Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 368kWORD 284k
Kolmapäev, 29. aprill 2015 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Tervitus
 3.Euroopa Ülemkogu erakorralise kohtumise (23. aprill 2015) aruanne - Hiljutised traagilised sündmused Vahemerel ning ELi rände- ja varjupaigapoliitika (arutelu)
 4.Tervitus
 5.Parlamendi koosseis
 6.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 7.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 8.Esitatud dokumendid
 9.Rana Plaza hoone kokkuvarisemise teine aastapäev ja Bangladeshi jätkusuutlikkuse kokkuleppe osas saavutatud edusammud (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 10.Hääletused
  10.1.Noorte tööhõive algatuse raames toetust saavatele rakenduskavadele makstavad eelmaksed ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  10.2.Teatavate tekstiiltoodete kolmandatest riikidest importimise ühiseeskirju käsitleva määruse (EMÜ) nr 3030/93 kehtetuks tunnistamine ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  10.3.Norraga sõlmitud lepingus ettenähtud kaitsemeetmed ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  10.4.Stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping Albaaniaga ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  10.5.Stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping ning kaubandust ja kaubandusküsimusi käsitlev vaheleping Bosnia ja Hertsegoviinaga ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  10.6.Stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigiga ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  10.7.ELi toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamine teatavate horisontaalse riigiabi liikide suhtes * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  10.8.Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 kohaldamise eeskirjad * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  10.9.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa Komisjon ja rakendusametid (hääletus)
  10.10.Kontrollikoja eriaruanded komisjoni 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (hääletus)
  10.11.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – 8., 9. ja 10. Euroopa Arengufond (hääletus)
  10.12.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa Parlament (hääletus)
  10.13.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (hääletus)
  10.14.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa välisteenistus (hääletus)
  10.15.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa Kohus (hääletus)
  10.16.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa Kontrollikoda (hääletus)
  10.17.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (hääletus)
  10.18.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Regioonide Komitee (hääletus)
  10.19.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa Ombudsman (hääletus)
  10.20.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa Andmekaitseinspektor (hääletus)
  10.21.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu ametite tulemused, finantsjuhtimine ja kontroll (hääletus)
  10.22.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER) (hääletus)
  10.23.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo (hääletus)
  10.24.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT) (hääletus)
  10.25.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) (hääletus)
  10.26.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Politseikolledž (CEPOL) (hääletus)
  10.27.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Lennundusohutusamet (EASA) (hääletus)
  10.28.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) (hääletus)
  10.29.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) (hääletus)
  10.30.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) (hääletus)
  10.31.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) (hääletus)
  10.32.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaamet (EEA) (hääletus)
  10.33.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA) (hääletus)
  10.34.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) (hääletus)
  10.35.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) (hääletus)
  10.36.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) (hääletus)
  10.37.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) (hääletus)
  10.38.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet (EMA) (hääletus)
  10.39.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) (hääletus)
  10.40.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA) (hääletus)
  10.41.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA) (hääletus)
  10.42.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Raudteeagentuur (ERA) (hääletus)
  10.43.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) (hääletus)
  10.44.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Koolitusfond (ETF) (hääletus)
  10.45.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa amet (eu-LISA) (hääletus)
  10.46.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) (hääletus)
  10.47.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euratomi Tarneagentuur (hääletus)
  10.48.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) (hääletus)
  10.49.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust) (hääletus)
  10.50.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Politseiamet (Europol) (hääletus)
  10.51.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) (hääletus)
  10.52.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (Frontex) (hääletus)
  10.53.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa GNSSi Agentuur (GSA) (hääletus)
  10.54.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte ARTEMIS (hääletus)
  10.55.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Clean Sky (hääletus)
  10.56.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte ENIAC (hääletus)
  10.57.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõte (hääletus)
  10.58.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Innovatiivsete Ravimite Algatuse Ühisettevõte (hääletus)
  10.59.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise ühisettevõte (hääletus)
  10.60.2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte SESAR (hääletus)
  10.61.Rahaturufondid ***I (hääletus)
  10.62.Tekstiiltoodete importimine teatavatest liidu impordi erieeskirjadega hõlmamata kolmandatest riikidest ***I (hääletus)
  10.63.2016. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Parlament (hääletus)
  10.64.Euroopa Prokuratuur (hääletus)
  10.65.Alkoholistrateegia (hääletus)
  10.66.Rana Plaza hoone kokkuvarisemise teine aastapäev ja Bangladeshi jätkusuutlikkuse kokkuleppe osas saavutatud edusammud (hääletus)
  10.67.Euroopa Ülemkogu erakorralise kohtumise (23. aprill 2015) aruanne - Hiljutised traagilised sündmused Vahemerel ning ELi rände- ja varjupaigapoliitika (hääletus)
 11.Selgitused hääletuse kohta
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 13.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 14.Päevakorra muutmine
 15.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 16.Olukord Burundis (arutelu)
 17.Kristlaste tagakiusamine kogu maailmas ning Keenia üliõpilaste tapmine terrorirühmituse Al-Shabaab poolt (arutelu)
 18.Kultuurimälestiste hävitamine ISISe/Da'eshi poolt (arutelu)
 19.Olukord Maldiividel (arutelu)
 20.Albaania 2014. aasta eduaruanne (arutelu)
 21.Bosnia ja Hertsegoviina 2014. aasta eduaruanne (arutelu)
 22.Erandlike kaubandusmeetmete kohaldamise peatamine Bosnia ja Hertsegoviina suhtes ***I (arutelu)
 23.ELi liikmesriikide kohustused ametliku arenguabi vallas (arutelu)
 24.Marrakechi leping autoriõiguste erandite kohta nägemispuudega inimeste jaoks (arutelu)
 25.Assigneeringute ümberpaigutamine
 26.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 27.Järgmise istungi päevakord
 28.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.05.

Parlamendi president tegi selle päeva esmatähtsat arutelu käsitleva avalduse, milles kutsus eelkõige nõukogu ja komisjoni võtma järelmeetmeid Euroopa Parlamendi seisukohale seoses hiljutiste traagiliste sündmustega Vahemerel ning ELi rände- ja varjupaigapoliitikaga.

°
° ° °

Sõna võtsid Jörg Leichtfried surmanuhtluse võimaliku kasutusele võtmise kohta Ungaris, Marie-Christine Vergiat surmanuhtluse kohaldamise kohta Indoneesias ja palus muudatuse tegemist neljapäeva päevakorda, et küsimust võetaks arvesse, ja Renato Soru Vahemerel hukkunud põgenike traagilise saatuse kohta.


2. Tervitus

Parlamendi president tervitas parlamendi nimel Jaapani parlamendi delegatsiooni, kes viibis ametlike külaliste rõdul.


3. Euroopa Ülemkogu erakorralise kohtumise (23. aprill 2015) aruanne - Hiljutised traagilised sündmused Vahemerel ning ELi rände- ja varjupaigapoliitika (arutelu)

Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu erakorralise kohtumise (23. aprill 2015) aruanne - Hiljutised traagilised sündmused Vahemerel ning ELi rände- ja varjupaigapoliitika (2015/2660(RSP))

Donald Tusk (Euroopa Ülemkogu eesistuja) ja Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas István Ujhelyi, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Alessandra Mussolini, Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Steven Woolfe, William (The Earl of) Dartmouth Sophia in 't Veldi mõtteavalduse kohta, Malin Björk fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, ja Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Philippe Lamberts, José Inácio Faria arutelu läbiviimise teemal (Parlamendi president andis selgitusi kohaldatavate eeskirjade kohta.), Matteo Salvini (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Eleonora Forenza, jaMonika Hohlmeier.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Cornelia Ernst kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Monika Hohlmeier kes vastas sellele, Tanja Fajon, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Mario Borghezio, Helga Stevens, Cecilia Wikström, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Kristina Winberg, Barbara Spinelli, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Kazimierz Michał Ujazdowski, Ska Keller, Tiziana Beghin, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Silvia Costa, Konstantinos Papadakis, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Fredrick Federley, Esteban González Pons, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marina Albiol Guzmán, Birgit Sippel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Emmanouil Glezos, Timothy Kirkhope, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Vicky Ford, Louis Michel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gianluca Buonanno, Cornelia Ernst, Jean Lambert, Kristina Winberg, Lampros Fountoulis, Roberta Metsola, Victor Boştinaru, Jussi Halla-aho, Jean Arthuis, Marina Albiol Guzmán, Eva Joly ja Laura Ferrara.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Sõna võtsid Marine Le Pen, Giovanni La Via, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Filiz Hyusmenova, Kostas Chrysogonos, Josep-Maria Terricabras, Harald Vilimsky, Elmar Brok, Iratxe García Pérez, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Michał Marusik, Carlos Coelho, Jörg Leichtfried, Marcel de Graaff, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kashetu Kyenge, Davor Ivo Stier, Claude Moraes, Barbara Kudrycka, Elena Valenciano, Alessandra Mussolini, Sylvie Guillaume, Frank Engel, Alfred Sant, Michèle Alliot-Marie, Ana Gomes, Dubravka Šuica, Richard Howitt, Iliana Iotova, Miltiadis Kyrkos ja Pier Antonio Panzeri.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna David Casa, Marlene Mizzi, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ulrike Lunacek, Marijana Petir, Ignazio Corrao, Csaba Sógor ja Michela Giuffrida.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) ja Donald Tusk.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Ivo Belet, Daniel Buda, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa, Emil Radev, Ivana Maletić ja Andrej Plenković fraktsiooni PPE nimel rändajaid vedanud laevadega Vahemerel hiljuti aset leidnud tragöödiate kohta 2015/2660(RSP) (B8-0367/2015)

- Laura Ferrara ja Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel 23. aprillil 2015. aastal toimunud Euroopa Ülemkogu erakorralise kohtumise aruande, sealhulgas Vahemerel hiljuti asetleidnud traagiliste sündmuste ning ELi rände- ja varjupaigapoliitika kohta 2015/2660(RSP) (B8-0377/2015);

- Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero, Eva Joly, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Josep-Maria Terricabras ja Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel 23. aprillil 2015. aastal toimunud Euroopa Ülemkogu erakorralise kohtumise aruande, Vahemerel hiljuti asetleidnud traagiliste sündmuste ning ELi rände- ja varjupaigapoliitika kohta 2015/2660(RSP) (B8-0378/2015);

- Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Zdzisław Krasnodębski, Beatrix von Storch, Daniel Dalton ja Marek Józef Gróbarczyk fraktsiooni ECR nimel Vahemerel hiljuti asetleidnud traagiliste sündmuste ning ELi rände- ja varjupaigapoliitika kohta 2015/2660(RSP) (B8-0379/2015);

- Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez ja Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel Vahemerel hiljuti asetleidnud traagiliste sündmuste ning ELi rände- ja varjupaigapoliitika kohta 2015/2660(RSP) (B8-0380/2015);

- Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva ja Emmanouil Glezos fraktsiooni GUE/NGL nimel 23. aprillil 2015. aastal toimunud Euroopa Ülemkogu erakorralise kohtumise aruande, Vahemerel hiljuti asetleidnud traagiliste sündmuste ning ELi rände- ja varjupaigapoliitika kohta 2015/2660(RSP) (B8-0381/2015).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 29.4.2015protokoll punkt 10.67.


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
asepresident

4. Tervitus

Asepresident tervitas Euroopa Parlamendi nimel Iraagi parlamendi liiget Vian Dakheeli ja teda saatvat ISISe ohvriks langenud jeziidide kogukonna liikmetest Iraagi delegatsiooni, kes viibisid ametlike külaliste rõdul.


5. Parlamendi koosseis

Soome pädevad ametiasutused on teatanud Olli Rehni asemel Hannu Takkula ametisse nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 27. aprillist 2015.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb Hannu Takkula vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


6. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate difenokonasooli, fluopikoliidi, fluopüraami, isopürasaami ja pendimetaliini jääkide piirnormidega (D038038/02 – 2015/2667(RPS)) - tähtaeg: 23/6/2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate asoksüstrobiini, dimoksüstrobiini, fluroksüpüüri, metoksüfenosiidi, metrafenooni, oksadiargüüli ja tribenurooni jääkide piirnormidega (D038141/02 – 2015/2657(RPS)) - tähtaeg: 17/6/2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni direktiiv, millega muudetakse direktiivide 2004/107/EÜ ja 2008/50/EÜ mitut lisa, milles on sätestatud välisõhu kvaliteedi hindamisega seotud standardmeetodeid, andmete valideerimist ja proovivõtukohtade paiknemist käsitlevad eeskirjad (D038203/04 – 2015/2671(RPS)) - tähtaeg: 25/7/2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa seoses benseeniga (D039050/01 – 2015/2672(RPS)) - tähtaeg: 25/7/2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ITRE, IMCO


7. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni 18. detsembri 2014. aasta delegeeritud määruse (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/40/EL kogu ELis reaalajas saadava liiklusteabe teenuste pakkumise osas) parandused (C(2014)9672) C(2015)02455 – 2015/2658(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 17. aprillist 2015
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 549/2013 A lisas esitatud tegevusaladel põhineva toodete klassifitseerimise metoodikat (C(2015)02590 – 2015/2666(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 22. aprillist 2015
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1144/2014 siseturul ja kolmandates riikides võetavate põllumajandustoodete teavitus- ja müügiedendusmeetmete kohta (C(2015)02593 – 2015/2668(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 23. aprillist 2015
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr273/2004 narkootikumide lähteainete kohta ja nõukogu määrust (EÜ) nr111/2005, millega kehtestatakse liidu ja kolmandate riikide vahelise narkootikumide lähteainetega kauplemise järelevalve eeskirjad, ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 1277/2005 (C(2015)02619 – 2015/2669(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 24. aprillist 2015
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses tahkekütusekatelde ning päikeseseadmete, temperatuuriregulaatorite ja lisakütteseadmetega tahkekütusekatelde energiamärgistusega (C(2015)02623 – 2015/2674(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 27. aprillist 2015
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ITRE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses kohtkütteseadmete energiamärgistusega (C(2015)02638 – 2015/2670(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 24. aprillist 2015
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ITRE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr1305/2013 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) I lisa (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 27. aprillist 2015
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: AGRI


8. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF1/2015 – VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (N8-0027/2015 - C8-0081/2015 - 2015/2068(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-02/T/15 - Euroopa Kontrollikoda (N8-0028/2015 - C8-0082/2015 - 2015/2069(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-01/C/15 - Euroopa Kontrollikoda (N8-0029/2015 - C8-0084/2015 - 2015/2070(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 1/2015 - Regioonide Komitee (N8-0030/2015 - C8-0087/2015 - 2015/2075(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 14/2015 - III jagu – Komisjon (N8-0031/2015 - C8-0096/2015 - 2015/2080(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

2) parlamendiliikmed, resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)

- Ivan Jakovčić. Resolutsiooni ettepanek tööstuspärandi kohta (B8-0319/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek loote soost tingitud raseduse katkestamiste sagenemise kohta Indias (B8-0325/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Nicola Caputo. Resolutsiooni ettepanek pikaealisuse ja sotsiaalhoolekandesüsteemide kohta (B8-0327/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Nicola Caputo. Resolutsiooni ettepanek teksti- ja andmekaeve ning autoriõiguse kohta (B8-0329/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

JURI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek kohtumenetluste kestuse kohta: Itaalia on ELis tagant kolmas (B8-0330/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek apenniini pruunkaru kaitsmise kohta veiste tuberkuloosi eest (B8-0332/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek määruse (EL) nr 604/2013 parandamise kohta (B8-0333/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Mara Bizzotto ja Matteo Salvini. Resolutsiooni ettepanek Itaalia Autorite ja Kirjastajate Ühingu SIAE õiglase hüvitise suurendamise ja ELi ühtse turu kohta (B8-0334/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

IMCO

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek välkkauplemise kohta (B8-0336/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek e-kaubanduse ning ettepanekute, soovituste ja prioriteetide kohta selle jätkusuutlikuks arenguks (B8-0337/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

ECON

- Dominique Bilde, Marine Le Pen ja Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek loomade tapmiseelse uimastamise ja akrediteeritud ning sõltumatute loomaarstide ja inspektorite kohustusliku juuresviibimise kohta loomade tapmisega seotud toimingute kontrollimiseks (B8-0338/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Dominique Bilde, Marine Le Pen ja Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Liidu terasesektori toetamise kohta (B8-0339/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

- Nicolas Bay, Mario Borghezio, Aymeric Chauprade ja Jean-Luc Schaffhauser. Resolutsiooni ettepanek ELi ja Ukraina assotsieerimislepingu peatamise kohta (B8-0340/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Dominique Bilde, Marine Le Pen ja Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek ebaseadusliku elevandiluukaubanduse vastase võitluse kohta (B8-0341/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek rahvusvahelise lapsendamise kohta (B8-0345/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Ivan Jakovčić. Resolutsiooni ettepanek hariduse kaasamise kohta jätkusuutliku energialiidu rajamisse (B8-0350/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Ivan Jakovčić. Resolutsiooni ettepanek kodanikupalga kehtestamise vajaduse kohta (B8-0351/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL


9. Rana Plaza hoone kokkuvarisemise teine aastapäev ja Bangladeshi jätkusuutlikkuse kokkuleppe osas saavutatud edusammud (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni avaldus: Rana Plaza hoone kokkuvarisemise teine aastapäev ja Bangladeshi jätkusuutlikkuse kokkuleppe osas saavutatud edusammud (2015/2589(RSP))

Arutelu toimus 27. aprillil 2015 (27.4.2015 protokolli punkt 17).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Charles Tannock ja Sajjad Karim fraktsiooni ECR nimel Rana Plaza hoone varingu teise aastapäeva ja Bangladeshi jätkusuutlikkuse kokkuleppe seniste tulemuste kohta (2015/2589(RSP)) (B8-0363/2015);

- Gabriele Zimmer, Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Rina Ronja Kari, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Marisa Matias, Stefan Eck, Fabio De Masi, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Helmut Scholz ja Martina Michels fraktsiooni GUE/NGL nimel Rana Plaza hoone kokkuvarisemise teise aastapäeva ja jätkusuutlikkuse kokkuleppe olukorra kohta (2015/2589(RSP)) (B8-0364/2015);

- Jean Lambert, Ska Keller, Yannick Jadot, Ulrike Lunacek, Monika Vana, Karima Delli, Judith Sargentini ja Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel Rana Plaza hoone kokkuvarisemise teise aastapäeva ja Bangladeshi jätkusuutlikkuse kokkuleppe osas saavutatud edusammude kohta (2015/2589(RSP)) (B8-0365/2015);

- Tiziana Beghin ja David Borrelli fraktsiooni EFDD nimel Bangladeshi vabrikupõlengute aastapäeva ja jätkusuutlikkuse kokkuleppe hetkeseisu kohta (2015/2589(RSP)) (B8-0366/2015);

- Victor Boştinaru, Jörg Leichtfried, David Martin, Bernd Lange, Linda McAvan, Richard Howitt, Viorica Dăncilă, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Martina Werner, Elena Valenciano, Afzal Khan, Alessia Maria Mosca, Maria Arena, Eric Andrieu, Pedro Silva Pereira, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Neena Gill, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrique Guerrero Salom, Enrico Gasbarra ja Andi Cristea fraktsiooni S&D nimel Rana Plaza hoone varingu teise aastapäeva ja Bangladeshi jätkusuutlikkuse kokkuleppe seniste tulemuste kohta (2015/2589(RSP)) (B8-0368/2015);

- Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Franck Proust, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Ivo Belet, Lara Comi, Thomas Mann, Dubravka Šuica, József Nagy, Claude Rolin, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Giovanni Toti, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić ja Andrej Plenković fraktsiooni PPE nimel Bangladeshi vabrikupõlengute aastapäeva ja jätkusuutlikkuse kokkuleppe osas saavutatud edusammude kohta (2015/2589(RSP)) (B8-0372/2015);

- Catherine Bearder, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Robert Rochefort, Hilde Vautmans ja José Inácio Faria fraktsiooni ALDE nimel Rana Plaza hoone kokkuvarisemise teise aastapäeva ja Bangladeshi jätkusuutlikkuse kokkuleppe hetkeseisu kohta (2015/2589(RSP)) (B8-0376/2015).

Hääletus: 29.4.2015protokoll punkt 10.66.


10. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


10.1. Noorte tööhõive algatuse raames toetust saavatele rakenduskavadele makstavad eelmaksed ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1304/2013, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi, et suurendada noorte tööhõive algatuse raames toetust saavatele rakenduskavadele makstavate esialgsete eelmaksete summat [COM(2015)0046 - C8-0036/2015- 2015/0026(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0134/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA-PROV(2015)0110)


10.2. Teatavate tekstiiltoodete kolmandatest riikidest importimise ühiseeskirju käsitleva määruse (EMÜ) nr 3030/93 kehtetuks tunnistamine ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 3030/93 teatavate tekstiiltoodete kolmandatest riikidest importimise ühiseeskirjade kohta [COM(2014)0707 - C8-0271/2014- 2014/0334(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Bernd Lange (A8-0026/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA-PROV(2015)0111)


10.3. Norraga sõlmitud lepingus ettenähtud kaitsemeetmed ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Majandusühenduse ja Norra Kuningriigi vahelises lepingus ettenähtud kaitsemeetmete kohta (kodifitseeritud tekst) [COM(2014)0304 - C8-0010/2014- 2014/0159(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Andrzej Duda (A8-0046/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA-PROV(2015)0112)


10.4. Stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping Albaaniaga ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Albaania Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu teatava rakenduskorra kohta (kodifitseeritud tekst) [COM(2014)0375 - C8-0034/2014- 2014/0191(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Andrzej Duda (A8-0047/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA-PROV(2015)0113)


10.5. Stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping ning kaubandust ja kaubandusküsimusi käsitlev vaheleping Bosnia ja Hertsegoviinaga ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Bosnia ja Hertsegoviina vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu ning ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Bosnia ja Hertsegoviina vahelise kaubandust ja kaubandusküsimusi käsitleva vahelepingu teatava rakenduskorra kohta (kodifitseeritud tekst) [COM(2014)0443 - C8-0087/2014- 2014/0206(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Andrzej Duda (A8-0017/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA-PROV(2015)0114)


10.6. Stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigiga ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu teatava rakenduskorra kohta (kodifitseeritud tekst) [COM(2014)0394 - C8-0041/2014- 2014/0199(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Andrzej Duda (A8-0132/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA-PROV(2015)0115)


10.7. ELi toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamine teatavate horisontaalse riigiabi liikide suhtes * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist teatavate horisontaalse riigiabi liikide suhtes (kodifitseeritud tekst) [COM(2014)0377 - C8-0139/2014- 2014/0192(NLE)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Andrzej Duda (A8-0029/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA-PROV(2015)0116)


10.8. Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 kohaldamise eeskirjad * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 kohaldamiseks (kodifitseeritud tekst) [COM(2014)0534 - C8-0212/2014- 2014/0246(NLE)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Andrzej Duda (A8-0047/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA-PROV(2015)0117)


10.9. 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa Komisjon ja rakendusametid (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid [COM(2014)0510 - C8-0140/2014- 2014/2075(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ingeborg Gräßle (A8-0101/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0118)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0118)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kiideti heaks (vt kodukorra V lisa punkti 5 alapunkti 1).


10.10. Kontrollikoja eriaruanded komisjoni 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (hääletus)

Raport komisjoni 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruannete kohta [COM(2013)0570 - C8-0224/2014- 2014/2140(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ingeborg Gräßle (A8-0067/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0119)


10.11. 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – 8., 9. ja 10. Euroopa Arengufond (hääletus)

Raport 8., 9. ja 10. Euroopa Arengufondi 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2014)0487 - C8-0146/2014- 2014/2077(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Martina Dlabajová (A8-0102/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0120)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0120)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).


10.12. 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa Parlament (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, I jagu – Euroopa Parlament [COM(2014)0510 - C8-0147/2014- 2014/2078(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Gilles Pargneaux (A8-0082/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0121)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0121)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).

Sõnavõtud

Benedek Jávor ja Gerben-Jan Gerbrandy palusid panna hääletusele punktid 43 ja 44, kuigi muudatusettepanek 21/rev võeti vastu (President ei toetanud taotlust, kuna enne muudatusettepaneku 21/rev hääletust oli ta juhtinud tähelepanu asjaolule, et selle vastuvõtmine muudab kehtetuks punktid 43 ja 44.).


10.13. 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu [COM(2014)0510 - C8-0148/2014- 2014/2079(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0116/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0122)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0122)

Eelarve täitmisele heakskiidu andmine lükati edasi ja raamatupidamiskontode sulgemine lükkub edasi (vt kodukorra V lisa punkti 5 alapunkti 1).

Sõnavõtud

Ryszard Czarnecki (raportöör) enne hääletust.


10.14. 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa välisteenistus (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, X jagu – Euroopa välisteenistus [COM(2014)0510 - C8-0155/2014- 2014/2086(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0109/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0123)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0123)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).


10.15. 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa Kohus (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IV jagu – Euroopa Kohus [COM(2014)0510 - C8-0149/2014- 2014/2080(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0111/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 15)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0124)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0124)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).


10.16. 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa Kontrollikoda (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – Kontrollikoda [COM(2014)0510 - C8-0150/2014- 2014/2081(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0113/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 16)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0125)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0125)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1)..


10.17. 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee [COM(2014)0510 - C8-0151/2014- 2014/2082(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0114/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 17)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0126)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0126)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).


10.18. 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Regioonide Komitee (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee [COM(2014)0510 - C8-0152/2014- 2014/2083(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0105/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 18)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0127)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0127)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).


10.19. 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa Ombudsman (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu – Euroopa Ombudsman [COM(2014)0510 - C8-0153/2014- 2014/2084(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0115/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 19)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0128)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0128)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).


10.20. 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu üldeelarve – Euroopa Andmekaitseinspektor (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor [COM(2014)0510 - C8-0154/2014- 2014/2085(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0118/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 20)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0129)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0129)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).


10.21. 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu ametite tulemused, finantsjuhtimine ja kontroll (hääletus)

Raport Euroopa Liidu ametite 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise ning tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta [COM(2013)0570 - C8-0225/2014- 2014/2139(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0070/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 21)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0130)

Sõnavõtud

Richard Corbett, kes taotles ülejäänud eelarve täitmisele heakskiidu andmise raportite panemist hääletusele plokina analoogia põhjal kodukorra artikli 174 lõikega 7 ja selgitas taotlust, Marco Valli, Anders Primdahl Vistisen ja Marc Tarabella (president ei toetanud taotlust).


10.22. 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER) (hääletus)

Raport Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2014)0510 - C8-0199/2014- 2014/2123(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0117/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 22)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0131)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0131)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).


10.23. 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo (hääletus)

Raport elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2014)0510 - C8-0200/2014- 2014/2124(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0081/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 23)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0132)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0132)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).


10.24. 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT) (hääletus)

Raport Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2014)0510 - C8-0177/2014- 2014/2101(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0084/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 24)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0133)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0133)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).


10.25. 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) (hääletus)

Raport Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2014)0510 - C8-0156/2014- 2014/2087(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0079/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 25)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0134)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0134)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).


10.26. 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Politseikolledž (CEPOL) (hääletus)

Raport Euroopa Politseikolledži 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2014)0510 - C8-0188/2014- 2014/2112(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0086/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 26)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0135)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0135)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).


10.27. 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Lennundusohutusamet (EASA) (hääletus)

Raport Euroopa Lennundusohutusameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2014)0510 - C8-0182/2014- 2014/2106(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0074/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 27)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0136)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0136)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).


10.28. 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) (hääletus)

Raport Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2014)0510 - C8-0202/2014- 2014/2126(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0085/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 28)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0137)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0137)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).


10.29. 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) (hääletus)

Raport Euroopa Pangandusjärelevalve 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2014)0510 - C8-0196/2014- 2014/2120(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0072/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 29)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0138)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0138)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).


10.30. 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) (hääletus)

Raport Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2014)0510 - C8-0185/2014- 2014/2109(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0069/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 30)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0139)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0139)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).


10.31. 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) (hääletus)

Raport Euroopa Kemikaaliameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2014)0510 - C8-0192/2014- 2014/2116(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0073/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 31)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0140)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0140)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).


10.32. 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaamet (EEA) (hääletus)

Raport Euroopa Keskkonnaameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2014)0510 - C8-0175/2014- 2014/2099(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0083/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 32)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0141)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0141)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).


10.33. 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA) (hääletus)

Raport Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2014)0510 - C8-0191/2014- 2014/2115(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0100/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 33)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0142)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0142)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).


10.34. 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) (hääletus)

Raport Euroopa Toiduohutusameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2014)0510 - C8-0184/2014- 2014/2108(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0097/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 34)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0143)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0143)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).


10.35. 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) (hääletus)

Raport Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2014)0510 - C8-0195/2014- 2014/2119(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0098/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 35)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0144)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0144)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).


10.36. 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) (hääletus)

Raport Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2014)0510 - C8-0197/2014- 2014/2121(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0096/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 36)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0145)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0145)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).


10.37. 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) (hääletus)

Raport Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2014)0510 - C8-0201/2014- 2014/2125(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0077/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 37)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0146)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0146)

Eelarve täitmisele heakskiidu andmine lükati edasi ja raamatupidamiskontode sulgemine lükkub edasi (vt kodukorra V lisa punkti 5 alapunkti 1).


10.38. 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet (EMA) (hääletus)

Raport Euroopa Ravimiameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2014)0510 - C8-0178/2014- 2014/2102(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0075/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 38)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0147)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0147)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).


10.39. 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) (hääletus)

Raport Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2014)0510 - C8-0159/2014- 2014/2090(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0068/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 39)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0148)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0148)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).


10.40. 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA) (hääletus)

Raport Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2014)0510 - C8-0181/2014- 2014/2105(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0088/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 40)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0149)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0149)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).


10.41. 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA) (hääletus)

Raport Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2014)0510 - C8-0186/2014- 2014/2110(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0089/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 41)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0150)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0150)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).


10.42. 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Raudteeagentuur (ERA) (hääletus)

Raport Euroopa Raudteeagentuuri 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2014)0510 - C8-0187/2014- 2014/2111(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0078/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 42)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0151P8_TA-PROV(2015)0151)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0151)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).


10.43. 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) (hääletus)

Raport Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2014)0510 - C8-0198/2014- 2014/2122(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0087/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 43)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0152)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0152)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).


10.44. 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Koolitusfond (ETF) (hääletus)

Raport Euroopa Koolitusfondi 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2014)0510 - C8-0180/2014- 2014/2104(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0090/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 44)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0153)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0153)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).


10.45. 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa amet (eu-LISA) (hääletus)

Raport vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2014)0510 - C8-0204/2014- 2014/2128(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0099/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 45)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0154)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0154)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).


10.46. 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) (hääletus)

Raport Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2014)0510 - C8-0176/2014- 2014/2100(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0076/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 46)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0155)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0155)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).


10.47. 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euratomi Tarneagentuur (hääletus)

Raport Euratomi Tarneagentuuri 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2014)0510 - C8-0193/2014- 2014/2117(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0119/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 47)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0156)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0156)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).


10.48. 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) (hääletus)

Raport Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2014)0510 - C8-0157/2014- 2014/2088(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0092/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 48)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0157)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0157)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).


10.49. 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust) (hääletus)

Raport Eurojusti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2014)0510 - C8-0179/2014- 2014/2103(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0091/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 49)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0158)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0158)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).


10.50. 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Politseiamet (Europol) (hääletus)

Raport Euroopa Politseiameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2014)0510 - C8-0194/2014- 2014/2118(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0080/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 50)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0159)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0159)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).


10.51. 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) (hääletus)

Raport Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2014)0510 - C8-0158/2014- 2014/2089(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0093/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 51)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0160)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0160)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).


10.52. 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (Frontex) (hääletus)

Raport Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2014)0510 - C8-0189/2014- 2014/2113(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0094/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 52)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0161)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0161)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).


10.53. 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa GNSSi Agentuur (GSA) (hääletus)

Raport Euroopa GNSSi Agentuuri 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2014)0510 - C8-0190/2014- 2014/2114(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0095/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 53)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0162)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0162)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).


10.54. 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte ARTEMIS (hääletus)

Raport ühisettevõtte ARTEMIS 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2014)0510 - C8-0208/2014- 2014/2132(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0103/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 54)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0163)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0163)

Eelarve täitmisele heakskiidu andmine lükati edasi ja raamatupidamiskontode sulgemine lükkub edasi (vt kodukorra V lisa punkti 5 alapunkti 1).


10.55. 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Clean Sky (hääletus)

Raport ühisettevõtte Clean Sky 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2014)0510 - C8-0207/2014- 2014/2131(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 55)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0164)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0164)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).


10.56. 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte ENIAC (hääletus)

Raport ühisettevõtte ENIAC 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2014)0510 - C8-0211/2014- 2014/2135(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0104/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 56)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0165)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0165)

Eelarve täitmisele heakskiidu andmine lükati edasi ja raamatupidamiskontode sulgemine lükkub edasi (vt kodukorra V lisa punkti 5 alapunkti 1).


10.57. 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõte (hääletus)

Raport Kütuseelementide ja Vesiniku Valdkonna Ühisettevõtte 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2014)0510 - C8-0210/2014- 2014/2134(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0112/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 57)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0166)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0166)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).


10.58. 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Innovatiivsete Ravimite Algatuse Ühisettevõte (hääletus)

Raport ühisettevõtte innovatiivsete ravimite ühise tehnoloogiaalgatuse rakendamiseks 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2014)0510 - C8-0209/2014- 2014/2133(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ryszard Czarnecki (A8-0106/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 58)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0167)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).


10.59. 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise ühisettevõte (hääletus)

Raport ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise ühisettevõtte 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2014)0510 - C8-0205/2014- 2014/2129(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Anders Primdahl Vistisen (A8-0108/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 59)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0168)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).


10.60. 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte SESAR (hääletus)

Raport ühisettevõtte SESAR 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2014)0510 - C8-0206/2014- 2014/2130(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Anders Primdahl Vistisen (A8-0110/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 60)

OTSUSE ETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0169)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0169)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõiget 1).


10.61. Rahaturufondid ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rahaturufondide kohta [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Neena Gill (A8-0041/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 61)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA-PROV(2015)0170)

Raportöör Neena Gill tegi vastavalt kodukorra artikli 61 lõikele 2 ettepaneku lükata seadusandliku resolutsiooni projekti hääletus edasi.

Parlament kiitis ettepaneku heaks. Küsimus loeti seega vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks tagasisaadetuks.


10.62. Tekstiiltoodete importimine teatavatest liidu impordi erieeskirjadega hõlmamata kolmandatest riikidest ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus teatavatest kahepoolsete lepingute, protokollide või muude kokkulepetega ja liidu impordi erieeskirjadega hõlmamata kolmandatest riikidest pärit tekstiiltoodete importimise ühiseeskirjade kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2014)0345 - C8-0023/2014- 2014/0177(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Jarosław Wałęsa (A8-0016/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 62)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA-PROV(2015)0171)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0171)


10.63. 2016. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Parlament (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi 2016. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta [2015/2012(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Gérard Deprez (A8-0144/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 63)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0172)


10.64. Euroopa Prokuratuur (hääletus)

Vaheraport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus Euroopa Prokuratuuri asutamise kohta [COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Monica Macovei (A8-0055/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 64)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0173)


10.65. Alkoholistrateegia (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0357/2015 (2015/2543(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 65)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0174)


10.66. Rana Plaza hoone kokkuvarisemise teine aastapäev ja Bangladeshi jätkusuutlikkuse kokkuleppe osas saavutatud edusammud (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015 ja B8-0376/2015 (2015/2589(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 66)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-363/2015

(asendades B8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015 ja B8-0376/2015):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Franck Proust, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Ivo Belet, Lara Comi, Thomas Mann, Dubravka Šuica, József Nagy, Claude Rolin, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Giovanni Toti, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Jiří Pospíšil ja Tomáš Zdechovský fraktsiooni PPE nimel;

Victor Boştinaru, Jörg Leichtfried, David Martin, Bernd Lange, Linda McAvan, Richard Howitt, Viorica Dăncilă, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Martina Werner, Elena Valenciano, Afzal Khan, Alessia Maria Mosca, Maria Arena, Eric Andrieu, Pedro Silva Pereira, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Neena Gill, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrique Guerrero Salom, Enrico Gasbarra, Tonino Picula ja Nicola Caputo fraktsiooni S&D nimel;

Sajjad Karim ja Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel;

Catherine Bearder, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Robert Rochefort, Hilde Vautmans ja José Inácio Faria fraktsiooni ALDE nimel;

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Stefan Eck, Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa ja Luke Ming Flanagan fraktsiooni GUE/NGL nimel;

Jean Lambert ja Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Tiziana Beghin, David Borrelli ja Marco Valli fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0175)


10.67. Euroopa Ülemkogu erakorralise kohtumise (23. aprill 2015) aruanne - Hiljutised traagilised sündmused Vahemerel ning ELi rände- ja varjupaigapoliitika (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0367/2015, B8-0377/2015, B8-0378/2015, B8-0379/2015, B8-0380/2015, B8-0381/2015 ja B8-0384/2015 (2015/2660(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 67)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0367/2015

(asendades B8-0367/2015, B8-0378/2015, B8-0380/2015 ja B8-0384/2015),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa ja Ivo Belet fraktsiooni PPE nimel;

Gianni Pittella, Tanja Fajon, Jörg Leichtfried, Birgit Sippel, Enrique Guerrero Salom, Claude Moraes, Kashetu Kyenge ja Soledad Cabezón Ruiz fraktsiooni S&D nimel;

Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez ja Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel;

Ska Keller, Judith Sargentini ja Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2015)0176)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0377/2015, B8-0379/2015 ja B8-0381/2015 muutusid kehtetuks.)

Sõnavõtud

Tanja Fajon, kes tegi muudatusettepaneku 11 kohta suulise muudatusettepaneku, mis lükati tagasi, kuna üle 40 parlamendiliikme oli selle vastu, ja Mercedes Bresso.


11. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Ingeborg Gräßle - A8-0101/2015
Paloma López Bermejo ja Peter Jahr

Raport: Elisabeth Morin-Chartier - A8-0134/2015
Igor Šoltes, Momchil Nekov, Marian Harkin, Anna Záborská, Ivana Maletić, Stanislav Polčák ja Maria Spyraki

Raport: Gilles Pargneaux - A8-0082/2015
Michaela Šojdrová ja Tomáš Zdechovský

Raport: Ryszard Czarnecki - A8-0116/2015
Tomáš Zdechovský

Raport: Ryszard Czarnecki - A8-0115/2015
Tomáš Zdechovský

Raport: Ryszard Czarnecki - A8-0085/2015
Angelika Mlinar

Raport: Ryszard Czarnecki - A8-0097/2015
Tomáš Zdechovský

Raport: Neena Gill - A8-0041/2015
Marian Harkin

Raport: Gérard Deprez - A8-0144/2015
Igor Šoltes

Raport: Monica Macovei - A8-0055/2015
Jiří Pospíšil, Zoltán Balczó, Martina Anderson, Jan Zahradil, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor ja Angel Dzhambazki.


12. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

°
° ° °

Bruno Gollnisch andis teada, et ta peab istungisaalist lahkuma kell 13.30, et võtta vastu Jaapani parlamendi delegatsioon.


(Istung katkestati kell 14.35 ja jätkus kell 15.05.)

ISTUNGI JUHATAJA: Alexander Graf LAMBSDORFF
asepresident

13. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


14. Päevakorra muutmine

Pärast fraktsioonidega konsulteerimist tegi asepresident ettepaneku lisada homse istungi päevakorda komisjoni avaldus surmanuhtluse kohta Indoneesias, resolutsiooni ettepanekuid ei esitata.

Parlament oli muudatusega nõus. Seepärast algab hääletus kell 16.30.

Päevakorda muudeti vastavalt.


15. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsiooni ALDE taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

INTA-komisjon: Hannu Takkula

Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks: Hannu Takkula

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


16. Olukord Burundis (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Burundis (2015/2678(RSP))

Neven Mimica (komisjoni liige) esines avaldusega liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi nimel.

Sõna võtsid Joachim Zeller fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, ja Maria Heubuch fraktsiooni Verts/ALE nimel, Kashetu Kyenge, Linda McAvan ja Elena Valenciano.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Fabio Massimo Castaldo.

Sõna võttis Neven Mimica.

Arutelu lõpetati.


17. Kristlaste tagakiusamine kogu maailmas ning Keenia üliõpilaste tapmine terrorirühmituse Al-Shabaab poolt (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Kristlaste tagakiusamine kogu maailmas ning Keenia üliõpilaste tapmine terrorirühmituse Al-Shabaab poolt (2015/2661(RSP))

Neven Mimica (komisjoni liige) esines avaldusega liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi nimel.

Sõna võtsid Teresa Jiménez-Becerril Barrio fraktsiooni PPE nimel, Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel, Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel, Enrique Calvet Chambon fraktsiooni ALDE nimel, Lidia Senra Rodríguez fraktsiooni GUE/NGL nimel, Maria Heubuch fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Mara Bizzotto (fraktsioonilise kuuluvuseta), György Hölvényi, Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Pavel Telička, Inês Cristina Zuber, Jonathan Arnott, Jean-Luc Schaffhauser, Arnaud Danjean, Ana Gomes, Urmas Paet, Miloslav Ransdorf, Ignazio Corrao, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Georgios Epitideios, Elisabetta Gardini, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ignazio Corrao, Neena Gill, Franz Obermayr ja Davor Ivo Stier.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Marlene Mizzi, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Momchil Nekov, Michèle Alliot-Marie, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Victor Negrescu, Gilles Pargneaux, Tunne Kelam, Michela Giuffrida, László Tőkés, Josef Weidenholzer, Lars Adaktusson ja Jaromír Štětina.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică ja Afzal Khan.

Sõna võttis Neven Mimica.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 30.4.2015protokoll punkt 10.2.


18. Kultuurimälestiste hävitamine ISISe/Da'eshi poolt (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000031/2015), mille esitas(id) Silvia Costa CULT komisjoni nimel nõukogule: Kultuurimälestiste hävitamine ISISe/Da'eshi poolt (2015/2649(RSP)) (B8-0115/2015)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000032/2015), mille esitas(id) Silvia Costa CULT komisjoni nimel komisjonile: Kultuurimälestiste hävitamine ISISe/Da'eshi poolt (B8-0116/2015)

Silvia Costa kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bogdan Andrzej Zdrojewski, esitas küsimused.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (nõukogu eesistuja) vastas küsimusele B8-0115/2015.

Neven Mimica (komisjoni liige) vastas küsimusele B8-0116/2015.

Sõna võtsid Esteban González Pons fraktsiooni PPE nimel, Krystyna Łybacka fraktsiooni S&D nimel, David Campbell Bannerman fraktsiooni ECR nimel, Fernando Maura Barandiarán fraktsiooni ALDE nimel, Curzio Maltese fraktsiooni GUE/NGL nimel, Helga Trüpel fraktsiooni Verts/ALE nimel, Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel, Marie-Christine Arnautu (fraktsioonilise kuuluvuseta), Sabine Verheyen, Marlene Mizzi, Angel Dzhambazki, Marietje Schaake, Sofia Sakorafa, Ernest Maragall, Hans Jansen, Santiago Fisas Ayxelà, Luigi Morgano, Branislav Škripek, Pavel Telička, Georgios Epitideios, Milan Zver, Julie Ward, Aymeric Chauprade, Bogdan Brunon Wenta, Liliana Rodrigues, Afzal Khan ja Ana Gomes.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Alessandra Mussolini, Nicola Caputo, Notis Marias ja Ilhan Kyuchyuk.

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Kostas Chrysogonos, Fabio Massimo Castaldo, Marijana Petir, Michela Giuffrida ja Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Sõna võtsid Neven Mimica ja Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 30.4.2015protokoll punkt 10.3.


19. Olukord Maldiividel (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Maldiividel (2015/2662(RSP))

Neven Mimica (komisjoni liige) esines avaldusega liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi nimel.

Sõna võtsid Davor Ivo Stier fraktsiooni PPE nimel, Richard Howitt fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Javier Couso Permuy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Cristian Dan Preda, Alessia Maria Mosca ja Doru-Claudian Frunzulică.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Eduard Kukan, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo ja Stanislav Polčák.

Sõna võttis Neven Mimica.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 30.4.2015protokoll punkt 10.4.


20. Albaania 2014. aasta eduaruanne (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Albaania 2014. aasta eduaruanne (2015/2951(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (nõukogu eesistuja) ja Neven Mimica (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Knut Fleckenstein fraktsiooni S&D nimel, Eduard Kukan fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Ilhan Kyuchyuk fraktsiooni ALDE nimel, Martina Anderson fraktsiooni GUE/NGL nimel, Tamás Meszerics fraktsiooni Verts/ALE nimel, Diane James fraktsiooni EFDD nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), David McAllister, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivo Vajgl, Angel Dzhambazki, Fabio Massimo Castaldo, Nicolas Bay, László Tőkés, Elly Schlein, Notis Marias, Sotirios Zarianopoulos, Francisco José Millán Mon, Eugen Freund, Marek Jurek ja Monica Macovei.

ISTUNGI JUHATAJA: Adina-Ioana VĂLEAN
asepresident

Sõna võtsid Eva Kaili, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle ja Eleni Theocharous, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Knut Fleckenstein.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Andrej Plenković, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák, Kostas Chrysogonos, Tibor Szanyi ja Igor Šoltes.

Sõna võtsid Neven Mimica ja Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

- Knut Fleckenstein, AFET komisjoni nimel, Albaania 2014. aasta eduaruande kohta 2014/2951(RSP) (B8-0358/2015).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 30.4.2015protokoll punkt 10.52.


21. Bosnia ja Hertsegoviina 2014. aasta eduaruanne (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Bosnia ja Hertsegoviina 2014. aasta eduaruanne (2014/2952(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (nõukogu eesistuja) ja Neven Mimica (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Afzal Khan fraktsiooni S&D nimel, Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel, Jozo Radoš fraktsiooni ALDE nimel, Javier Couso Permuy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Dominique Bilde (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elmar Brok, Tonino Picula, Charles Tannock, Aymeric Chauprade, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Tanja Fajon, Bas Belder, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Fabio Massimo Castaldo, Mario Borghezio, Eduard Kukan, Zigmantas Balčytis, Amjad Bashir, Tunne Kelam, Alessia Maria Mosca, Ruža Tomašić, Dubravka Šuica ja Andi Cristea.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias ja Marijana Petir.

Sõna võtsid Neven Mimica ja Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

- Cristian Dan Preda, AFET komisjoni nimel Bosnia ja Hertsegoviina 2014. aasta eduaruande kohta (2014/2952(RSP)) (B8-0359/2015).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 30.4.2015protokoll punkt 10.6.


22. Erandlike kaubandusmeetmete kohaldamise peatamine Bosnia ja Hertsegoviina suhtes ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1215/2009, millega kehtestatakse erandlikud kaubandusmeetmed Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud maade ja territooriumide suhtes ning peatatakse selle kohaldamine Bosnia ja Hertsegoviina suhtes [COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

Goffredo Maria Bettini tutvustas raportit.

Sõna võttis Cristian Dan Preda (AFET komisjoni arvamuse koostaja).

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võttis Neven Mimica (komisjoni liige).

Sõna võtsid Davor Ivo Stier fraktsiooni PPE nimel, Costas Mavrides fraktsiooni S&D nimel, Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Jozo Radoš fraktsiooni ALDE nimel, Klaus Buchner fraktsiooni Verts/ALE nimel, ja Tonino Picula.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Franc Bogovič, Notis Marias ja Ivan Jakovčić.

Sõna võtsid Neven Mimica ja Goffredo Maria Bettini.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 30.4.2015protokoll punkt 10.1.


23. ELi liikmesriikide kohustused ametliku arenguabi vallas (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000035/2015), mille esitas(id) Linda McAvan, DEVE komisjoni nimel nõukogule: ELi liikmesriikide kohustused seoses ametliku arenguabiga (2015/2611 (RSP)) (B8-0113/2015)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000036/2015), mille esitas(id) Linda McAvan, DEVE komisjoni nimel komisjonile: ELi liikmesriikide kohustused seoses ametliku arenguabiga (2015/2611 (RSP)) (B8-0114/2015)

Linda McAvan esitas küsimused.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (nõukogu eesistuja) vastas küsimusele B8-0113/2015.

Neven Mimica (komisjoni liige) vastas küsimusele B8-0114/2015.

Sõna võtsid Davor Ivo Stier fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, Pedro Silva Pereira fraktsiooni S&D nimel, Richard Sulík fraktsiooni ECR nimel, Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel, Cristian Dan Preda, Enrique Guerrero Salom, Marina Albiol Guzmán, Diane James, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Heidi Hautala, Bogdan Brunon Wenta, Elly Schlein, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Richard Sulík, Joachim Zeller ja Arne Lietz.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Catherine Stihler, Richard Sulík, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Catherine Stihler, ja Victor Negrescu.

Sõna võtsid Neven Mimica ja Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati mõneks hetkeks)


24. Marrakechi leping autoriõiguste erandite kohta nägemispuudega inimeste jaoks (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000021/2015), mille esitas(id) Pavel Svoboda JURI komisjoni nimel nõukogule: Marrakechi leping autoriõiguste erandite kohta nägemispuudega inimeste jaoks (2015/2586 (RSP)) (B8-0110/2015)

Pavel Svoboda esitas küsimuse.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (nõukogu eesistuja) ja Neven Mimica (komisjoni liige) vastasid küsimusele.

Sõna võtsid Rosa Estaràs Ferragut fraktsiooni PPE nimel, Enrico Gasbarra fraktsiooni S&D nimel, Ángela Vallina fraktsiooni GUE/NGL nimel, Max Andersson fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel, Ádám Kósa, Catherine Stihler, Isabella Adinolfi, Pál Csáky ja Josef Weidenholzer.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias ja Julia Reda.

Sõna võtsid Neven Mimica ja Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Arutelu lõpetati.


25. Assigneeringute ümberpaigutamine

Kooskõlas finantsmääruse artikli 203 lõikega 5 otsustas eelarvekomisjon pikendada kahe nädala võrra tähtaega, mille jooksul teha otsus komisjoni ettepaneku kohta rentida kaks hoonet, et paigutada sinna praegu Luxembourgis Jean Monnet' hoones töötav personal.

Kooskõlas finantsmääruse artikliga 25 otsustas eelarvekomisjon oma 16. aprilli 2015. aasta koosolekul kiita heaks Euroopa Kontrollikoja esitatud assigneeringute ümberpaigutamise projekti V/AB-01/C/15 ja V/AB-02/T/15.

Kooskõlas finantsmääruse artikliga 25 otsustas eelarvekomisjon oma 16. aprilli 2015. aasta koosolekul kiita heaks Regioonide Komitee esitatud assigneeringute ümberpaigutamise projekti INF 1/2015.


26. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 52)
Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 54)

IMCO-komisjon (kodukorra artikkel 54)
(Esimeeste konverentsi 12.3.2015 otsuse alusel)

- Ebaõiglased kaubandustavad toiduainete tarneahelas (2015/2065(INI))
(nõuandvad komisjonid: ENVI, JURI, AGRI
(kodukorra artikkel 54))


27. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 552.730/OJJE).


28. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.00.

Klaus Welle

Rainer Wieland

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Bendtsen, Crowley, Guteland, Händel, Morvai, Parker, Taylor, Westphal

Õigusteave - Privaatsuspoliitika