Indeks 
Protokol
PDF 383kWORD 287k
Onsdag den 29. april 2015 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Velkomstord
 3.Redegørelse om Det Europæiske Råds ekstraordinære møde (den 23. april 2015) - De seneste tragedier i Middelhavet og EU's migrations- og asylpolitik (forhandling)
 4.Velkomstord
 5.Parlamentets sammensætning
 6.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 7.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 8.Modtagne dokumenter
 9.Anden årsdag for sammenstyrtningen af Rana Plaza-bygningen og status med hensyn til bæredygtighedsaftalen (indgivne beslutningsforslag)
 10.Afstemningstid
  10.1.Forfinansiering af operationelle programmer støttet under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  10.2.Ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 om den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  10.3.Beskyttelsesforanstaltninger, der er fastsat i overenskomsten mellem EØF og Norge ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  10.4.Stabiliserings- og associeringsaftalen med Albanien ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  10.5.Anvendelse af stabiliserings- og associeringsaftalen og af interimsaftalen om handel og handelsanliggender med Bosnien-Hercegovina ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  10.6.Stabiliserings- og associeringsaftale med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  10.7.Anvendelse af artikel 107 og 108 i TEUF på visse former for horisontal statsstøtte * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  10.8.Regler for anvendelsen af artikel 108 i TEUF * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  10.9.Decharge 2013: EU's almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne (afstemning)
  10.10.Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge for 2013 for Kommissionen (afstemning)
  10.11.Decharge 2013: EU's almindelige budget – 8., 9. og 10. EUF (afstemning)
  10.12.Decharge 2013: EU's almindelige budget – Europa-Parlamentet (afstemning)
  10.13.Decharge 2013: EU's almindelige budget – Det Europæiske Råd og Rådet (afstemning)
  10.14.Decharge 2013: EU's almindelige budget – Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (afstemning)
  10.15.Decharge 2013: EU's almindelige budget – Domstolen (afstemning)
  10.16.Decharge 2013: EU's almindelige budget – Revisionsretten (afstemning)
  10.17.Decharge 2013: EU's almindelige budget – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (afstemning)
  10.18.Decharge 2013: EU's almindelige budget – Regionsudvalget (afstemning)
  10.19.Decharge 2013: EU's almindelige budget – Den Europæiske Ombudsmand (afstemning)
  10.20.Decharge 2013: EU's almindelige budget – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (afstemning)
  10.21.Decharge 2013: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol med EU's agenturer (afstemning)
  10.22.Decharge 2013: Det Europæiske Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) (afstemning)
  10.23.Decharge 2013: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) (afstemning)
  10.24.Decharge 2013: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CDT) (afstemning)
  10.25.Decharge 2013: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) (afstemning)
  10.26.Decharge 2013: Det Europæiske Politiakademi (Cepol) (afstemning)
  10.27.Decharge 2013: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) (afstemning)
  10.28.Decharge 2013: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (afstemning)
  10.29.Decharge 2013: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) (afstemning)
  10.30.Decharge 2013: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) (afstemning)
  10.31.Decharge 2013: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) (afstemning)
  10.32.Decharge 2013: Det Europæiske Miljøagentur (EEA) (afstemning)
  10.33.Decharge 2013: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) (afstemning)
  10.34.Decharge 2013: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) (afstemning)
  10.35.Decharge 2013: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) (afstemning)
  10.36.Decharge 2013: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) (afstemning)
  10.37.Decharge 2013: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) (afstemning)
  10.38.Decharge 2013: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) (afstemning)
  10.39.Decharge 2013: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA) (afstemning)
  10.40.Decharge 2013: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) (afstemning)
  10.41.Decharge 2013: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) (afstemning)
  10.42.Decharge 2013: Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA) (afstemning)
  10.43.Decharge 2013: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) (afstemning)
  10.44.Decharge 2013: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) (afstemning)
  10.45.Decharge 2013: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (EU-LISA) (afstemning)
  10.46.Decharge 2013: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) (afstemning)
  10.47.Decharge 2013: Euratoms Forsyningsagentur (afstemning)
  10.48.Decharge 2013: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EUROFOUND) (afstemning)
  10.49.Decharge 2013: Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust) (afstemning)
  10.50.Decharge 2013: Den Europæiske Politienhed (Europol) (afstemning)
  10.51.Decharge 2013: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) (afstemning)
  10.52.Decharge 2013: Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) (afstemning)
  10.53.Decharge 2013: Tilsynsmyndigheden for Det Europæiske GNSS (GSA) (afstemning)
  10.54.Decharge 2013: Fællesforetagendet Artemis (afstemning)
  10.55.Decharge 2013: Fællesforetagendet Clean Sky (afstemning)
  10.56.Decharge 2013: Fællesforetagendet ENIAC (afstemning)
  10.57.Decharge 2013: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint (afstemning)
  10.58.Decharge 2013: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler (afstemning)
  10.59.Decharge 2013: Fællesforetagendet for ITER og fusionsenergiudvikling (afstemning)
  10.60.Decharge 2013: SESAR-fællesforetagendet (afstemning)
  10.61.Pengemarkedsforeninger ***I (afstemning)
  10.62.Indførsel af tekstilvarer fra en række tredjelande, som ikke er omfattet af specifikke EU-regler for indførsel ***I (afstemning)
  10.63.Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2016 - Sektion I - Parlamentet (afstemning)
  10.64.En europæisk anklagemyndighed (afstemning)
  10.65.Alkoholstrategi (afstemning)
  10.66.Anden årsdag for sammenstyrtningen af Rana Plaza-bygningen og status med hensyn til bæredygtighedsaftalen (afstemning)
  10.67.Redegørelse om Det Europæiske Råds ekstraordinære møde (den 23. april 2015) - De seneste tragedier i Middelhavet og EU's migrations- og asylpolitik (afstemning)
 11.Stemmeforklaringer
 12.Stemmerettelser og -intentioner
 13.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 14.Ændring af dagsordenen
 15.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 16.Situationen i Burundi (forhandling)
 17.Forfølgelse af kristne rundt om i verden i relation til terrorgruppen al-Shabaabs drab på studerende i Kenya (forhandling)
 18.Ødelæggelse af kulturelle mindesmærker begået af ISIS/Daesh (forhandling)
 19.Situationen på Maldiverne (forhandling)
 20.Statusrapport 2014 om Albanien (forhandling)
 21.Statusrapport 2014 om Bosnien-Hercegovina (forhandling)
 22.Suspension af anvendelsen af exceptionelle handelsforanstaltninger for så vidt angår Bosnien-Hercegovina ***I (forhandling)
 23.EU-medlemsstaternes tilsagn om officiel udviklingsbistand (ODA) (forhandling)
 24.Marrakeshtraktaten om undtagelser fra ophavsretten for personer med synshandicap (forhandling)
 25.Bevillingsoverførsler
 26.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 27.Dagsorden for næste møde
 28.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.05.

Formanden afgav en erklæring vedrørende den prioriterede forhandling samme formiddag, hvori han navnlig opfordrede Rådet og Kommissionen til at følge Parlamentets holdning til de seneste tragedier i Middelhavet og EU's migrations- og asylpolitik.

°
° ° °

Talere: Jörg Leichtfried, om en mulig indførelse af dødsstraf i Ungarn, Marie-Christine Vergiat om anvendelsen af dødsstraf i Indonesien og med en anmodning om, at dagsordenen for torsdag blev ændret med henblik på at medtage dette spørgsmål, og Renato Soru om det triste endeligt for de migranter, der var forlist i Middelhavet.


2. Velkomstord

Formanden bød på Parlamentets vegne velkommen til en delegation fra det japanske parlament, som havde taget plads i den officielle loge.


3. Redegørelse om Det Europæiske Råds ekstraordinære møde (den 23. april 2015) - De seneste tragedier i Middelhavet og EU's migrations- og asylpolitik (forhandling)

Redegørelser fra det europeiske Råd og Kommissionen: Redegørelse om Det Europæiske Råds ekstraordinære møde (den 23. april 2015) - De seneste tragedier i Middelhavet og EU's migrations- og asylpolitik (2015/2660(RSP))

Donald Tusk (formand for Det Europæiske Råd) og Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra István Ujhelyi, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Alessandra Mussolini, Syed Kamall for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Steven Woolfe, William (The Earl of) Dartmouth vedrørende Sophia in 't Velds indlæg, Malin Björk for GUE/NGL-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, og Nigel Farage for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Philippe Lamberts, José Inácio Faria, om afviklingen af forhandlingen (formanden præciserede de gældende regler), Matteo Salvini, løsgænger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Eleonora Forenza, og Monika Hohlmeier.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Cornelia Ernst for at stille et blåt kort-spørgsmål til Monika Hohlmeier, som besvarede det, Tanja Fajon, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Mario Borghezio, Helga Stevens, Cecilia Wikström, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Kristina Winberg, Barbara Spinelli, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Kazimierz Michał Ujazdowski, Ska Keller, Tiziana Beghin, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Silvia Costa, Konstantinos Papadakis, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Fredrick Federley, Esteban González Pons, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marina Albiol Guzmán, Birgit Sippel, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Emmanouil Glezos, Timothy Kirkhope, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Vicky Ford, Louis Michel, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gianluca Buonanno, Cornelia Ernst, Jean Lambert, Kristina Winberg, Lampros Fountoulis, Roberta Metsola, Victor Boştinaru, Jussi Halla-aho, Jean Arthuis, Marina Albiol Guzmán, Eva Joly og Laura Ferrara.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Talere: Marine Le Pen, Giovanni La Via, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Filiz Hyusmenova, Kostas Chrysogonos, Josep-Maria Terricabras, Harald Vilimsky, Elmar Brok, Iratxe García Pérez, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Michał Marusik, Carlos Coelho, Jörg Leichtfried, Marcel de Graaff, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kashetu Kyenge, Davor Ivo Stier, Claude Moraes, Barbara Kudrycka, Elena Valenciano, Alessandra Mussolini, Sylvie Guillaume, Frank Engel, Alfred Sant, Michèle Alliot-Marie, Ana Gomes, Dubravka Šuica, Richard Howitt, Iliana Iotova, Miltiadis Kyrkos og Pier Antonio Panzeri.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: David Casa, Marlene Mizzi, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ulrike Lunacek, Marijana Petir, Ignazio Corrao, Csaba Sógor og Michela Giuffrida.

Talere: Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen) og Donald Tusk.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

- Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Ivo Belet, Daniel Buda, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa, Emil Radev, Ivana Maletić og Andrej Plenković for PPE-Gruppen, om de seneste tragedier med migrantskibe i Middelhavet (2015/2660(RSP)) (B8-0367/2015)

- Laura Ferrara og Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen, om rapporten fra det ekstraordinære Europæiske Råd af 23. april 2015 og herunder om de seneste tragedier i Middelhavet og EU's migrations- og asylpolitikker (2015/2660(RSP)) (B8-0377/2015)

- Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero, Eva Joly, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Josep-Maria Terricabras og Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, om rapporten fra det ekstraordinære Europæiske Råd af 23. april 2015 – de seneste tragedier i Middelhavet og EU's migrations- og asylpolitikker (2015/2660(RSP)) (B8-0378/2015)

- Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Zdzisław Krasnodębski, Beatrix von Storch, Daniel Dalton og Marek Józef Gróbarczyk for ECR-Gruppen, om de seneste tragedier i Middelhavet og EU's migrations- og asylpolitikker (2015/2660(RSP)) (B8-0379/2015)

- Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez og Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen, om de seneste tragedier i Middelhavet og EU's migrations- og asylpolitikker (2015/2660(RSP)) (B8-0380/2015)

- Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva og Emmanouil Glezos for GUE/NGL-Gruppen, om rapporten fra det ekstraordinære Europæiske Råd af 23. april 2015 – de seneste tragedier i Middelhavet og EU's migrations- og asylpolitikker (2015/2660(RSP)) (B8-0381/2015).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.67 i protokollen af 29.4.2015.


FORSÆDE: Antonio TAJANI
næstformand

4. Velkomstord

Formanden bød på Parlamentets vegne velkommen til Vian Dakheel, medlem af det irakiske parlament, der var ledsaget af en irakisk delegation af yezidier, der har været ofre for ISIS, og som havde taget plads i den officielle loge.


5. Parlamentets sammensætning

De kompetente finske myndigheder havde meddelt, at Hannu Takkula var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Olli Rehn med virkning fra den 27. april 2015.

Hannu Takkula deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hans mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt han forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at han ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


6. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimumgrænseværdierne for restkoncentrationer af difenoconazol, fluopicolid, fluopyram, isopyrazam og pendimethalin i eller på visse produkter (D038038/02 – 2015/2667(RPS)) - frist: 23/6/2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for azoxystrobin, dimoxystrobin, fluroxypyr, methoxyfenozid, metrafenon, oxadiargyl og tribenuron i eller på visse produkter (D038141/02 - 2015/2657(RPS) - frist: 17/6/2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens direktiv om ændring af flere bilag til direktiv 2004/107/EF og 2008/50/EF vedrørende fastsættelse af bestemmelser om referencemetoder, datavalidering og placering af prøvetagningssteder til vurdering af luftkvaliteten (D038203/04 – 2015/2671(RPS)) - frist: 25/7/2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår benzen (D039050/01 – 2015/2672(RPS)) - frist: 25/7/2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: ITRE, IMCO


7. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Parlamentet havde modtaget følgende udkast til delegerede retsakter:

- Berigtigelse til Kommissionens delegerede forordning (EU) af 18. december 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EF for så vidt angår tilrådighedsstillelse af EU-dækkende tidstro trafikinformationstjenester (C(2014)9672 C(2015)02455 – 2015/2658(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 17. april 2015
Henvist til kor. udv.: TRAN

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af metoden til aktivitetstilknyttet produktklassifikation som anført i bilag A til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.549/2013 (C(2015)02590 – 2015/2666(DEA))
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 22. april 2015
Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1144/2014 om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter gennemført i det indre marked og tredjelande (C(2015)02593 – 2015/2668(DEA))Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 23. april 2015
Henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprækursorer og Rådets forordning (EF) nr.111/2004 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Unionen og tredjelande og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 1277/2005 (C(2015)02619 – 2015/2669(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 24. april 2015
Henvist til kor. udv.: INTA

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af kedler til fast brændsel og pakker med kedel til fast brændsel, supplerende varmeforsyningsanlæg, temperaturstyring og solvarmekomponenter (C(2015)02623 – 2015/2674(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 27. april 2015
Henvist til kor. udv.: ITRE

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af produkter til lokal rumopvarmning (C(2015)02638 – 2015/2670(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 24. april 2015
Henvist til kor. udv.: ITRE

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 27. april 2015
Henvist til kor. udv.: AGRI


8. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag om bevillingsoverførsel INF1/2015 - Sektion IV - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (N8-0027/2015 - C8-0081/2015 - 2015/2068(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel V/AB-02/T/15 - Den Europæiske Revisionsret (N8-0028/2015 - C8-0082/2015 - 2015/2069(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel V/AB-01/C/15 - Den europæiske Revisionsret (N8-0029/2015 - C8-0084/2015 - 2015/2070(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel INF 1/2015 - Regionsudvalget (N8-0030/2015 - C8-0087/2015 - 2015/2075(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 14/2015 - Sektion III - Kommissionen (N8-0031/2015 - C8-0096/2015 - 2015/2080(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

2) fra medlemmerne følgende beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Ivan Jakovčić. Forslag til beslutning om industriarv (B8-0319/2015)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om stigningen i aborter i Indien, der er baseret på det ufødte barns køn (B8-0325/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Nicola Caputo. Forslag til beslutning om levealderen og velfærdssystemerne (B8-0327/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Nicola Caputo. Forslag til beslutning om tekst- og datamining og ophavsret (B8-0329/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

JURI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om varigheden af retssager — Italien tredjesidst i EU (B8-0330/2015)

henvist til:

kor.udv. :

JURI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om beskyttelse af den brune marsicanske bjørn mod kvægtuberkulose (B8-0332/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutningom forbedring af forordning (EU) nr. 604/2013 (B8-0333/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Mara Bizzotto og Matteo Salvini. Forslag til beslutning om forhøjelse af den "rimelige godtgørelse" i SIAE (det italienske forfatter- og forlæggerforbund) og i det indre marked (B8-0334/2015)

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

IMCO

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutningom højfrekvenshandel (B8-0336/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om e-handel: forslag, anvisninger og prioriteringer for en bæredygtig udvikling (B8-0337/2015)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

ECON

- Dominique Bilde, Marine Le Pen og Sophie Montel. Forslag til beslutning om obligatorisk bedøvelse af dyr før aflivning og obligatorisk tilstedeværelse af certificerede og uafhængige dyrlæger og inspektører for at kontrollere de forskellige aktiviteter forbundet med slagtning af dyr (B8-0338/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Dominique Bilde, Marine Le Pen og Sophie Montel. Forslag til beslutning om støtte til stålsektoren i Den Europæiske Union (B8-0339/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Nicolas Bay, Mario Borghezio, Aymeric Chauprade og Jean-Luc Schaffhauser. Forslag til beslutningom suspension af associeringsaftalen mellem EU og Ukraine (B8-0340/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Dominique Bilde, Marine Le Pen og Sophie Montel. Forslag til beslutning om bekæmpelse af ulovlig handel med elfenben (B8-0341/2015)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om internationale adoptioner (B8-0345/2015)

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

LIBE

- Ivan Jakovčić. Forslag til beslutning om at indføje uddannelse i opbygningen af en bæredygtig energiunion (B8-0350/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

CULT

- Ivan Jakovčić. Forslag til beslutning om nødvendigheden af en borgerløn (B8-0351/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL


9. Anden årsdag for sammenstyrtningen af Rana Plaza-bygningen og status med hensyn til bæredygtighedsaftalen (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse fra Kommissionen: Anden årsdag for sammenstyrtningen af Rana Plaza-bygningen og status med hensyn til bæredygtighedsaftalen (2015/2589(RSP))

Forhandlingen havde fundet sted den 27. april 2015 (punkt 17 i protokollen af 27.4.2015).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

- Charles Tannock og Sajjad Karim for ECR-Gruppen, om toårsdagen for sammenstyrtningen af Rana Plaza-bygningen i Bangladesh og fremskridtene i den bangladeshiske bæredygtighedsaftale ”Bangladesh Sustainability Compact” 2015/2589(RSP) (B8-0363/2015)

- Gabriele Zimmer, Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Rina Ronja Kari, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Marisa Matias, Stefan Eck, Fabio De Masi, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Helmut Scholz og Martina Michels for GUE/NGL-Gruppen, om toårsdagen for sammenstyrtningen af Rana Plaza-bygningen og status for den bangladeshiske bæredygtighedsaftale "Bangladesh Sustainability Compact" (2015/2589(RSP)) (B8-0364/2015)

- Jean Lambert, Ska Keller, Yannick Jadot, Ulrike Lunacek, Monika Vana, Karima Delli, Judith Sargentini og Davor Škrlec for Verts/ALE-Gruppen, om toårsdagen for sammenstyrtningen af Rana Plaza-bygningen i Bangladesh og fremskridtene med den bangladeshiske bæredygtighedsaftale "Bangladesh Sustainability Compact" (2015/2589(RSP)) (B8-0365/2015)

- Tiziana Beghin og David Borrelli for EFDD-Gruppen, om årsdagen for fabriksbrandene i Bangladesh og fremskridtene i den bangladeshiske bæredygtighedsaftale ”Bangladesh Sustainability Compact” (2015/2589(RSP)) (B8-0366/2015)

- Victor Boştinaru, Jörg Leichtfried, David Martin, Bernd Lange, Linda McAvan, Richard Howitt, Viorica Dăncilă, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Martina Werner, Elena Valenciano, Afzal Khan, Alessia Maria Mosca, Maria Arena, Eric Andrieu, Pedro Silva Pereira, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Neena Gill, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrique Guerrero Salom, Enrico Gasbarra og Andi Cristea for S&D-Gruppen, om toårsdagen for sammenstyrtningen af Rana Plaza-bygningen i Bangladesh og fremskridtene i den bangladeshiske bæredygtighedsaftale "Bangladesh Sustainability Compact" (2015/2589(RSP)) (B8-0368/2015)

- Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Franck Proust, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Ivo Belet, Lara Comi, Thomas Mann, Dubravka Šuica, József Nagy, Claude Rolin, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Giovanni Toti, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić og Andrej Plenković for PPE-Gruppen, om årsdagen for fabriksbrandene i Bangladesh og fremskridtene i den bangladeshiske bæredygtighedsaftale ”Bangladesh Sustainability Compact” (2015/2589(RSP)) (B8-0372/2015)

- Catherine Bearder, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Robert Rochefort, Hilde Vautmans og José Inácio Faria for ALDE-Gruppen, om toårsdagen for sammenstyrtningen af Rana Plaza-bygningen i Bangladesh og status for den bangladeshiske bæredygtighedsaftale ”Sustainability Compact” (2015/2589(RSP)) (B8-0376/2015).

Afstemning: punkt 10.66 i protokollen af 29.4.2015.


10. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


10.1. Forfinansiering af operationelle programmer støttet under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1304/2013 om Den Europæiske Socialfond for så vidt angår en forhøjelse af det første forfinansieringsbeløb, der udbetales til operationelle programmer støttet under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet [COM(2015)0046 - C8-0036/2015- 2015/0026(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0134/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA-PROV(2015)0110)


10.2. Ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 om den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 om den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande [COM(2014)0707 - C8-0271/2014- 2014/0334(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Bernd Lange (A8-0026/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA-PROV(2015)0111)


10.3. Beskyttelsesforanstaltninger, der er fastsat i overenskomsten mellem EØF og Norge ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de beskyttelsesforanstaltninger, der er fastsat i overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge (kodifikation) [COM(2014)0304 - C8-0010/2014- 2014/0159(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Andrzej Duda (A8-0046/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA-PROV(2015)0112)


10.4. Stabiliserings- og associeringsaftalen med Albanien ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Albanien på den anden side (kodifikation) [COM(2014)0375 - C8-0034/2014- 2014/0191(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Andrzej Duda (A8-0047/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA-PROV(2015)0113)


10.5. Anvendelse af stabiliserings- og associeringsaftalen og af interimsaftalen om handel og handelsanliggender med Bosnien-Hercegovina ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Bosnien-Hercegovina på den anden side samt for anvendelsen af interimsaftalen om handel og handelsanliggender mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Bosnien-Hercegovina på den anden side (kodifikation) [COM(2014)0443 - C8-0087/2014- 2014/0206(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Andrzej Duda (A8-0017/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA-PROV(2015)0114)


10.6. Stabiliserings- og associeringsaftale med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse procedurer for anvendelse af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side (kodifikation) [COM(2014)0394 - C8-0041/2014- 2014/0199(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Andrzej Duda (A8-0132/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA-PROV(2015)0115)


10.7. Anvendelse af artikel 107 og 108 i TEUF på visse former for horisontal statsstøtte * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets forordning om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på visse former for horisontal statsstøtte (kodifikation) [COM(2014)0377 - C8-0139/2014- 2014/0192(NLE)] - Retsudvalget. Ordfører: Andrzej Duda (A8-0029/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA-PROV(2015)0116)


10.8. Regler for anvendelsen af artikel 108 i TEUF * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets forordning om fastlæggelse af regler for anvendelsen af artikel 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (kodifikation) [COM(2014)0534 - C8-0212/2014- 2014/0246(NLE)] - Retsudvalget. Ordfører: Andrzej Duda (A8-0047/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA-PROV(2015)0117)


10.9. Decharge 2013: EU's almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne [COM(2014)0510 - C8-0140/2014- 2014/2075(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ingeborg Gräßle (A8-0101/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0118)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0118)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.10. Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge for 2013 for Kommissionen (afstemning)

Betænkning om Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge for 2013 for Kommissionen [COM(2013)0570 - C8-0224/2014- 2014/2140(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ingeborg Gräßle (A8-0067/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0119)


10.11. Decharge 2013: EU's almindelige budget – 8., 9. og 10. EUF (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for 8., 9. og 10. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0487 - C8-0146/2014- 2014/2077(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Martina Dlabajová (A8-0102/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0120)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0120)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.12. Decharge 2013: EU's almindelige budget – Europa-Parlamentet (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion I – Europa-Parlamentet [COM(2014)0510 - C8-0147/2014- 2014/2078(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Gilles Pargneaux (A8-0082/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0121)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0121)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Indlæg

Benedek Jávor og Gerben-Jan Gerbrandy, der anmodede om, at § 43 og 44 blev sat under afstemning på trods af vedtagelsen af am 21/rev (formanden, der allerede inden afstemningen om am 21/rev havde gjort opmærksom på, at en vedtagelse betød bortfald af § 43 og 44, godtog ikke anmodningen).


10.13. Decharge 2013: EU's almindelige budget – Det Europæiske Råd og Rådet (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet [COM(2014)0510 - C8-0148/2014- 2014/2079(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0116/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0122)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0122)

Afgørelsen om meddelelse af decharge blev udsat, og afslutningen af regnskaberne blev udsat (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).

Indlæg

Ryszard Czarnecki (ordfører), inden afstemningen.


10.14. Decharge 2013: EU's almindelige budget – Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion X – Tjenesten for EU's Optræden Udadtil [COM(2014)0510 - C8-0155/2014- 2014/2086(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0109/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0123)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0123)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.15. Decharge 2013: EU's almindelige budget – Domstolen (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion IV – Domstolen [COM(2014)0510 - C8-0149/2014- 2014/2080(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0111/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0124)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0124)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.16. Decharge 2013: EU's almindelige budget – Revisionsretten (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion V – Revisionsretten [COM(2014)0510 - C8-0150/2014- 2014/2081(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0113/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0125)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0125)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.17. Decharge 2013: EU's almindelige budget – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg [COM(2014)0510 - C8-0151/2014- 2014/2082(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0114/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0126)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0126)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.18. Decharge 2013: EU's almindelige budget – Regionsudvalget (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion VII – Regionsudvalget [COM(2014)0510 - C8-0152/2014- 2014/2083(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0105/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0127)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0127)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.19. Decharge 2013: EU's almindelige budget – Den Europæiske Ombudsmand (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand [COM(2014)0510 - C8-0153/2014- 2014/2084(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0115/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0128)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0128)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.20. Decharge 2013: EU's almindelige budget – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse [COM(2014)0510 - C8-0154/2014- 2014/2085(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0118/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0129)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0129)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.21. Decharge 2013: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol med EU's agenturer (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions agenturer for regnskabsåret 2013: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol [COM(2013)0570 - C8-0225/2014- 2014/2139(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0070/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0130)

Indlæg

Richard Corbett, der anmodede om, at de resterende dechargebetænkninger blev sat under afstemning under ét i analogi med forretningsordenens artikel 174, stk. 7, og, om denne anmodning, Marco Valli, Anders Primdahl Vistisen og Marc Tarabella (formanden godtog ikke anmodningen).


10.22. Decharge 2013: Det Europæiske Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0199/2014- 2014/2123(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0117/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 22)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0131)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0131)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.23. Decharge 2013: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0200/2014- 2014/2124(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0081/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 23)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0132)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0132)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.24. Decharge 2013: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CDT) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0177/2014- 2014/2101(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0084/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 24)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0133)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0133)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.25. Decharge 2013: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0156/2014- 2014/2087(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0079/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 25)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0134)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0134)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.26. Decharge 2013: Det Europæiske Politiakademi (Cepol) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0188/2014- 2014/2112(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0086/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 26)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0135)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0135)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.27. Decharge 2013: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs budget for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0182/2014- 2014/2106(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0074/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 27)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0136)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0136)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.28. Decharge 2013: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0202/2014- 2014/2126(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0085/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 28)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0137)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0137)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.29. Decharge 2013: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0196/2014- 2014/2120(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0072/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 29)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0138)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0138)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.30. Decharge 2013: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0185/2014- 2014/2109(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0069/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 30)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0139)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0139)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.31. Decharge 2013: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0192/2014- 2014/2116(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0073/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 31)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0140)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0140)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.32. Decharge 2013: Det Europæiske Miljøagentur (EEA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0175/2014- 2014/2099(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0083/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 32)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0141)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0141)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.33. Decharge 2013: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0191/2014- 2014/2115(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0100/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 33)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0142)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0142)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.34. Decharge 2013: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0184/2014- 2014/2108(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0097/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 34)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0143)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0143)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.35. Decharge 2013: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0195/2014- 2014/2119(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0098/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 35)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0144)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0144)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.36. Decharge 2013: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0197/2014- 2014/2121(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0096/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 36)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0145)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0145)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.37. Decharge 2013: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0201/2014- 2014/2125(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0077/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 37)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0146)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0146)

Afgørelsen om meddelelse af decharge blev udsat, og afslutningen af regnskaberne blev udsat (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.38. Decharge 2013: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0178/2014- 2014/2102(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0075/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 38)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0147)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0147)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.39. Decharge 2013: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0159/2014- 2014/2090(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0068/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 39)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0148)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0148)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.40. Decharge 2013: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0181/2014- 2014/2105(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0088/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 40)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0149)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0149)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.41. Decharge 2013: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0186/2014- 2014/2110(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0089/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 41)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0150)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0150)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.42. Decharge 2013: Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0187/2014- 2014/2111(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0078/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 42)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0151P8_TA-PROV(2015)0151)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0151)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.43. Decharge 2013: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0198/2014- 2014/2122(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0087/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 43)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0152)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0152)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.44. Decharge 2013: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0180/2014- 2014/2104(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0090/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 44)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0153)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0153)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.45. Decharge 2013: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (EU-LISA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0204/2014- 2014/2128(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0099/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 45)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0154)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0154)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.46. Decharge 2013: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0176/2014- 2014/2100(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0076/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 46)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0155)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0155)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.47. Decharge 2013: Euratoms Forsyningsagentur (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0193/2014- 2014/2117(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0119/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 47)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0156)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0156)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.48. Decharge 2013: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EUROFOUND) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0157/2014- 2014/2088(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0092/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 48)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0157)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0157)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.49. Decharge 2013: Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0179/2014- 2014/2103(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0091/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 49)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0158)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0158)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.50. Decharge 2013: Den Europæiske Politienhed (Europol) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Politienhed for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0194/2014- 2014/2118(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0080/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 50)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0159)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0159)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.51. Decharge 2013: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0158/2014- 2014/2089(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0093/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 51)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0160)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0160)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.52. Decharge 2013: Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0189/2014- 2014/2113(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0094/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 52)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0161)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0161)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.53. Decharge 2013: Tilsynsmyndigheden for Det Europæiske GNSS (GSA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske GNSS-agentur for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0190/2014- 2014/2114(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0095/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 53)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0162)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0162)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.54. Decharge 2013: Fællesforetagendet Artemis (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0208/2014- 2014/2132(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0103/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 54)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0163)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0163)

Afgørelsen om meddelelse af decharge blev udsat, og afslutningen af regnskaberne blev udsat (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.55. Decharge 2013: Fællesforetagendet Clean Sky (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0207/2014- 2014/2131(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 55)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0164)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0164)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.56. Decharge 2013: Fællesforetagendet ENIAC (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0211/2014- 2014/2135(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0104/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 56)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0165)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0165)

Afgørelsen om meddelelse af decharge blev udsat, og afslutningen af regnskaberne blev udsat (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.57. Decharge 2013: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0210/2014- 2014/2134(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0112/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 57)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0166)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0166)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.58. Decharge 2013: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet med henblik på gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ om innovative lægemidler for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0209/2014- 2014/2133(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ryszard Czarnecki (A8-0106/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 58)

BESLUTNINGSFORSLAG

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0167)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.59. Decharge 2013: Fællesforetagendet for ITER og fusionsenergiudvikling (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0205/2014- 2014/2129(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Anders Primdahl Vistisen (A8-0108/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 59)

BESLUTNINGSFORSLAG

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0168)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.60. Decharge 2013: SESAR-fællesforetagendet (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0206/2014- 2014/2130(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Anders Primdahl Vistisen (A8-0110/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 60)

BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0169)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0169)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag V, artikel 5, stk. 1).


10.61. Pengemarkedsforeninger ***I (afstemning)

Betænkning om om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om pengemarkedsforeninger [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Neena Gill (A8-0041/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 61)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA-PROV(2015)0170)

Neena Gill, ordfører, foreslog at udsætte afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning, jf. forretningsordenens artikel 61, stk. 2.

Parlamentet godkendte anmodningen. Sagen betragtedes derfor som henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg.


10.62. Indførsel af tekstilvarer fra en række tredjelande, som ikke er omfattet af specifikke EU-regler for indførsel ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den fælles ordning for indførsel af tekstilvarer fra en række tredjelande, som ikke er omfattet af bilaterale aftaler, protokoller eller andre arrangementer eller af andre specifikke EU-regler for indførsel (omarbejdning) [COM(2014)0345 - C8-0023/2014- 2014/0177(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Jarosław Wałęsa (A8-0016/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 62)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA-PROV(2015)0171)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0171)


10.63. Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2016 - Sektion I - Parlamentet (afstemning)

Betænkning om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2016 [2015/2012(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Gérard Deprez (A8-0144/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 63)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0172)


10.64. En europæisk anklagemyndighed (afstemning)

Interimsbetænkning om forslag til Rådets forordning om oprettelse af en europæisk anklagemyndighed [COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Monica Macovei (A8-0055/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 64)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0173)


10.65. Alkoholstrategi (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0357/2015 (2015/2543(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 65)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0174)


10.66. Anden årsdag for sammenstyrtningen af Rana Plaza-bygningen og status med hensyn til bæredygtighedsaftalen (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015 og B8-0376/2015 (2015/2589(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 66)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-363/2015

(erstatter B8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015 og B8-0376/2015):

stillet af:

Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Franck Proust, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Ivo Belet, Lara Comi, Thomas Mann, Dubravka Šuica, József Nagy, Claude Rolin, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Giovanni Toti, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Jiří Pospíšil og Tomáš Zdechovský for PPE-Gruppen

Victor Boştinaru, Jörg Leichtfried, David Martin, Bernd Lange, Linda McAvan, Richard Howitt, Viorica Dăncilă, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Martina Werner, Elena Valenciano, Afzal Khan, Alessia Maria Mosca, Maria Arena, Eric Andrieu, Pedro Silva Pereira, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Neena Gill, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrique Guerrero Salom, Enrico Gasbarra, Tonino Picula og Nicola Caputo for S&D-Gruppen

Sajjad Karim og Charles Tannock for ECR-Gruppen

Catherine Bearder, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Robert Rochefort, Hilde Vautmans og José Inácio Faria for ALDE-Gruppen

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Stefan Eck, Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa og Luke Ming Flanagan for GUE/NGL-Gruppen

Jean Lambert og Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen

Tiziana Beghin, David Borrelli og Marco Valli for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0175)


10.67. Redegørelse om Det Europæiske Råds ekstraordinære møde (den 23. april 2015) - De seneste tragedier i Middelhavet og EU's migrations- og asylpolitik (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0367/2015, B8-0377/2015, B8-0378/2015, B8-0379/2015, B8-0380/2015, B8-0381/2015 og B8-0384/2015 (2015/2660(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 67)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0367/2015

(erstatter B8-0367/2015, B8-0378/2015, B8-0380/2015 og B8-0384/2015):

stillet af:

Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa og Ivo Belet for PPE-Gruppen

Gianni Pittella, Tanja Fajon, Jörg Leichtfried, Birgit Sippel, Enrique Guerrero Salom, Claude Moraes, Kashetu Kyenge og Soledad Cabezón Ruiz for S&D-Gruppen

Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez og Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen

Ska Keller, Judith Sargentini og Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA-PROV(2015)0176)

(Forslag til beslutning B8-0377/2015, B8-0379/2015 og B8-0381/2015 bortfaldt).

Indlæg

Tanja Fajon, der stillede et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 11, hvilket ikke blev godtaget, da mere end 40 medemmer havde gjort indsigelse imod, at det blev taget under behandling, og Mercedes Bresso.


11. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Ingeborg Gräßle - A8-0101/2015
Paloma López Bermejo og Peter Jahr

Betænkning: Elisabeth Morin-Chartier - A8-0134/2015
Igor Šoltes, Momchil Nekov, Marian Harkin, Anna Záborská, Ivana Maletić, Stanislav Polčák og Maria Spyraki

Betænkning: Gilles Pargneaux - A8-0082/2015
Michaela Šojdrová og Tomáš Zdechovský

Betænkning: Ryszard Czarnecki - A8-0116/2015
Tomáš Zdechovský

Betænkning: Ryszard Czarnecki - A8-0115/2015
Tomáš Zdechovský

Betænkning: Ryszard Czarnecki - A8-0085/2015
Angelika Mlinar

Betænkning: Ryszard Czarnecki - A8-0097/2015
Tomáš Zdechovský

Betænkning: Neena Gill - A8-0041/2015
Marian Harkin

Betænkning: Gérard Deprez - A8-0144/2015
Igor Šoltes

Betænkning: Monica Macovei - A8-0055/2015
Jiří Pospíšil, Zoltán Balczó, Martina Anderson, Jan Zahradil, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor og Angel Dzhambazki.


12. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

°
° ° °

Bruno Gollnisch havde meddelt, at han havde været nødt til at forlade mødesalen kl. 13.30 for at tage imod en delegation fra Japan.


(Mødet udsat kl. 14.35 og genoptaget kl. 15.05)

FORSÆDE: Alexander Graf LAMBSDORFF
næstformand

13. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


14. Ændring af dagsordenen

Formanden foreslog efter høring af de politiske grupper at opføre en redegørelse fra Kommissionen om dødsstraf i Indonesien på dagsordenen for den efterfølgende dag, uden indgivelse af beslutningsforslag.

Parlamentet godkendte denne ændring. Afstemningstiden ville således blive påbegyndt kl. 16.30.

Dagsordenen ændredes i overensstemmelse hermed.


15. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra ALDE-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelse:

INTA: Hannu Takkula

Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater: Hannu Takkula

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


16. Situationen i Burundi (forhandling)

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Burundi (2015/2678(RSP))

Neven Mimica (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Joachim Zeller for PPE-Gruppen, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, Anna Elżbieta Fotyga for ECR-Gruppen, Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, og Maria Heubuch for Verts/ALE-Gruppen, Kashetu Kyenge, Linda McAvan og Elena Valenciano.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić og Fabio Massimo Castaldo.

Indlæg af Neven Mimica.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


17. Forfølgelse af kristne rundt om i verden i relation til terrorgruppen al-Shabaabs drab på studerende i Kenya (forhandling)

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Forfølgelse af kristne rundt om i verden i relation til terrorgruppen al-Shabaabs drab på studerende i Kenya (2015/2661(RSP))

Neven Mimica (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Teresa Jiménez-Becerril Barrio for PPE-Gruppen, Elena Valenciano for S&D-Gruppen, Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen, Enrique Calvet Chambon for ALDE-Gruppen, Lidia Senra Rodríguez for GUE/NGL-Gruppen, Maria Heubuch for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Mara Bizzotto, løsgænger, György Hölvényi, Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Pavel Telička, Inês Cristina Zuber, Jonathan Arnott, Jean-Luc Schaffhauser, Arnaud Danjean, Ana Gomes, Urmas Paet, Miloslav Ransdorf, Ignazio Corrao, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Georgios Epitideios, Elisabetta Gardini, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ignazio Corrao, Neena Gill, Franz Obermayr og Davor Ivo Stier.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Marlene Mizzi, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Momchil Nekov, Michèle Alliot-Marie, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Victor Negrescu, Gilles Pargneaux, Tunne Kelam, Michela Giuffrida, László Tőkés, Josef Weidenholzer, Lars Adaktusson og Jaromír Štětina.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică og Afzal Khan.

Indlæg af Neven Mimica.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.2 i protokollen af 30.4.2015.


18. Ødelæggelse af kulturelle mindesmærker begået af ISIS/Daesh (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000031/2015) af Silvia Costa, for CULT til Rådet : Ødelæggelse af kulturelle mindesmærker begået af ISIS/Daesh (2015/2649(RSP)) (B8-0115/2015)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000032/2015) af , Silvia Costa, for CULT, til Kommissionen: Ødelæggelse af kulturelle mindesmærker begået af ISIS/Daesh (2015/2649(RSP)) (B8-0116/2015)

Silvia Costa som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bogdan Andrzej Zdrojewski, begrundede forespørgslerne.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (formand for Rådet) besvarede spørgsmålet B8-0115/2015.

Neven Mimica (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet B8-0116/2015.

Talere: Esteban González Pons for PPE-Gruppen, Krystyna Łybacka for S&D-Gruppen, David Campbell Bannerman for ECR-Gruppen, Fernando Maura Barandiarán for ALDE-Gruppen, Curzio Maltese for GUE/NGL-Gruppen, Helga Trüpel for Verts/ALE-Gruppen, Isabella Adinolfi for EFDD-Gruppen, Marie-Christine Arnautu, løsgænger, Sabine Verheyen, Marlene Mizzi, Angel Dzhambazki, Marietje Schaake, Sofia Sakorafa, Ernest Maragall, Hans Jansen, Santiago Fisas Ayxelà, Luigi Morgano, Branislav Škripek, Pavel Telička, Georgios Epitideios, Milan Zver, Julie Ward, Aymeric Chauprade, Bogdan Brunon Wenta, Liliana Rodrigues, Afzal Khan og Ana Gomes.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Alessandra Mussolini, Nicola Caputo, Notis Marias og Ilhan Kyuchyuk.

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Kostas Chrysogonos, Fabio Massimo Castaldo, Marijana Petir, Michela Giuffrida og Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talere: Neven Mimica og Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 128, stk. 5.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.3 i protokollen af 30.4.2015.


19. Situationen på Maldiverne (forhandling)

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen på Maldiverne (2015/2662(RSP))

Neven Mimica (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Davor Ivo Stier for PPE-Gruppen, Richard Howitt for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Javier Couso Permuy for GUE/NGL-Gruppen, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, Cristian Dan Preda, Alessia Maria Mosca og Doru-Claudian Frunzulică.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Eduard Kukan, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo og Stanislav Polčák.

Indlæg af Neven Mimica.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.4 i protokollen af 30.4.2015.


20. Statusrapport 2014 om Albanien (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Statusrapport 2014 om Albanien (2015/2951(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (formand for Rådet) og Neven Mimica (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Knut Fleckenstein for S&D-Gruppen, Eduard Kukan for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Ilhan Kyuchyuk for ALDE-Gruppen, Martina Anderson for GUE/NGL-Gruppen, Tamás Meszerics for Verts/ALE-Gruppen, Diane James for EFDD-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, David McAllister, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivo Vajgl, Angel Dzhambazki, Fabio Massimo Castaldo, Nicolas Bay, László Tőkés, Elly Schlein, Notis Marias, Sotirios Zarianopoulos, Francisco José Millán Mon, Eugen Freund, Marek Jurek og Monica Macovei.

FORSÆDE: Adina-Ioana VĂLEAN
næstformand

Talere: Eva Kaili, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle og Eleni Theocharous, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Knut Fleckenstein.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Andrej Plenković, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák, Kostas Chrysogonos, Tibor Szanyi og Igor Šoltes.

Talere: Neven Mimica og Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

- Knut Fleckenstein, for AFET, om statusrapport 2014 for Albanien (2014/2951(RSP)) (B8-0358/2015).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.52 i protokollen af 30.4.2015.


21. Statusrapport 2014 om Bosnien-Hercegovina (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Statusrapport 2014 om Bosnien-Hercegovina (2014/2952(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (formand for Rådet) og Neven Mimica (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Afzal Khan for S&D-Gruppen, Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen, Jozo Radoš for ALDE-Gruppen, Javier Couso Permuy for GUE/NGL-Gruppen, Igor Šoltes for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Dominique Bilde, løsgænger, Elmar Brok, Tonino Picula, Charles Tannock, Aymeric Chauprade, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Tanja Fajon, Bas Belder, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Fabio Massimo Castaldo, Mario Borghezio, Eduard Kukan, Zigmantas Balčytis, Amjad Bashir, Tunne Kelam, Alessia Maria Mosca, Ruža Tomašić, Dubravka Šuica og Andi Cristea.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias og Marijana Petir.

Talere: Neven Mimica og Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

- Cristian Dan Preda, for AFET, om statusrapport 2014 for Bosnien-Hercegovina (2014/2952(RSP)) (B8-0359/2015).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.6 i protokollen af 30.4.2015.


22. Suspension af anvendelsen af exceptionelle handelsforanstaltninger for så vidt angår Bosnien-Hercegovina ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1215/2009 om exceptionelle handelsforanstaltninger for lande og territorier, der deltager i eller er knyttet til Den Europæiske Unions stabiliserings- og associeringsproces, og suspension af anvendelsen heraf for så vidt angår Bosnien-Hercegovina [COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

Goffredo Maria Bettini forelagde betænkningen.

Indlæg af Cristian Dan Preda (ordfører for udtalelse fra AFET).

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Indlæg af Neven Mimica (medlem af Kommissionen).

Talere: Davor Ivo Stier for PPE-Gruppen, Costas Mavrides for S&D-Gruppen, Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Jozo Radoš for ALDE-Gruppen, Klaus Buchner for Verts/ALE-Gruppen, og Tonino Picula.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Franc Bogovič, Notis Marias og Ivan Jakovčić.

Talere: Neven Mimica og Goffredo Maria Bettini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.1 i protokollen af 30.4.2015.


23. EU-medlemsstaternes tilsagn om officiel udviklingsbistand (ODA) (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000035/2015) af Linda McAvan, for DEVE, til Rådet: EU-medlemsstaternes forpligtelser til officiel udviklingsbistand (ODA) (2015/2611(RSP)) (B8-0113/2015)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000036/2015) af Linda McAvan, for DEVE, til Kommissionen: EU-medlemsstaternes forpligtelser til officiel udviklingsbistand (ODA) (2015/2611(RSP)) (B8-0114/2015)

Linda McAvan begrundede forespørgslerne.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (formand for Rådet) besvarede spørgsmålet B8-0113/2015.

Neven Mimica (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet B8-0114/2015.

Talere: Davor Ivo Stier for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Pedro Silva Pereira for S&D-Gruppen, Richard Sulík for ECR-Gruppen, Lola Sánchez Caldentey for GUE/NGL-Gruppen, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen, Cristian Dan Preda, Enrique Guerrero Salom, Marina Albiol Guzmán, Diane James, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Heidi Hautala, Bogdan Brunon Wenta, Elly Schlein, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Richard Sulík, Joachim Zeller og Arne Lietz.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Catherine Stihler, Richard Sulík, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Catherine Stihler, og Victor Negrescu.

Talere: Neven Mimica og Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat i nogle minutter)


24. Marrakeshtraktaten om undtagelser fra ophavsretten for personer med synshandicap (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000021/2015) af Pavel Svoboda, for JURI, til Rådet: Marrakeshtraktaten om undtagelser fra ophavsretten for personer med synshandicap (2015/2586(RSP)) (B8-0110/2015)

Pavel Svoboda begrundede spørgsmålet.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (formand for Rådet) og Neven Mimica (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Rosa Estaràs Ferragut for PPE-Gruppen, Enrico Gasbarra for S&D-Gruppen, Ángela Vallina for GUE/NGL-Gruppen, Max Andersson for Verts/ALE-Gruppen, Laura Ferrara for EFDD-Gruppen, Ádám Kósa, Catherine Stihler, Isabella Adinolfi, Pál Csáky og Josef Weidenholzer.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias og Julia Reda.

Talere: Neven Mimica og Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


25. Bevillingsoverførsler

Budgetudvalget besluttede i henhold til finansforordningens artikel 203, stk. 5, at forlænge fristen, inden for hvilken den skal træffe afgørelse om Kommissionens forslag vedrørende leje af to bygninger, der skal huse det personale, der på nuværende tidspunkt arbejder i Jean Monnet-Bygningen i Luxembourg, med to uger.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen på sit møde den 16. april 2015 besluttet at godkende Revisionsrettens forslag til bevillingsoverførsel V/AB-01/C/15 og V/AB-02/T/15.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen på sit møde den 16. april 2015 besluttet at godkende Regionsudvalgets forslag til bevillingsoverførsel INF 1/2015.


26. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 52)
Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 54)

IMCO (forretningsordenens artikel 54)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 12/03/2015)

- Illoyal handelspraksis i fødevarekæden (2015/2065(INI))
(rådg.udv.: ENVI, JURI, AGRI (forretningsordenens artikel 54))


27. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 552.730/OJJE).


28. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.00.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Bendtsen, Crowley, Gabriel, Guteland, Händel, Morvai, Parker, Taylor, Vozemberg-Vrionidi, Westphal

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik