Index 
Protokoll
PDF 376kWORD 286k
Onsdagen den 29 april 2015 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Välkomsthälsning
 3.Rapport från Europeiska rådets extra möte (23 april 2015) – De senaste tragedierna i Medelhavet och EU:s migrations- och asylpolitik (debatt)
 4.Välkomsthälsning
 5.Parlamentets sammansättning
 6.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 7.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 8.Inkomna dokument
 9.Tvåårsdagen av Rana Plaza-byggnadens kollaps och läget avseende överenskommelsen om godtagbarhet (Sustainability Compact) (ingivna resolutionsförslag)
 10.Omröstning
  10.1.Förskott till operativa program som får stöd från sysselsättningsinitiativet för unga ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  10.2.Upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3030/93 om gemensamma regler för import av vissa textilprodukter från tredje land ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  10.3.Skyddsåtgärder som fastställs i avtalet med Norge ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  10.4.Stabiliserings- och associeringsavtal med Albanien ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  10.5.Stabiliserings- och associeringsavtalet och interimsavtalet om handel och handelsrelaterade frågor med Bosnien och Hercegovina ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  10.6.Stabiliserings- och associeringsavtal med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  10.7.Tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget på vissa slag av övergripande statligt stöd * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  10.8.Genomförandebestämmelser för artikel 108 i EUF-fördraget * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  10.9.Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska kommissionen och genomförandeorganen (omröstning)
  10.10.Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med beviljandet av ansvarsfrihet för kommissionen för 2013 (omröstning)
  10.11.Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - åttonde, nionde och tionde Europeiska utvecklingsfonden (EUF) (omröstning)
  10.12.Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europaparlamentet (omröstning)
  10.13.Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska rådet och rådet (omröstning)
  10.14.Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska utrikestjänsten (omröstning)
  10.15.Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Domstolen (omröstning)
  10.16.Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Revisionsrätten (omröstning)
  10.17.Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (omröstning)
  10.18.Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Regionkommittén (omröstning)
  10.19.Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska ombudsmannen (omröstning)
  10.20.Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska datatillsynsmannen (omröstning)
  10.21.Ansvarsfrihet 2013: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll hos EU:s byråer (omröstning)
  10.22.Ansvarsfrihet 2013: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) (omröstning)
  10.23.Ansvarsfrihet 2013: Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) (omröstning)
  10.24.Ansvarsfrihet 2013: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CDT) (omröstning)
  10.25.Ansvarsfrihet 2013: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) (omröstning)
  10.26.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska polisakademin (Cepol) (omröstning)
  10.27.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) (omröstning)
  10.28.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) (omröstning)
  10.29.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska bankmyndigheten (Eba) (omröstning)
  10.30.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) (omröstning)
  10.31.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) (omröstning)
  10.32.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska miljöbyrån (EEA) (omröstning)
  10.33.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) (omröstning)
  10.34.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) (omröstning)
  10.35.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) (omröstning)
  10.36.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) (omröstning)
  10.37.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) (omröstning)
  10.38.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) (omröstning)
  10.39.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA) (omröstning)
  10.40.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA) (omröstning)
  10.41.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) (omröstning)
  10.42.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska järnvägsbyrån (ERA) (omröstning)
  10.43.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) (omröstning)
  10.44.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (EFT) (omröstning)
  10.45.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (EU-LISA) (omröstning)
  10.46.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA) (omröstning)
  10.47.Ansvarsfrihet 2013: Euratoms försörjningsbyrå (EURATOM) (omröstning)
  10.48.Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) (omröstning)
  10.49.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) (omröstning)
  10.50.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska polisbyrån (Europol) (omröstning)
  10.51.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) (omröstning)
  10.52.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) (omröstning)
  10.53.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska byrån för GNSS (GNSS) (omröstning)
  10.54.Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget Artemis (omröstning)
  10.55.Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget Clean Sky (omröstning)
  10.56.Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget Eniac (omröstning)
  10.57.Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (omröstning)
  10.58.Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget för initiativet innovativa läkemedel (omröstning)
  10.59.Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget Iter och utvecklingen av fusionsenergi (omröstning)
  10.60.Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget Sesar (omröstning)
  10.61.Penningmarknadsfonder ***I (omröstning)
  10.62.Import av textilprodukter från vissa tredjeländer som inte omfattas av särskilda unionsbestämmelser för import ***I (omröstning)
  10.63.Beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2016 - Avsnitt I - Parlamentet (omröstning)
  10.64.Europeiska åklagarmyndigheten (omröstning)
  10.65.Alkoholstrategi (omröstning)
  10.66.Tvåårsdagen av Rana Plaza-byggnadens kollaps och läget avseende överenskommelsen om godtagbarhet (Sustainability Compact) (omröstning)
  10.67.Rapport från Europeiska rådets extra möte (23 april 2015) – De senaste tragedierna i Medelhavet och EU:s migrations- och asylpolitik (omröstning)
 11.Röstförklaringar
 12.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 14.Ändring av föredragningslistan
 15.Utskottens och delegationernas sammansättning
 16.Situationen i Burundi (debatt)
 17.Förföljelse av kristna i hela världen i samband med morden på studerande i Kenya begångna av terrorgruppen al-Shabaab (debatt)
 18.IS/Daishs förstörelse av kulturplatser (debatt)
 19.Situationen i Maldiverna (debatt)
 20.2014 års lägesrapport om Albanien (debatt)
 21.2014 års lägesrapport om Bosnien och Hercegovina (debatt)
 22.Uppskjutande av särskilda handelsåtgärder med hänsyn till Bosnien och Hercegovina ***I (debatt)
 23.EU:s medlemsstaters åtaganden i fråga om offentligt utvecklingsbistånd (ODA) (debatt)
 24.Marrakechfördraget om inskränkningar i upphovsrätten till förmån för personer med synnedsättning (debatt)
 25.Anslagsöverföringar
 26.Beslut om vissa dokument
 27.Föredragningslista för nästa sammanträde
 28.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.05.

Talmannen gjorde ett uttalande om den prioriterade debatten denna förmidag, i vilket han särsilt uppmanade rådet och kommissionen att följa parlamentets ståndpunkt avseende tragedierna på Medelhavet nyligen och EU:s migrations- och asylpolitik.

°
° ° °

Talare: Jörg Leichtfried, om det eventuella införandet av dödsstraff i Ungern, Marie-Christine Vergiat, om tillämpningen av dödsstraffet i Indonesien och som begärde en ändring av torsdagens föredragningslista så att frågan skulle kunna behandlas, och Renato Soru om de skeppsbrutna migranternas tragiska öde på Medelhavet.


2. Välkomsthälsning

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar en delegation från Japans parlament, som hade tagit plats på åhörarläktaren.


3. Rapport från Europeiska rådets extra möte (23 april 2015) – De senaste tragedierna i Medelhavet och EU:s migrations- och asylpolitik (debatt)

Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen: Rapport från Europeiska rådets extra möte (23 april 2015) – De senaste tragedierna i Medelhavet och EU:s migrations- och asylpolitik (2015/2660(RSP))

Donald Tusk (Europeiska rådets ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från István Ujhelyi, Gianni Pittella för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Alessandra Mussolini, Syed Kamall för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Steven Woolfe, William (The Earl of) Dartmouth om inlägget från Sophia in 't Veld, Malin Björk för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, och Nigel Farage för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Philippe Lamberts, José Inácio Faria som ställde en ordningsfråga (talmannen upplyste om de tillämpliga bestämmelserna), Matteo Salvini, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Eleonora Forenza, och Monika Hohlmeier.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Cornelia Ernst ställde en fråga ("blått kort") Monika Hohlmeier som besvarade frågan, Tanja Fajon, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Mario Borghezio, Helga Stevens, Cecilia Wikström, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Kristina Winberg, Barbara Spinelli, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Kazimierz Michał Ujazdowski, Ska Keller, Tiziana Beghin, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Silvia Costa, Konstantinos Papadakis, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Fredrick Federley, Esteban González Pons, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marina Albiol Guzmán, Birgit Sippel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Emmanouil Glezos, Timothy Kirkhope, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Vicky Ford, Louis Michel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gianluca Buonanno, Cornelia Ernst, Jean Lambert, Kristina Winberg, Lampros Fountoulis, Roberta Metsola, Victor Boştinaru, Jussi Halla-aho, Jean Arthuis, Marina Albiol Guzmán, Eva Joly och Laura Ferrara.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Marine Le Pen, Giovanni La Via, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Filiz Hyusmenova, Kostas Chrysogonos, Josep-Maria Terricabras, Harald Vilimsky, Elmar Brok, Iratxe García Pérez, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Michał Marusik, Carlos Coelho, Jörg Leichtfried, Marcel de Graaff, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kashetu Kyenge, Davor Ivo Stier, Claude Moraes, Barbara Kudrycka, Elena Valenciano, Alessandra Mussolini, Sylvie Guillaume, Frank Engel, Alfred Sant, Michèle Alliot-Marie, Ana Gomes, Dubravka Šuica, Richard Howitt, Iliana Iotova, Miltiadis Kyrkos och Pier Antonio Panzeri.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: David Casa, Marlene Mizzi, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ulrike Lunacek, Marijana Petir, Ignazio Corrao, Csaba Sógor och Michela Giuffrida.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) och Donald Tusk.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

- Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Ivo Belet, Daniel Buda, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa, Emil Radev, Ivana Maletić och Andrej Plenković för PPE-gruppen, om de senaste tragedierna med flyktingfartyg på Medelhavet 2015/2660(RSP) (B8-0367/2015)

- Laura Ferrara och Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, om rapporten från Europeiska rådets extra möte (23 april 2015) om bland annat de senaste tragedierna i Medelhavet och EU:s migrations- och asylpolitik 2015/2660(RSP) (B8-0377/2015),

- Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero, Eva Joly, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Josep-Maria Terricabras och Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, om rapporten från Europeiska rådets extra möte (23 april 2015) – de senaste tragedierna i Medelhavet och EU:s migrations- och asylpolitik 2015/2660(RSP) (B8-0378/2015),

- Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Zdzisław Krasnodębski, Beatrix von Storch, Daniel Dalton och Marek Józef Gróbarczyk för ECR-gruppen, om de senaste tragedierna i Medelhavet och EU:s migrations- och asylpolitik 2015/2660(RSP) (B8-0379/2015),

- Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez och Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, om de senaste tragedierna i Medelhavet och EU:s migrations- och asylpolitik 2015/2660(RSP) (B8-0380/2015),

- Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva och Emmanouil Glezos för GUE/NGL-gruppen, om rapporten från Europeiska rådets extra möte (23 april 2015) – de senaste tragedierna i Medelhavet och EU:s migrations- och asylpolitik 2015/2660(RSP) (B8-0381/2015).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.67 i protokollet av den 29.4.2015.


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

4. Välkomsthälsning

På parlamentets vägnar hälsade talmannen parlamentsledamoten i Iraks parlament, Vian Dakheel, välkommen, som i sällskap med en irakisk delegation från den yazidiska folkgruppen, som blivit offer för IS, hade tagit plats på åhörarläktaren.


5. Parlamentets sammansättning

De behöriga finska myndigheterna hade meddelat att Hannu Takkula utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Olli Rehn från och med den 27 april 2015.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Hannu Takkula fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att han utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid han skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att han undertecknat en skriftlig förklaring om att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


6. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för difenokonazol, fluopikolid, fluopyram, isopyrazam och pendimetalin i eller på vissa produkter (D038038/02 – 2015/2667(RPS)) - tidsfrist: 23/6/2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för azoxistrobin, dimoxistrobin, fluroxipyr, metoxifenozid, metrafenon, oxadiargyl och tribenuron i eller på vissa produkter (D038141/02 – 2015/2657(RPS)) - tidsfrist: 17/6/2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens direktiv om ändring av flera bilagor till direktiven 2004/107/EG och 2008/50/EG om fastställande av regler för referensmetoder, datavalidering och placering av provtagningspunkter för utvärdering av luftkvaliteten (D038203/04 – 2015/2671(RPS)) - tidsfrist: 25/7/2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller bensen (D039050/01 – 2015/2672(RPS)) - tidsfrist: 25/7/2015)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE, IMCO


7. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Rättelse till kommissionens delegerade förordning av den 18 december 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU vad gäller tillhandahållande av EU-omfattande realtidstrafikinformationstjänster (C(2014) 9672) C(2015)02455 - 2015/2658(DEA)

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 17 april 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Bilagor till kommissionens delegerade förordning om ändring av den metod för indelning av produkter efter näringsgren som fastställs i bilaga A till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 C(2015)02590 - 2015/2666(DEA)

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 22 april 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1144/2014 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder som avser jordbruksprodukter som genomförs på den inre marknaden och i tredjeland C(2015)02593 - 2015/2668(DEA)

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 23 april 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer och rådets förordning (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan unionen och tredjeländer, samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 1277/2005 C(2015)02619 - 2015/2669(DEA)

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 24 april 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

- Kommissionens delegerade förordning (EU) som kompletterar Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av värmepannor för fast bränsle och paket med en värmepanna för fast bränsle, tillsatsvärmare, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning C(2015)02623 - 2015/2674(DEA)

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 27 april 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av rumsvärmare C(2015)02638 - 2015/2670(DEA)

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 24 april 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE- Kommissionens delegerade förordning (EU) om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling C(2015)02802 - 2015/2673(DEA)

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 27 april 2015

Hänvisat till ansvarigt utskott: hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI


8. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument

1) från rådet och kommissionen:

- Förslag till anslagsöverföring INF1/2015- Avsnitt IV – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (N8-0027/2015 - C8-0081/2015 - 2015/2068(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-02/T/15 - Europeiska Revisionsrätten (N8-0028/2015 - C8-0082/2015 - 2015/2069(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-01/C/15 - Europeiska revisionsrätten (N8-0029/2015 - C8-0084/2015 - 2015/2070(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 1/2015 - Regionkommittén (N8-0030/2015 - C8-0087/2015 - 2015/2075(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 14/2015- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0031/2015 - C8-0096/2015 - 2015/2080(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

2) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen):

- Ivan Jakovčić. Förslag till resolution om industriarv (B8-0319/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CULT

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om det ökande antalet könsselektiva aborter i Indien (B8-0325/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

- Nicola Caputo. Förslag till resolution om livslängd och välfärdssystem (B8-0327/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Nicola Caputo. Förslag till resolution om text- och datautvinning och upphovsrätt (B8-0329/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott:

JURI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om rättegångars längd – Italiens ställning som tredje sist i EU (B8-0330/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

JURI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om skydd av den apenninska brunbjörnen mot bovin tuberkulos (B8-0332/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

rådgivande utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om förbättring av förordning (EU) nr 604/2013 (B8-0333/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Mara Bizzotto och Matteo Salvini. Förslag till resolution om höjningen av den skäliga ersättningen för SIAE (den italienska författar- och förläggarföreningen) och om den europeiska inre marknaden (B8-0334/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

JURI

rådgivande utskott:

IMCO

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om högfrekvenshandel (B8-0336/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om e-handel: förslag, riktlinjer och prioriteringar för en hållbar utveckling (B8-0337/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

IMCO

rådgivande utskott:

ECON

- Dominique Bilde, Marine Le Pen och Sophie Montel. Förslag till resolution om skyldigheten att bedöva djur innan de avlivas och obligatorisk närvaro av godkända och oberoende veterinärer och inspektörer för att kontrollera slakten av djur (B8-0338/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Dominique Bilde, Marine Le Pen och Sophie Montel. Förslag till resolution om stöd till stålsektorn i Europeiska unionen (B8-0339/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

- Nicolas Bay, Mario Borghezio, Aymeric Chauprade och Jean-Luc Schaffhauser. Förslag till resolution om upphävande av associeringsavtalet mellan EU och Ukraina (B8-0340/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

- Dominique Bilde, Marine Le Pen och Sophie Montel. Förslag till resolutionom bekämpande av elfenbenshandel (B8-0341/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

rådgivande utskott:

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om internationella adoptioner (B8-0345/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

JURI

rådgivande utskott:

LIBE

- Ivan Jakovčić. Förslag till resolutionom utbildning som en del i insatserna för att skapa en hållbar energiunion (B8-0350/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

rådgivande utskott:

CULT

- Ivan Jakovčić. Förslag till resolution om behovet av medborgarlön (B8-0351/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL


9. Tvåårsdagen av Rana Plaza-byggnadens kollaps och läget avseende överenskommelsen om godtagbarhet (Sustainability Compact) (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av kommissionen: Tvåårsdagen av Rana Plaza-byggnadens kollaps och läget avseende överenskommelsen om godtagbarhet (Sustainability Compact) (2015/2589(RSP))

Debatten hölls den 27 april 2015 (punkt 17 i protokollet av den 27.4.2015).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

- Charles Tannock och Sajjad Karim för ECR-gruppen, om den andra årsdagen av Rana Plaza-byggnadens kollaps och läget för överenskommelsen om godtagbarhet i Bangladesh (Bangladesh Sustainability Compact) (2015/2589(RSP)) (B8-0363/2015),

- Gabriele Zimmer, Anne-Marie Mineur, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Rina Ronja Kari, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Marisa Matias, Stefan Eck, Fabio De Masi, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Helmut Scholz och Martina Michels för GUE/NGL-gruppen, om den andra årsdagen av Rana Plaza-byggnadens kollaps och läget för överenskommelsen om godtagbarhet (Sustainability Compact) (2015/2589(RSP)) (B8-0364/2015),

- Jean Lambert, Ska Keller, Yannick Jadot, Ulrike Lunacek, Monika Vana, Karima Delli, Judith Sargentini och Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen, om den andra årsdagen av Rana Plaza-byggnadens kollaps och läget för överenskommelsen om godtagbarhet i Bangladesh (Bangladesh Sustainability Compact) (2015/2589 (RSP)) (B8-0365/2015),

- Tiziana Beghin och David Borrelli för EFDD-gruppen, om årsdagen av fabriksbränderna i Bangladesh och läget för överenskommelsen om godtagbarhet i Bangladesh (Bangladesh Sustainability Compact) (2015/2589(RSP)) (B8-0366/2015),

- Victor Boştinaru, Jörg Leichtfried, David Martin, Bernd Lange, Linda McAvan, Richard Howitt, Viorica Dăncilă, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Martina Werner, Elena Valenciano, Afzal Khan, Alessia Maria Mosca, Maria Arena, Eric Andrieu, Pedro Silva Pereira, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Neena Gill, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrique Guerrero Salom, Enrico Gasbarra och Andi Cristea för S&D-gruppen, om den andra årsdagen av Rana Plaza-byggnadens kollaps och läget för överenskommelsen om godtagbarhet i Bangladesh (Bangladesh Sustainability Compact) (2015/2589(RSP)) (B8-0368/2015),

- Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Franck Proust, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Ivo Belet, Lara Comi, Thomas Mann, Dubravka Šuica, József Nagy, Claude Rolin, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Giovanni Toti, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić och Andrej Plenković för PPE-gruppen, om årsdagen av fabriksbränderna i Bangladesh och läget för överenskommelsen om godtagbarhet i Bangladesh (Bangladesh Sustainability Compact) (2015/2589(RSP)) (B8-0372/2015),

- Catherine Bearder, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Robert Rochefort, Hilde Vautmans och José Inácio Faria för ALDE-gruppen, om den andra årsdagen av Rana Plaza-byggnadens kollaps och läget för överenskommelsen om godtagbarhet (Sustainability Compact) (2015/2589(RSP)) (B8-0376/2015).

Omröstning: punkt 10.66 i protokollet av den 29.4.2015.


10. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


10.1. Förskott till operativa program som får stöd från sysselsättningsinitiativet för unga ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 om Europeiska socialfonden, vad gäller en ökning av det inledande förskottet till operativa program som får stöd från sysselsättningsinitiativet för unga [COM(2015)0046 - C8-0036/2015- 2015/0026(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0134/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA-PROV(2015)0110)


10.2. Upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3030/93 om gemensamma regler för import av vissa textilprodukter från tredje land ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3030/93 om gemensamma regler för import av vissa textilprodukter från tredje land [COM(2014)0707 - C8-0271/2014- 2014/0334(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Bernd Lange (A8-0026/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA-PROV(2015)0111)


10.3. Skyddsåtgärder som fastställs i avtalet med Norge ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om de skyddsåtgärder som fastställs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge (kodifiering) [COM(2014)0304 - C8-0010/2014- 2014/0159(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Andrzej Duda (A8-0046/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA-PROV(2015)0112)


10.4. Stabiliserings- och associeringsavtal med Albanien ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa förfaranden för tillämpning av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan (kodifiering) [COM(2014)0375 - C8-0034/2014- 2014/0191(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Andrzej Duda (A8-0047/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA-PROV(2015)0113)


10.5. Stabiliserings- och associeringsavtalet och interimsavtalet om handel och handelsrelaterade frågor med Bosnien och Hercegovina ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa förfaranden för tillämpning av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan, och av interimsavtalet mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan, om handel och handelsrelaterade frågor (kodifiering) [COM(2014)0443 - C8-0087/2014- 2014/0206(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Andrzej Duda (A8-0017/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA-PROV(2015)0114)


10.6. Stabiliserings- och associeringsavtal med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa förfaranden för tillämpning av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan (kodifiering) [COM(2014)0394 - C8-0041/2014- 2014/0199(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Andrzej Duda (A8-0132/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA-PROV(2015)0115)


10.7. Tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget på vissa slag av övergripande statligt stöd * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa slag av övergripande statligt stöd (kodifiering) [COM(2014)0377 - C8-0139/2014- 2014/0192(NLE)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Andrzej Duda (A8-0029/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA-PROV(2015)0116)


10.8. Genomförandebestämmelser för artikel 108 i EUF-fördraget * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om genomförandebestämmelser för artikel 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (kodifiering) [COM(2014)0534 - C8-0212/2014- 2014/0246(NLE)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Andrzej Duda (A8-0047/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA-PROV(2015)0117)


10.9. Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska kommissionen och genomförandeorganen (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan [COM(2014)0510 - C8-0140/2014- 2014/2075(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ingeborg Gräßle (A8-0101/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

FÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0118)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0118)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).


10.10. Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med beviljandet av ansvarsfrihet för kommissionen för 2013 (omröstning)

Betänkande om revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för 2013 [COM(2013)0570 - C8-0224/2014- 2014/2140(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ingeborg Gräßle (A8-0067/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0119)


10.11. Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - åttonde, nionde och tionde Europeiska utvecklingsfonden (EUF) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde och tionde Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2013 [COM(2014)0487 - C8-0146/2014- 2014/2077(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Martina Dlabajová (A8-0102/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0120)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0120)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).


10.12. Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europaparlamentet (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt I – Europaparlamentet [COM(2014)0510 - C8-0147/2014- 2014/2078(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Gilles Pargneaux (A8-0082/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0121)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0121)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).

Inlägg:

Benedek Jávor och Gerben-Jan Gerbrandy, som begärde att punkterna 43 och 44 skulle tas upp till omröstning, trots att äf 21/rev hade antagits (Talmannen, som redan före omröstningen om äf 21/rev hade meddelat att om det antogs så bortföll punkterna 43 och 44, lämnade denna begäran utan avseende).


10.13. Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska rådet och rådet (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet [COM(2014)0510 - C8-0148/2014- 2014/2079(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0116/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0122)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0122)

Beviljandet av ansvarsfrihet sköts upp och godkännandet av avslutandet av räkenskaperna sköts upp (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).

Inlägg

Ryszard Czarnecki (föredragande), före omröstningen.


10.14. Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska utrikestjänsten (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten [COM(2014)0510 - C8-0155/2014- 2014/2086(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0109/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0123)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0123)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).


10.15. Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Domstolen (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt IV – domstolen [COM(2014)0510 - C8-0149/2014- 2014/2080(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0111/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0124)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0124)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).


10.16. Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Revisionsrätten (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt V – revisionsrätten [COM(2014)0510 - C8-0150/2014- 2014/2081(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0113/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0125)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0125)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).


10.17. Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén [COM(2014)0510 - C8-0151/2014- 2014/2082(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0114/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0126)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0126)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).


10.18. Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Regionkommittén (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt VII – Regionkommittén [COM(2014)0510 - C8-0152/2014- 2014/2083(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0105/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0127)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0127)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).


10.19. Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska ombudsmannen (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen [COM(2014)0510 - C8-0153/2014- 2014/2084(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0115/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0128)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0128)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).


10.20. Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska datatillsynsmannen (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen [COM(2014)0510 - C8-0154/2014- 2014/2085(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0118/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0129)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0129)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).


10.21. Ansvarsfrihet 2013: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll hos EU:s byråer (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byråer för budgetåret 2013: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll [COM(2013)0570 - C8-0225/2014- 2014/2139(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0070/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0130)

Inlägg

Richard Corbett, som begärde att resten av ansvarsfrihetsbetänkandena skulle tas upp till omröstning i klump i analogi med med artikel 174.7 i arbetsordningen, och, om denna begäran, Marco Valli, Anders Primdahl Vistisen och Marc Tarabella (Talmannen lämnade denna begäran utan avseende).


10.22. Ansvarsfrihet 2013: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0199/2014- 2014/2123(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0117/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

FÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0131)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0131)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).


10.23. Ansvarsfrihet 2013: Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0200/2014- 2014/2124(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0081/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

FÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0132)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0132)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).


10.24. Ansvarsfrihet 2013: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CDT) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0177/2014- 2014/2101(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0084/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

FÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0133)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0133)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).


10.25. Ansvarsfrihet 2013: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0156/2014- 2014/2087(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0079/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 25)

FÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0134)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0134)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).


10.26. Ansvarsfrihet 2013: Europeiska polisakademin (Cepol) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisakademin för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0188/2014- 2014/2112(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0086/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 26)

FÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0135)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0135)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).


10.27. Ansvarsfrihet 2013: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0182/2014- 2014/2106(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0074/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 27)

FÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0136)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0136)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).


10.28. Ansvarsfrihet 2013: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0202/2014- 2014/2126(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0085/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 28)

FÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0137)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0137)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).


10.29. Ansvarsfrihet 2013: Europeiska bankmyndigheten (Eba) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0196/2014- 2014/2120(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0072/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 29)

FÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0138)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0138)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).


10.30. Ansvarsfrihet 2013: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0185/2014- 2014/2109(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0069/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 30)

FÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0139)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0139)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).


10.31. Ansvarsfrihet 2013: Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0192/2014- 2014/2116(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0073/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 31)

FÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0140)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0140)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).


10.32. Ansvarsfrihet 2013: Europeiska miljöbyrån (EEA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0175/2014- 2014/2099(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0083/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 32)

FÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0141)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0141)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).


10.33. Ansvarsfrihet 2013: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0191/2014- 2014/2115(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0100/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 33)

FÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0142)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0142)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).


10.34. Ansvarsfrihet 2013: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0184/2014- 2014/2108(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0097/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 34)

FÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0143)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0143)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).


10.35. Ansvarsfrihet 2013: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0195/2014- 2014/2119(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0098/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 35)

FÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0144)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0144)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).


10.36. Ansvarsfrihet 2013: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0197/2014- 2014/2121(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0096/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 36)

FÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0145)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0145)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).


10.37. Ansvarsfrihet 2013: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0201/2014- 2014/2125(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0077/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 37)

FÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0146)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0146)

Beviljandet av ansvarsfrihet sköts upp och godkännandet av avslutandet av räkenskaperna sköts upp (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).


10.38. Ansvarsfrihet 2013: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0178/2014- 2014/2102(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0075/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 38)

FÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0147)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0147)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).


10.39. Ansvarsfrihet 2013: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0159/2014- 2014/2090(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0068/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 39)

FÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0148)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0148)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).


10.40. Ansvarsfrihet 2013: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0181/2014- 2014/2105(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0088/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 40)

FÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0149)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0149)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).


10.41. Ansvarsfrihet 2013: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0186/2014- 2014/2110(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0089/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 41)

FÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0150)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0150)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).


10.42. Ansvarsfrihet 2013: Europeiska järnvägsbyrån (ERA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0187/2014- 2014/2111(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0078/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 42)

FÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0151P8_TA-PROV(2015)0151)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0151)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).


10.43. Ansvarsfrihet 2013: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0198/2014- 2014/2122(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0087/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 43)

FÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0152)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0152)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).


10.44. Ansvarsfrihet 2013: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (EFT) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0180/2014- 2014/2104(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0090/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 44)

FÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0153)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0153)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).


10.45. Ansvarsfrihet 2013: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (EU-LISA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0204/2014- 2014/2128(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0099/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 45)

FÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0154)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0154)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).


10.46. Ansvarsfrihet 2013: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0176/2014- 2014/2100(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0076/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 46)

FÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0155)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0155)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).


10.47. Ansvarsfrihet 2013: Euratoms försörjningsbyrå (EURATOM) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0193/2014- 2014/2117(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0119/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 47)

FÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0156)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0156)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).


10.48. Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0157/2014- 2014/2088(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0092/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 48)

FÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0157)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0157)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).


10.49. Ansvarsfrihet 2013: Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0179/2014- 2014/2103(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0091/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 49)

FÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0158)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0158)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).


10.50. Ansvarsfrihet 2013: Europeiska polisbyrån (Europol) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0194/2014- 2014/2118(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0080/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 50)

FÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0159)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0159)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).


10.51. Ansvarsfrihet 2013: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0158/2014- 2014/2089(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0093/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 51)

FÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0160)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0160)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).


10.52. Ansvarsfrihet 2013: Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0189/2014- 2014/2113(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0094/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 52)

FÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0161)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0161)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).


10.53. Ansvarsfrihet 2013: Europeiska byrån för GNSS (GNSS) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0190/2014- 2014/2114(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0095/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 53)

FÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0162)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0162)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).


10.54. Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget Artemis (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0208/2014- 2014/2132(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0103/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 54)

FÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0163)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0163)

Beviljandet av ansvarsfrihet sköts upp och godkännandet av avslutandet av räkenskaperna sköts upp (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).


10.55. Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget Clean Sky (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0207/2014- 2014/2131(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 55)

FÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0164)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0164)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).


10.56. Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget Eniac (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0211/2014- 2014/2135(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0104/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 56)

FÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0165)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0165)

Beviljandet av ansvarsfrihet sköts upp och godkännandet av avslutandet av räkenskaperna sköts upp (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).


10.57. Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0210/2014- 2014/2134(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0112/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 57)

FÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0166)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0166)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).


10.58. Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget för initiativet innovativa läkemedel (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0209/2014- 2014/2133(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0106/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 58)

FÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUT

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0167)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).


10.59. Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget Iter och utvecklingen av fusionsenergi (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0205/2014- 2014/2129(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Anders Primdahl Vistisen (A8-0108/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 59)

FÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUT

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0168)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).


10.60. Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget Sesar (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Sesar för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0206/2014- 2014/2130(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Anders Primdahl Vistisen (A8-0110/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 60)

FÖRSLAG TILL BESLUTFÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0169)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0169)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 i bilaga V till arbetsordningen).


10.61. Penningmarknadsfonder ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om penningmarknadsfonder [COM(2013)0615 - C7-0263/2013- 2013/0306(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Neena Gill (A8-0041/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 61)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA-PROV(2015)0170)

Neena Gill, rapporteur föreslog att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp i enlighet med artikel 61.2 i arbetsordningen.

Parlamentet godkände förslaget. Ärendet ansågs återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.


10.62. Import av textilprodukter från vissa tredjeländer som inte omfattas av särskilda unionsbestämmelser för import ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för import av textilprodukter från vissa tredjeländer som inte omfattas av bilaterala avtal, protokoll eller andra överenskommelser eller av andra särskilda unionsbestämmelser för import (omarbetning) [COM(2014)0345 - C8-0023/2014- 2014/0177(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Jarosław Wałęsa (A8-0016/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 62)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA-PROV(2015)0171)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0171)


10.63. Beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2016 - Avsnitt I - Parlamentet (omröstning)

Betänkande om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2016 [2015/2012(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Gérard Deprez (A8-0144/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 63)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0172)


10.64. Europeiska åklagarmyndigheten (omröstning)

Interimsbetänkande om förslaget till rådets förordning om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten [COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Monica Macovei (A8-0055/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 64)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0173)


10.65. Alkoholstrategi (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0357/2015 (2015/2543(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 65)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0174)


10.66. Tvåårsdagen av Rana Plaza-byggnadens kollaps och läget avseende överenskommelsen om godtagbarhet (Sustainability Compact) (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015 och B8-0376/2015 (2015/2589(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 66)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-363/2015

(ersätter B8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015 och B8-0376/2015)

inlämnat av följande ledamöter:

Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Franck Proust, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Ivo Belet, Lara Comi, Thomas Mann, Dubravka Šuica, József Nagy, Claude Rolin, Alessandra Mussolini, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Giovanni Toti, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Jiří Pospíšil och Tomáš Zdechovský för PPE-gruppen,

Victor Boştinaru, Jörg Leichtfried, David Martin, Bernd Lange, Linda McAvan, Richard Howitt, Viorica Dăncilă, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Marlene Mizzi, Victor Negrescu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Martina Werner, Elena Valenciano, Afzal Khan, Alessia Maria Mosca, Maria Arena, Eric Andrieu, Pedro Silva Pereira, Norbert Neuser, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Neena Gill, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrique Guerrero Salom, Enrico Gasbarra, Tonino Picula och Nicola Caputo för S&D-gruppen,

Sajjad Karim och Charles Tannock för ECR-gruppen,

Catherine Bearder, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Robert Rochefort, Hilde Vautmans och José Inácio Faria för ALDE-gruppen,

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Stefan Eck, Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa och Luke Ming Flanagan för GUE/NGL-gruppen,

Jean Lambert och Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen,

Tiziana Beghin, David Borrelli och Marco Valli för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0175)


10.67. Rapport från Europeiska rådets extra möte (23 april 2015) – De senaste tragedierna i Medelhavet och EU:s migrations- och asylpolitik (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0367/2015, B8-0377/2015, B8-0378/2015, B8-0379/2015, B8-0380/2015, B8-0381/2015 och B8-0384/2015 (2015/2660(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 67)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0367/2015

(ersätter B8-0367/2015, B8-0378/2015, B8-0380/2015 och B8-0384/2015)

inlämnat av följande ledamöter:

Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Dubravka Šuica, Fernando Ruas, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Massimiliano Salini, Lorenzo Cesa och Ivo Belet för PPE-gruppen,

Gianni Pittella, Tanja Fajon, Jörg Leichtfried, Birgit Sippel, Enrique Guerrero Salom, Claude Moraes, Kashetu Kyenge och Soledad Cabezón Ruiz för S&D-gruppen,

Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez och Hilde Vautmans för ALDE-gruppen,

Ska Keller, Judith Sargentini och Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA-PROV(2015)0176)

(Resolutionsförslagen B8-0377/2015, B8-0379/2015 och B8-0381/2015 bortföll.)

Inlägg:

Tanja Fajon, som ville framföra en muntlig ändring av äf 11, vilket inte beaktades, då fler än 40 ledamöter motsatte sig detta, och Mercedes Bresso.


11. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Ingeborg Gräßle - A8-0101/2015
Paloma López Bermejo och Peter Jahr

Betänkande Elisabeth Morin-Chartier - A8-0134/2015
Igor Šoltes, Momchil Nekov, Marian Harkin, Anna Záborská, Ivana Maletić, Stanislav Polčák och Maria Spyraki

Betänkande Gilles Pargneaux - A8-0082/2015
Michaela Šojdrová och Tomáš Zdechovský

Betänkande Ryszard Czarnecki - A8-0116/2015
Tomáš Zdechovský

Betänkande Ryszard Czarnecki - A8-0115/2015
Tomáš Zdechovský

Betänkande Ryszard Czarnecki - A8-0085/2015
Angelika Mlinar

Betänkande Ryszard Czarnecki - A8-0097/2015
Tomáš Zdechovský

Betänkande Neena Gill - A8-0041/2015
Marian Harkin

Betänkande Gérard Deprez - A8-0144/2015
Igor Šoltes

Betänkande Monica Macovei - A8-0055/2015
Jiří Pospíšil, Zoltán Balczó, Martina Anderson, Jan Zahradil, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor och Angel Dzhambazki.


12. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

°
° ° °

Bruno Gollnisch meddelade att han varit tvungen att lämna plenisalen kl.13.30 för att ta emot en parlamenarisk delegation.


(Sammanträdet avbröts kl. 14.35 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman

13. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


14. Ändring av föredragningslistan

Efter samråd med de politiska grupperna föreslog talmannen att på morgondagens föredragningslista ta upp ett uttalande från kommissionen om dödsstraffet i Indonesien, utan efterföljande resolutionsförslag.

Parlamentet stödde denna ändring. Omröstningarna kommer således att börja kl. 16.30.

Föredragningslistan är härmed ändrad.


15. Utskottens och delegationernas sammansättning

ALDE-gruppen hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

INTA-utskottet: Hannu Takkula

delegationen för förbindelserna med Förenta staterna: Hannu Takkula

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.


16. Situationen i Burundi (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Burundi (2015/2678(RSP))

Neven Mimica (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Joachim Zeller för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, och Maria Heubuch för Verts/ALE-gruppen, Kashetu Kyenge, Linda McAvan och Elena Valenciano.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić och Fabio Massimo Castaldo.

Talare: Neven Mimica.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


17. Förföljelse av kristna i hela världen i samband med morden på studerande i Kenya begångna av terrorgruppen al-Shabaab (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Förföljelse av kristna i hela världen i samband med morden på studerande i Kenya begångna av terrorgruppen al-Shabaab (2015/2661(RSP))

Neven Mimica (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Teresa Jiménez-Becerril Barrio för PPE-gruppen, Elena Valenciano för S&D-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, Enrique Calvet Chambon för ALDE-gruppen, Lidia Senra Rodríguez för GUE/NGL-gruppen, Maria Heubuch för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Mara Bizzotto, grupplös, György Hölvényi, Kashetu Kyenge, Ruža Tomašić, Pavel Telička, Inês Cristina Zuber, Jonathan Arnott, Jean-Luc Schaffhauser, Arnaud Danjean, Ana Gomes, Urmas Paet, Miloslav Ransdorf, Ignazio Corrao, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Georgios Epitideios, Elisabetta Gardini, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ignazio Corrao, Neena Gill, Franz Obermayr och Davor Ivo Stier.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Marlene Mizzi, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Momchil Nekov, Michèle Alliot-Marie, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Victor Negrescu, Gilles Pargneaux, Tunne Kelam, Michela Giuffrida, László Tőkés, Josef Weidenholzer, Lars Adaktusson och Jaromír Štětina.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică och Afzal Khan.

Talare: Neven Mimica.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.2 i protokollet av den 30.4.2015.


18. IS/Daishs förstörelse av kulturplatser (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000031/2015) från Silvia Costa, för utskottet CULT till rådet : IS/Daishs förstörelse av kulturplatser (2015/2649(RSP)) (B8-0115/2015)

Fråga för muntligt besvarande (O-000032/2015) från , Silvia Costa, för utskottet CULT, till kommissionen: IS/Daishs förstörelse av kulturplatser (2015/2649(RSP)) (B8-0116/2015)

Silvia Costa som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bogdan Andrzej Zdrojewski, utvecklade frågorna.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan B8-0115/2015.

Neven Mimica (ledamot av kommissionen) besvarade frågan B8-0116/2015.

Talare: Esteban González Pons för PPE-gruppen, Krystyna Łybacka för S&D-gruppen, David Campbell Bannerman för ECR-gruppen, Fernando Maura Barandiarán för ALDE-gruppen, Curzio Maltese för GUE/NGL-gruppen, Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen, Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen, Marie-Christine Arnautu, grupplös, Sabine Verheyen, Marlene Mizzi, Angel Dzhambazki, Marietje Schaake, Sofia Sakorafa, Ernest Maragall, Hans Jansen, Santiago Fisas Ayxelà, Luigi Morgano, Branislav Škripek, Pavel Telička, Georgios Epitideios, Milan Zver, Julie Ward, Aymeric Chauprade, Bogdan Brunon Wenta, Liliana Rodrigues, Afzal Khan och Ana Gomes.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Alessandra Mussolini, Nicola Caputo, Notis Marias och Ilhan Kyuchyuk.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Kostas Chrysogonos, Fabio Massimo Castaldo, Marijana Petir, Michela Giuffrida och Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talare: Neven Mimica och Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Resolutionsförslagen (artikel 128.5 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.3 i protokollet av den 30.4.2015.


19. Situationen i Maldiverna (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Maldiverna (2015/2662(RSP))

Neven Mimica (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Davor Ivo Stier för PPE-gruppen, Richard Howitt för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Cristian Dan Preda, Alessia Maria Mosca och Doru-Claudian Frunzulică.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eduard Kukan, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo och Stanislav Polčák.

Talare: Neven Mimica.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.4 i protokollet av den 30.4.2015.


20. 2014 års lägesrapport om Albanien (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: 2014 års lägesrapport om Albanien (2015/2951(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (rådets tjänstgörande ordförande) och Neven Mimica (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Knut Fleckenstein för S&D-gruppen, Eduard Kukan för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Charles Tannock för ECR-gruppen, Ilhan Kyuchyuk för ALDE-gruppen, Martina Anderson för GUE/NGL-gruppen, Tamás Meszerics för Verts/ALE-gruppen, Diane James för EFDD-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, David McAllister, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivo Vajgl, Angel Dzhambazki, Fabio Massimo Castaldo, Nicolas Bay, László Tőkés, Elly Schlein, Notis Marias, Sotirios Zarianopoulos, Francisco José Millán Mon, Eugen Freund, Marek Jurek och Monica Macovei.

ORDFÖRANDESKAP: Adina-Ioana VĂLEAN
Vice talman

Talare: Eva Kaili, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle och Eleni Theocharous, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Knut Fleckenstein.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andrej Plenković, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák, Kostas Chrysogonos, Tibor Szanyi och Igor Šoltes.

Talare: Neven Mimica och Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

- Knut Fleckenstein, för utskottet AFET, om 2014 års lägesrapport om Albanien (2014/2951(RSP)) (B8-0358/2015).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.52 i protokollet av den 30.4.2015.


21. 2014 års lägesrapport om Bosnien och Hercegovina (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: 2014 års lägesrapport om Bosnien och Hercegovina (2014/2952(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (rådets tjänstgörande ordförande) och Neven Mimica (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Afzal Khan för S&D-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, Jozo Radoš för ALDE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Dominique Bilde, grupplös, Elmar Brok, Tonino Picula, Charles Tannock, Aymeric Chauprade, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Tanja Fajon, Bas Belder, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Fabio Massimo Castaldo, Mario Borghezio, Eduard Kukan, Zigmantas Balčytis, Amjad Bashir, Tunne Kelam, Alessia Maria Mosca, Ruža Tomašić, Dubravka Šuica och Andi Cristea.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias och Marijana Petir.

Talare: Neven Mimica och Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

- Cristian Dan Preda, för utskottet AFET, om 2014 års lägesrapport om Bosnien och Hercegovina (2014/2952 (RSP)) (B8-0359/2015).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.6 i protokollet av den 30.4.2015.


22. Uppskjutande av särskilda handelsåtgärder med hänsyn till Bosnien och Hercegovina ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1215/2009 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess och uppskjutande av dess tillämpning med hänsyn till Bosnien och Hercegovina [COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

Goffredo Maria Bettini redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Cristian Dan Preda (föredragande av yttrande från utskottet AFET).

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talare: Davor Ivo Stier för PPE-gruppen, Costas Mavrides för S&D-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Jozo Radoš för ALDE-gruppen, Klaus Buchner för Verts/ALE-gruppen, och Tonino Picula.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Notis Marias och Ivan Jakovčić.

Talare: Neven Mimica och Goffredo Maria Bettini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.1 i protokollet av den 30.4.2015.


23. EU:s medlemsstaters åtaganden i fråga om offentligt utvecklingsbistånd (ODA) (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000035/2015) från Linda McAvan, för utskottet DEVE, till rådet: EU-medlemsstaternas åtaganden för offentligt utvecklingsbistånd (ODA) (2015/2611(RSP)) (B8-0113/2015)

Fråga för muntligt besvarande (O-000036/2015) från Linda McAvan, för utskottet DEVE, till kommissionen: EU-medlemsstaternas åtagande för offentligt utvecklingsbistånd (ODA)(2015/2611(RSP)) (B8-0114/2015)

Linda McAvan utvecklade frågorna.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan B8-0113/2015.

Neven Mimica (ledamot av kommissionen) besvarade frågan B8-0114/2015.

Talare: Davor Ivo Stier för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Pedro Silva Pereira för S&D-gruppen, Richard Sulík för ECR-gruppen, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Cristian Dan Preda, Enrique Guerrero Salom, Marina Albiol Guzmán, Diane James, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Heidi Hautala, Bogdan Brunon Wenta, Elly Schlein, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Richard Sulík, Joachim Zeller och Arne Lietz.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Catherine Stihler, Richard Sulík, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Catherine Stihler, och Victor Negrescu.

Talare: Neven Mimica och Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)


24. Marrakechfördraget om inskränkningar i upphovsrätten till förmån för personer med synnedsättning (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000021/2015) från Pavel Svoboda, för utskottet JURI, till rådet: Marrakechfördraget om inskränkningar i upphovsrätten till förmån för personer med synnedsättning (2015/2586(RSP)) (B8-0110/2015)

Pavel Svoboda utvecklade frågan.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (rådets tjänstgörande ordförande) och Neven Mimica (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Rosa Estaràs Ferragut för PPE-gruppen, Enrico Gasbarra för S&D-gruppen, Ángela Vallina för GUE/NGL-gruppen, Max Andersson för Verts/ALE-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Ádám Kósa, Catherine Stihler, Isabella Adinolfi, Pál Csáky och Josef Weidenholzer.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Julia Reda.

Talare: Neven Mimica och Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


25. Anslagsöverföringar

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 203.5 i budgetförordningen beslutat om två veckors förlängning av tidsfristen för att fatta ett beslut om kommissionens förslag om förhyrning av två byggnader för att inhysa den personal som för närvarande arbetar i Jean Monnet-byggnaden i Luxemburg.

Budgetutskottet hade, i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen, under sitt sammanträde den 16 april 2015 beslutat att godkänna Europeiska revisionsrättens förslag till anslagsöverföringar V/AB-01/C/15 och V/AB-02/T/15.

Budgetutskottet hade, i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen, under sitt sammanträde den 16 april 2015 beslutat att godkänna Regionkommitténs förslag till anslagsöverföring INF 1/2015.


26. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 52 i arbetsordningen)
Associerade utskott (artikel 54 i arbetsordningen)

IMCO-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)
(Till följd av talmanskonferensens belsut av den 12/03/2015)

- Otillbörliga affärsmetoder i livsmedelskedjan (2015/2065(INI))
(rådgivande utskott: ENVI, JURI, AGRI) (artikel 54 i arbetsordningen)


27. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 552.730/OJJE).


28. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.00.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Bendtsen, Crowley, Guteland, Händel, Morvai, Parker, Taylor, Westphal

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy