Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 416kWORD 379k
Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Υποδοχή
 3.Έκθεση του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (23 Απριλίου 2015) - Οι πρόσφατες τραγωδίες στην Μεσόγειο και οι πολιτικές της ΕΕ για την μετανάστευση και το άσυλο (συζήτηση)
 4.Υποδοχή
 5.Σύνθεση του Σώματος
 6.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 7.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 8.Κατάθεση εγγράφων
 9.Δεύτερη επέτειος από την κατάρρευση του κτηρίου Rana Plaza και εξελίξεις σχετικά με το Σύμφωνο Βιωσιμότητας του Μπαγκλαντές (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  10.1.Προχρηματοδότηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων που υποστηρίζονται από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  10.2.Κατάργηση του κανονισμού (ΕOΚ) αριθ. 3030/93 του Συμβουλίου περί κοινών κανόνων εισαγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  10.3.Μέτρα διασφαλίσεως που προβλέπονται στη Συμφωνία με τη Νορβηγία ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  10.4.Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης με την Αλβανία ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  10.5.Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης και Ενδιάμεση συμφωνία για το εμπόριο και τα εμπορικά θέματα με την Βοσνία-Ερζεγοβίνη ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  10.6.Συµφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  10.7.Εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 ΣΛΕΕ σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  10.8.Κανόνες για την εφαρμογή του άρθρου 108 ΣΛΕΕ * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  10.9.Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (ψηφοφορία)
  10.10.Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την απαλλαγή της Επιτροπής για το 2013 (ψηφοφορία)
  10.11.Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - 8ο, 9ο και 10ο ΕΤΑ (ψηφοφορία)
  10.12.Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ψηφοφορία)
  10.13.Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (ψηφοφορία)
  10.14.Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ψηφοφορία)
  10.15.Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Δικαστήριο (ψηφοφορία)
  10.16.Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ελεγκτικό Συνέδριο (ψηφοφορία)
  10.17.Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ψηφοφορία)
  10.18.Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Επιτροπή των Περιφερειών (ψηφοφορία)
  10.19.Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (ψηφοφορία)
  10.20.Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ψηφοφορία)
  10.21.Απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2013: επιδόσεις, οικονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της ΕΕ (ψηφοφορία)
  10.22.Απαλλαγή 2013 : Οργανισμός Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) (ψηφοφορία)
  10.23.Απαλλαγή 2013 : Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) (ψηφοφορία)
  10.24.Απαλλαγή 2013 : Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)
  10.25.Απαλλαγή 2013: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) (ψηφοφορία)
  10.26.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) (ψηφοφορία)
  10.27.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) (ψηφοφορία)
  10.28.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (ψηφοφορία)
  10.29.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) (ψηφοφορία)
  10.30.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) (ψηφοφορία)
  10.31.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) (ψηφοφορία)
  10.32.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (EEA) (ψηφοφορία)
  10.33.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) (ψηφοφορία)
  10.34.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) (ψηφοφορία)
  10.35.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) (ψηφοφορία)
  10.36.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) (ψηφοφορία)
  10.37.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) (ψηφοφορία)
  10.38.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) (ψηφοφορία)
  10.39.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) (ψηφοφορία)
  10.40.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) (ψηφοφορία)
  10.41.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) (ψηφοφορία)
  10.42.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA) (ψηφοφορία)
  10.43.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) (ψηφοφορία)
  10.44.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) (ψηφοφορία)
  10.45.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (EU-LISA) (ψηφοφορία)
  10.46.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) (ψηφοφορία)
  10.47.Απαλλαγή 2013 : Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (EURATOM) (ψηφοφορία)
  10.48.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκό 'Ιδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (EUROFOUND) (ψηφοφορία)
  10.49.Απαλλαγή 2013 : Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUROJUST) (ψηφοφορία)
  10.50.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol) (ψηφοφορία)
  10.51.Απαλλαγή 2013 : Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) (ψηφοφορία)
  10.52.Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX) (ψηφοφορία)
  10.53.Απαλλαγή 2013 : Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS (GNSS) (ψηφοφορία)
  10.54.Απαλλαγή 2013 : Κοινή Επιχείρηση ARTEMIS (ψηφοφορία)
  10.55.Απαλλαγή 2013 : Κοινή Επιχείρηση CLEAN SKY (ψηφοφορία)
  10.56.Απαλλαγή 2013 : Κοινή Επιχείρηση ENIAC (ψηφοφορία)
  10.57.Απαλλαγή 2013 : Κοινή Επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» (ψηφοφορία)
  10.58.Απαλλαγή 2013 : Κοινή επιχείρηση πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα (ψηφοφορία)
  10.59.Απαλλαγή 2013 : Κοινή επιχείρηση για το ITER και την ανάπτυξη της ενέργειας σύντηξης (ψηφοφορία)
  10.60.Απαλλαγή 2013 : Κοινή Επιχείρηση SESAR (ψηφοφορία)
  10.61.Αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς ***I (ψηφοφορία)
  10.62.Εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από ορισμένες τρίτες χώρες τα οποία δεν καλύπτονται από άλλους κανόνες εισαγωγής της Ένωσης ***I (ψηφοφορία)
  10.63.Κατάσταση προβλέψεων εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2016 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ψηφοφορία)
  10.64.Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (ψηφοφορία)
  10.65.Στρατηγική για το αλκοόλ (ψηφοφορία)
  10.66.Δεύτερη επέτειος από την κατάρρευση του κτηρίου Rana Plaza και εξελίξεις σχετικά με το Σύμφωνο Βιωσιμότητας του Μπαγκλαντές (ψηφοφορία)
  10.67.Έκθεση του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (23 Απριλίου 2015) - Οι πρόσφατες τραγωδίες στην Μεσόγειο και οι πολιτικές της ΕΕ για την μετανάστευση και το άσυλο (ψηφοφορία)
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 13.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 14.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης
 15.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 16.Η κατάσταση στο Μπουρούντι (συζήτηση)
 17.Διωγμοί εναντίον χριστιανών σε όλο τον κόσμο, σε συσχετισμό με τους φόνους των φοιτητών στην Κένυα από την τρομοκρατική ομάδα αλ-Σαμπάμπ (συζήτηση)
 18.Καταστροφή τόπων πολιτισμικής σημασίας που διαπράττεται από το Ισλαμικό Κράτος (ISIS/Da’esh) (συζήτηση)
 19.Η κατάσταση στις Μαλδίβες (συζήτηση)
 20.Έκθεση προόδου του 2014 για την Αλβανία (συζήτηση)
 21.Έκθεση προόδου του 2014 για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη (συζήτηση)
 22.Αναστολή της εφαρμογής των έκτακτων εμπορικών μέτρων όσον αφορά τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ***I (συζήτηση)
 23.Δεσμεύσεις των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) (συζήτηση)
 24.Συνθήκη του Μαρακές για εξαιρέσεις στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για τα άτομα με προβλήματα όρασης (συζήτηση)
 25.Μεταφορές πιστώσεων
 26.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 27.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 28.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05.

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση σχετικά με την κατά προτεραιότητα πρωινή συζήτηση και καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ακολουθήσουν την θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με τις πρόσφατες τραγωδίες στην Μεσόγειο και σχετικά με την πολιτική μετανάστευσης και ασύλου της ΕΕ.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι Jörg Leichtfried, σχετικά με το ενδεχόμενο εισαγωγής της θανατικής ποινής στην Ουγγρία, Marie-Christine Vergiat, σχετικά με την εφαρμογή της θανατικής ποινής στην Ινδονησία, καθώς και για να ζητήσει τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης της Πέμπτης προκειμένου να συμπεριληφθεί το θέμα, και Renato Soru, σχετικά με την τραγική μοίρα των μεταναστών που ναυαγούν στην Μεσόγειο.


2. Υποδοχή

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, αντιπροσωπεία του ιαπωνικού κοινοβουλίου που λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.


3. Έκθεση του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (23 Απριλίου 2015) - Οι πρόσφατες τραγωδίες στην Μεσόγειο και οι πολιτικές της ΕΕ για την μετανάστευση και το άσυλο (συζήτηση)

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής: Έκθεση του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (23 Απριλίου 2015) - Οι πρόσφατες τραγωδίες στην Μεσόγειο και οι πολιτικές της ΕΕ για την μετανάστευση και το άσυλο (2015/2660(RSP))

Οι Donald Tusk (Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου) και Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του István Ujhelyi, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Alessandra Mussolini, Syed Kamall, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Steven Woolfe, William (The Earl of) Dartmouth σχετικά με τα όσα είπε η Sophia in 't Veld, Malin Björk, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Philippe Lamberts, José Inácio Faria σχετικά με την διεξαγωγή της συζήτησης (ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με τους ισχύοντες κανόνες), Matteo Salvini, μη εγγεγραμμένος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Eleonora Forenza, και Monika Hohlmeier.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Cornelia Ernst για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στην Monika Hohlmeier η οποία απαντά, Tanja Fajon, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Mario Borghezio, Helga Stevens, Cecilia Wikström, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Kristina Winberg, Barbara Spinelli, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Kazimierz Michał Ujazdowski, Ska Keller, Tiziana Beghin, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Silvia Costa, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Fredrick Federley, Esteban González Pons, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Marina Albiol Guzmán, Birgit Sippel, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα τυυ Εμμανουήλ Γλέζου, Timothy Kirkhope, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Vicky Ford, Louis Michel, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gianluca Buonanno, Cornelia Ernst, Jean Lambert, Kristina Winberg, Λάμπρος Φουντούλης, Roberta Metsola, Victor Boştinaru, Jussi Halla-aho, Jean Arthuis, Marina Albiol Guzmán, Eva Joly και Laura Ferrara.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Marine Le Pen, Giovanni La Via, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Filiz Hyusmenova, Κώστας Χρυσόγονος, Josep-Maria Terricabras, Harald Vilimsky, Elmar Brok, Iratxe García Pérez, Νότης Μαριάς, Τάκης Χατζηγεωργίου, Michał Marusik, Carlos Coelho, Jörg Leichtfried, Marcel de Graaff, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kashetu Kyenge, Davor Ivo Stier, Claude Moraes, Barbara Kudrycka, Elena Valenciano, Alessandra Mussolini, Sylvie Guillaume, Frank Engel, Alfred Sant, Michèle Alliot-Marie, Ana Gomes, Dubravka Šuica, Richard Howitt, Iliana Iotova, Μιλτιάδης Κύρκος και Pier Antonio Panzeri.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι David Casa, Marlene Mizzi, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ulrike Lunacek, Marijana Petir, Ignazio Corrao, Csaba Sógor και Michela Giuffrida.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής) και Donald Tusk.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Ivo Belet, Daniel Buda, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa, Emil Radev, Ivana Maletić και Andrej Plenković, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τα πρόσφατα τραγικά ναυάγια σκαφών που μετέφεραν μετανάστες στη Μεσόγειο 2015/2660(RSP) (B8-0367/2015)

- Laura Ferrara και Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την έκθεση του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (23 Απριλίου 2015), καθώς και τις πρόσφατες τραγωδίες στη Μεσόγειο και τις πολιτικές της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο 2015/2660(RSP) (B8-0377/2015);

- Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero, Eva Joly, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Josep-Maria Terricabras και Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την έκθεση του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (23 Απριλίου 2015) - Οι πρόσφατες τραγωδίες στη Μεσόγειο και οι πολιτικές της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο 2015/2660(RSP) (B8-0378/2015);

- Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Zdzisław Krasnodębski, Beatrix von Storch, Daniel Dalton και Marek Józef Gróbarczyk, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τις πρόσφατες τραγωδίες στη Μεσόγειο και τις πολιτικές της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο 2015/2660(RSP) (B8-0379/2015);

- Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις πρόσφατες τραγωδίες στη Μεσόγειο και τις πολιτικές της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο 2015/2660(RSP) (B8-0380/2015);

- Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Κώστας Χρυσόγονος, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Τάκης Χατζηγεωργίου, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, Νεοκλής Συλικιώτης, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Σοφία Σακοράφα, Κωνσταντίνα Κούνεβα και Εμμανουήλ Γλέζος, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την έκθεση του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (23 Απριλίου 2015) - Οι πρόσφατες τραγωδίες στη Μεσόγειο και οι πολιτικές της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο 2015/2660(RSP) (B8-0381/2015).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.67 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος

4. Υποδοχή

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, την Vian Dakheel, βουλευτή του ιρακινού κοινοβουλίου, η οποία συνοδεύεται από ιρακινή αντιπροσωπεία της κοινότητας των Γεζίντι, που έχει πληγεί από το ISIS. Οι επισκέπτες λαμβάνουν θέση στο θεωρείο των επισήμων.


5. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες φινλανδικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή του Hannu Takkula ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του Olli Rehn με ισχύ από 27 Απριλίου 2015.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει ελεγχθεί η εντολή του ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, ο Hannu Takkula καταλαμβάνει την έδρα του στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως προβεί στη δήλωση ότι δεν κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


6. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών difenoconazole, fluopicolide, fluopyram, isopyrazam and pendimethalin μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D038038/02 – 2015/2667(RPS) - προθεσμία: 23/6/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών azoxystrobin, dimoxystrobin, fluroxypyr, methoxyfenozide, metrafenone, oxadiargyl και tribenuron μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D038141/02 – 2015/2657(RPS) - προθεσμία: 17/6/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Oδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων των οδηγιών 2004/107/ΕΚ και 2008/50/ΕΚ, οι οποίες ορίζουν τους κανόνες σχετικά με τις μεθόδους αναφοράς, την επικύρωση των δεδομένων και την τοποθεσία των σημείων δειγματοληψίας για την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα (D038203/04 – 2015/2671(RPS)) - προθεσμία: 25/7/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά το βενζόλιο (D039050/01 – 2015/2672(RPS) - προθεσμία: 25/7/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: ITRE, IMCO


7. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Διορθωτικό στον κατ’εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2014, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την παροχή σε επίπεδο Ένωσης υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο (C(2014)9672) C(2015)02455 – 2015/2658(DEA))
Προθεσμία υποβολής ενστάσεως 2 μήνες, από την ημερομηνία παραλαβής του στις 17 Απριλίου 2015
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: TRAN

- Κατ’ εξουσιοδοτηση κανονισμος της Επιτροπής για την τροποποίηση της μεθοδολογίας ταξινόμησης των προϊόντων ανά δραστηριότητα, η οποία παρατίθεται στο παράρτημα Α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (C(2015)02590 – 2015/2666(DEA))
Προθεσμία υποβολής ενστάσεως 3 μήνες, από την ημερομηνία παραλαβής του στις 22 Απριλίου 2015
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες (C(2015)02593 – 2015/2668(DEA))
Προθεσμία υποβολής ενστάσεως 2 μήνες, από την ημερομηνία παραλαβής του στις 23 Απριλίου 2015
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: AGRI

- Κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.273/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των προδρόμων ουσιών των ναρκωτικών και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.111/2005 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για την παρακολούθηση του εμπορίου πρόδρομων ουσιών ναρκωτικών μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών και για την κατάργηση του κανονισμού αριθ. 1277/2005 (C(2015)02619 – 2015/2669(DEA))
Προθεσμία υποβολής ενστάσεως 2 μήνες, από την ημερομηνία παραλαβής του στις 24 Απριλίου 2015
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: INTA

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/30/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των λεβήτων στερεού καυσίμου και των συγκροτημάτων λέβητα στερεού καυσίμου, συμπληρωματικών θερμαντήρων, ρυθμιστών θερμοκρασίας και ηλιακών συσκευών (C(2015)02623 – 2015/2674(DEA))
Προθεσμία υποβολής ενστάσεως 2 μήνες, από την ημερομηνία παραλαβής του στις 27 Απριλίου 2015
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ITRE

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των τοπικών θερμαντήρων χώρου (C(2015)02638 – 2015/2670(DEA))
Προθεσμία υποβολής ενστάσεως 2 μήνες, από την ημερομηνία παραλαβής του στις 24 Απριλίου 2015
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ITRE

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματοςΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA))
Προθεσμία υποβολής ενστάσεως 2 μήνες, από την ημερομηνία παραλαβής του στις 27 Απριλίου 2015
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή:AGRI


8. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF1/2015 - Τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (N8-0027/2015 - C8-0081/2015 - 2015/2068(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων V/AB-02/T/15 - Ελεγκτικό συνέδριο (N8-0028/2015 - C8-0082/2015 - 2015/2069(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων V/AB-01/C/15 - Ελεγκτικό Συνέδριο (N8-0029/2015 - C8-0084/2015 - 2015/2070(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 1/2015 - Επιτροπή των Περιφερειών (N8-0030/2015 - C8-0087/2015 - 2015/2075(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 14/2015 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0031/2015 - C8-0096/2015 - 2015/2080(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

2) από τους βουλευτές, προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Ivan Jakovčić. Προταση ψηφισματος σχετικά με τη βιομηχανική κληρονομιά (B8-0319/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αύξηση των διακοπών κύησης λόγω του φύλου του εμβρύου στην Ινδία (B8-0325/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Nicola Caputo. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη μακροζωία και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης (B8-0327/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Nicola Caputo. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εξόρυξη κειμένων και δεδομένων και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (B8-0329/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

JURI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις δικονομικές προθεσμίες - η Ιταλία έρχεται 3η από το τέλος στην κατάταξη των κρατών μελών της ΕΕ (B8-0330/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία της καφέ αρκούδας των Απεννίνων από τη φυματίωση των βοοειδών (B8-0332/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη βελτίωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 (B8-0333/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Mara Bizzotto και Matteo Salvini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αύξηση της εύλογης αποζημίωσης για την ένωση SIAE και σχετικά με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά (B8-0334/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

IMCO

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις συναλλαγές υψηλής συχνότητας (B8-0336/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο: προτάσεις, ενδείξεις και προτεραιότητες για την αειφόρο ανάπτυξη (B8-0337/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

ECON

- Dominique Bilde, Marine Le Pen και Sophie Montel. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την υποχρέωση της προληπτικής αναισθητοποίησης των ζώων πριν από τη θανάτωση και την υποχρεωτική παρουσία κτηνιάτρων και πιστοποιημένων και ανεξάρτητων επιθεωρητών για τον έλεγχο των διάφορων εργασιών που σχετίζονται με τη σφαγή των ζώων (B8-0338/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Dominique Bilde, Marine Le Pen και Sophie Montel. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την στήριξη του τομέα του χάλυβα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B8-0339/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Nicolas Bay, Mario Borghezio, Aymeric Chauprade και Jean-Luc Schaffhauser. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αναστολή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας (B8-0340/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Dominique Bilde, Marine Le Pen και Sophie Montel. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταπολέμηση του εμπορίου ελεφαντόδοντου (B8-0341/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις διεθνείς υιοθεσίες (B8-0345/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

LIBE

- Ivan Jakovčić. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον συνυπολογισμό της εκπαίδευσης στις προσπάθειες δημιουργίας μιας βιώσιμης Ενεργειακής Ένωσης (B8-0350/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

CULT

- Ivan Jakovčić. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάγκη θέσπισης ενός εισοδήματος πολίτη (B8-0351/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL


9. Δεύτερη επέτειος από την κατάρρευση του κτηρίου Rana Plaza και εξελίξεις σχετικά με το Σύμφωνο Βιωσιμότητας του Μπαγκλαντές (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Επιτροπής: Δεύτερη επέτειος από την κατάρρευση του κτηρίου Rana Plaza και εξελίξεις σχετικά με το Σύμφωνο Βιωσιμότητας του Μπαγκλαντές (2015/2589(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 27 Απριλίου 2015 (σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.4.2015).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Charles Tannock και Sajjad Karim, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη δεύτερη επέτειο από την κατάρρευση του κτηρίου Rana Plaza και τις εξελίξεις όσον αφορά το Σύμφωνο Βιωσιμότητας του Μπαγκλαντές (2015/2589(RSP)) (B8-0363/2015

- Gabriele Zimmer, Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Rina Ronja Kari, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Marisa Matias, Stefan Eck, Fabio De Masi, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Σοφία Σακοράφα, Κώστας Χρυσόγονος, Helmut Scholz και Martina Michels, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη δεύτερη επέτειο της κατάρρευσης του κτιρίου Rana Plaza και την κατάσταση όσον αφορά το Σύμφωνο Βιωσιμότητας (2015/2589(RSP)) (B8-0364/2015

- Jean Lambert, Ska Keller, Yannick Jadot, Ulrike Lunacek, Monika Vana, Karima Delli, Judith Sargentini και Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη δεύτερη επέτειο από την κατάρρευση του κτηρίου Rana Plaza και τις εξελίξεις σχετικά με το Σύμφωνο Βιωσιμότητας του Μπαγκλαντές (2015/2589(RSP)) (B8-0365/2015

- Tiziana Beghin και David Borrelli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την επέτειο από τις πυρκαγιές σε εργοστάσια στο Μπαγκλαντές και τις εξελίξεις σχετικά με το Σύμφωνο Βιωσιμότητας του Μπαγκλαντές (2015/2589(RSP)) (B8-0366/2015

- Victor Boştinaru, Jörg Leichtfried, David Martin, Bernd Lange, Linda McAvan, Richard Howitt, Viorica Dăncilă, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Martina Werner, Elena Valenciano, Afzal Khan, Alessia Maria Mosca, Maria Arena, Eric Andrieu, Pedro Silva Pereira, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Neena Gill, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrique Guerrero Salom, Enrico Gasbarra και Andi Cristea, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη δεύτερη επέτειο από την κατάρρευση του κτηρίου Rana Plaza και τις εξελίξεις όσον αφορά το Σύμφωνο Βιωσιμότητας του Μπαγκλαντές (2015/2589(RSP)) (B8-0368/2015

- Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Franck Proust, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Ivo Belet, Lara Comi, Thomas Mann, Dubravka Šuica, József Nagy, Claude Rolin, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Giovanni Toti, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić και Andrej Plenković, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την επέτειο από τις πυρκαγιές σε εργοστάσια στο Μπαγκλαντές και τις εξελίξεις σχετικά με το Σύμφωνο Βιωσιμότητας του Μπαγκλαντές (2015/2589(RSP)) (B8-0372/2015

- Catherine Bearder, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Robert Rochefort, Hilde Vautmans και José Inácio Faria, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη δεύτερη επέτειο από την κατάρρευση του κτηρίου Rana Plaza και την τρέχουσα κατάσταση του Συμφώνου Βιωσιμότητας (2015/2589 (RSP)) (B8-0376/2015).

Ψηφοφορία: σημείο 10.66 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.4.2015.


10. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


10.1. Προχρηματοδότηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων που υποστηρίζονται από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, όσον αφορά την αύξηση του ποσού της αρχικής προχρηματοδότησης το οποίο καταβάλλεται στα επιχειρησιακά προγράμματα που υποστηρίζονται από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων [COM(2015)0046 - C8-0036/2015- 2015/0026(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0134/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA-PROV(2015)0110)


10.2. Κατάργηση του κανονισμού (ΕOΚ) αριθ. 3030/93 του Συμβουλίου περί κοινών κανόνων εισαγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση του κανονισμού (ΕOΚ) αριθ. 3030/93 του Συμβουλίου περί κοινών κανόνων εισαγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών [COM(2014)0707 - C8-0271/2014- 2014/0334(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Bernd Lange (A8-0026/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA-PROV(2015)0111)


10.3. Μέτρα διασφαλίσεως που προβλέπονται στη Συμφωνία με τη Νορβηγία ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα μέτρα διασφαλίσεως που προβλέπονται στη Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας (κωδικοποιημένο κείμενο) [COM(2014)0304 - C8-0010/2014- 2014/0159(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Duda (A8-0046/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA-PROV(2015)0112)


10.4. Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης με την Αλβανία ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλιου και του Συμβουλίου για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αλβανίας, αφετέρου (κωδικοποιημένο κείμενο) [COM(2014)0375 - C8-0034/2014- 2014/0191(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Duda (A8-0047/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA-PROV(2015)0113)


10.5. Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης και Ενδιάμεση συμφωνία για το εμπόριο και τα εμπορικά θέματα με την Βοσνία-Ερζεγοβίνη ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης αφετέρου, και για την εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας για το εμπόριο και τα εμπορικά θέματα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αφενός, και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης αφετέρου (κωδικοποιημένο κείμενο) [COM(2014)0443 - C8-0087/2014- 2014/0206(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Duda (A8-0017/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA-PROV(2015)0114)


10.6. Συµφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, αφετέρου (κωδικοποιημένο κείμενο) [COM(2014)0394 - C8-0041/2014- 2014/0199(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Duda (A8-0132/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA-PROV(2015)0115)


10.7. Εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 ΣΛΕΕ σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων (κωδικοποιημένο κείμενο) [COM(2014)0377 - C8-0139/2014- 2014/0192(NLE)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Duda (A8-0029/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA-PROV(2015)0116)


10.8. Κανόνες για την εφαρμογή του άρθρου 108 ΣΛΕΕ * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του άρθρου 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κωδικοποιημένο κείμενο) [COM(2014)0534 - C8-0212/2014- 2014/0246(NLE)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Duda (A8-0047/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA-PROV(2015)0117)


10.9. Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί [COM(2014)0510 - C8-0140/2014- 2014/2075(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Ingeborg Gräßle (A8-0101/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0118)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0118)

Χορηγούνται οι απαλλαγές και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλέπε Παράρτημα V, άρθρο 5, παράγραφος 1, του Κανονισμού).


10.10. Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την απαλλαγή της Επιτροπής για το 2013 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το 2013 [COM(2013)0570 - C8-0224/2014- 2014/2140(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Ingeborg Gräßle (A8-0067/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0119)


10.11. Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - 8ο, 9ο και 10ο ΕΤΑ (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0487 - C8-0146/2014- 2014/2077(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Martina Dlabajová (A8-0102/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0120)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0120)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


10.12. Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [COM(2014)0510 - C8-0147/2014- 2014/2078(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Gilles Pargneaux (A8-0082/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0121)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0121)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).

Παρεμβάσεις

Benedek Jávor και Gerben-Jan Gerbrandy, για να ζητήσουν να τεθούν σε ψηφοφορία οι παράγραφοι 43 και 44 παρά την έγκριση της τροπολογίας 21/αναθ. (Ο Πρόεδρος, δεδομένου ότι διευκρίνησε πριν ακόμη τεθεί σε ψηφοφορία η τροπολογία 21/αναθ. ότι η ενδεχόμενη έγκρισή της θα έχει ως αποτέλεσμα να καταπέσουν οι παράγραφοι 43 και 44, δεν δίνει συνέχεια σε αυτό το αίτημα).


10.13. Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο [COM(2014)0510 - C8-0148/2014- 2014/2079(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0116/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0122)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0122)

Η απαλλαγή αναβάλλεται και αναβάλλεται επίσης το κλείσιμο των λογαριασμών (βλέπε Παράρτημα V, άρθρο 5, πράγραφος 1, του Κανονισμού).

Παρέμβαση

Ryszard Czarnecki (εισηγητής), πριν την ψηφοφορία.


10.14. Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα X – Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης [COM(2014)0510 - C8-0155/2014- 2014/2086(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0109/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0123)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0123)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


10.15. Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Δικαστήριο (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα IV – Δικαστήριο [COM(2014)0510 - C8-0149/2014- 2014/2080(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0111/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0124)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0124)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


10.16. Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ελεγκτικό Συνέδριο (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος 2013, τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο [COM(2014)0510 - C8-0150/2014- 2014/2081(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0113/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0125)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0125)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


10.17. Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή [COM(2014)0510 - C8-0151/2014- 2014/2082(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0114/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0126)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0126)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


10.18. Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Επιτροπή των Περιφερειών (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών [COM(2014)0510 - C8-0152/2014- 2014/2083(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0105/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0127)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0127)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


10.19. Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής [COM(2014)0510 - C8-0153/2014- 2014/2084(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0115/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 19)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0128)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0128)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


10.20. Απαλλαγή 2013 : Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας των Δεδομένων [COM(2014)0510 - C8-0154/2014- 2014/2085(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0118/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 20)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0129)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0129)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


10.21. Απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2013: επιδόσεις, οικονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της ΕΕ (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013: επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος [COM(2013)0570 - C8-0225/2014- 2014/2139(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0070/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 21)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0130)

Παρεμβάσεις

Richard Corbett, για να ζητήσει να τεθούν οι υπόλοιπες εκθέσεις σχετικά με την απαλλαγή σε ψηφοφορία ως σύνολο, κατ' αναλογία με το άρθρο 174, παράγαρφος 7, του Κανονισμού, Marco Valli, Anders Primdahl Vistisen και Marc Tarabella, επί της ίδιας αίτησης (Ο Πρόεδρος δεν δίνει συνέχεια σε αυτή την αίτηση).


10.22. Απαλλαγή 2013 : Οργανισμός Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0199/2014- 2014/2123(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0117/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 22)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0131)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0131)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


10.23. Απαλλαγή 2013 : Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0200/2014- 2014/2124(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0081/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 23)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0132)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0132)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


10.24. Απαλλαγή 2013 : Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0177/2014- 2014/2101(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0084/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 24)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0133)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0133)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


10.25. Απαλλαγή 2013: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0156/2014- 2014/2087(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0079/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 25)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0134)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0134)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


10.26. Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0188/2014- 2014/2112(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0086/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 26)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0135)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0135)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


10.27. Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0182/2014- 2014/2106(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0074/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 27)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0136)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0136)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


10.28. Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0202/2014- 2014/2126(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0085/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 28)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0137)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0137)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


10.29. Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0196/2014- 2014/2120(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0072/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 29)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0138)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0138)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


10.30. Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0185/2014- 2014/2109(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0069/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 30)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0139)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0139)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


10.31. Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0192/2014- 2014/2116(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0073/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 31)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0140)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0140)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


10.32. Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (EEA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0175/2014- 2014/2099(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0083/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 32)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0141)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0141)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


10.33. Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0191/2014- 2014/2115(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0100/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 33)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0142)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0142)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


10.34. Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0184/2014- 2014/2108(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0097/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 34)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0143)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0143)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


10.35. Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0195/2014- 2014/2119(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0098/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 35)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0144)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0144)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


10.36. Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0197/2014- 2014/2121(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0096/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 36)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0145)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0145)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


10.37. Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0201/2014- 2014/2125(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0077/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 37)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0146)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0146)

Η απαλλαγή αναβάλλεται και αναβάλλεται επίσης το κλείσιμο των λογαριασμών (βλέπε Παράρτημα V, άρθρο 5, πράγραφος 1, του Κανονισμού).


10.38. Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0178/2014- 2014/2102(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0075/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 38)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0147)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0147)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


10.39. Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0159/2014- 2014/2090(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0068/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 39)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0148)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0148)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


10.40. Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0181/2014- 2014/2105(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0088/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 40)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0149)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0149)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


10.41. Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0186/2014- 2014/2110(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0089/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 41)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0150)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0150)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


10.42. Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0187/2014- 2014/2111(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0078/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 42)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0151P8_TA-PROV(2015)0151)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0151)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


10.43. Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0198/2014- 2014/2122(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0087/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 43)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0152)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0152)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


10.44. Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0180/2014- 2014/2104(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0090/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 44)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0153)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0153)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


10.45. Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (EU-LISA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0204/2014- 2014/2128(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0099/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 45)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0154)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0154)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


10.46. Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0176/2014- 2014/2100(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0076/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 46)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0155)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0155)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


10.47. Απαλλαγή 2013 : Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (EURATOM) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0193/2014- 2014/2117(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0119/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 47)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0156)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0156)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


10.48. Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκό 'Ιδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (EUROFOUND) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0157/2014- 2014/2088(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0092/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 48)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0157)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0157)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


10.49. Απαλλαγή 2013 : Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUROJUST) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0179/2014- 2014/2103(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0091/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 49)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0158)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0158)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


10.50. Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0194/2014- 2014/2118(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0080/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 50)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0159)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0159)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


10.51. Απαλλαγή 2013 : Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0158/2014- 2014/2089(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0093/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 51)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0160)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0160)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


10.52. Απαλλαγή 2013 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0189/2014- 2014/2113(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0094/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 52)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0161)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0161)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


10.53. Απαλλαγή 2013 : Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS (GNSS) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0190/2014- 2014/2114(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0095/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 53)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0162)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0162)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


10.54. Απαλλαγή 2013 : Κοινή Επιχείρηση ARTEMIS (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Artemis για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0208/2014- 2014/2132(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0103/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 54)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0163)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0163)

Η απαλλαγή αναβάλλεται και αναβάλλεται επίσης το κλείσιμο των λογαριασμών (βλέπε Παράρτημα V, άρθρο 5, πράγραφος 1, του Κανονισμού).


10.55. Απαλλαγή 2013 : Κοινή Επιχείρηση CLEAN SKY (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0207/2014- 2014/2131(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 55)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0164)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0164)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


10.56. Απαλλαγή 2013 : Κοινή Επιχείρηση ENIAC (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ENIAC για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0211/2014- 2014/2135(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0104/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 56)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0165)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0165)

Η απαλλαγή αναβάλλεται και αναβάλλεται επίσης το κλείσιμο των λογαριασμών (βλέπε Παράρτημα V, άρθρο 5, πράγραφος 1, του Κανονισμού).


10.57. Απαλλαγή 2013 : Κοινή Επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0210/2014- 2014/2134(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0112/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 57)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0166)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0166)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


10.58. Απαλλαγή 2013 : Κοινή επιχείρηση πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για την υλοποίηση της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0209/2014- 2014/2133(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ryszard Czarnecki (A8-0106/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 58)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0167)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


10.59. Απαλλαγή 2013 : Κοινή επιχείρηση για το ITER και την ανάπτυξη της ενέργειας σύντηξης (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0205/2014- 2014/2129(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Anders Primdahl Vistisen (A8-0108/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 59)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0168)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


10.60. Απαλλαγή 2013 : Κοινή Επιχείρηση SESAR (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2013 [COM(2014)0510 - C8-0206/2014- 2014/2130(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Anders Primdahl Vistisen (A8-0110/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 60)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0169)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0169)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παραρτημα V, άρθρο 5 παράγραφος 1, του Κανονισμού).


10.61. Αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Neena Gill (A8-0041/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 61)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA-PROV(2015)0170)

Η Neena Gill, εισηγήτρια προτείνει την αναβολή της ψηφοφορίας επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 2 του Κανονισμού.

Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση. Το ζήτημα θεωρείται επομένως αναπεμφθέν για επανεξέταση στην αρμόδια επιτροπή.


10.62. Εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από ορισμένες τρίτες χώρες τα οποία δεν καλύπτονται από άλλους κανόνες εισαγωγής της Ένωσης ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της θέσπισης κοινών κανόνων για τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από ορισμένες τρίτες χώρες τα οποία δεν καλύπτονται από διμερείς συμφωνίες, πρωτόκολλα ή άλλους διακανονισμούς ή άλλους κανόνες εισαγωγής της Ένωσης (αναδιατύπωση) [COM(2014)0345 - C8-0023/2014- 2014/0177(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Jarosław Wałęsa (A8-0016/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 62)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA-PROV(2015)0171)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0171)


10.63. Κατάσταση προβλέψεων εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2016 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις προβλέψεις εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2016 [2015/2012(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Gérard Deprez (A8-0144/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 63)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0172)


10.64. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (ψηφοφορία)

Προσωρινή έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας [COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Monica Macovei (A8-0055/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 64)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0173)


10.65. Στρατηγική για το αλκοόλ (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0357/2015 (2015/2543(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 65)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0174)


10.66. Δεύτερη επέτειος από την κατάρρευση του κτηρίου Rana Plaza και εξελίξεις σχετικά με το Σύμφωνο Βιωσιμότητας του Μπαγκλαντές (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015 και B8-0376/2015 (2015/2589(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 66)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-363/2015

(αντικαθιστά τις B8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015 και B8-0376/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Franck Proust, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Ivo Belet, Lara Comi, Thomas Mann, Dubravka Šuica, József Nagy, Claude Rolin, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Giovanni Toti, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Jiří Pospíšil και Tomáš Zdechovský, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Victor Boştinaru, Jörg Leichtfried, David Martin, Bernd Lange, Linda McAvan, Richard Howitt, Viorica Dăncilă, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Martina Werner, Elena Valenciano, Afzal Khan, Alessia Maria Mosca, Maria Arena, Eric Andrieu, Pedro Silva Pereira, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Neena Gill, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrique Guerrero Salom, Enrico Gasbarra, Tonino Picula και Nicola Caputo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Sajjad Karim και Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Catherine Bearder, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Robert Rochefort, Hilde Vautmans και José Inácio Faria, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Stefan Eck, Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Κώστας Χρυσόγονος, Eleonora Forenza, Σοφία Σακοράφα και Luke Ming Flanagan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

Jean Lambert και Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Tiziana Beghin, David Borrelli και Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0175)


10.67. Έκθεση του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (23 Απριλίου 2015) - Οι πρόσφατες τραγωδίες στην Μεσόγειο και οι πολιτικές της ΕΕ για την μετανάστευση και το άσυλο (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0367/2015, B8-0377/2015, B8-0378/2015, B8-0379/2015, B8-0380/2015, B8-0381/2015 και B8-0384/2015 (2015/2660(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 67)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0367/2015

(αντικαθιστά τις B8-0367/2015, B8-0378/2015, B8-0380/2015 και B8-0384/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa και Ivo Belet, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Gianni Pittella, Tanja Fajon, Jörg Leichtfried, Birgit Sippel, Enrique Guerrero Salom, Claude Moraes, Kashetu Kyenge και Soledad Cabezón Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

Ska Keller, Judith Sargentini και Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2015)0176)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0377/2015, B8-0379/2015 και B8-0381/2015 καταπίπτουν.)

Παρεμβάσεις

Tanja Fajon, για να καταθέσει προφορική τροποποίηση στην τροπολογία 11, η οποία δεν κρατείται, δεδομένου ότι περισσότεροι από 40 βουλευτές αντιτάχθηκαν στο να ληφθεί αυτή υπόψη, και Mercedes Bresso.


11. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Ingeborg Gräßle - A8-0101/2015
Paloma López Bermejo και Peter Jahr

Έκθεση Elisabeth Morin-Chartier - A8-0134/2015
Igor Šoltes, Momchil Nekov, Marian Harkin, Anna Záborská, Ivana Maletić, Stanislav Polčák και Μαρία Σπυράκη

Έκθεση Gilles Pargneaux - A8-0082/2015
Michaela Šojdrová και Tomáš Zdechovský

Έκθεση Ryszard Czarnecki - A8-0116/2015
Tomáš Zdechovský

Έκθεση Ryszard Czarnecki - A8-0115/2015
Tomáš Zdechovský

Έκθεση Ryszard Czarnecki - A8-0085/2015
Angelika Mlinar

Έκθεση Ryszard Czarnecki - A8-0097/2015
Tomáš Zdechovský

Έκθεση Neena Gill - A8-0041/2015
Marian Harkin

Έκθεση Gérard Deprez - A8-0144/2015
Igor Šoltes

Έκθεση Monica Macovei - A8-0055/2015
Jiří Pospíšil, Zoltán Balczó, Martina Anderson, Jan Zahradil, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor και Angel Dzhambazki.


12. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

°
° ° °

Ο Bruno Gollnisch γνωστοποιεί ότι χρειάστηκε να εγκαταλείψει το ημικύκλιο στις 13.30 για να υποδεχθεί μια ιαπωνική κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.35 και επαναλαμβάνεται στις 15.05.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander Graf LAMBSDORFF
Αντιπρόεδρος

13. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


14. Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης

Κατόπιν διαβούλευσης με τις πολιτικές ομάδες, ο Πρόεδρος προτείνει να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της επομένης δήλωση της Επιτροπής με θέμα την εσχάτη των ποινών στην Ινδονησία, χωρίς κατάθεση πρότασης ψηφίσματος.

Το Σώμα συμφωνεί με την τροποποίηση αυτή. Ως εκ τούτου, η ώρα των ψηφοφοριών θα αρχίσει στις 16.30.

Η ημερήσια διάταξη καθορίζεται ως εξής.


15. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα ALDE τα ακόλουθα αιτήματα διορισμού:

επιτροπή INTA: Hannu Takkula

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες: Hannu Takkula

Oι ως άνω διορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


16. Η κατάσταση στο Μπουρούντι (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στο Μπουρούντι (2015/2678(RSP))

Ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Joachim Zeller, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Maria Heubuch, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Kashetu Kyenge, Linda McAvan και Elena Valenciano.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić και Fabio Massimo Castaldo.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica.

Η συζήτηση περατώνεται.


17. Διωγμοί εναντίον χριστιανών σε όλο τον κόσμο, σε συσχετισμό με τους φόνους των φοιτητών στην Κένυα από την τρομοκρατική ομάδα αλ-Σαμπάμπ (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Διωγμοί εναντίον χριστιανών σε όλο τον κόσμο, σε συσχετισμό με τους φόνους των φοιτητών στην Κένυα από την τρομοκρατική ομάδα αλ-Σαμπάμπ (2015/2661(RSP))

Ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Teresa Jiménez-Becerril Barrio, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Elena Valenciano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Enrique Calvet Chambon, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lidia Senra Rodríguez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Maria Heubuch, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mara Bizzotto, μη εγγεγραμμένη, György Hölvényi, Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Pavel Telička, Inês Cristina Zuber, Jonathan Arnott, Jean-Luc Schaffhauser, Arnaud Danjean, Ana Gomes, Urmas Paet, Miloslav Ransdorf, Ignazio Corrao, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Γεώργιος Επιτήδειος, Elisabetta Gardini, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ignazio Corrao, Neena Gill, Franz Obermayr και Davor Ivo Stier.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Marlene Mizzi, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Momchil Nekov, Michèle Alliot-Marie, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Victor Negrescu, Gilles Pargneaux, Tunne Kelam, Michela Giuffrida, László Tőkés, Josef Weidenholzer, Lars Adaktusson και Jaromír Štětina.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marijana Petir, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică και Afzal Khan.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.4.2015.


18. Καταστροφή τόπων πολιτισμικής σημασίας που διαπράττεται από το Ισλαμικό Κράτος (ISIS/Da’esh) (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000031/2015) που κατέθεσε η Silvia Costa, εξ ονόματος της Επιτροπής CULT προς το Συμβούλιο : Καταστροφή τόπων πολιτισμικής σημασίας που διαπράττεται από το Ισλαμικό Κράτος (ISIS/Da’esh) (2015/2649(RSP)) (B8-0115/2015)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000032/2015) που κατέθεσε η Silvia Costa, εξ ονόματος της Επιτροπής CULT, προς την Επιτροπή: Καταστροφή τόπων πολιτισμικής σημασίας που διαπράττεται από το Ισλαμικό Κράτος (ISIS/Da’esh) (2015/2649(RSP)) (B8-0116/2015)

Η Silvia Costa ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Bogdan Andrzej Zdrojewski, αναπτύσσει τις ερωτήσεις.

Η Zanda Kalniņa-Lukaševica (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση B8-0115/2015.

Ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση B8-0116/2015.

Παρεμβαίνουν οι Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Krystyna Łybacka, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, David Campbell Bannerman, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Fernando Maura Barandiarán, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Curzio Maltese, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marie-Christine Arnautu, μη εγγεγραμμένη, Sabine Verheyen, Marlene Mizzi, Angel Dzhambazki, Marietje Schaake, Σοφία Σακοράφα, Ernest Maragall, Hans Jansen, Santiago Fisas Ayxelà, Luigi Morgano, Branislav Škripek, Pavel Telička, Γεώργιος Επιτήδειος, Milan Zver, Julie Ward, Aymeric Chauprade, Bogdan Brunon Wenta, Liliana Rodrigues, Afzal Khan και Ana Gomes.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Alessandra Mussolini, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς και Ilhan Kyuchyuk.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Κώστας Χρυσόγονος, Fabio Massimo Castaldo, Marijana Petir, Michela Giuffrida και Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Παρεμβαίνουν οι Neven Mimica και Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.4.2015.


19. Η κατάσταση στις Μαλδίβες (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στις Μαλδίβες (2015/2662(RSP))

Ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Davor Ivo Stier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Javier Couso Permuy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Cristian Dan Preda, Alessia Maria Mosca και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Eduard Kukan, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.4.2015.


20. Έκθεση προόδου του 2014 για την Αλβανία (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Έκθεση προόδου του 2014 για την Αλβανία (2015/2951(RSP))

Οι Zanda Kalniņa-Lukaševica (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Knut Fleckenstein, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Eduard Kukan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ilhan Kyuchyuk, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Martina Anderson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tamás Meszerics, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Diane James, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, David McAllister, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivo Vajgl, Angel Dzhambazki, Fabio Massimo Castaldo, Nicolas Bay, László Tőkés, Elly Schlein, Νότης Μαριάς, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Francisco José Millán Mon, Eugen Freund, Marek Jurek και Monica Macovei.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adina-Ioana VĂLEAN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Εύα Καϊλή, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle και Ελένη Θεοχάρους, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Knut Fleckenstein.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Andrej Plenković, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák, Κώστας Χρυσόγονος, Tibor Szanyi και Igor Šoltes.

Παρεμβαίνουν οι Neven Mimica και Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Knut Fleckenstein, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, σχετικά με την Έκθεση Προόδου του 2014 για την Αλβανία (2014/2951(RSP)) (B8-0358/2015).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.52 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.4.2015.


21. Έκθεση προόδου του 2014 για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Έκθεση προόδου του 2014 για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη (2014/2952(RSP))

Οι Zanda Kalniņa-Lukaševica (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Afzal Khan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jozo Radoš, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Javier Couso Permuy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dominique Bilde, μη εγγεγραμμένη, Elmar Brok, Tonino Picula, Charles Tannock, Aymeric Chauprade, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Tanja Fajon, Bas Belder, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Fabio Massimo Castaldo, Mario Borghezio, Eduard Kukan, Zigmantas Balčytis, Amjad Bashir, Tunne Kelam, Alessia Maria Mosca, Ruža Tomašić, Dubravka Šuica και Andi Cristea.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς και Marijana Petir.

Παρεμβαίνουν οι Neven Mimica και Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, σχετικά με την έκθεση προόδου 2014 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (2014/2952(RSP)) (B8-0359/2015).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.4.2015.


22. Αναστολή της εφαρμογής των έκτακτων εμπορικών μέτρων όσον αφορά τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1215/2009 του Συμβουλίου για την εισαγωγή εκτάκτων εμπορικών μέτρων για χώρες και εδάφη που συμμετέχουν ή συνδέονται με τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την αναστολή της εφαρμογής του όσον αφορά τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη [COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

Ο Goffredo Maria Bettini παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Cristian Dan Preda (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Davor Ivo Stier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Κώστας Μαυρίδης, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Jozo Radoš, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Klaus Buchner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Tonino Picula.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Franc Bogovič, Νότης Μαριάς και Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνουν οι Neven Mimica και Goffredo Maria Bettini.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.4.2015.


23. Δεσμεύσεις των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000035/2015) που κατέθεσε η Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς το Συμβούλιο: Οι δεσμεύσεις των κρατών μελών της ΕΕ για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) (2015/2611(RSP)) (B8-0113/2015)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000036/2015) που κατέθεσε η Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς την Επιτροπή: Οι δεσμεύσεις των κρατών μελών της ΕΕ για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (EAB) (2015/2611(RSP)) (B8-0114/2015)

Η Linda McAvan αναπτύσσει τις ερωτήσεις.

Η Zanda Kalniņa-Lukaševica (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση B8-0113/2015.

Ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση B8-0114/2015.

Παρεμβαίνουν οι Davor Ivo Stier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Pedro Silva Pereira, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Richard Sulík, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Cristian Dan Preda, Enrique Guerrero Salom, Marina Albiol Guzmán, Diane James, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Heidi Hautala, Bogdan Brunon Wenta, Elly Schlein, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Richard Sulík, Joachim Zeller και Arne Lietz.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς, Catherine Stihler, Richard Sulík, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Catherine Stihler, και Victor Negrescu.

Παρεμβαίνουν οι Neven Mimica και Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)


24. Συνθήκη του Μαρακές για εξαιρέσεις στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για τα άτομα με προβλήματα όρασης (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000021/2015) που κατέθεσε ο Pavel Svoboda, εξ ονόματος της Επιτροπής JURI, προς το Συμβούλιο: Συνθήκη του Μαρακές για εξαιρέσεις στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για τα άτομα με προβλήματα όρασης (2015/2586(RSP)) (B8-0110/2015)

Ο Pavel Svoboda αναπτύσσει την ερώτηση.

Οι Zanda Kalniņa-Lukaševica (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής) απαντούν στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Rosa Estaràs Ferragut, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Enrico Gasbarra, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ángela Vallina, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Max Andersson, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Ádám Kósa, Catherine Stihler, Isabella Adinolfi, Pál Csáky και Josef Weidenholzer.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς και Julia Reda.

Παρεμβαίνουν οι Neven Mimica και Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Η συζήτηση περατώνεται.


25. Μεταφορές πιστώσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 203, παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να παρατείνει κατά δύο εβδομάδες την προθεσμία έγκρισης απόφασης σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής περί εκμίσθωσης δύο κτηρίων στα οποία θα μεταφερθεί το προσωπικό που στεγάζεται προς το παρόν στο κτήριο Jean Monnet στο Λουξεμβούργο.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει, κατά τη συνεδρίασή της της 16ης Απριλίου 2015, το σχέδιο που υπέβαλε το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με τις μεταφορές πιστώσεων V/AB-01/C/15 και V/AB-02/T/15.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει, κατά τη συνεδρίασή της της 16ης Απριλίου 2015, το σχέδιο που υπέβαλε η Επιτροπή Περιφερειών σχετικά με την μεταφορά πιστώσεων INF 1/2015.


26. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 52 του Κανονισμού)
Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 54 του Κανονισμού)

επιτροπή IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 12/03/2015)

- Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (2015/2065(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI, JURI, AGRI) (άρθρο 54 του Κανονισμού)


27. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 552.730/OJJE).


28. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 23.00.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Γλέζος, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Μαυρίδης, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Bendtsen, Crowley, Guteland, Händel, Morvai, Parker, Taylor, Westphal

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου