Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2574(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000016/2015 (B8-0109/2015)

Συζήτηση :

PV 30/04/2015 - 4
CRE 30/04/2015 - 4

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο

4. Διεθνής Έκθεση Μιλάνου 2015: Τροφή για τον Πλανήτη, Ενέργεια ως Πηγή Ζωής (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000016/2015) που κατέθεσε ο Paolo De Castro, εξ ονόματος της Επιτροπής AGRI, προς την Επιτροπή: Διεθνής Έκθεση Μιλάνου 2015: "Τροφή για τον Πλανήτη: η Ενέργεια Πηγή Ζωής" (2015/2574(RSP)) (B8-0109/2015)

Ο Paolo De Castro αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Herbert Dorfmann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Michela Giuffrida, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jan Huitema, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marco Zullo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Edouard Ferrand, μη εγγεγραμμένος, Lara Comi, Renata Briano, Beata Gosiewska και Fredrick Federley.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Curzio Maltese, Eleonora Evi, Gabriel Mato, Daciana Octavia Sârbu, Arne Gericke, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Ivan Jakovčić, John Stuart Agnew, Elisabetta Gardini, Patrizia Toia, Daniel Buda, Eric Andrieu, Nicola Caputo και Ricardo Serrão Santos.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Giovanni La Via, Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς, Eleonora Forenza, Gianluca Buonanno, Marc Tarabella και Κώστας Χρυσόγονος.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Paolo De Castro, εξ ονόματος της Επιτροπής AGRI, σχετικά με τη Διεθνή Έκθεση του Μιλάνου 2015: Τροφή για τον Πλανήτη, Ενέργεια ως Πηγή Ζωής (2015/2574(RSP)) (B8-0360/2015).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.4.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου