Zoznam 
Zápisnica
PDF 378kWORD 358k
Streda, 29. apríla 2015 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Oficiálne privítanie
 3.Správa z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady (23. apríla 2015) – Najnovšie tragédie v Stredozemnom mori a migračná a azylová politika EÚ (rozprava)
 4.Oficiálne privítanie
 5.Zloženie Parlamentu
 6.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 7.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 8.Predloženie dokumentov
 9.Druhé výročie zrútenia budovy Rana Plaza a súčasný stav paktu udržateľnosti (predložené návrhy uznesení)
 10.Hlasovanie
  10.1.Predbežné financovanie operačných programov podporovaných z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  10.2.Zrušenie nariadenia Rady (EHS) č. 3030/93 o spoločných pravidlách pre dovozy určitých textilných výrobkov z tretích krajín ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  10.3.Bezpečnostné opatrenia ustanovené v dohode medzi EHS a Nórskom ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  10.4.Stabilizačná a asociačná dohoda s Albánskom ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  10.5.Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi ES a Bosnou a Hercegovinou a Dočasná dohoda o obchode a obchodných záležitostiach s Bosnou a Hercegovinou ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  10.6.Stabilizačná a asociačná dohoda s bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  10.7.Uplatňovanie článkov 107 a 108 ZFEÚ na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  10.8.Pravidlá na uplatňovanie článku 108 ZFEÚ * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  10.9.Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry (hlasovanie)
  10.10.Osobitné správy Dvora audítorov o udelení absolutória Komisii za rok 2013 (hlasovanie)
  10.11.Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – 8., 9. a 10 ERF (hlasovanie)
  10.12.Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament (hlasovanie)
  10.13.Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada (hlasovanie)
  10.14.Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (hlasovanie)
  10.15.Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor (hlasovanie)
  10.16.Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Dvor audítorov (hlasovanie)
  10.17.Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Hospodársky a sociálny výbor (hlasovanie)
  10.18.Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov (hlasovanie)
  10.19.Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman (hlasovanie)
  10.20.Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (hlasovanie)
  10.21.Absolutórium za rok 2013: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ (hlasovanie)
  10.22.Absolutórium za rok 2013: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) (hlasovanie)
  10.23.Absolutórium za rok 2013: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) (hlasovanie)
  10.24.Absolutórium za rok 2013: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT) (hlasovanie)
  10.25.Absolutórium za rok 2013: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP) (hlasovanie)
  10.26.Absolutórium za rok 2013: Európska policajná akadémia (CEPOL) (hlasovanie)
  10.27.Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) (hlasovanie)
  10.28.Absolutórium za rok 2013: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (hlasovanie)
  10.29.Absolutórium za rok 2013: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) (hlasovanie)
  10.30.Absolutórium za rok 2013: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) (hlasovanie)
  10.31.Absolutórium za rok 2013: Európska chemická agentúra (ECHA) (hlasovanie)
  10.32.Absolutórium za rok 2013: Európska environmentálna agentúra (EEA) (hlasovanie)
  10.33.Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) (hlasovanie)
  10.34.Absolutórium za rok 2013: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) (hlasovanie)
  10.35.Absolutórium za rok 2013: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) (hlasovanie)
  10.36.Absolutórium za rok 2013: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) (hlasovanie)
  10.37.Absolutórium za rok 2013: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) (hlasovanie)
  10.38.Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra pre lieky (EMA) (hlasovanie)
  10.39.Absolutórium za rok 2013: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) (hlasovanie)
  10.40.Absolutórium za rok 2013: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) (hlasovanie)
  10.41.Absolutórium za rok 2013: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) (hlasovanie)
  10.42.Absolutórium za rok 2013: Európska železničná agentúra (ERA) (hlasovanie)
  10.43.Absolutórium za rok 2013: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) (hlasovanie)
  10.44.Absolutórium za rok 2013: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) (hlasovanie)
  10.45.Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) (hlasovanie)
  10.46.Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) (hlasovanie)
  10.47.Zásobovacia agentúra Euratomu (EURATOM) (hlasovanie)
  10.48.Absolutórium za rok 2013: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (EUROFOUND) (hlasovanie)
  10.49.Absolutórium za rok 2013: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (EUROJUST) (hlasovanie)
  10.50.Absolutórium za rok 2013: Európsky policajný úrad (Europol) (hlasovanie)
  10.51.Absolutórium za rok 2013: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) (hlasovanie)
  10.52.Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX) (hlasovanie)
  10.53.Absolutórium za rok 2013: Agentúra pre európsky GNSS (GSA) (hlasovanie)
  10.54.Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik ARTEMIS (hlasovanie)
  10.55.Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik Čisté nebo (hlasovanie)
  10.56.Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik ENIAC (hlasovanie)
  10.57.Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik pre palivové články a vodík (hlasovanie)
  10.58.Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky (hlasovanie)
  10.59.Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (hlasovanie)
  10.60.Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik SESAR (hlasovanie)
  10.61.Fondy peňažného trhu ***I (hlasovanie)
  10.62.Dovozy textilných výrobkov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú osobitné dovozné predpisy Únie ***I (hlasovanie)
  10.63.Odhady príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2016 – Oddiel I – Parlament (hlasovanie)
  10.64.Európska prokuratúra (hlasovanie)
  10.65.Stratégia zameraná na alkohol (hlasovanie)
  10.66.Druhé výročie zrútenia budovy Rana Plaza a súčasný stav paktu udržateľnosti (hlasovanie)
  10.67.Správa z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady (23. apríla 2015) – Najnovšie tragédie v Stredozemnom mori a migračná a azylová politika EÚ (hlasovanie)
 11.Vysvetlenia hlasovania
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 13.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 14.Zmena programu rokovania
 15.Zloženie výborov a delegácií
 16.Situácia v Burundi (rozprava)
 17.Prenasledovanie kresťanov vo svete v súvislosti so zabitím študentov v Keni teroristickou skupinou aš-Šabáb (rozprava)
 18.Ničenie kultúrnych pamiatok, ktoré pácha ISIS/Dá’iš (rozprava)
 19.Situácia na Maldivách (rozprava)
 20.Správa o pokroku Albánska za rok 2014 (rozprava)
 21.Správa o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2014 (rozprava)
 22.Pozastavenie výnimočných obchodných opatrení, pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu ***I (rozprava)
 23.Záväzky členských štátov EÚ, pokiaľ ide o oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA) (rozprava)
 24.Marakéšska zmluva o výnimkách z autorského práva pre zrakovo postihnuté osoby (rozprava)
 25.Presun rozpočtových prostriedkov
 26.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 27.Program rokovania na nasledujúci deň
 28.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.05 h.

Predseda vystúpil s vyhlásením o predpoludňajšej prednostnej rozprave, v ktorom vyzval najmä Radu a Komisiu, aby podporili pozíciu Parlamentu k nedávnym tragédiám v Stredozemnom mori a migračnej a azylovej politike EÚ.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Jörg Leichtfried o prípadnom zavedení trestu smrti v Maďarsku, Marie-Christine Vergiat o uplatňovaní trestu smrti v Indonézii a so žiadosťou o zmenu programu štvrtkového rokovania s cieľom zohľadniť túto otázku a Renato Soru o tragickom osude migrantov stroskotaných v Stredozemnom mori.


2. Oficiálne privítanie

Predseda privítal v mene Parlamentu delegáciu japonského parlamentu, ktorá bola usadená na čestnej galérii.


3. Správa z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady (23. apríla 2015) – Najnovšie tragédie v Stredozemnom mori a migračná a azylová politika EÚ (rozprava)

Vyhlásenia Európskej rady a Komisie: Správa z mimoriadnej schôdze Európskej rady (23. apríla 2015) – Najnovšie tragédie v Stredozemnom mori a migračná a azylová politika EÚ (2015/2660(RSP))

Donald Tusk (predseda Európskej rady) a Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil István Ujhelyi, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Alessandra Mussolini, Syed Kamall v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Steven Woolfe, William (The Earl of) Dartmouth k výrokom, ktoré predniesla Sophia in 't Veld, Malin Björk v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE a Nigel Farage v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Philippe Lamberts, José Inácio Faria k vedeniu rozpravy (predseda spresnil platné pravidlá), Matteo Salvini – nezaradený poslanec, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Eleonora Forenza, a Monika Hohlmeier.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Cornelia Ernst, aby zdvihnutím modrej karty položila otázku pre Moniku Hohlmeier, ktorá na ňu odpovedala, Tanja Fajon, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Mario Borghezio, Helga Stevens, Cecilia Wikström, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Kristina Winberg, Barbara Spinelli, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Kazimierz Michał Ujazdowski, Ska Keller, Tiziana Beghin, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Silvia Costa, Konstantinos Papadakis, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Fredrick Federley, Esteban González Pons, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Marina Albiol Guzmán, Birgit Sippel, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Emmanouil Glezos, Timothy Kirkhope, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Vicky Ford, Louis Michel, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gianluca Buonanno, Cornelia Ernst, Jean Lambert, Kristina Winberg, Lampros Fountoulis, Roberta Metsola, Victor Boştinaru, Jussi Halla-aho, Jean Arthuis, Marina Albiol Guzmán, Eva Joly a Laura Ferrara.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Marine Le Pen, Giovanni La Via, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Filiz Hyusmenova, Kostas Chrysogonos, Josep-Maria Terricabras, Harald Vilimsky, Elmar Brok, Iratxe García Pérez, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Michał Marusik, Carlos Coelho, Jörg Leichtfried, Marcel de Graaff, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kashetu Kyenge, Davor Ivo Stier, Claude Moraes, Barbara Kudrycka, Elena Valenciano, Alessandra Mussolini, Sylvie Guillaume, Frank Engel, Alfred Sant, Michèle Alliot-Marie, Ana Gomes, Dubravka Šuica, Richard Howitt, Iliana Iotova, Miltiadis Kyrkos a Pier Antonio Panzeri.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili David Casa, Marlene Mizzi, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ulrike Lunacek, Marijana Petir, Ignazio Corrao, Csaba Sógor a Michela Giuffrida.

Vystúpili: Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) a Donald Tusk.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Ivo Belet, Daniel Buda, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa, Emil Radev, Ivana Maletić a Andrej Plenković v mene skupiny PPE, o nedávnych tragédiách lodí prevážajúcich migrantov v Stredozemnom mori 2015/2660(RSP) (B8-0367/2015)

- Laura Ferrara a Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, o správe z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady (23. apríla 2015) – Najnovšie tragédie v Stredozemnom mori a migračná a azylová politika EÚ (2015/2660(RSP)) (B8-0377/2015);

- Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero, Eva Joly, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Josep-Maria Terricabras a Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, o správe z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady (23. apríla 2015) – Najnovšie tragédie v Stredozemnom mori a migračná a azylová politika EÚ (2015/2660 (RSP)) (B8-0378/2015);

- Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Zdzisław Krasnodębski, Beatrix von Storch, Daniel Dalton a Marek Józef Gróbarczyk v mene skupiny ECR, o najnovších tragédiách v Stredozemnom mori a migračných a azylových politikách EÚ (2015/2660(RSP)) (B8-0379/2015);

- Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez a Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE, o najnovších tragédiách v Stredozemnom mori a migračnej a azylovej politike EÚ (2015/2660(RSP)) (B8-0380/2015);

- Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva a Emmanouil Glezos v mene skupiny GUE/NGL, o správe z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady (23. apríla 2015) – Najnovšie tragédie v Stredozemnom mori a migračná a azylová politika EÚ (2015/2660(RSP)) (B8-0381/2015).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.67 zápisnice zo dňa 29.4.2015.


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

4. Oficiálne privítanie

Predseda privítal v mene Parlamentu poslankyňu irackého parlamentu Vian Dakhílovú, ktorú sprevádzala iracká delegácia komunity jezídov, obetí ISIS, ktorá bola usadená na čestnej galérii.


5. Zloženie Parlamentu

Príslušné fínske úrady oznámili, že Hannu Takkula bol s účinnosťou od 27. apríla 2015 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Olliho Rehna.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia prípadného sporu __[A128089]__ zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložil vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu.


6. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí difenokonazolu, fluopikolidu, fluopyramu, izopyrazámu a pendimetalínu v určitých produktoch alebo na nich (D038038/02 – 2015/2667(RPS)) - lehota: 23/6/2015)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí azoxystrobínu, dimoxystrobínu, fluroxypyru, metoxyfenozidu, metrafenónu, oxadiargylu a tribenuronu v určitých produktoch alebo na nich (D038141/02 – 2015/2657(RPS)) - lehota: 17/6/2015)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Smernica Komisie, ktorou sa menia viaceré prílohy k smerniciam 2004/107/ES a 2008/50/ES, v ktorých sa stanovujú pravidlá týkajúce sa referenčných metód, potvrdzovania údajov a umiestňovania vzorkovacích miest na hodnotenie kvality okolitého ovzdušia (D038203/04 – 2015/2671(RPS)) - lehota: 25/7/2015)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií („REACH“), pokiaľ ide o benzén (D039050/01 – 2015/2672(RPS)) - lehota: 25/7/2015)
pridelené: gestorský výbor: ENVI
stanovisko: ITRE, IMCO


7. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie z 18. decembra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ, pokiaľ ide o poskytovanie informačných služieb o doprave v reálnom čase v celej EÚ (C(2014)9672) C(2015)02455 – 2015/2658(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 17. apríla 2015
pridelené: gestorský výbor: TRAN

- Prílohy k delegovanému nariadeniu Komisie, ktorým sa mení metodika klasifikácie produktov podľa činností uvedenej v prílohe A k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.549/2013 (C(2015)02590 – 2015/2666(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 22. apríla 2015
pridelené: gestorský výbor: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách (C(2015)02593 – 2015/2668(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 23. apríla 2015
pridelené: gestorský výbor: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 273/2004 o prekurzoroch drog a nariadenie Rady (ES) č. 111/2005, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 1277/2005 (C(2015)02619 – 2015/2669(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 24. apríla 2015
pridelené: gestorský výbor: INTA

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie kotlov na tuhé palivo a zostáv kotla na tuhé palivo, doplnkových ohrievačov, regulátorov teploty a solárnych zariadení energetickými štítkami (C(2015)02623 – 2015/2674(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 27. apríla 2015
pridelené: gestorský výbor: ITRE

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie lokálnych ohrievačov priestoru energetickými štítkami (C(2015)02638 – 2015/2670(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 24. apríla 2015
pridelené: gestorský výbor: ITRE

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 27. apríla 2015
pridelené: gestorský výbor: AGRI


8. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF1/2015 - Oddiel IV - Európsky hospodársky a sociálny výbor (N8-0027/2015 - C8-0081/2015 - 2015/2068(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-02/T/15 - Európsky dvor audítorov (N8-0028/2015 - C8-0082/2015 - 2015/2069(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-01/C/15 - Dvor audítorov (N8-0029/2015 - C8-0084/2015 - 2015/2070(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 1/2015 - Výbor regiónov (N8-0030/2015 - C8-0087/2015 - 2015/2075(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 14/2015 - Oddiel III – Komisia (N8-0031/2015 - C8-0096/2015 - 2015/2080(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

2) poslancov, návrh uznesenia (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Ivan Jakovčić. Návrh uznesenia o priemyselnom dedičstve (B8-0319/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o rastúcom počte prípadov prerušenia tehotenstva v závislosti od pohlavia dieťaťa v Indii (B8-0325/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Nicola Caputo. Návrh uznesenia o dlhovekosti a systémoch sociálneho zabezpečenia (B8-0327/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Nicola Caputo. Návrh uznesenia o hĺbkovej analýze údajov a textov a o autorskom práve (B8-0329/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

JURI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o trvaní súdnych konaní – Taliansko na treťom mieste od konca v EÚ (B8-0330/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o ochrane apeninského medveďa hnedého (ursus arctos marsicanus) pred bovinnou tuberkulózou (B8-0332/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o vylepšení nariadenia (ES) č. 604/2013 (B8-0333/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto a Matteo Salvini. Návrh uznesenia o zvýšení tzv. spravodlivej náhrady spoločnosti SIAE a o jednotnom európskom trhu (B8-0334/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

IMCO

- Aldo Patriciello. Návrh usnesenia o vysokofrekvenčnom obchodovaní (B8-0336/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o elektronickom obchode: návrhy, smerovanie a priority pre trvalo udržateľný rozvoj (B8-0337/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

ECON

- Dominique Bilde, Marine Le Pen a Sophie Montel. Návrh uznesenia o povinnosti predchádzajúceho omráčenia pred usmrtením a povinnej prítomnosti veterinárov a schválených a nezávislých inšpektorov na účel kontroly rôznych postupov spojených s jatočným zabíjaním zvierat (B8-0338/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Dominique Bilde, Marine Le Pen a Sophie Montel. Návrh uznesenia o podpore oceliarskeho priemyslu v Európskej únii (B8-0339/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

- Nicolas Bay, Mario Borghezio, Aymeric Chauprade a Jean-Luc Schaffhauser. Návrh uznesenia o pozastavení Dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou (B8-0340/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Dominique Bilde, Marine Le Pen a Sophie Montel. Návrh uznesenia o boji proti nezákonnému obchodovaniu so slonovinou (B8-0341/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o medzinárodných adopciách (B8-0345/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

LIBE

- Ivan Jakovčić. Návrh uznesenia o zahrnutí vzdelávania do úsilia vybudovať udržateľnú energetickú úniu (B8-0350/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

CULT

- Ivan Jakovčić. Návrh uznesenia o potrebe ustanoviť občiansky príjem (B8-0351/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL


9. Druhé výročie zrútenia budovy Rana Plaza a súčasný stav paktu udržateľnosti (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie Komisie: Druhé výročie zrútenia budovy Rana Plaza a súčasný stav paktu udržateľnosti (2015/2589(RSP))

Rozprava sa konala 27. apríla 2015 (bod 17 zápisnice zo dňa 27.4.2015).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Charles Tannock a Sajjad Karim v mene skupiny ECR, o druhom výročí zrútenia budovy Rana Plaza a o súčasnom stave paktu udržateľnosti (2015/2589(RSP)) (B8-0363/2015);

- Gabriele Zimmer, Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Rina Ronja Kari, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Marisa Matias, Stefan Eck, Fabio De Masi, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Helmut Scholz a Martina Michels v mene skupiny GUE/NGL, o druhom výročí zrútenia budovy Rana Plaza a súčasnom stave paktu udržateľnosti (2015/2589 (RSP)) (B8-0364/2015);

- Jean Lambert, Ska Keller, Yannick Jadot, Ulrike Lunacek, Monika Vana, Karima Delli, Judith Sargentini a Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE, o druhom výročí zrútenia budovy Rana Plaza a o súčasnom stave paktu udržateľnosti pre Bangladéš (2015/2589 (RSP)) (B8-0365/2015);

- Tiziana Beghin a David Borrelli v mene skupiny EFDD, o výročí požiaru v bangladéšskej továrni a pokroku paktu udržateľnosti pre Bangladéš (2015/2589(RSP)) (B8-0366/2015);

- Victor Boştinaru, Jörg Leichtfried, David Martin, Bernd Lange, Linda McAvan, Richard Howitt, Viorica Dăncilă, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Martina Werner, Elena Valenciano, Afzal Khan, Alessia Maria Mosca, Maria Arena, Eric Andrieu, Pedro Silva Pereira, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Neena Gill, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrique Guerrero Salom, Enrico Gasbarra a Andi Cristea v mene skupiny S&D, o druhom výročí zrútenia budovy Rana Plaza a pokroku paktu udržateľnosti pre Bangladéš (2015/2589(RSP)) (B8-0368/2015);

- Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Franck Proust, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Ivo Belet, Lara Comi, Thomas Mann, Dubravka Šuica, József Nagy, Claude Rolin, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Giovanni Toti, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić a Andrej Plenković v mene skupiny PPE, o druhom výročí zrútenia budovy Rana Plaza a pokroku paktu udržateľnosti (2015/2589(RSP)) (B8-0372/2015);

- Catherine Bearder, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Robert Rochefort, Hilde Vautmans a José Inácio Faria v mene skupiny ALDE, o druhom výročí zrútenia budovy Rana Plaza a pokroku paktu udržateľnosti (2015/2589(RSP)) (B8-0376/2015).

Hlasovanie: bod 10.66 zápisnice zo dňa 29.4.2015.


10. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


10.1. Predbežné financovanie operačných programov podporovaných z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde, pokiaľ ide o zvýšenie počiatočnej sumy zálohových platieb vyplatených pre operačné programy podporované z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí [COM(2015)0046 - C8-0036/2015- 2015/0026(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0134/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA-PROV(2015)0110)


10.2. Zrušenie nariadenia Rady (EHS) č. 3030/93 o spoločných pravidlách pre dovozy určitých textilných výrobkov z tretích krajín ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3030/93 o spoločných pravidlách pre dovozy určitých textilných výrobkov z tretích krajín [COM(2014)0707 - C8-0271/2014- 2014/0334(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Bernd Lange (A8-0026/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA-PROV(2015)0111)


10.3. Bezpečnostné opatrenia ustanovené v dohode medzi EHS a Nórskom ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnostných opatreniach ustanovených v dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom (kodifikované znenie) [COM(2014)0304 - C8-0010/2014- 2014/0159(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Andrzej Duda (A8-0046/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA-PROV(2015)0112)


10.4. Stabilizačná a asociačná dohoda s Albánskom ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o určitých postupoch na uplatňovanie Stabilizačnej a asociačnej dohody medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Albánskou republikou na strane druhej (kodifikované znenie) [COM(2014)0375 - C8-0034/2014- 2014/0191(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Andrzej Duda (A8-0047/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA-PROV(2015)0113)


10.5. Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi ES a Bosnou a Hercegovinou a Dočasná dohoda o obchode a obchodných záležitostiach s Bosnou a Hercegovinou ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho nariadenia a Rady o niektorých postupoch na uplatňovanie Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej a na uplatňovanie Dočasnej dohody o obchode a obchodných záležitostiach medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej (kodifikované znenie) [COM(2014)0443 - C8-0087/2014- 2014/0206(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Andrzej Duda (A8-0017/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA-PROV(2015)0114)


10.6. Stabilizačná a asociačná dohoda s bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o určitých postupoch pri uplatňovaní Stabilizačnej a asociačnej dohody medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko na druhej strane (kodifikované znenie) [COM(2014)0394 - C8-0041/2014- 2014/0199(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Andrzej Duda (A8-0132/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA-PROV(2015)0115)


10.7. Uplatňovanie článkov 107 a 108 ZFEÚ na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Rady o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci (kodifikované znenie) [COM(2014)0377 - C8-0139/2014- 2014/0192(NLE)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Andrzej Duda (A8-0029/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA-PROV(2015)0116)


10.8. Pravidlá na uplatňovanie článku 108 ZFEÚ * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Rady stanovujúceho podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (kodifikované znenie) [COM(2014)0534 - C8-0212/2014- 2014/0246(NLE)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Andrzej Duda (A8-0047/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA-PROV(2015)0117)


10.9. Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2013, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry [COM(2014)0510 - C8-0140/2014- 2014/2075(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle (A8-0101/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0118)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0118)

Absolutóriá sú udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


10.10. Osobitné správy Dvora audítorov o udelení absolutória Komisii za rok 2013 (hlasovanie)

Správa o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rok 2013 [COM(2013)0570 - C8-0224/2014- 2014/2140(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle (A8-0067/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0119)


10.11. Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – 8., 9. a 10 ERF (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho a desiateho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0487 - C8-0146/2014- 2014/2077(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A8-0102/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0120)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0120)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


10.12. Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel I – Európsky parlament [COM(2014)0510 - C8-0147/2014- 2014/2078(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Gilles Pargneaux (A8-0082/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0121)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0121)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).

Vystúpenia:

Benedek Jávor a Gerben-Jan Gerbrandy so žiadosťou o hlasovanie o odsekoch 43 a 44 i napriek prijatiu pozmeňujúceho návrhu 21/rev (predseda žiadosti nevyhovel, pretože už pred hlasovaním o pozmeňujúcom návrhu 21/rev uviedol, že jeho prijatím sa odseky 43 a 44 stanú bezpredmetnými).


10.13. Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel II – Európska rada a Rada [COM(2014)0510 - C8-0148/2014- 2014/2079(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0116/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0122)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0122)

Absolutórium je odložené a odložená je i účtovná závierka (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).

Vystúpenia:

Ryszard Czarnecki (spravodajca), pred hlasovaním.


10.14. Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť [COM(2014)0510 - C8-0155/2014- 2014/2086(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0109/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0123)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0123)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


10.15. Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel IV – Súdny dvor [COM(2014)0510 - C8-0149/2014- 2014/2080(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0111/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0124)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0124)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


10.16. Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Dvor audítorov (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel V – Dvor audítorov [COM(2014)0510 - C8-0150/2014- 2014/2081(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0113/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0125)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0125)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


10.17. Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Hospodársky a sociálny výbor (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor [COM(2014)0510 - C8-0151/2014- 2014/2082(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0114/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0126)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0126)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


10.18. Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel VII – Výbor regiónov [COM(2014)0510 - C8-0152/2014- 2014/2083(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0105/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0127)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0127)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


10.19. Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel VIII – Európsky ombudsman [COM(2014)0510 - C8-0153/2014- 2014/2084(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0115/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0128)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0128)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


10.20. Absolutórium za rok 2013: Všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov [COM(2014)0510 - C8-0154/2014- 2014/2085(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0118/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 20)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0129)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0129)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


10.21. Absolutórium za rok 2013: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2013: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola [COM(2013)0570 - C8-0225/2014- 2014/2139(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0070/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 21)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0130)

Vystúpenia:

Richard Corbett so žiadosťou, aby sa o zostávajúcich správach týkajúcich sa absolutória hlasovalo spoločne v súlade s článkom 174 ods. 7 rokovacieho poriadku, a o tejto žiadosti Marco Valli, Anders Primdahl Vistisen a Marc Tarabella (predseda tejto žiadosti nevyhovel).


10.22. Absolutórium za rok 2013: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0199/2014- 2014/2123(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0117/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 22)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0131)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0131)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


10.23. Absolutórium za rok 2013: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0200/2014- 2014/2124(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0081/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 23)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0132)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0132)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


10.24. Absolutórium za rok 2013: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0177/2014- 2014/2101(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0084/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 24)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0133)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0133)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


10.25. Absolutórium za rok 2013: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0156/2014- 2014/2087(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0079/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 25)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0134)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0134)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


10.26. Absolutórium za rok 2013: Európska policajná akadémia (CEPOL) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0188/2014- 2014/2112(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0086/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 26)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0135)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0135)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


10.27. Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0182/2014- 2014/2106(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0074/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 27)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0136)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0136)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


10.28. Absolutórium za rok 2013: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0202/2014- 2014/2126(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0085/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 28)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0137)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0137)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


10.29. Absolutórium za rok 2013: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0196/2014- 2014/2120(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0072/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 29)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0138)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0138)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


10.30. Absolutórium za rok 2013: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0185/2014- 2014/2109(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0069/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 30)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0139)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0139)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


10.31. Absolutórium za rok 2013: Európska chemická agentúra (ECHA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0192/2014- 2014/2116(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0073/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 31)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0140)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0140)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


10.32. Absolutórium za rok 2013: Európska environmentálna agentúra (EEA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0175/2014- 2014/2099(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0083/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 32)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0141)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0141)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


10.33. Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0191/2014- 2014/2115(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0100/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 33)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0142)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0142)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


10.34. Absolutórium za rok 2013: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0184/2014- 2014/2108(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0097/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 34)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0143)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0143)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


10.35. Absolutórium za rok 2013: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0195/2014- 2014/2119(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0098/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 35)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0144)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0144)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


10.36. Absolutórium za rok 2013: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0197/2014- 2014/2121(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0096/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 36)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0145)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0145)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


10.37. Absolutórium za rok 2013: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0201/2014- 2014/2125(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0077/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 37)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0146)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0146)

Absolutórium je odložené a odložená je i účtovná závierka (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


10.38. Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra pre lieky (EMA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0178/2014- 2014/2102(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0075/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 38)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0147)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0147)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


10.39. Absolutórium za rok 2013: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0159/2014- 2014/2090(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0068/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 39)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0148)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0148)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


10.40. Absolutórium za rok 2013: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0181/2014- 2014/2105(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0088/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 40)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0149)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0149)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


10.41. Absolutórium za rok 2013: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0186/2014- 2014/2110(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0089/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 41)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0150)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0150)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


10.42. Absolutórium za rok 2013: Európska železničná agentúra (ERA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0187/2014- 2014/2111(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0078/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 42)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0151P8_TA-PROV(2015)0151)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0151)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


10.43. Absolutórium za rok 2013: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0198/2014- 2014/2122(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0087/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 43)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0152)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0152)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


10.44. Absolutórium za rok 2013: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0180/2014- 2014/2104(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0090/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 44)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0153)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0153)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


10.45. Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0204/2014- 2014/2128(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0099/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 45)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0154)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0154)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


10.46. Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0176/2014- 2014/2100(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0076/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 46)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0155)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0155)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


10.47. Zásobovacia agentúra Euratomu (EURATOM) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0193/2014- 2014/2117(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0119/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 47)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0156)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0156)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


10.48. Absolutórium za rok 2013: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (EUROFOUND) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0157/2014- 2014/2088(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0092/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 48)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0157)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0157)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


10.49. Absolutórium za rok 2013: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (EUROJUST) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0179/2014- 2014/2103(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0091/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 49)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0158)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0158)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


10.50. Absolutórium za rok 2013: Európsky policajný úrad (Europol) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0194/2014- 2014/2118(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0080/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 50)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0159)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0159)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


10.51. Absolutórium za rok 2013: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0158/2014- 2014/2089(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0093/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 51)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0160)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0160)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


10.52. Absolutórium za rok 2013: Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0189/2014- 2014/2113(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0094/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 52)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0161)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0161)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


10.53. Absolutórium za rok 2013: Agentúra pre európsky GNSS (GSA) (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0190/2014- 2014/2114(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0095/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 53)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0162)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0162)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


10.54. Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik ARTEMIS (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0208/2014- 2014/2132(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0103/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 54)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0163)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0163)

Absolutórium je odložené a odložená je i účtovná závierka (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


10.55. Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik Čisté nebo (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0207/2014- 2014/2131(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 55)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0164)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0164)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


10.56. Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik ENIAC (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0211/2014- 2014/2135(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0104/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 56)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0165)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0165)

Absolutórium je odložené a odložená je i účtovná závierka (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


10.57. Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik pre palivové články a vodík (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Spoločného podniku pre palivové články a vodík za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0210/2014- 2014/2134(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0112/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 57)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0166)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0166)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


10.58. Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0209/2014- 2014/2133(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0106/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 58)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0167)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


10.59. Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0205/2014- 2014/2129(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Anders Primdahl Vistisen (A8-0108/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 59)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0168)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


10.60. Absolutórium za rok 2013: spoločný podnik SESAR (hlasovanie)

Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2013 [COM(2014)0510 - C8-0206/2014- 2014/2130(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Anders Primdahl Vistisen (A8-0110/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 60)

NÁVRHY ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0169)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0169)

Absolutórium je udelené a účtovná závierka je schválená (pozri prílohu V článok 5 ods. 1 rokovacieho poriadku).


10.61. Fondy peňažného trhu ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu o fondoch peňažného trhu [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Neena Gill (A8-0041/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 61)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA-PROV(2015)0170)

Neena Gill, spravodajkyňa, navrhla, aby bolo hlasovanie o návrhu legislatívneho uznesenia odložené v súlade s článkom 61 ods. 2 rokovacieho poriadku.

Parlament návrh schválil. Vec sa tak považuje za vrátenú gestorskému výboru na opätovné posúdenie.


10.62. Dovozy textilných výrobkov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú osobitné dovozné predpisy Únie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na dovozy textilných výrobkov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú bilaterálne dohody, protokoly a iné dojednania alebo iné osobitné dovozné predpisy Únie (prepracované znenie) [COM(2014)0345 - C8-0023/2014- 2014/0177(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Jarosław Wałęsa (A8-0016/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 62)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA-PROV(2015)0171)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0171)


10.63. Odhady príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2016 – Oddiel I – Parlament (hlasovanie)

Správa o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2016 [2015/2012(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Gérard Deprez (A8-0144/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 63)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0172)


10.64. Európska prokuratúra (hlasovanie)

Predbežná správa o návrhu nariadenia Rady o zriadení Európskej prokuratúry [COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Monica Macovei (A8-0055/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 64)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0173)


10.65. Stratégia zameraná na alkohol (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0357/2015 (2015/2543(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 65)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0174)


10.66. Druhé výročie zrútenia budovy Rana Plaza a súčasný stav paktu udržateľnosti (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015 a B8-0376/2015 (2015/2589(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 66)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-363/2015

(nahrádzajúci B8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015 a B8-0376/2015):

podaný týmito poslancami:

Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Franck Proust, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Ivo Belet, Lara Comi, Thomas Mann, Dubravka Šuica, József Nagy, Claude Rolin, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Giovanni Toti, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Jiří Pospíšil a Tomáš Zdechovský v mene skupiny PPE;

Victor Boştinaru, Jörg Leichtfried, David Martin, Bernd Lange, Linda McAvan, Richard Howitt, Viorica Dăncilă, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Martina Werner, Elena Valenciano, Afzal Khan, Alessia Maria Mosca, Maria Arena, Eric Andrieu, Pedro Silva Pereira, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Neena Gill, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrique Guerrero Salom, Enrico Gasbarra, Tonino Picula a Nicola Caputo v mene skupiny S&D;

Sajjad Karim a Charles Tannock v mene skupiny ECR;

Catherine Bearder, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Robert Rochefort, Hilde Vautmans a José Inácio Faria v mene skupiny ALDE;

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Stefan Eck, Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa a Luke Ming Flanagan v mene skupiny GUE/NGL;

Jean Lambert a Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE;

Tiziana Beghin, David Borrelli a Marco Valli v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0175)


10.67. Správa z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady (23. apríla 2015) – Najnovšie tragédie v Stredozemnom mori a migračná a azylová politika EÚ (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0367/2015, B8-0377/2015, B8-0378/2015, B8-0379/2015, B8-0380/2015, B8-0381/2015 a B8-0384/2015 (2015/2660(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 67)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0367/2015

(nahrádzajúci B8-0367/2015, B8-0378/2015, B8-0380/2015 a B8-0384/2015):

podaný týmito poslancami:

Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa a Ivo Belet v mene skupiny PPE;

Gianni Pittella, Tanja Fajon, Jörg Leichtfried, Birgit Sippel, Enrique Guerrero Salom, Claude Moraes, Kashetu Kyenge a Soledad Cabezón Ruiz v mene skupiny S&D;

Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez a Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE;

Ska Keller, Judith Sargentini a Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8_TA-PROV(2015)0176)

(Návrhy uznesenia B8-0377/2015, B8-0379/2015 a B8-0381/2015 sa stali bezpredmetnými.)

Vystúpenia:

Tanja Fajon, ktorá predložila ústny pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcemu návrhu 11, ktorý nebol vzatý do úvahy, pretože proti jeho vzatiu do úvahy sa vyslovilo viac ako 40 poslancov, a Mercedes Bresso.


11. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Ingeborg Gräßle - A8-0101/2015
Paloma López Bermejo a Peter Jahr

Správa: Elisabeth Morin-Chartier - A8-0134/2015
Igor Šoltes, Momchil Nekov, Marian Harkin, Anna Záborská, Ivana Maletić, Stanislav Polčák a Maria Spyraki

Správa: Gilles Pargneaux - A8-0082/2015
Michaela Šojdrová a Tomáš Zdechovský

Správa: Ryszard Czarnecki - A8-0116/2015
Tomáš Zdechovský

Správa: Ryszard Czarnecki - A8-0115/2015
Tomáš Zdechovský

Správa: Ryszard Czarnecki - A8-0085/2015
Angelika Mlinar

Správa: Ryszard Czarnecki - A8-0097/2015
Tomáš Zdechovský

Správa: Neena Gill - A8-0041/2015
Marian Harkin

Správa: Gérard Deprez - A8-0144/2015
Igor Šoltes

Správa: Monica Macovei - A8-0055/2015
Jiří Pospíšil, Zoltán Balczó, Martina Anderson, Jan Zahradil, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor a Angel Dzhambazki.


12. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

°
° ° °

Bruno Gollnisch oznámil, že musí opustiť rokovaciu sálu o 13.30 h, aby privítal delegáciu japonského parlamentu.


(Rokovanie bolo prerušené o 14.35 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.05 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredseda

13. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


14. Zmena programu rokovania

Predseda po konzultácii s politickými skupinami navrhol zaradiť do programu zajtrajšieho rokovania vyhlásenie Komisie o treste smrti v Indonézii bez predloženia návrhu uznesenia.

Parlament túto zmenu schválil. Hlasovanie preto začne o 16.30 h.

Program rokovania tým bol zmenený.


15. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupiny ALDE tieto žiadosti o menovania:

výbor INTA: Hannu Takkula

Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými: Hannu Takkula

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


16. Situácia v Burundi (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Situácia v Burundi (2015/2678(RSP))

Neven Mimica (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaveiteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Joachim Zeller v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL a Maria Heubuch v mene skupiny Verts/ALE, Kashetu Kyenge, Linda McAvan a Elena Valenciano.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Fabio Massimo Castaldo.

V rozprave vystúpil Neven Mimica.

Rozprava sa skončila.


17. Prenasledovanie kresťanov vo svete v súvislosti so zabitím študentov v Keni teroristickou skupinou aš-Šabáb (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Prenasledovanie kresťanov vo svete v súvislosti so zabitím študentov v Keni teroristickou skupinou aš-Šabáb (2015/2661(RSP))

Neven Mimica (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaveiteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Teresa Jiménez-Becerril Barrio v mene skupiny PPE, Elena Valenciano v mene skupiny S&D, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, Enrique Calvet Chambon v mene skupiny ALDE, Lidia Senra Rodríguez v mene skupiny GUE/NGL, Maria Heubuch v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Mara Bizzotto – nezaradená poslankyňa, György Hölvényi, Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Pavel Telička, Inês Cristina Zuber, Jonathan Arnott, Jean-Luc Schaffhauser, Arnaud Danjean, Ana Gomes, Urmas Paet, Miloslav Ransdorf, Ignazio Corrao, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Georgios Epitideios, Elisabetta Gardini, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ignazio Corrao, Neena Gill, Franz Obermayr a Davor Ivo Stier.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Marlene Mizzi, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Momchil Nekov, Michèle Alliot-Marie, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Victor Negrescu, Gilles Pargneaux, Tunne Kelam, Michela Giuffrida, László Tőkés, Josef Weidenholzer, Lars Adaktusson a Jaromír Štětina.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică a Afzal Khan.

V rozprave vystúpil Neven Mimica.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.2 zápisnice zo dňa 30.4.2015.


18. Ničenie kultúrnych pamiatok, ktoré pácha ISIS/Dá’iš (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000031/2015), ktorú položila Silvia Costa, v mene výboru CULT, pre Radu: Ničenie kultúrnych pamiatok, ktoré pácha ISIS/Dá’iš (2015/2649(RSP)) (B8-0115/2015)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000032/2015), ktorú položila Silvia Costa, v mene výboru CULT, pre Komisiu: Ničenie kultúrnych pamiatok, ktoré pácha ISIS/Dá'iš (2015/2649(RSP)) (B8-0116/2015)

Silvia Costa ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bogdan Andrzej Zdrojewski, rozvinula otázky.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úradujúca predsedníčka Rady) odpovedala na otázku B8-0115/2015.

Neven Mimica (člen Komisie) odpovedal na otázku B8-0116/2015.

Vystúpili títo poslanci: Esteban González Pons v mene skupiny PPE, Krystyna Łybacka v mene skupiny S&D, David Campbell Bannerman v mene skupiny ECR, Fernando Maura Barandiarán v mene skupiny ALDE, Curzio Maltese v mene skupiny GUE/NGL, Helga Trüpel v mene skupiny Verts/ALE, Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD, Marie-Christine Arnautu – nezaradená poslankyňa, Sabine Verheyen, Marlene Mizzi, Angel Dzhambazki, Marietje Schaake, Sofia Sakorafa, Ernest Maragall, Hans Jansen, Santiago Fisas Ayxelà, Luigi Morgano, Branislav Škripek, Pavel Telička, Georgios Epitideios, Milan Zver, Julie Ward, Aymeric Chauprade, Bogdan Brunon Wenta, Liliana Rodrigues, Afzal Khan a Ana Gomes.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Alessandra Mussolini, Nicola Caputo, Notis Marias a Ilhan Kyuchyuk.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Kostas Chrysogonos, Fabio Massimo Castaldo, Marijana Petir, Michela Giuffrida a Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Vystúpili: Neven Mimica a Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.3 zápisnice zo dňa 30.4.2015.


19. Situácia na Maldivách (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Situácia na Maldivách (2015/2662(RSP))

Neven Mimica (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaveiteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Davor Ivo Stier v mene skupiny PPE, Richard Howitt v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Javier Couso Permuy v mene skupiny GUE/NGL, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Cristian Dan Preda, Alessia Maria Mosca a Doru-Claudian Frunzulică.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Eduard Kukan, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpil Neven Mimica.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.4 zápisnice zo dňa 30.4.2015.


20. Správa o pokroku Albánska za rok 2014 (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Správa o pokroku Albánska za rok 2014 (2015/2951(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úradujúca predsedníčka Rady) a Neven Mimica (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Knut Fleckenstein v mene skupiny S&D, Eduard Kukan v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Ilhan Kyuchyuk v mene skupiny ALDE, Martina Anderson v mene skupiny GUE/NGL, Tamás Meszerics v mene skupiny Verts/ALE, Diane James v mene skupiny EFDD, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, David McAllister, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivo Vajgl, Angel Dzhambazki, Fabio Massimo Castaldo, Nicolas Bay, László Tőkés, Elly Schlein, Notis Marias, Sotirios Zarianopoulos, Francisco José Millán Mon, Eugen Freund, Marek Jurek a Monica Macovei.

PREDSEDNÍCTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Eva Kaili, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle a Eleni Theocharous, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Knut Fleckenstein.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Andrej Plenković, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák, Kostas Chrysogonos, Tibor Szanyi a Igor Šoltes.

Vystúpili: Neven Mimica a Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Knut Fleckenstein, v mene výboru AFET, o správe o pokroku Albánska za rok 2014 (2014/2951(RSP)) (B8-0358/2015).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.52 zápisnice zo dňa 30.4.2015.


21. Správa o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2014 (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Správa o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2014 (2014/2952(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úradujúca predsedníčka Rady) a Neven Mimica (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Afzal Khan v mene skupiny S&D, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, Jozo Radoš v mene skupiny ALDE, Javier Couso Permuy v mene skupiny GUE/NGL, Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Dominique Bilde – nezaradená poslankyňa, Elmar Brok, Tonino Picula, Charles Tannock, Aymeric Chauprade, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Tanja Fajon, Bas Belder, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Fabio Massimo Castaldo, Mario Borghezio, Eduard Kukan, Zigmantas Balčytis, Amjad Bashir, Tunne Kelam, Alessia Maria Mosca, Ruža Tomašić, Dubravka Šuica a Andi Cristea.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias a Marijana Petir.

Vystúpili: Neven Mimica a Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Cristian Dan Preda, v mene výboru AFET, o správe o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2014 (2014/2952 (RSP)) (B8-0359/2015).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.6 zápisnice zo dňa 30.4.2015.


22. Pozastavenie výnimočných obchodných opatrení, pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia k Európskej únii a ktorým sa pozastavuje jeho uplatňovanie, pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu [COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

Goffredo Maria Bettini uviedol správu.

V rozprave vystúpil Cristian Dan Preda (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko).

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Davor Ivo Stier v mene skupiny PPE, Costas Mavrides v mene skupiny S&D, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Jozo Radoš v mene skupiny ALDE, Klaus Buchner v mene skupiny Verts/ALE a Tonino Picula.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Franc Bogovič, Notis Marias a Ivan Jakovčić.

Vystúpili: Neven Mimica a Goffredo Maria Bettini.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.1 zápisnice zo dňa 30.4.2015.


23. Záväzky členských štátov EÚ, pokiaľ ide o oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA) (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000035/2015), ktorú položila Linda McAvan, v mene výboru DEVE, pre Radu: Záväzky členských štátov EÚ v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) (2015/2611(RSP)) (B8-0113/2015)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000036/2015), ktorú položila Linda McAvan, v mene výboru DEVE, pre Komisiu: Záväzky členských štátov EÚ v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) (2015/2611(RSP)) (B8-0114/2015)

Linda McAvan rozvinula otázky.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úradujúca predsedníčka Rady) odpovedala na otázku B8-0113/2015.

Neven Mimica (člen Komisie) odpovedal na otázku B8-0114/2015.

Vystúpili títo poslanci: Davor Ivo Stier v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Pedro Silva Pereira v mene skupiny S&D, Richard Sulík v mene skupiny ECR, Lola Sánchez Caldentey v mene skupiny GUE/NGL, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Cristian Dan Preda, Enrique Guerrero Salom, Marina Albiol Guzmán, Diane James, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Heidi Hautala, Bogdan Brunon Wenta, Elly Schlein, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Richard Sulík, Joachim Zeller a Arne Lietz.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Catherine Stihler, Richard Sulík, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Catherine Stihler, a Victor Negrescu.

Vystúpili: Neven Mimica a Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)


24. Marakéšska zmluva o výnimkách z autorského práva pre zrakovo postihnuté osoby (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000021/2015), ktorú položil Pavel Svoboda, v mene výboru JURI, pre Radu: Marakéšska zmluva o výnimkách z autorského práva pre zrakovo postihnutých (2015/2586(RSP)) (B8-0110/2015)

Pavel Svoboda rozvinul otázku.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úradujúca predsedníčka Rady) a Neven Mimica (člen Komisie) odpovedali na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Rosa Estaràs Ferragut v mene skupiny PPE, Enrico Gasbarra v mene skupiny S&D, Ángela Vallina v mene skupiny GUE/NGL, Max Andersson v mene skupiny Verts/ALE, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Ádám Kósa, Catherine Stihler, Isabella Adinolfi, Pál Csáky a Josef Weidenholzer.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias a Julia Reda.

Vystúpili: Neven Mimica a Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Rozprava sa skončila.


25. Presun rozpočtových prostriedkov

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 203 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodol predĺžiť o dva týždne obdobie na prijatie rozhodnutia o návrhu Komisie o prenájme dvoch budov, do ktorých by boli presunutí zamestnanci, ktorí v súčasnosti pracujú v budove Jean Monnet v Luxemburgu.

Výbor pre rozpočet na schôdzi 16. apríla 2015 rozhodol v súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách schváliť návrh predložený Európskym dvorom audítorov o presunoch rozpočtových prostriedkov V/AB-01/C/15 a V/AB-02/T/15.

Výbor pre rozpočet na schôdzi 16. apríla 2015 rozhodol v súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách schváliť návrh predložený Výborom regiónov o presune rozpočtových prostriedkov INF 1/2015.


26. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 52 rokovacieho poriadku)
Pridružené výbory (článok 54 rokovacieho poriadku)

výbor IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 12.3.2015.)

- Nekalé obchodné praktiky v potravinovom dodávateľskom reťazci (2015/2065(INI))
(stanovisko: ENVI, JURI, AGRI (článok 54 rokovacieho poriadku))


27. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 552.730/OJJE).


28. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.00 h.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Bendtsen, Crowley, Guteland, Händel, Morvai, Parker, Taylor, Westphal

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia