Kazalo 
Zapisnik
PDF 368kWORD 352k
Sreda, 29. april 2015 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Dobrodošlica
 3.Poročilo o izrednem zasedanju Evropskega sveta (23. april 2015) – nedavni tragični dogodki v Sredozemlju in politika EU na področju priseljevanja in azila (razprava)
 4.Dobrodošlica
 5.Sestava Parlamenta
 6.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 7.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 8.Predložitev dokumentov
 9.Druga obletnica zrušitve poslopja Rana Plaza in stanje glede trajnostnega sporazuma (vloženi predlogi resolucij)
 10.Čas glasovanja
  10.1.Predhodno financiranje za operativne programe, podprte v okviru pobude za zaposlovanje mladih ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  10.2.Razveljavitev Uredbe Sveta (EGS) št. 3030/93 o skupnih pravilih za uvoz nekaterih tekstilnih izdelkov po poreklu iz tretjih držav ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  10.3.Zaščitni ukrepi, določeni v sporazumu z Norveško ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  10.4.Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med Evropskima skupnostma in Albanijo ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  10.5.Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum in Začasni sporazum o trgovini in trgovinskih zadevah z Bosno in Hercegovino ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  10.6.Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum z Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  10.7.Uporaba členov 107 in 108 PDEU za določene vrste horizontalne državne pomoči * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  10.8.Pravila za uporabo člena 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  10.9.Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Evropska komisija in izvajalske agencije (glasovanje)
  10.10.Posebna poročila Računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2013 (glasovanje)
  10.11.Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - 8., 9. in 10. ERS (glasovanje)
  10.12.Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Evropski parlament (glasovanje)
  10.13.Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Evropski svet in Svet (glasovanje)
  10.14.Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Evropska služba za zunanje delovanje (glasovanje)
  10.15.Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Sodišče Evropske unije (glasovanje)
  10.16.Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Računsko sodišče (glasovanje)
  10.17.Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Evropski ekonomsko-socialni odbor (glasovanje)
  10.18.Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Odbor regij (glasovanje)
  10.19.Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Evropski varuh človekovih pravic (glasovanje)
  10.20.Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Evropski nadzornik za varstvo podatkov (glasovanje)
  10.21.Razrešnica za leto 2013: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij EU (glasovanje)
  10.22.Razrešnica za leto 2013: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) (glasovanje)
  10.23.Razrešnica za leto 2013: Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) (glasovanje)
  10.24.Razrešnica za leto 2013: Prevajalski center za organe Evropske unije (CDT) (glasovanje)
  10.25.Razrešnica za leto 2013: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP) (glasovanje)
  10.26.Razrešnica za leto 2013: Evropska policijska akademija (CEPOL) (glasovanje)
  10.27.Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) (glasovanje)
  10.28.Razrešnica za leto 2013: Evropski azilni podporni urad (EASO) (glasovanje)
  10.29.Razrešnica za leto 2013: Evropski bančni organ (EBA) (glasovanje)
  10.30.Razrešnica za leto 2013: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) (glasovanje)
  10.31.Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za kemikalije (ECHA) (glasovanje)
  10.32.Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za okolje (EEA) (glasovanje)
  10.33.Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA) (glasovanje)
  10.34.Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) (glasovanje)
  10.35.Razrešnica za leto 2013: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) (glasovanje)
  10.36.Razrešnica za leto 2013: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) (glasovanje)
  10.37.Razrešnica za leto 2013: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) (glasovanje)
  10.38.Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za zdravila (EMA) (glasovanje)
  10.39.Razrešnica za leto 2013: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) (glasovanje)
  10.40.Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) (glasovanje)
  10.41.Razrešnica za leto 2013: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) (glasovanje)
  10.42.Razrešnica za leto 2013: Evropska železniška agencija (ERA) (glasovanje)
  10.43.Razrešnica za leto 2013: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) (glasovanje)
  10.44.Razrešnica za leto 2013: Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) (glasovanje)
  10.45.Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (EU-LISA) (glasovanje)
  10.46.Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) (glasovanje)
  10.47.Razrešnica za leto 2013: Agencija za oskrbo Euratom (EURATOM) (glasovanje)
  10.48.Razrešnica za leto 2013: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (EUROFOUND) (glasovanje)
  10.49.Razrešnica za leto 2013: Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (EUROJUST) (glasovanje)
  10.50.Razrešnica za leto 2013: Evropski policijski urad (EUROPOL) (glasovanje)
  10.51.Razrešnica za leto 2013: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) (glasovanje)
  10.52.Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (FRONTEX) (glasovanje)
  10.53.Razrešnica za leto 2013: Agencija za evropski GNSS (GNSS) (glasovanje)
  10.54.Razrešnica za leto 2013: Skupno podjetje ARTEMIS (glasovanje)
  10.55.Razrešnica za leto 2013: Skupno podjetje Čisto nebo (glasovanje)
  10.56.Razrešnica za leto 2013: Skupno podjetje ENIAC (glasovanje)
  10.57.Razrešnica za leto 2013: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (glasovanje)
  10.58.Razrešnica za leto 2013: Skupno podjetje za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila (glasovanje)
  10.59.Razrešnica za leto 2013: Skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (glasovanje)
  10.60.Razrešnica za leto 2013: Skupno podjetje SESAR (glasovanje)
  10.61.Skladi denarnega trga ***I (glasovanje)
  10.62.Uvoz tekstilnih izdelkov iz nekaterih tretjih držav, ki jih ne urejajo posebna uvozna pravila Unije ***I (glasovanje)
  10.63.Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2016 - oddelek I - Parlament (glasovanje)
  10.64.Evropsko javno tožilstvo (glasovanje)
  10.65.Strategija o alkoholu (glasovanje)
  10.66.Druga obletnica zrušitve poslopja Rana Plaza in stanje glede trajnostnega sporazuma (glasovanje)
  10.67.Poročilo o izrednem zasedanju Evropskega sveta (23. april 2015) – nedavni tragični dogodki v Sredozemlju in politika EU na področju priseljevanja in azila (glasovanje)
 11.Obrazložitve glasovanja
 12.Popravki in namere glasovanja
 13.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 14.Spremembe dnevnega reda
 15.Sestava odborov in delegacij
 16.Razmere v Burundiju (razprava)
 17.Preganjanje kristjanov po svetu, zlasti v zvezi s pobojem študentov v Keniji, ki ga je izvedla teroristična skupina Al Šabab (razprava)
 18.Uničene kulturne znamenitosti po akcijah organizacije ISIS/Daiš (razprava)
 19.Razmere na Maldivih (razprava)
 20.Poročilo o napredku Albanije za leto 2014 (razprava)
 21.Poročilo o napredku Bosne in Hercegovine za leto 2014 (razprava)
 22.Začasna prekinitev izjemnih trgovinskih ukrepov za Bosno in Hercegovino ***I (razprava)
 23.Zaveze držav članic EU uradni razvojni pomoči (URP) (razprava)
 24.Marakeška pogodba o izjemah na področju avtorskih pravic za slepe in slabovidne (razprava)
 25.Prerazporeditev sredstev
 26.Sklepi o določenih dokumentih
 27.Dnevni red naslednje seje
 28.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 9.05.

Predsednik je podal izjavo o prednostni razpravi istega dopoldneva, v kateri je zlasti Svet in Komisijo pozval, naj podpreta stališče Parlamenta o nedavnih tragičnih dogodkih v Sredozemlju in politiki EU na področju migracij in azila.

°
° ° °

Govorili so Jörg Leichtfried o morebitni uvedbi smrtne kazni na Madžarskem, Marie-Christine Vergiat o izvajanju smrtne kazni v Indoneziji in da bi zahtevala spremembo dnevnega reda v četrtek, tako da se nanj vključi to vprašanje, ter Renato Soru o tragični usodi migrantov brodolomcev v Sredozemlju.


2. Dobrodošlica

Predsednik je v imenu Parlamenta izrekel dobrodošlico delegaciji japonskega parlamenta, ki je sejo spremljala na častni galeriji.


3. Poročilo o izrednem zasedanju Evropskega sveta (23. april 2015) – nedavni tragični dogodki v Sredozemlju in politika EU na področju priseljevanja in azila (razprava)

Izjavi Evropskega sveta in Komisije: Poročilo o izrednem zasedanju Evropskega sveta (23. april 2015) – nedavni tragični dogodki v Sredozemlju in politika EU na področju priseljevanja in azila (2015/2660(RSP))

Donald Tusk (predsednik Evropskega sveta) in Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil István Ujhelyi, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Alessandra Mussolini, Syed Kamall v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Steven Woolfe, William (The Earl of) Dartmouth o govoru Sophie in 't Veld, Malin Björk v imenu skupine GUE/NGL, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, in Nigel Farage v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Philippe Lamberts, José Inácio Faria o poteku razprave (predsednik je pojasnil veljavna pravila), Matteo Salvini samostojni poslanec, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Eleonora Forenza, in Monika Hohlmeier.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govorili so Cornelia Ernst, ki je z dvigom modrega kartončka postavila vprašanje Moniki Hohlmeier, ki je nanj odgovorila, Tanja Fajon, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Mario Borghezio, Helga Stevens, Cecilia Wikström, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Kristina Winberg, Barbara Spinelli, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Kazimierz Michał Ujazdowski, Ska Keller, Tiziana Beghin, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Silvia Costa, Konstantinos Papadakis, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Fredrick Federley, Esteban González Pons, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Marina Albiol Guzmán, Birgit Sippel, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Emmanouil Glezos, Timothy Kirkhope, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Vicky Ford, Louis Michel, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gianluca Buonanno, Cornelia Ernst, Jean Lambert, Kristina Winberg, Lampros Fountoulis, Roberta Metsola, Victor Boştinaru, Jussi Halla-aho, Jean Arthuis, Marina Albiol Guzmán, Eva Joly in Laura Ferrara.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Govorili so Marine Le Pen, Giovanni La Via, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Filiz Hyusmenova, Kostas Chrysogonos, Josep-Maria Terricabras, Harald Vilimsky, Elmar Brok, Iratxe García Pérez, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Michał Marusik, Carlos Coelho, Jörg Leichtfried, Marcel de Graaff, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kashetu Kyenge, Davor Ivo Stier, Claude Moraes, Barbara Kudrycka, Elena Valenciano, Alessandra Mussolini, Sylvie Guillaume, Frank Engel, Alfred Sant, Michèle Alliot-Marie, Ana Gomes, Dubravka Šuica, Richard Howitt, Iliana Iotova, Miltiadis Kyrkos in Pier Antonio Panzeri.

Po postopku "catch the eye" so govorili David Casa, Marlene Mizzi, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ulrike Lunacek, Marijana Petir, Ignazio Corrao, Csaba Sógor in Michela Giuffrida.

Govorila sta Dimitris Avramopoulos (član Komisije) in Donald Tusk.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Ivo Belet, Daniel Buda, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa, Emil Radev, Ivana Maletić in Andrej Plenković v imenu skupine PPE o nedavnih tragedijah ladij z migranti v Sredozemlju 2015/2660(RSP) (B8-0367/2015)

- Laura Ferrara in Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD o poročilu o izrednem zasedanju Evropskega sveta (23. april 2015) o nedavnih tragičnih dogodkih v Sredozemlju in politiki EU na področju migracij in azila 2015/2660(RSP) (B8-0377/2015);

- Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero, Eva Joly, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Josep-Maria Terricabras in Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE o poročilu o izrednem zasedanju Evropskega sveta (23. april 2015) – nedavni tragični dogodki v Sredozemlju in politika EU na področju migracij in azila 2015/2660(RSP) (B8-0378/2015);

- Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Zdzisław Krasnodębski, Beatrix von Storch, Daniel Dalton in Marek Józef Gróbarczyk v imenu skupine ECR o nedavnih tragičnih dogodkih v Sredozemlju in politiki EU na področju migracij in azila 2015/2660(RSP) (B8-0379/2015);

- Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez in Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE o nedavnih tragičnih dogodkih v Sredozemlju in politiki EU na področju migracij in azila 2015/2660(RSP) (B8-0380/2015);

- Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva in Emmanouil Glezos v imenu skupine GUE/NGL o poročilu o izrednem zasedanju Evropskega sveta (23. april 2015) – Nedavni tragični dogodki v Sredozemlju in politika EU na področju migracij in azila 2015/2660(RSP) (B8-0381/2015).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.67 zapisnika z dne 29.4.2015.


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
podpredsednik

4. Dobrodošlica

Predsednik je v imenu Parlamenta izrekel dobrodošlico poslanki iranskega parlamenta Vian Dakil, ki jo je spremljala iranska delegacija jazidske skupnosti, žrtve ISIS-a, ki je sejo spremljala na častni galeriji.


5. Sestava Parlamenta

Pristojni finski organi so Evropski parlament obvestili, da je namesto Ollija Rehna za poslanca Evropskega parlamenta imenovan Hannu Takkula z začetkom veljavnosti dne 27. aprila 2015.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanca oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanec Hannu Takkula polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podal izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


6. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredbe Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za difenokonazol, fluopikolid, fluopiram, izopirazam in pendimetalin v ali na nekaterih proizvodih (D038038/02 - 2015/2667(RPS)) - rok: 23/6/2015
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II, III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za azoksistrobin, dimoksistrobin, fluroksipir, metoksifenozid, metrafenon, oksadiargil in tribenuron v ali na nekaterih proizvodih (D038141/02 – 2015/2657(RPS)) - rok: 17/6/2015
posredovano pristojni: ENVI

- Direktive Komisije o spremembi nekaterih prilog k Direktivi 2004/107/ES in Direktivi 2008/50/ES ter določitvi pravil glede referenčnih metod, potrjevanja podatkov in umestitve mest vzorčenja za ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka (D038203/04 - 2015/2671(RPS)) - rok: 25/7/2015
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede benzena (D039050/01 – 2015/2672(RPS)) - rok: 25/7/2015
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: ITRE, IMCO


7. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Popravek Delegirane uredbe Komisije z dne 18. decembra 2014 o dopolnitvi Direktive 2010/40/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opravljanjem storitev zagotavljanja prometnih informacij v realnem času po vsej EU (C(2014)9672) C(2015)02455 – 2015/2658(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 17. aprila 2015
Posredovano pristojnemu odboru: TRAN

- Priloga k Delegirani uredbi Komisije o spremembi metodologije za klasifikacijo proizvodov po dejavnosti iz Priloge A k Uredbi (EU) št. 549/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (C(2015)02590 – 2015/2666(DEA))
Rok za vložitev ugovora : 3 meseci od datuma prejetja dne 22. aprila 2015
Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1144/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah (C(2015)02593 – 2015/2668(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 23. aprila 2015
Posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 273/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah in Uredbe Sveta (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Unijo in tretjimi državami ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 1277/2005 (C(2015)02619 – 2015/2669(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 24. aprila 2015
Posredovano pristojnemu odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem kotlov na trdno gorivo in kompletov kotla na trdno gorivo, dodatnih grelnikov, naprav za uravnavanje temperature in sončnih naprav z energijskimi nalepkami (C(2015)02623 – 2015/2674(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 27. aprila 2015
Posredovano pristojnemu odboru: ITRE

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem lokalnih grelnikov prostorov z energijskimi nalepkami (C(2015)02638 – 2015/2670(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 24. aprila 2015
Posredovano pristojnemu odboru: ITRE

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 27. aprila 2015
Posredovano pristojnemu odboru: AGRI


8. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev INF1/2015 - Oddelek IV - Evropski ekonomsko-socialni odbor (N8-0027/2015 - C8-0081/2015 - 2015/2068(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev V/AB-02/T/15 - Evropsko Računsko Sodišče (N8-0028/2015 - C8-0082/2015 - 2015/2069(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev V/AB-01/C/15 - Računsko sodišče (N8-0029/2015 - C8-0084/2015 - 2015/2070(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev INF 1/2015 - Odbor regij (N8-0030/2015 - C8-0087/2015 - 2015/2075(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 14/2015 - Oddelek III - Komisija (N8-0031/2015 - C8-0096/2015 - 2015/2080(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

2) od poslancev Parlamenta predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Ivan Jakovčić. Predlog resolucije o industrijski dediščini (B8-0319/2015)

posredovano

pristojni :

CULT

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o naraščanju prekinitev nosečnosti zaradi spola nerojenega otroka v Indiji (B8-0325/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

- Nicola Caputo. Predlog resolucije o življenjski dobi in sistemih socialnega varstva (B8-0327/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Nicola Caputo. Predlog resolucije o besedilnem in podatkovnem rudarjenju ter avtorskih pravicah (B8-0329/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

JURI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o trajanju sodnih postopkov – Italija na tretjem najslabšem mestu v EU (B8-0330/2015)

posredovano

pristojni :

JURI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o zaščiti apeninskega rjavega medveda pred govejo tuberkulozo (B8-0332/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o izboljšanju Uredbe (EU) št. 604/2013 (B8-0333/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Mara Bizzotto in Matteo Salvini. Predlog resolucije o povišanju pravičnega nadomestila, ki se plačuje italijanskemu združenju avtorjev in založnikov, ter enotnem evropskem trgu (B8-0334/2015)

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

IMCO

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o visokofrekvenčnem trgovanju (B8-0336/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o e-trgovanju: predlogi, napotki in prednostne naloge za trajnostni razvoj (B8-0337/2015)

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

ECON

- Dominique Bilde, Marine Le Pen in Sophie Montel. Predlog resolucije o obveznem omamljanju živali pred usmrtitvijo in obvezni prisotnosti veterinarjev in pooblaščenih neodvisnih inšpektorjev zaradi nadzora delovnih operacij, povezanih z zakolom (B8-0338/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Dominique Bilde, Marine Le Pen in Sophie Montel. Predlog resolucije o podpori jeklarskemu sektorju v Evropski uniji (B8-0339/2015)

posredovano

pristojni :

ITRE

- Nicolas Bay, Mario Borghezio, Aymeric Chauprade in Jean-Luc Schaffhauser. Predlog resolucije o prekinitvi izvajanja pridružitvenega sporazuma med EU in Ukrajino (B8-0340/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

- Dominique Bilde, Marine Le Pen in Sophie Montel. Predlog resolucije o boju proti trgovini s slonovino (B8-0341/2015)

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o mednarodnih posvojitvah (B8-0345/2015)

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

LIBE

- Ivan Jakovčić. Predlog resolucije o vključevanju izobraževanja v prizadevanja za izgradnjo trajnostne energetske unije (B8-0350/2015)

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

CULT

- Ivan Jakovčić. Predlog resolucije o potrebi po dohodku za državljane (B8-0351/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL


9. Druga obletnica zrušitve poslopja Rana Plaza in stanje glede trajnostnega sporazuma (vloženi predlogi resolucij)

Izjava Komisije: Druga obletnica zrušitve poslopja Rana Plaza in stanje glede trajnostnega sporazuma (2015/2589(RSP))

Razprava je potekala 27. aprila 2015 (točka 17 zapisnika z dne 27.4.2015).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Charles Tannock in Sajjad Karim v imenu skupine ECR o drugi obletnici zrušitve poslopja Rana Plaza in napredku glede bangladeškega trajnostnega sporazuma (2015/2589(RSP)) (B8-0363/2015);

- Gabriele Zimmer, Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Rina Ronja Kari, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Marisa Matias, Stefan Eck, Fabio De Masi, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Helmut Scholz in Martina Michels v imenu skupine GUE/NGL o drugi obletnici zrušitve poslopja Rana Plaza in stanju glede trajnostnega sporazuma (2015/2589(RSP)) (B8-0364/2015);

- Jean Lambert, Ska Keller, Yannick Jadot, Ulrike Lunacek, Monika Vana, Karima Delli, Judith Sargentini in Davor Škrlec v imenu skupine Verts/ALE o drugi obletnici zrušitve poslopja Rana Plaza in napredku glede bangladeškega trajnostnega sporazuma (2015/2589(RSP)) (B8-0365/2015);

- Tiziana Beghin in David Borrelli v imenu skupine EFDD o obletnici požarov v tovarnah v Bangladešu in stanju glede bangladeškega trajnostnega sporazuma (2015/2589(RSP)) (B8-0366/2015);

- Victor Boştinaru, Jörg Leichtfried, David Martin, Bernd Lange, Linda McAvan, Richard Howitt, Viorica Dăncilă, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Martina Werner, Elena Valenciano, Afzal Khan, Alessia Maria Mosca, Maria Arena, Eric Andrieu, Pedro Silva Pereira, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Neena Gill, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrique Guerrero Salom, Enrico Gasbarra in Andi Cristea v imenu skupine S&D o drugi obletnici zrušitve poslopja Rana Plaza in napredku glede bangladeškega trajnostnega sporazuma (2015/2589(RSP)) (B8-0368/2015);

- Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Franck Proust, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Ivo Belet, Lara Comi, Thomas Mann, Dubravka Šuica, József Nagy, Claude Rolin, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Giovanni Toti, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić in Andrej Plenković v imenu skupine PPE o obletnici požarov v tovarni v Bangladešu in o napredku bangladeškega trajnostnega sporazuma (2015/2589(RSP)) (B8-0372/2015);

- Catherine Bearder, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Robert Rochefort, Hilde Vautmans in José Inácio Faria v imenu skupine ALDE o drugi obletnici zrušitve poslopja Rana Plaza in stanju glede trajnostnega sporazuma (2015/2589(RSP)) (B8-0376/2015).

Glasovanje: točka 10.66 zapisnika z dne 29.4.2015.


10. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


10.1. Predhodno financiranje za operativne programe, podprte v okviru pobude za zaposlovanje mladih ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu, glede povečanja zneska začetnega predhodnega financiranja, ki se izplača za operativne programe, podprte v okviru pobude za zaposlovanje mladih [COM(2015)0046 - C8-0036/2015- 2015/0026(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0134/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA-PROV(2015)0110)


10.2. Razveljavitev Uredbe Sveta (EGS) št. 3030/93 o skupnih pravilih za uvoz nekaterih tekstilnih izdelkov po poreklu iz tretjih držav ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3030/93 o skupnih pravilih za uvoz nekaterih tekstilnih izdelkov po poreklu iz tretjih držav [COM(2014)0707 - C8-0271/2014- 2014/0334(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Bernd Lange (A8-0026/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA-PROV(2015)0111)


10.3. Zaščitni ukrepi, določeni v sporazumu z Norveško ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščitnih ukrepih, določenih v Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kraljevino Norveško (kodificirano besedilo) [COM(2014)0304 - C8-0010/2014- 2014/0159(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Andrzej Duda (A8-0046/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA-PROV(2015)0112)


10.4. Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med Evropskima skupnostma in Albanijo ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih postopkih za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Albanijo na drugi strani (kodificirano besedilo) [COM(2014)0375 - C8-0034/2014- 2014/0191(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Andrzej Duda (A8-0047/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA-PROV(2015)0113)


10.5. Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum in Začasni sporazum o trgovini in trgovinskih zadevah z Bosno in Hercegovino ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih postopkih za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani in za uporabo Začasnega sporazuma o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko skupnostjo na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani (kodificirano besedilo) [COM(2014)0443 - C8-0087/2014- 2014/0206(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Andrzej Duda (A8-0017/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA-PROV(2015)0114)


10.6. Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum z Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih postopkih za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na drugi strani (kodificirano besedilo) [COM(2014)0394 - C8-0041/2014- 2014/0199(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Andrzej Duda (A8-0132/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA-PROV(2015)0115)


10.7. Uporaba členov 107 in 108 PDEU za določene vrste horizontalne državne pomoči * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Sveta o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za določene vrste horizontalne državne pomoči (kodificirano besedilo) [COM(2014)0377 - C8-0139/2014- 2014/0192(NLE)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Andrzej Duda (A8-0029/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA-PROV(2015)0116)


10.8. Pravila za uporabo člena 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Sveta o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 108 pogodbe o delovanju Evropske unije (kodificirano besedilo) [COM(2014)0534 - C8-0212/2014- 2014/0246(NLE)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Andrzej Duda (A8-0047/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA-PROV(2015)0117)


10.9. Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Evropska komisija in izvajalske agencije (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije [COM(2014)0510 - C8-0140/2014- 2014/2075(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Ingeborg Gräßle (A8-0101/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0118)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0118)

Razrešnice so bile podeljene in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo V, člen 5(1) Poslovnika).


10.10. Posebna poročila Računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2013 (glasovanje)

Poročilo o posebnih poročilih Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2013 [COM(2013)0570 - C8-0224/2014- 2014/2140(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Ingeborg Gräßle (A8-0067/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0119)


10.11. Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - 8., 9. in 10. ERS (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna osmega, devetega in desetega Evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2013 [COM(2014)0487 - C8-0146/2014- 2014/2077(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Martina Dlabajová (A8-0102/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0120)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0120)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo V, člen 5(1) Poslovnika).


10.12. Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Evropski parlament (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, oddelek I – Evropski parlament [COM(2014)0510 - C8-0147/2014- 2014/2078(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Gilles Pargneaux (A8-0082/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0121)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0121)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo V, člen 5(1) Poslovnika).

Govorila sta

Benedek Jávor in Gerben-Jan Gerbrandy, ki sta zahtevala glasovanje o odstavkih 43 in 44, čeprav je bil predlog spremembe 21/rev sprejet (predsednik, ki je že pred glasovanjem o predlogu spremembe 21/rev opozoril, da bosta zaradi njegovega sprejetja postala odstavka 43 in 44 brezpredmetna, zahtevi ni ugodil).


10.13. Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Evropski svet in Svet (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, oddelek II – Evropski svet in Svet [COM(2014)0510 - C8-0148/2014- 2014/2079(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0116/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0122)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0122)

Podelitev razrešnice je odložena, s tem pa je bil odložen tudi zaključek poslovnih knjig (glej Prilogo V, člen 5(1) Poslovnika).

Govoril je

Ryszard Czarnecki (poročevalec) pred glasovanjem.


10.14. Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Evropska služba za zunanje delovanje (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, oddelek X – Evropska služba za zunanje delovanje [COM(2014)0510 - C8-0155/2014- 2014/2086(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0109/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0123)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0123)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo, člen 5(1) Poslovnika) .


10.15. Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Sodišče Evropske unije (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, oddelek IV – Sodišče Evropske unije [COM(2014)0510 - C8-0149/2014- 2014/2080(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0111/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0124)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0124)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo, člen 5(1) Poslovnika) .


10.16. Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Računsko sodišče (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, oddelek V – Računsko sodišče [COM(2014)0510 - C8-0150/2014- 2014/2081(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0113/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0125)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0125)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo, člen 5(1) Poslovnika) .


10.17. Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Evropski ekonomsko-socialni odbor (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor [COM(2014)0510 - C8-0151/2014- 2014/2082(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0114/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0126)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0126)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo, člen 5(1) Poslovnika) .


10.18. Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Odbor regij (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, oddelek VII – Odbor regij [COM(2014)0510 - C8-0152/2014- 2014/2083(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0105/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0127)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0127)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo, člen 5(1) Poslovnika) .


10.19. Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Evropski varuh človekovih pravic (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic [COM(2014)0510 - C8-0153/2014- 2014/2084(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0115/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0128)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0128)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo, člen 5(1) Poslovnika) .


10.20. Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Evropski nadzornik za varstvo podatkov (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov [COM(2014)0510 - C8-0154/2014- 2014/2085(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0118/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0129)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0129)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo, člen 5(1) Poslovnika) .


10.21. Razrešnica za leto 2013: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij EU (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna agencij Evropske unije za proračunsko leto 2013: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor [COM(2013)0570 - C8-0225/2014- 2014/2139(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0070/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 21)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0130)

Govorili so

Richard Corbett, ki je zahteval, da se o ostalih poročilih o razrešnici glasuje po sklopih po analogiji s členom 174(7) Poslovnika, ter, o tej zahtevi, Marco Valli, Anders Primdahl Vistisen in Marc Tarabella (predsednik tej zahtevi ni ugodil).


10.22. Razrešnica za leto 2013: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2013 [COM(2014)0510 - C8-0199/2014- 2014/2123(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0117/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 22)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0131)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0131)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo, člen 5(1) Poslovnika) .


10.23. Razrešnica za leto 2013: Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2013 [COM(2014)0510 - C8-0200/2014- 2014/2124(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0081/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 23)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0132)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0132)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo, člen 5(1) Poslovnika) .


10.24. Razrešnica za leto 2013: Prevajalski center za organe Evropske unije (CDT) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2013 [COM(2014)0510 - C8-0177/2014- 2014/2101(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0084/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 24)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0133)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0133)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo, člen 5(1) Poslovnika) .


10.25. Razrešnica za leto 2013: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2013 [COM(2014)0510 - C8-0156/2014- 2014/2087(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0079/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 25)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0134)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0134)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo, člen 5(1) Poslovnika) .


10.26. Razrešnica za leto 2013: Evropska policijska akademija (CEPOL) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske policijske akademije za proračunsko leto 2013 [COM(2014)0510 - C8-0188/2014- 2014/2112(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0086/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 26)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0135)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0135)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo, člen 5(1) Poslovnika) .


10.27. Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2013 [COM(2014)0510 - C8-0182/2014- 2014/2106(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0074/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 27)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0136)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0136)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo, člen 5(1) Poslovnika) .


10.28. Razrešnica za leto 2013: Evropski azilni podporni urad (EASO) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2013 [COM(2014)0510 - C8-0202/2014- 2014/2126(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0085/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 28)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0137)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0137)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo, člen 5(1) Poslovnika) .


10.29. Razrešnica za leto 2013: Evropski bančni organ (EBA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2013 [COM(2014)0510 - C8-0196/2014- 2014/2120(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0072/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 29)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0138)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0138)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo, člen 5(1) Poslovnika) .


10.30. Razrešnica za leto 2013: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2013 [COM(2014)0510 - C8-0185/2014- 2014/2109(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0069/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 30)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0139)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0139)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo, člen 5(1) Poslovnika) .


10.31. Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za kemikalije (ECHA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2013 [COM(2014)0510 - C8-0192/2014- 2014/2116(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0073/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 31)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0140)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0140)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo, člen 5(1) Poslovnika) .


10.32. Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za okolje (EEA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2013 [COM(2014)0510 - C8-0175/2014- 2014/2099(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0083/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 32)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0141)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0141)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo, člen 5(1) Poslovnika) .


10.33. Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2013 [COM(2014)0510 - C8-0191/2014- 2014/2115(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0100/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 33)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0142)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0142)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo, člen 5(1) Poslovnika) .


10.34. Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2013 [COM(2014)0510 - C8-0184/2014- 2014/2108(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0097/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 34)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0143)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0143)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo, člen 5(1) Poslovnika) .


10.35. Razrešnica za leto 2013: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2013 [COM(2014)0510 - C8-0195/2014- 2014/2119(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0098/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 35)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0144)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0144)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo, člen 5(1) Poslovnika) .


10.36. Razrešnica za leto 2013: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2013 [COM(2014)0510 - C8-0197/2014- 2014/2121(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0096/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 36)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0145)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0145)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo, člen 5(1) Poslovnika) .


10.37. Razrešnica za leto 2013: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2013 [COM(2014)0510 - C8-0201/2014- 2014/2125(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0077/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 37)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0146)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0146)

Podelitev razrešnice je bila odložena, s tem pa je bil odložen tudi zaključek poslovnih knjih (glej Prilogo V, člen 5(1) Poslovnika).


10.38. Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za zdravila (EMA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2013 [COM(2014)0510 - C8-0178/2014- 2014/2102(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0075/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 38)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0147)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0147)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo, člen 5(1) Poslovnika) .


10.39. Razrešnica za leto 2013: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2013 [COM(2014)0510 - C8-0159/2014- 2014/2090(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0068/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 39)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0148)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0148)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo, člen 5(1) Poslovnika) .


10.40. Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2013 [COM(2014)0510 - C8-0181/2014- 2014/2105(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0088/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 40)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0149)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0149)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo, člen 5(1) Poslovnika) .


10.41. Razrešnica za leto 2013: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2013 [COM(2014)0510 - C8-0186/2014- 2014/2110(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0089/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 41)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0150)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0150)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo, člen 5(1) Poslovnika) .


10.42. Razrešnica za leto 2013: Evropska železniška agencija (ERA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2013 [COM(2014)0510 - C8-0187/2014- 2014/2111(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0078/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 42)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0151P8_TA-PROV(2015)0151)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0151)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo, člen 5(1) Poslovnika) .


10.43. Razrešnica za leto 2013: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2013 [COM(2014)0510 - C8-0198/2014- 2014/2122(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0087/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 43)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0152)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0152)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo, člen 5(1) Poslovnika) .


10.44. Razrešnica za leto 2013: Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2013 [COM(2014)0510 - C8-0180/2014- 2014/2104(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0090/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 44)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0153)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0153)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo, člen 5(1) Poslovnika) .


10.45. Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (EU-LISA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice za proračunsko leto 2013 [COM(2014)0510 - C8-0204/2014- 2014/2128(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0099/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 45)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0154)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0154)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo, člen 5(1) Poslovnika) .


10.46. Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2013 [COM(2014)0510 - C8-0176/2014- 2014/2100(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0076/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 46)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0155)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0155)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo, člen 5(1) Poslovnika) .


10.47. Razrešnica za leto 2013: Agencija za oskrbo Euratom (EURATOM) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2013 [COM(2014)0510 - C8-0193/2014- 2014/2117(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0119/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 47)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0156)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0156)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo, člen 5(1) Poslovnika) .


10.48. Razrešnica za leto 2013: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (EUROFOUND) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2013 [COM(2014)0510 - C8-0157/2014- 2014/2088(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0092/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 48)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0157)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0157)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo, člen 5(1) Poslovnika) .


10.49. Razrešnica za leto 2013: Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (EUROJUST) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2013 [COM(2014)0510 - C8-0179/2014- 2014/2103(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0091/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 49)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0158)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0158)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo, člen 5(1) Poslovnika) .


10.50. Razrešnica za leto 2013: Evropski policijski urad (EUROPOL) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2013 [COM(2014)0510 - C8-0194/2014- 2014/2118(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0080/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 50)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0159)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0159)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo, člen 5(1) Poslovnika) .


10.51. Razrešnica za leto 2013: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2013 [COM(2014)0510 - C8-0158/2014- 2014/2089(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0093/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 51)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0160)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0160)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo, člen 5(1) Poslovnika) .


10.52. Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (FRONTEX) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije za proračunsko leto 2013 [COM(2014)0510 - C8-0189/2014- 2014/2113(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0094/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 52)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0161)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0161)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo, člen 5(1) Poslovnika) .


10.53. Razrešnica za leto 2013: Agencija za evropski GNSS (GNSS) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2013 [COM(2014)0510 - C8-0190/2014- 2014/2114(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0095/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 53)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0162)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0162)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo, člen 5(1) Poslovnika) .


10.54. Razrešnica za leto 2013: Skupno podjetje ARTEMIS (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Artemis za proračunsko leto 2013 [COM(2014)0510 - C8-0208/2014- 2014/2132(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0103/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 54)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0163)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0163)

Podelitev razrešnice je bila odložena, s tem pa je bil odložen tudi zaključek poslovnih knjig (glej Prilogo V, člen 5(1) Poslovnika).


10.55. Razrešnica za leto 2013: Skupno podjetje Čisto nebo (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Čisto nebo za proračunsko leto 2013 [COM(2014)0510 - C8-0207/2014- 2014/2131(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 55)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0164)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0164)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo, člen 5(1) Poslovnika) .


10.56. Razrešnica za leto 2013: Skupno podjetje ENIAC (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ENIAC za proračunsko leto 2013 [COM(2014)0510 - C8-0211/2014- 2014/2135(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0104/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 56)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0165)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0165)

Podelitev razrešnice je bila odložena, s tem pa je bil odložen tudi zaključek poslovnih knjig (glej Prilogo V, člen 5(1) Poslovnika).


10.57. Razrešnica za leto 2013: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik za proračunsko leto 2013 [COM(2014)0510 - C8-0210/2014- 2014/2134(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0112/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 57)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0166)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0166)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo, člen 5(1) Poslovnika) .


10.58. Razrešnica za leto 2013: Skupno podjetje za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila za proračunsko leto 2013 [COM(2014)0510 - C8-0209/2014- 2014/2133(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0106/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 58)

PREDLOGI SKLEPOV

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0167)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo, člen 5(1) Poslovnika) .


10.59. Razrešnica za leto 2013: Skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2013 [COM(2014)0510 - C8-0205/2014- 2014/2129(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Anders Primdahl Vistisen (A8-0108/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 59)

PREDLOGI SKLEPOV

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0168)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo, člen 5(1) Poslovnika) .


10.60. Razrešnica za leto 2013: Skupno podjetje SESAR (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2013 [COM(2014)0510 - C8-0206/2014- 2014/2130(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Anders Primdahl Vistisen (A8-0110/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 60)

PREDLOGI SKLEPOV

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0169)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0169)

Razrešnica je bila podeljena in zaključek poslovnih knjig sprejet (glej Prilogo, člen 5(1) Poslovnika) .


10.61. Skladi denarnega trga ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skladih denarnega trga [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Neena Gill (A8-0041/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 61)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA-PROV(2015)0170)

Neena Gill, poročevalka, je predlagala preložitev glasovanja o tem osnutku zakonodajne resolucije v skladu s členom 61(2) Poslovnika.

Parlament je odobril predlog. Zadeva je posredovana pristojnemu odboru v ponovno obravnavo.


10.62. Uvoz tekstilnih izdelkov iz nekaterih tretjih držav, ki jih ne urejajo posebna uvozna pravila Unije ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za uvoz tekstilnih izdelkov iz nekaterih tretjih držav, ki jih ne urejajo dvostranski sporazumi, protokoli ali drugi dogovori ali druga posebna uvozna pravila Unije (prenovitev) [COM(2014)0345 - C8-0023/2014- 2014/0177(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Jarosław Wałęsa (A8-0016/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 62)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA-PROV(2015)0171)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0171)


10.63. Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2016 - oddelek I - Parlament (glasovanje)

Poročilo o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2016 [2015/2012(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Gérard Deprez (A8-0144/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 63)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0172)


10.64. Evropsko javno tožilstvo (glasovanje)

Vmesno poročilo o predlogu uredbe Sveta o ustanovitvi Evropskega javnega tožilstva [COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Monica Macovei (A8-0055/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 64)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0173)


10.65. Strategija o alkoholu (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0357/2015 (2015/2543(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 65)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0174)


10.66. Druga obletnica zrušitve poslopja Rana Plaza in stanje glede trajnostnega sporazuma (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015 in B8-0376/2015 (2015/2589(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 66)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-363/2015

(ki nadomešča B8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015 in B8-0376/2015):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Franck Proust, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Ivo Belet, Lara Comi, Thomas Mann, Dubravka Šuica, József Nagy, Claude Rolin, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Giovanni Toti, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Jiří Pospíšil in Tomáš Zdechovský v imenu skupine PPE;

Victor Boştinaru, Jörg Leichtfried, David Martin, Bernd Lange, Linda McAvan, Richard Howitt, Viorica Dăncilă, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Martina Werner, Elena Valenciano, Afzal Khan, Alessia Maria Mosca, Maria Arena, Eric Andrieu, Pedro Silva Pereira, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Neena Gill, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrique Guerrero Salom, Enrico Gasbarra, Tonino Picula in Nicola Caputo v imenu skupine S&D;

Sajjad Karim in Charles Tannock v imenu skupine ECR;

Catherine Bearder, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Robert Rochefort, Hilde Vautmans in José Inácio Faria v imenu skupine ALDE;

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Stefan Eck, Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa in Luke Ming Flanagan v imenu skupine GUE/NGL;

Jean Lambert in Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE;

Tiziana Beghin, David Borrelli in Marco Valli v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0175)


10.67. Poročilo o izrednem zasedanju Evropskega sveta (23. april 2015) – nedavni tragični dogodki v Sredozemlju in politika EU na področju priseljevanja in azila (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0367/2015, B8-0377/2015, B8-0378/2015, B8-0379/2015, B8-0380/2015, B8-0381/2015 in B8-0384/2015 (2015/2660(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 67)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0367/2015

(ki nadomešča B8-0367/2015, B8-0378/2015, B8-0380/2015 in B8-0384/2015):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa in Ivo Belet v imenu skupine PPE;

Gianni Pittella, Tanja Fajon, Jörg Leichtfried, Birgit Sippel, Enrique Guerrero Salom, Claude Moraes, Kashetu Kyenge in Soledad Cabezón Ruiz v imenu skupine S&D;

Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez in Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE;

Ska Keller, Judith Sargentini in Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE.

Sprejeto (P8_TA-PROV(2015)0176)

(Predlogi resolucij B8-0377/2015, B8-0379/2015 in B8-0381/2015 so brezpredmetni.)

Govorili sta

Tanja Fajon, da bi predložila ustni predlog s premembe k predlogu spremembe 11, ki zaradi nasprotovanja več kot 40 poslancev ni bil upoštevan, in Mercedes Bresso.


11. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Ingeborg Gräßle - A8-0101/2015
Paloma López Bermejo in Peter Jahr

Poročilo: Elisabeth Morin-Chartier - A8-0134/2015
Igor Šoltes, Momchil Nekov, Marian Harkin, Anna Záborská, Ivana Maletić, Stanislav Polčák in Maria Spyraki

Poročilo: Gilles Pargneaux - A8-0082/2015
Michaela Šojdrová in Tomáš Zdechovský

Poročilo: Ryszard Czarnecki - A8-0116/2015
Tomáš Zdechovský

Poročilo: Ryszard Czarnecki - A8-0115/2015
Tomáš Zdechovský

Poročilo: Ryszard Czarnecki - A8-0085/2015
Angelika Mlinar

Poročilo: Ryszard Czarnecki - A8-0097/2015
Tomáš Zdechovský

Poročilo: Neena Gill - A8-0041/2015
Marian Harkin

Poročilo: Gérard Deprez - A8-0144/2015
Igor Šoltes

Poročilo: Monica Macovei - A8-0055/2015
Jiří Pospíšil, Zoltán Balczó, Martina Anderson, Jan Zahradil, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor in Angel Dzhambazki.


12. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

°
° ° °

Bruno Gollnisch je sporočil, da je moral ob 13.30 zapustiti sejno dvorano, da bi sprejel japonsko parlamentarno delegacijo.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 14.35, se je nadaljevala ob 15.05.)

PREDSEDSTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredsednik

13. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


14. Spremembe dnevnega reda

Po posvetovanju s političnimi skupinami je predsednik predlagal, da se na jutrišnji dnevni red uvrsti izjava Komisije o smrtni kazni v Indoneziji brez predstavitve predloga resolucije.

Parlament je spremembo potrdil in tako se bo čas glasovanja zače ob 16.30.

S tem je dnevni red spremenjen.


15. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupine ALDE prejel naslednje zahteve za imenovanje:

odbor INTA: Hannu Takkula

Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike: Hannu Takkula

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


16. Razmere v Burundiju (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Burundiju (2015/2678(RSP))

Neven Mimica (član Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Joachim Zeller v imenu skupine PPE, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, Anna Elżbieta Fotyga v imenu skupine ECR, Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, in Maria Heubuch v imenu skupine Verts/ALE, Kashetu Kyenge, Linda McAvan in Elena Valenciano.

Po postopku "catch the eye" so govorili Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić in Fabio Massimo Castaldo.

Govoril je Neven Mimica.

Razprava se je zaključila.


17. Preganjanje kristjanov po svetu, zlasti v zvezi s pobojem študentov v Keniji, ki ga je izvedla teroristična skupina Al Šabab (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Preganjanje kristjanov po svetu, zlasti v zvezi s pobojem študentov v Keniji, ki ga je izvedla teroristična skupina Al Šabab (2015/2661(RSP))

Neven Mimica (član Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Teresa Jiménez-Becerril Barrio v imenu skupine PPE, Elena Valenciano v imenu skupine S&D, Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR, Enrique Calvet Chambon v imenu skupine ALDE, Lidia Senra Rodríguez v imenu skupine GUE/NGL, Maria Heubuch v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Mara Bizzotto samostojna poslanka, György Hölvényi, Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Pavel Telička, Inês Cristina Zuber, Jonathan Arnott, Jean-Luc Schaffhauser, Arnaud Danjean, Ana Gomes, Urmas Paet, Miloslav Ransdorf, Ignazio Corrao, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Georgios Epitideios, Elisabetta Gardini, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ignazio Corrao, Neena Gill, Franz Obermayr in Davor Ivo Stier.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Govorili so Marlene Mizzi, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Momchil Nekov, Michèle Alliot-Marie, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Victor Negrescu, Gilles Pargneaux, Tunne Kelam, Michela Giuffrida, László Tőkés, Josef Weidenholzer, Lars Adaktusson in Jaromír Štětina.

Po postopku "catch the eye" so govorili Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică in Afzal Khan.

Govoril je Neven Mimica.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.2 zapisnika z dne 30.4.2015.


18. Uničene kulturne znamenitosti po akcijah organizacije ISIS/Daiš (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000031/2015), ki ga je postavila Silvia Costa v imenu odbora CULT Svetu : Uničene kulturne znamenitosti po akcijah organizacije ISIS/Daiš (2015/2649(RSP)) (B8-0115/2015)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000032/2015), ki ga je postavila Silvia Costa v imenu odbora CULT Komisiji: Uničene kulturne znamenitosti po akcijah organizacije ISIS/Daiš (2015/2649(RSP)) (B8-0116/2015)

Silvia Costa ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bogdan Andrzej Zdrojewski, je predstavila vprašanji.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (predsedujoča Svetu) je odgovorila na vprašanje B8-0115/2015.

Neven Mimica (član Komisije) je odgovoril na vprašanje B8-0116/2015.

Govorili so Esteban González Pons v imenu skupine PPE, Krystyna Łybacka v imenu skupine S&D, David Campbell Bannerman v imenu skupine ECR, Fernando Maura Barandiarán v imenu skupine ALDE, Curzio Maltese v imenu skupine GUE/NGL, Helga Trüpel v imenu skupine Verts/ALE, Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD, Marie-Christine Arnautu samostojna poslanka, Sabine Verheyen, Marlene Mizzi, Angel Dzhambazki, Marietje Schaake, Sofia Sakorafa, Ernest Maragall, Hans Jansen, Santiago Fisas Ayxelà, Luigi Morgano, Branislav Škripek, Pavel Telička, Georgios Epitideios, Milan Zver, Julie Ward, Aymeric Chauprade, Bogdan Brunon Wenta, Liliana Rodrigues, Afzal Khan in Ana Gomes.

Po postopku "catch the eye" so govorili Alessandra Mussolini, Nicola Caputo, Notis Marias in Ilhan Kyuchyuk.

PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica

Po postopku "catch the eye" so govorili Kostas Chrysogonos, Fabio Massimo Castaldo, Marijana Petir, Michela Giuffrida in Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Govorila sta Neven Mimica in Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 128(5) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.3 zapisnika z dne 30.4.2015.


19. Razmere na Maldivih (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere na Maldivih (2015/2662(RSP))

Neven Mimica (član Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Davor Ivo Stier v imenu skupine PPE, Richard Howitt v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Javier Couso Permuy v imenu skupine GUE/NGL, Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE, Cristian Dan Preda, Alessia Maria Mosca in Doru-Claudian Frunzulică.

Po postopku "catch the eye" so govorili Eduard Kukan, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo in Stanislav Polčák.

Govoril je Neven Mimica.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.4 zapisnika z dne 30.4.2015.


20. Poročilo o napredku Albanije za leto 2014 (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Poročilo o napredku Albanije za leto 2014 (2015/2951(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (predsedujoča Svetu) in Neven Mimica (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Knut Fleckenstein v imenu skupine S&D, Eduard Kukan v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivan Jakovčić, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Ilhan Kyuchyuk v imenu skupine ALDE, Martina Anderson v imenu skupine GUE/NGL, Tamás Meszerics v imenu skupine Verts/ALE, Diane James v imenu skupine EFDD, Eleftherios Synadinos samostojni poslanec, David McAllister, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivo Vajgl, Angel Dzhambazki, Fabio Massimo Castaldo, Nicolas Bay, László Tőkés, Elly Schlein, Notis Marias, Sotirios Zarianopoulos, Francisco José Millán Mon, Eugen Freund, Marek Jurek in Monica Macovei.

PREDSEDSTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsednica

Govorili so Eva Kaili, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle in Eleni Theocharous, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Knut Fleckenstein.

Po postopku "catch the eye" so govorili Andrej Plenković, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák, Kostas Chrysogonos, Tibor Szanyi in Igor Šoltes.

Govorila sta Neven Mimica in Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom123(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Knut Fleckenstein, v imenu odbora AFET, o poročilu o napredku Albanije za leto 2014 2014/2951(RSP) (B8-0358/2015).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.52 zapisnika z dne 30.4.2015.


21. Poročilo o napredku Bosne in Hercegovine za leto 2014 (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Poročilo o napredku Bosne in Hercegovine za leto 2014 (2014/2952(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (predsedujoča Svetu) in Neven Mimica (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Afzal Khan v imenu skupine S&D, Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR, Jozo Radoš v imenu skupine ALDE, Javier Couso Permuy v imenu skupine GUE/NGL, Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Dominique Bilde samostojna poslanka, Elmar Brok, Tonino Picula, Charles Tannock, Aymeric Chauprade, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Tanja Fajon, Bas Belder, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Fabio Massimo Castaldo, Mario Borghezio, Eduard Kukan, Zigmantas Balčytis, Amjad Bashir, Tunne Kelam, Alessia Maria Mosca, Ruža Tomašić, Dubravka Šuica in Andi Cristea.

Po postopku "catch the eye" so govorili Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias in Marijana Petir.

Govorila sta Neven Mimica in Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom123(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Cristian Dan Preda, v imenu odbora AFET, o poročilu o napredku Bosne in Hercegovine za leto (2014/2952(RSP)) (B8-0359/2015).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.6 zapisnika z dne 30.4.2015.


22. Začasna prekinitev izjemnih trgovinskih ukrepov za Bosno in Hercegovino ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1215/2009 o uvedbi izjemnih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske unije, ter začasni prekinitvi njene uporabe za Bosno in Hercegovino [COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

Goffredo Maria Bettini je predstavil poročilo.

Govoril je Cristian Dan Preda (pripravljavec mnenja odbora AFET).

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Govoril je Neven Mimica (član Komisije).

Govorili so Davor Ivo Stier v imenu skupine PPE, Costas Mavrides v imenu skupine S&D, Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Jozo Radoš v imenu skupine ALDE, Klaus Buchner v imenu skupine Verts/ALE, in Tonino Picula.

Po postopku "catch the eye" so govorili Franc Bogovič, Notis Marias in Ivan Jakovčić.

Govorila sta Neven Mimica in Goffredo Maria Bettini.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.1 zapisnika z dne 30.4.2015.


23. Zaveze držav članic EU uradni razvojni pomoči (URP) (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000035/2015), ki ga je postavila Linda McAvan, v imenu odbora DEVE, Svetu: Zaveze držav članic EU za uradno razvojno pomoč (ODA) (2015/2611(RSP)) (B8-0113/2015)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000036/2015), ki ga je postavila Linda McAvan, v imenu odbora DEVE, Komisiji: Zaveza držav članic EU za uradno razvojno pomoč (ODA) (2015/2611(RSP)) (B8-0114/2015)

Linda McAvan je predstavila vprašanja.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (predsedujoča Svetu) je odgovorila na vprašanje B8-0113/2015.

Neven Mimica (član Komisije) je odgovoril na vprašanje B8-0114/2015.

Govorili so Davor Ivo Stier v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivan Jakovčić, Pedro Silva Pereira v imenu skupine S&D, Richard Sulík v imenu skupine ECR, Lola Sánchez Caldentey v imenu skupine GUE/NGL, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD, Cristian Dan Preda, Enrique Guerrero Salom, Marina Albiol Guzmán, Diane James, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Heidi Hautala, Bogdan Brunon Wenta, Elly Schlein, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Richard Sulík, Joachim Zeller in Arne Lietz.

Po postopku "catch the eye" so govorili Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Catherine Stihler, Richard Sulík, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Catherine Stihler, in Victor Negrescu.

Govorila sta Neven Mimica in Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Razprava se je zaključila.

         (Seja je bila za trenutek prekinjena.)


24. Marakeška pogodba o izjemah na področju avtorskih pravic za slepe in slabovidne (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000021/2015), ki ga je postavil Pavel Svoboda, v imenu odbora JURI, Svetu: Marakeška pogodba o izjemah pri avtorskih pravicah za slepe in slabovidne (2015/2586(RSP)) (B8-0110/2015)

Pavel Svoboda je predstavil vprašanje.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (predsedujoča Svetu) in Neven Mimica (član Komisije) sta odgovorila na vprašanje.

Govorili so Rosa Estaràs Ferragut v imenu skupine PPE, Enrico Gasbarra v imenu skupine S&D, Ángela Vallina v imenu skupine GUE/NGL, Max Andersson v imenu skupine Verts/ALE, Laura Ferrara v imenu skupine EFDD, Ádám Kósa, Catherine Stihler, Isabella Adinolfi, Pál Csáky in Josef Weidenholzer.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Notis Marias in Julia Reda.

Govorila sta Neven Mimica in Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Razprava se je zaključila.


25. Prerazporeditev sredstev

V skladu s členom 203(5) finančne uredbe je Odbor za proračun odločil o podaljšanju roka za sprejetje sklepa o predlogu Komisije o najetju dveh stavb za selitev osebja, ki je trenutno v stavbi Jean Monnet v Luxembourgu, za dva tedna.

V skladu s členom 25 finančne uredbe je Odbor za proračun na seji 16. aprila 2015 odločil, da sprejme predlog, ki ga je predstavilo Računsko sodišče, o prerazporeditvi sredstev V/AB-01/C/15 in V/AB-02/T/15.

V skladu s členom 25 finančne uredbe je Odbor za proračun na seji 16. aprila 2015 odločil, da sprejme predlog, ki ga je predstavil Odbor regij, o prerazporeditvi sredstev INF 1/2015.


26. Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 52 Poslovnika)
Pridruženi odbori (člen 54 Poslovnika)

odbor IMCO (člen 54 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 12.3.2015)

- Nepoštene trgovinske prakse v verigi preskrbe s hrano (2015/2065(INI))
(mnenje: ENVI, JURI, AGRI) (člen 54 Poslovnika)


27. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 552.730/OJJE).


28. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.00.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Bendtsen, Crowley, Guteland, Händel, Morvai, Parker, Taylor, Westphal

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov