 54)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0163)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0163)

Udělení absoutoria bylo odloženo a byla odložena i účetní uzávěrka (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


10.55. Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik Clean Sky (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0207/2014- 2014/2131(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 55)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0164)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0164)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


10.56. Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik ENIAC (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ENIAC na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0211/2014- 2014/2135(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0104/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 56)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0165)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0165)

Udělení absoutoria bylo odloženo a byla odložena i účetní uzávěrka (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


10.57. Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik pro palivové články a vodík (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0210/2014- 2014/2134(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0112/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 57)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0166)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0166)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


10.58. Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik pro provádění iniciativy pro inovativní léčiva (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0209/2014- 2014/2133(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0106/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 58)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0167)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


10.59. Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0205/2014- 2014/2129(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Anders Primdahl Vistisen (A8-0108/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 59)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0168)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


10.60. Udělení absolutoria za rok 2013: společný podnik SESAR (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0206/2014- 2014/2130(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Anders Primdahl Vistisen (A8-0110/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 60)

NÁVRHY ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0169)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0169)

Absolutorium bylo uděleno a účetní uzávěrka byla schválena (viz příloha V čl. 5 odst. 1 jednacího řádu).


10.61. Fondy peněžního trhu ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o fondech peněžního trhu [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Neena Gill (A8-0041/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 61)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA-PROV(2015)0170)

Neena Gill, zpravodajka, navrhla, aby bylo hlasování o návrhu legislativního usnesení odloženo v souladu s čl. 61 odst. 2 jednacího řádu.

Parlament návrh schválil. Věc se tudíž považuje za vrácenou příslušnému výboru k opětovnému projednání.


10.62. Dovoz textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují zvláštní pravidla dovozu Unie ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu dovozu Unie (přepracované znění) [COM(2014)0345 - C8-0023/2014- 2014/0177(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Jarosław Wałęsa (A8-0016/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 62)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA-PROV(2015)0171)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0171)


10.63. Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2016 – oddíl I – Parlament (hlasování)

Zpráva o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2016 [2015/2012(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Gérard Deprez (A8-0144/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 63)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0172)


10.64. Úřad evropského veřejného žalobce (hlasování)

Průběžná zpráva o návrhu nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce [COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Monica Macovei (A8-0055/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 64)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0173)


10.65. Strategie v oblasti alkoholu (hlasování)

Návrh usnesení B8-0357/2015 (2015/2543(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 65)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2015)0174)


10.66. Druhé výročí zřícení budovy Rana Plaza a současný stav, pokud jde o dohodu o udržitelnosti (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015 a B8-0376/2015 (2015/2589(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 66)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-363/2015

(nahrazující B8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015 a B8-0376/2015):

předložen těmito poslanci:

Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Franck Proust, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Ivo Belet, Lara Comi, Thomas Mann, Dubravka Šuica, József Nagy, Claude Rolin, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Giovanni Toti, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Jiří Pospíšil a Tomáš Zdechovský za skupinu PPE;

Victor Boştinaru, Jörg Leichtfried, David Martin, Bernd Lange, Linda McAvan, Richard Howitt, Viorica Dăncilă, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Martina Werner, Elena Valenciano, Afzal Khan, Alessia Maria Mosca, Maria Arena, Eric Andrieu, Pedro Silva Pereira, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Neena Gill, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrique Guerrero Salom, Enrico Gasbarra, Tonino Picula a Nicola Caputo za skupinu S&D;

Sajjad Karim a Charles Tannock za skupinu ECR;

Catherine Bearder, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Robert Rochefort, Hilde Vautmans a José Inácio Faria za skupinu ALDE;

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Stefan Eck, Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa a Luke Ming Flanagan za skupinu GUE/NGL;

Jean Lambert a Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE;

Tiziana Beghin, David Borrelli a Marco Valli za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA-PROV(2015)0175)


10.67. Mimořádné zasedání Evropské rady (23. dubna 2015) – nedávné tragédie ve Středozemním moři a migrační a azylová politika EU (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0367/2015, B8-0377/2015, B8-0378/2015, B8-0379/2015, B8-0380/2015, B8-0381/2015 a B8-0384/2015 (2015/2660(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 67)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0367/2015

(nahrazující B8-0367/2015, B8-0378/2015, B8-0380/2015 a B8-0384/2015):

předložen těmito poslanci:

Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa a Ivo Belet za skupinu PPE;

Gianni Pittella, Tanja Fajon, Jörg Leichtfried, Birgit Sippel, Enrique Guerrero Salom, Claude Moraes, Kashetu Kyenge a Soledad Cabezón Ruiz za skupinu S&D;

Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez a Hilde Vautmans za skupinu ALDE;

Ska Keller, Judith Sargentini a Jean Lambert za skupinu Verts/ALE.

přijat (P8_TA-PROV(2015)0176)

(Návrhy usnesení B8-0377/2015, B8-0379/2015 a B8-0381/2015 se neberou v potaz.)

Vystoupení

Tanja Fajon, aby předložila ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 11, který nebyl vzat v potaz, protože se proti jeho projednání vyslovilo více než 40 poslanců, a Mercedes Bresso.


11. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Ingeborg Gräßle - A8-0101/2015
Paloma López Bermejo a Peter Jahr

zpráva Elisabeth Morin-Chartier - A8-0134/2015
Igor Šoltes, Momchil Nekov, Marian Harkin, Anna Záborská, Ivana Maletić, Stanislav Polčák a Maria Spyraki

zpráva Gilles Pargneaux - A8-0082/2015
Michaela Šojdrová a Tomáš Zdechovský

zpráva Ryszard Czarnecki - A8-0116/2015
Tomáš Zdechovský

zpráva Ryszard Czarnecki - A8-0115/2015
Tomáš Zdechovský

zpráva Ryszard Czarnecki - A8-0085/2015
Angelika Mlinar

zpráva Ryszard Czarnecki - A8-0097/2015
Tomáš Zdechovský

zpráva Neena Gill - A8-0041/2015
Marian Harkin

zpráva Gérard Deprez - A8-0144/2015
Igor Šoltes

zpráva Monica Macovei - A8-0055/2015
Jiří Pospíšil, Zoltán Balczó, Martina Anderson, Jan Zahradil, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor a Angel Dzhambazki.


12. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

°
° ° °

Bruno Gollnisch oznámil, že musel opustit jednací sál v 13:30, aby přivítal delegaci japonského parlamentu.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 14:35, pokračovalo v 15:05.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Alexander Graf LAMBSDORFF
místopředseda

13. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


14. Změna pořadu jednání

Předseda po konzultaci s politickými skupinami navrhl, aby bylo na zítřejší dopolední pořad jednání zařazeno prohlášení Komise o trestu smrti v Indonésii bez předložení návrhu usnesení.

Parlament změnu schválil. Zítřejší hlasování proto začne v 16:30.

Pořad jednání je tímto změněn.


15. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupiny ALDE následující žádosti o jmenování:

výbor INTA: Hannu Takkula

delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými: Hannu Takkula

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


16. Situace v Burundi (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Burundi (2015/2678(RSP))

Neven Mimica (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Joachim Zeller za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR, Hilde Vautmans za skupinu ALDE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, a Maria Heubuch za skupinu Verts/ALE, Kashetu Kyenge, Linda McAvan a Elena Valenciano.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Fabio Massimo Castaldo.

Vystoupil Neven Mimica.

Rozprava skončila.


17. Pronásledování křesťanů na světě v souvislosti se zavražděním studentů v Keni teroristickou skupinou aš-Šabáb (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Pronásledování křesťanů na světě v souvislosti se zavražděním studentů v Keni teroristickou skupinou aš-Šabáb (2015/2661(RSP))

Neven Mimica (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Teresa Jiménez-Becerril Barrio za skupinu PPE, Elena Valenciano za skupinu S&D, Angel Dzhambazki za skupinu ECR, Enrique Calvet Chambon za skupinu ALDE, Lidia Senra Rodríguez za skupinu GUE/NGL, Maria Heubuch za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Mara Bizzotto – nezařazená poslankyně, György Hölvényi, Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Pavel Telička, Inês Cristina Zuber, Jonathan Arnott, Jean-Luc Schaffhauser, Arnaud Danjean, Ana Gomes, Urmas Paet, Miloslav Ransdorf, Ignazio Corrao, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Georgios Epitideios, Elisabetta Gardini, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ignazio Corrao, Neena Gill, Franz Obermayr a Davor Ivo Stier.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Marlene Mizzi, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Momchil Nekov, Michèle Alliot-Marie, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Victor Negrescu, Gilles Pargneaux, Tunne Kelam, Michela Giuffrida, László Tőkés, Josef Weidenholzer, Lars Adaktusson a Jaromír Štětina.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică a Afzal Khan.

Vystoupil Neven Mimica.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.2 zápisu ze dne 30.4.2015.


18. Ničení kulturních památek příslušníky ISIS/Dá´iš (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000031/2015), kterou pokládá Silvia Costa za výbor CULT Radě: Ničení kulturních památek příslušníky ISIS/Dá´iš (2015/2649(RSP)) (B8-0115/2015)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000032/2015), kterou pokládá Silvia Costa za výbor CULT Komisi: Ničení kulturních památek příslušníky ISIS/Dá´iš (2015/2649(RSP)) (B8-0116/2015)

Silvia Costa který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bogdan Andrzej Zdrojewski, rozvinula otázky.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úřadující předsedkyně Rady) odpověděla na otázku B8-0115/2015.

Neven Mimica (člen Komise) odpověděl na otázku B8-0116/2015.

Vystoupili: Esteban González Pons za skupinu PPE, Krystyna Łybacka za skupinu S&D, David Campbell Bannerman za skupinu ECR, Fernando Maura Barandiarán za skupinu ALDE, Curzio Maltese za skupinu GUE/NGL, Helga Trüpel za skupinu Verts/ALE, Isabella Adinolfi za skupinu EFDD, Marie-Christine Arnautu – nezařazená poslankyně, Sabine Verheyen, Marlene Mizzi, Angel Dzhambazki, Marietje Schaake, Sofia Sakorafa, Ernest Maragall, Hans Jansen, Santiago Fisas Ayxelà, Luigi Morgano, Branislav Škripek, Pavel Telička, Georgios Epitideios, Milan Zver, Julie Ward, Aymeric Chauprade, Bogdan Brunon Wenta, Liliana Rodrigues, Afzal Khan a Ana Gomes.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Alessandra Mussolini, Nicola Caputo, Notis Marias a Ilhan Kyuchyuk.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Kostas Chrysogonos, Fabio Massimo Castaldo, Marijana Petir, Michela Giuffrida a Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Vystoupili: Neven Mimica a Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 128 odst. 5 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.3 zápisu ze dne 30.4.2015.


19. Situace na Maledivách (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace na Maledivách (2015/2662(RSP))

Neven Mimica (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Davor Ivo Stier za skupinu PPE, Richard Howitt za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Javier Couso Permuy za skupinu GUE/NGL, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Cristian Dan Preda, Alessia Maria Mosca a Doru-Claudian Frunzulică.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Eduard Kukan, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo a Stanislav Polčák.

Vystoupil Neven Mimica.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.4 zápisu ze dne 30.4.2015.


20. Zpráva o pokroku Albánie za rok 2014 (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Zpráva o pokroku Albánie za rok 2014 (2015/2951(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úřadující předsedkyně Rady) a Neven Mimica (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Knut Fleckenstein za skupinu S&D, Eduard Kukan za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, Charles Tannock za skupinu ECR, Ilhan Kyuchyuk za skupinu ALDE, Martina Anderson za skupinu GUE/NGL, Tamás Meszerics za skupinu Verts/ALE, Diane James za skupinu EFDD, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, David McAllister, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivo Vajgl, Angel Dzhambazki, Fabio Massimo Castaldo, Nicolas Bay, László Tőkés, Elly Schlein, Notis Marias, Sotirios Zarianopoulos, Francisco José Millán Mon, Eugen Freund, Marek Jurek a Monica Macovei.

PŘEDSEDNICTVÍ: Adina-Ioana VĂLEAN
místopředsedkyně

Vystoupili: Eva Kaili, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle a Eleni Theocharous, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Knut Fleckenstein.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Andrej Plenković, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák, Kostas Chrysogonos, Tibor Szanyi a Igor Šoltes.

Vystoupili: Neven Mimica a Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Knut Fleckenstein za výbor AFET o zprávě o pokroku Albánie za rok 2014 (2014/2951(RSP)) (B8-0358/2015).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.52 zápisu ze dne 30.4.2015.


21. Zpráva o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2014 (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Zpráva o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2014 (2014/2952(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úřadující předsedkyně Rady) a Neven Mimica (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Afzal Khan za skupinu S&D, Angel Dzhambazki za skupinu ECR, Jozo Radoš za skupinu ALDE, Javier Couso Permuy za skupinu GUE/NGL, Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Dominique Bilde – nezařazená poslankyně, Elmar Brok, Tonino Picula, Charles Tannock, Aymeric Chauprade, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Tanja Fajon, Bas Belder, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Fabio Massimo Castaldo, Mario Borghezio, Eduard Kukan, Zigmantas Balčytis, Amjad Bashir, Tunne Kelam, Alessia Maria Mosca, Ruža Tomašić, Dubravka Šuica a Andi Cristea.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias a Marijana Petir.

Vystoupili: Neven Mimica a Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Cristian Dan Preda za výbor AFET o zprávě o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2014 (2014/2952(RSP)) (B8-0359/2015).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.6 zápisu ze dne 30.4.2015.


22. Pozastavení mimořádných obchodních opatření, pokud jde o Bosnu a Hercegovinu ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení Rady (ES) č. 1215/2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté, a o pozastavení jeho použitelnosti, pokud jde o Bosnu a Hercegovinu [COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

Goffredo Maria Bettini uvedl zprávu.

Vystoupil Cristian Dan Preda (navrhovatel výboru AFET).

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupil Neven Mimica (člen Komise).

Vystoupili: Davor Ivo Stier za skupinu PPE, Costas Mavrides za skupinu S&D, Angel Dzhambazki za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Jozo Radoš za skupinu ALDE, Klaus Buchner za skupinu Verts/ALE, a Tonino Picula.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Franc Bogovič, Notis Marias a Ivan Jakovčić.

Vystoupili: Neven Mimica a Goffredo Maria Bettini.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.1 zápisu ze dne 30.4.2015.


23. Závazky členských států EU v oblasti oficiální rozvojové pomoci (ODA) (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000035/2015), kterou pokládá Linda McAvan za výbor DEVE Radě: Závazky členských států EU týkající se oficiální rozvojové pomoci (ODA) (2015/2611(RSP)) (B8-0113/2015)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000036/2015), kterou pokládá Linda McAvan za výbor DEVE Komisi: Závazky členských států EU týkající se oficiální rozvojové pomoci (ODA) (2015/2611(RSP)) (B8-0114/2015)

Linda McAvan rozvinula otázky.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úřadující předsedkyně Rady) odpověděla na otázku B8-0113/2015.

Neven Mimica (člen Komise) odpověděl na otázku B8-0114/2015.

Vystoupili: Davor Ivo Stier za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, Pedro Silva Pereira za skupinu S&D, Richard Sulík za skupinu ECR, Lola Sánchez Caldentey za skupinu GUE/NGL, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Ignazio Corrao za skupinu EFDD, Cristian Dan Preda, Enrique Guerrero Salom, Marina Albiol Guzmán, Diane James, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Heidi Hautala, Bogdan Brunon Wenta, Elly Schlein, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Richard Sulík, Joachim Zeller a Arne Lietz.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Catherine Stihler, Richard Sulík, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Catherine Stihler, a Victor Negrescu.

Vystoupili: Neven Mimica a Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno)


24. Marrákešská smlouva o výjimkách z autorského práva pro osoby se zrakovým postižením (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000021/2015), kterou pokládá Pavel Svoboda za výbor JURI Radě: Marrákešská smlouva o výjimkách z autorského práva pro osoby se zrakovým postižením (2015/2586(RSP)) (B8-0110/2015)

Pavel Svoboda rozvinul otázku.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úřadující předsedkyně Rady) a Neven Mimica (člen Komise) odpověděli na otázku.

Vystoupili: Rosa Estaràs Ferragut za skupinu PPE, Enrico Gasbarra za skupinu S&D, Ángela Vallina za skupinu GUE/NGL, Max Andersson za skupinu Verts/ALE, Laura Ferrara za skupinu EFDD, Ádám Kósa, Catherine Stihler, Isabella Adinolfi, Pál Csáky a Josef Weidenholzer.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias a Julia Reda.

Vystoupili: Neven Mimica a Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Rozprava skončila.


25. Převody prostředků

Rozpočtový výbor se v souladu s čl. 203 odst. 5 finančního nařízení rozhodl prodloužit o dva týdny časové období pro přijetí rozhodnutí o návrhu Komise o pronájmu dvou budov, do kterých by byli přesunuti zaměstnanci, kteří v současnosti pracují v budově Jean Monnet v Lucemburku.

Rozpočotvý výbor se na své schůzi dne 16. dubna 2015 rozhodl v souladu s článkem 25 finančního nařízení schválit návrh předložený Evropským účetním dvorem na převody prostředků V/AB-01/C/15 a V/AB-02/T/15.

Rozpočotvý výbor se na své schůzi dne 16. dubna 2015 rozhodl v souladu s článkem 25 finančního nařízení schválit návrh předložený Výborem regionů na převod prostředků INF 1/2015.


26. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 52 jednacího řádu)
Postup s přidruženými výbory (článek 54 jednacího řádu)

výbor IMCO (článek 54 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 12.3.2015)

- Nekalé obchodní praktiky v rámci potravinového řetězce (2015/2065(INI))
(stanovisko: ENVI, JURI, AGRI (článek 54 jednacího řádu))


27. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 552.730/OJJE).


28. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 23:00.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Bendtsen, Crowley, Gabriel, Guteland, Händel, Morvai, Parker, Taylor, Vozemberg-Vrionidi, Westphal

Právní upozornění - Ochrana soukromí